Р Е Ш Е Н И Е № 664 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Увеличаване капитала на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, с ЕИК 204704655

2021-12-31 09:10:34

Р Е Ш Е Н И Е № 663 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Даване на съгласие търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, с ЕИК 204704655 да направи дарение на услуги и материали на ОБЩИНА СВИЩОВ

2021-12-31 09:09:59

Р Е Ш Е Н И Е № 662 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2022 година

2021-12-31 09:09:12

Р Е Ш Е Н И Е № 661 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителни средства на Общински футболен клуб „Академик – Свищов“

2021-12-31 09:05:11

Р Е Ш Е Н И Е № 660 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. И. Д. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка със заявление-декларация с Вх. № 1172/08.12.2021 г. от Л. И. Д., Общински съвет – Свищов

2021-12-31 09:04:37

Р Е Ш Е Н И Е № 659 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар с културните събития на Община Свищов за 2022 година

2021-12-31 09:03:23

Р Е Ш Е Н И Е № 658 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в община Свищов за 2022 година

2021-12-31 09:02:52

Р Е Ш Е Н И Е № 657 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9

2021-12-31 09:02:21

Р Е Ш Е Н И Е № 656 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.417.59 с адрес гр. Свищов, местност „Стъклен“

2021-12-31 09:01:31

Р Е Ш Е Н И Е № 655 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.89, с адрес: гр. Свищов, местност “Остри могили 1“

2021-12-31 09:00:45

Р Е Ш Е Н И Е № 654 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.16.36, с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“

2021-12-31 09:00:11

Р Е Ш Е Н И Е № 653 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.33, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2021-12-31 08:59:28

Р Е Ш Е Н И Е № 652 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.701.400, с адрес: ул. „Княз Черкаский“ № 10

2021-12-31 08:58:48

Р Е Ш Е Н И Е № 651 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”

2021-12-31 08:58:02

Р Е Ш Е Н И Е № 650 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 154 по плана на гр. Свищов

2021-12-31 08:57:05

Р Е Ш Е Н И Е № 649 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Приемане и предаване на подменените и новоизградените публични активи/обекти от „Водоснабдяване и Канализация – Йовковци“ ООД – Велико Търново през 2021 г. на територията на община Свищов, като част от одобрената подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнението на ангажимент за минимално ниво на инвестициите

2021-12-31 08:56:26

Р Е Ш Е Н И Е № 648 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2021-12-31 08:55:38

Р Е Ш Е Н И Е № 647 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2022 година

2021-12-31 08:55:22

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 23.12.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2021-12-20 10:36:20

Р Е Ш Е Н И Е № 646 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.12.2021 г., Прот. № 41

2021-12-13 15:12:28

Р Е Ш Е Н И Е № 633 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.32, с адрес гр. Свищов, ул. “Седемнадесета“, без търг или конкурс

2021-11-29 17:46:21

Р Е Ш Е Н И Е № 645 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с Искане за авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-33-48/21.10.2021 г. (програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, проект „Променяме се с климата“) с бенефициент Средно училище „Цветан Радославов“ – гр. Свищов

2021-11-29 17:45:08

Р Е Ш Е Н И Е № 644 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. В. Д.

2021-11-29 17:44:25

Р Е Ш Е Н И Е № 643 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. М. И.

2021-11-29 17:43:47

Р Е Ш Е Н И Е № 642 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. К. М.

2021-11-29 17:43:07

Р Е Ш Е Н И Е № 641 от заседание на Общинския съвет проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. Н.

2021-11-29 17:42:19

Р Е Ш Е Н И Е № 640 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Н. Н.

2021-11-29 17:41:39

Р Е Ш Е Н И Е № 639 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.

2021-11-29 17:40:14

Р Е Ш Е Н И Е № 638 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2021/2022 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов

2021-11-29 17:38:49

Р Е Ш Е Н И Е № 637 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин

2021-11-29 17:37:56

Р Е Ш Е Н И Е № 636 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Приемане на допълнение към Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение № 95/27.02.2020 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов

2021-11-29 17:37:04

Р Е Ш Е Н И Е № 635 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.311.2, с адрес гр. Свищов, местност „Стъклен“

2021-11-29 17:35:56

Р Е Ш Е Н И Е № 634 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.136, с адрес гр. Свищов, местност „Стъклен 1“

2021-11-29 17:35:04

Р Е Ш Е Н И Е № 632 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІІI, кв. 68 по плана на с. Вардим, с адрес: с. Вардим, ул. „Седма“ № 21, без търг или конкурс

2021-11-29 17:33:02

Р Е Ш Е Н И Е № 631 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.286, с адрес гр. Свищов, ул. “Битоля“ № 11А

2021-11-29 17:31:42

Р Е Ш Е Н И Е № 630 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40, ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”

2021-11-29 17:29:22

Р Е Ш Е Н И Е № 628 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40

2021-11-29 17:28:14

Р Е Ш Е Н И Е № 629 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.11.2021 г., Прот. № 40 ОТНОСНО: Изразяване на становище по коригирания бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.

2021-11-29 17:25:09

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 25.11.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2021-11-22 09:48:02

Р Е Ш Е Н И Е № 627 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Т. М.

2021-10-29 11:12:38

Р Е Ш Е Н И Е № 626 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. С. М.

2021-10-29 11:05:30

Р Е Ш Е Н И Е № 625 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2021/ 2022 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов

2021-10-29 11:00:18

Р Е Ш Е Н И Е № 624 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Одобряване на годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 година

2021-10-29 10:57:58

Р Е Ш Е Н И Е № 623 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Свищов, ул. “Цар Освободител“ № 76а, сграда с идентификатор 65766.702.4079.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Свищов

2021-10-29 10:57:11

Р Е Ш Е Н И Е № 622 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Обявяване на имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост (УПИ ІІ – за озеленяване от кв. 43а, ул. „Втора“ № 1а по плана на с. Хаджидимитрово, община Свищов)

2021-10-29 10:56:17

Р Е Ш Е Н И Е № 621 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2021-10-29 10:55:00

Р Е Ш Е Н И Е № 620 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2021-10-29 10:54:02

Р Е Ш Е Н И Е № 619 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов

2021-10-29 10:52:57

Р Е Ш Е Н И Е № 618 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов

2021-10-29 10:52:09

Р Е Ш Е Н И Е № 617 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.417.139, с адрес гр. Свищов, местност „Стъклен“

2021-10-29 10:48:00

Р Е Ш Е Н И Е № 616 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.23, с адрес гр. Свищов, местност „Фара“

2021-10-29 10:46:53

Р Е Ш Е Н И Е № 615 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”

2021-10-29 10:45:37

Р Е Ш Е Н И Е № 614 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за „озеленяване“, кв. 43а по действащия план на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов

2021-10-29 10:44:41

Р Е Ш Е Н И Е № 613 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти, собственост на „Совата“ ЕАД, от кв. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 по действащия план на с. Совата, общ. Свищов

2021-10-29 10:43:27

Р Е Ш Е Н И Е № 612 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 3 по плана на с. Совата, общ. Свищов

2021-10-29 10:42:19

Р Е Ш Е Н И Е № 625 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.10.2021 г., Прот. № 39 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2021/ 2022 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов

2021-10-28 10:58:49

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 28.10.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2021-10-25 06:45:42

Р Е Ш Е Н И Е № 611 от заседание на Общинския съвет, проведено на 20.10.2021 г., Прот. № 38 ОТНОСНО: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021 - 2027 година

2021-10-21 08:59:56

Р Е Ш Е Н И Е № 610 от заседание на Общинския съвет, проведено на 13.10.2021 г., Прот. № 37 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2022-2024 година

2021-10-18 06:16:04

Р Е Ш Е Н И Е № 609 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 292/29.10.2020 г., Протокол № 17 на Общински съвет – Свищов относно възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по социално жилищно настаняване – „социално жилище“ по проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

2021-10-01 13:46:21

Р Е Ш Е Н И Е № 608 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов като партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

2021-10-01 13:45:30

Р Е Ш Е Н И Е № 607 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителни средства по т. 14, ал. 5 на § 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година /ДВ, бр. 104 от 16.09.2021 година/

2021-10-01 13:44:24

Р Е Ш Е Н И Е № 606 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. С. Т.

2021-10-01 13:43:40

Р Е Ш Е Н И Е № 605 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.

2021-10-01 13:42:39

Р Е Ш Е Н И Е № 604 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. Т.

2021-10-01 13:41:46

Р Е Ш Е Н И Е № 603 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. К. К.

2021-10-01 13:40:57

Р Е Ш Е Н И Е № 602 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин

2021-10-01 13:40:04

Р Е Ш Е Н И Е № 601 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане на подходящо тротоарно оформление – общинска собственост пред новострояща се сграда на ул. „Цар Освободител“ № 6 Б

2021-10-01 13:38:47

Р Е Ш Е Н И Е № 600 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Свищов на собственост върху имот, държавна собственост, на ул. „Градево“ № 24, гр. Свищов

2021-10-01 13:38:03

Р Е Ш Е Н И Е № 599 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие да се дари на Църква „Св. Архангел Михаил“, с. Хаджидимитрово, с Булстат 177520228, недвижим имот, общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ІІ, от квартал 43а, находящ се на ул. „Втора“ № 1а, по плана на с. Хаджидимитрово, община Свищов

2021-10-01 13:37:20

Р Е Ш Е Н И Е № 598 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за ликвидиране на съсобственост чрез продажба на собствеността на Община Свищов, представляваща една втора идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4442.1.31 /апартамент/, с адрес: гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 77 и сграда с идентификатор 65766.702.9668.15 /гараж/, с адрес: гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 69 на съсобственика

2021-10-01 13:35:36

Р Е Ш Е Н И Е № 597 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.56.58, с адрес: гр. Свищов, местност „Калището“

2021-10-01 13:33:19

Р Е Ш Е Н И Е № 596 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.701.3000, находящ се в гр. Свищов, ул. „Плевенско шосе“ № 31а, квартал: 7, парцел: V-3000 по Подробен устройствен план-План за регулация (ПР)

2021-10-01 13:32:06

Р Е Ш Е Н И Е № 595 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за обявяване на част от имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост (поземлен имот с проектен идентификатор 65766.702.302, част от улица с ОК 707-ОК 708 (ПИ с идентификатор 65766.702.9630) и разпореждане с имот – частна общинска собственост (продажба)

2021-10-01 13:30:31

Р Е Ш Е Н И Е № 594 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на 600/1540 идеални части, общинска собственост, от дворно място, в УПИ VІ, с. Алеково, ул. „36-та“ № 4 на съсобствениците

2021-10-01 13:28:42

Р Е Ш Е Н И Е № 593 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”

2021-10-01 13:26:40

Р Е Ш Е Н И Е № 592 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срок на договор, сключен между Община Свищов и „ЕВИ – 2011“ ЕООД, гр. Свищов, за наем на имот, частна общинска собственост, Магазин № 3, ул. “Ал. Константинов” № 8, гр. Свищов

2021-10-01 13:25:00

Р Е Ш Е Н И Е № 591 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за „озеленяване“, кв. 43а по действащия план на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов

2021-10-01 13:24:03

Р Е Ш Е Н И Е № 590 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за стари хора „Мария Луиза“ - град Свищов“, по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Приоритетна ос: „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, наименование на процедурата „BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“

2021-10-01 13:23:04

Р Е Ш Е Н И Е № 589 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Приемане на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2020 година

2021-10-01 13:22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 588 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.09.2021 г., Прот. № 36 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.01. 2021 – 30.06.2021 г.

2021-10-01 13:21:13

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 30.09.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2021-09-27 11:17:24

Р Е Ш Е Н И Е № 587 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.09.2021 г., Прот. № 35 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021/2022 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2021-09-07 13:58:17

Р Е Ш Е Н И Е № 586 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.09.2021 г., Прот. № 35 ОТНОСНО: Формиране на групи в детски градини с недостатъчен брой деца за формиране на група по чл. 59 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място, за учебната 2021/2022 година

2021-09-07 13:57:18

Р Е Ш Е Н И Е № 585 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.09.2021 г., Прот. № 35 ОТНОСНО: Предложение за актуализиране на Списъка на средищните и защитените училища за учебната 2021/2022 година и добавяне на детска градина „Радост“, с. Царевец, изнесена група село Алеково в списъка на средищните детски градини

2021-09-07 13:56:35

Р Е Ш Е Н И Е № 584 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.

2021-08-27 12:31:30

Р Е Ш Е Н И Е № 583 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. А.

2021-08-27 12:30:44

Р Е Ш Е Н И Е № 582 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. А. К.

2021-08-27 12:29:59

Р Е Ш Е Н И Е № 581 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Г. С.

2021-08-27 12:29:08

Р Е Ш Е Н И Е № 580 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.

2021-08-27 12:28:15

Р Е Ш Е Н И Е № 579 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, язовир „Ливадето“, в землището на с. Драгомирово

2021-08-27 12:27:12

Р Е Ш Е Н И Е № 578 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Обявяване на част от имот, публична собственост в частна общинска собственост и разпореждане с имота - (продажба)

2021-08-27 12:26:21

Р Е Ш Е Н И Е № 577 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.52.266, с адрес: гр. Свищов, местност „Драчево бърдо 1“

2021-08-27 12:24:45

Р Е Ш Е Н И Е № 576 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.28, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“

2021-08-27 12:23:03

Р Е Ш Е Н И Е № 575 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.33, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2021-08-27 12:21:02

Р Е Ш Е Н И Е № 574 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване съгласие за ликвидиране на съсобственост чрез продажба собствеността на Община Свищов, представляваща ½ ид. част от дворно място, на ул. “Княз Борис Първи“ № 12, гр. Свищов, на съсобственика

2021-08-27 12:18:04

Р Е Ш Е Н И Е № 573 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”

2021-08-27 12:17:22

Р Е Ш Е Н И Е № 572 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на съдебна спогодба за покупко-продажба на неподеляем недвижим имот: Дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII- 257, квартал 53 по Подробния устройствен план (ПУП) на село Царевец на улица „Седма“ № 7

2021-08-27 12:16:08

Р Е Ш Е Н И Е № 571 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2021-08-27 12:14:34

Р Е Ш Е Н И Е № 570 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2021-08-27 12:13:11

Р Е Ш Е Н И Е № 569 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2021-08-27 12:11:06

Р Е Ш Е Н И Е № 568 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2021-08-27 12:09:58

Р Е Ш Е Н И Е № 567 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов

2021-08-27 12:08:49

Р Е Ш Е Н И Е № 566 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет - Свищов

2021-08-27 12:08:00

Р Е Ш Е Н И Е № 565 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов

2021-08-27 12:07:09

Р Е Ш Е Н И Е № 564 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов

2021-08-27 12:06:04

Р Е Ш Е Н И Е № 563 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 3 по плана на с. Совата

2021-08-27 12:04:59

Р Е Ш Е Н И Е № 562 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на свинеферма за свине майки в поземлен имот с идентификатор 07363.121.252 по ККиКР на землището на с. Б. Сливово, общ. Свищов

2021-08-27 12:04:04

Р Е Ш Е Н И Е № 561 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Одобряване на Специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Свищов в границите на урбанизираната територия на гр. Свищов на обект „Газоразпределителна мрежа на гр. Свищов“

2021-08-27 12:03:03

Р Е Ш Е Н И Е № 560 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2021-08-27 12:02:02

Р Е Ш Е Н И Е № 559 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2021 година – създаване на нов обект

2021-08-27 12:01:12

Р Е Ш Е Н И Е № 558 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2021 година – създаване на нов обект

2021-08-27 12:00:28

Р Е Ш Е Н И Е № 557 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на община Свищов за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 година

2021-08-27 11:59:48

Р Е Ш Е Н И Е № 556 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.08.2021 г., Прот. № 34 ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Свищов в проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на община Свищов, като част от интегриран мулти - национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в Република България, Република Гърция и Република Румъния“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г. и Членство в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“

2021-08-27 11:59:11

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 26.08.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2021-08-23 07:42:57

Р Е Ш Е Н И Е № 555 от заседание на Общинския съвет, проведено на 11.08.2021 г., Прот. № 33 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на опазването, съхранението и достъпността на културното наследство на община Свищов“, по програма “КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО” на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. по резултат 1 „ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“, по подрезултат 1.1 “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЯНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И РЕНОВИРАНИ МЕСТА”, покана номер № BGCULTURE-1.001

2021-08-13 08:26:36

Р Е Ш Е Н И Е № 554 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на замяна на обезпечение, по изп. дело № 622/2020 г. по описа на ЧСИ Виктор Георгиев

2021-08-02 13:54:50

Р Е Ш Е Н И Е № 553 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот (публична общинска собственост) за безвъзмездно ползване на Сдружение „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ – АКАДЕМИК СВИЩОВ” (ЕИК: 104622805)

2021-08-02 13:50:26

Р Е Ш Е Н И Е № 552 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Изменение на Наредба за опазване на околната среда на територията на община Свищов, приета с Решение № 1224/25.06.2015 г., Протокол № 68 на Общински съвет – Свищов

2021-08-02 13:49:17

Р Е Ш Е Н И Е № 551 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. Х. Й.

2021-08-02 13:47:28

Р Е Ш Е Н И Е № 550 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. П. Г.

2021-08-02 13:46:41

Р Е Ш Е Н И Е № 549 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. И. С.

2021-08-02 13:45:54

Р Е Ш Е Н И Е № 548 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване съгласие за монтиране на паметна плоча на Георги Стойков Раковски в град Свищов

2021-08-02 13:43:36

Р Е Ш Е Н И Е № 547 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване на пристройка към заварена сграда, собственост на Цветомир Минчев, построена с право на строеж върху имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „Стара планина“ № 19, с. Козловец

2021-08-02 13:42:51

Р Е Ш Е Н И Е № 546 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 37784.94.1 с адрес: с. Козловец, местност „Лозенка Трапа“

2021-08-02 13:39:10

Р Е Ш Е Н И Е № 545 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.43.67 с адрес: гр. Свищов, местност „Павлолията“

2021-08-02 13:38:11

Р Е Ш Е Н И Е № 544 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.16.37, с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“

2021-08-02 13:35:39

Р Е Ш Е Н И Е № 543 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.311.1 с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2021-08-02 13:34:04

Р Е Ш Е Н И Е № 542 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.174, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2021-08-02 13:30:59

Р Е Ш Е Н И Е № 541 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.139, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2021-08-02 13:29:43

Р Е Ш Е Н И Е № 540 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.79, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2021-08-02 13:26:48

Р Е Ш Е Н И Е № 539 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.34, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2021-08-02 13:25:41

Р Е Ш Е Н И Е № 538 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.30, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“

2021-08-02 13:24:40

Р Е Ш Е Н И Е № 537 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”

2021-08-02 13:20:22

Р Е Ш Е Н И Е № 536 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2021-08-02 13:18:24

Р Е Ш Е Н И Е № 535 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов

2021-08-02 13:15:59

Р Е Ш Е Н И Е № 534 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов

2021-08-02 13:06:16

Р Е Ш Е Н И Е № 533 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 78121.103.39 по ККиКР на землището на с. Царевец, общ. Свищов

2021-08-02 13:05:13

Р Е Ш Е Н И Е № 532 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII, кв. 212 по плана на гр. Свищов

2021-08-02 12:51:43

Р Е Ш Е Н И Е № 531 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIV 3214, кв. 211 (стар УПИ ХХIV 3214, кв. 66) по плана на гр. Свищов

2021-08-02 12:50:39

Р Е Ш Е Н И Е № 530 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД (ЕИК 204704655) на движими вещи, собственост на Община Свищов

2021-08-02 12:49:20

Р Е Ш Е Н И Е № 529 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 01/01.09.2015 г., сключен между Кметство Ореш и „Дентален кабинет доктор Андраник Христов - Амбулатория за индивидуална първична медицинска помощ по дентална медицина - Дента Анди” ЕООД, за наем на нежилищно общинско помещение

2021-08-02 12:46:23

Р Е Ш Е Н И Е № 528 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на общинско търговско дружество „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, с ЕИК 205443197

2021-08-02 12:45:00

Р Е Ш Е Н И Е № 527 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

2021-08-02 12:43:44

Р Е Ш Е Н И Е № 526 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г., Годишен доклад за дейността през 2020 г. и Доклад на независимия одитор на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, ЕИК 205443197 за 2020 г., разпределяне на печалбата, освобождаване на Съвета на директорите от отговорност и избор на регистриран одитор за 2021 г.

2021-08-02 12:40:31

Р Е Ш Е Н И Е № 525 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г., Годишен доклад за дейността през 2020 г. на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, ЕИК 204704655, разпределение на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност

2021-08-02 12:38:54

Р Е Ш Е Н И Е № 524 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД, ЕИК 104514085, разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност

2021-08-02 12:37:34

Р Е Ш Е Н И Е № 523 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901, разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност

2021-08-02 12:34:39

Р Е Ш Е Н И Е № 522 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.07.2021 г., Прот. № 32 ОТНОСНО: Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г., Годишен доклад за дейността през 2020 г., Доклад на независимия одитор на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД, ЕИК 104509202 за 2020 г., разпределяне на печалбата, освобождаване на управителя от отговорност и избор на регистриран одитор за 2021 г.

2021-08-02 12:33:40

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 29.07.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2021-07-26 10:27:45

Р Е Ш Е Н И Е № 521 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.07.2021 г., Прот. № 31 ОТНОСНО: Оправомощаване на Кмета на община Свищов да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на община Свищов

2021-07-13 05:12:11

Р Е Ш Е Н И Е № 520 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Откриване на процедура за възлагане на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Свищов

2021-06-28 08:38:34

Р Е Ш Е Н И Е № 519 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД (ЕИК 204704655) на движими вещи, собственост на Община Свищов

2021-06-28 08:36:40

Р Е Ш Е Н И Е № 518 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Дунавско дело“ ЕООД – гр. Свищов, ЕИК 104600901, 100% общинска собственост

2021-06-28 08:25:14

Р Е Ш Е Н И Е № 517 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. В. Д.

2021-06-28 08:23:09

Р Е Ш Е Н И Е № 516 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. П. П.

2021-06-28 08:21:06

Р Е Ш Е Н И Е № 515 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Приемане на изменения в Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов, приета с Решение № 371/17.12. 2020 г., Прот. № 21 на Общински съвет – Свищов

2021-06-28 08:20:04

Р Е Ш Е Н И Е № 514 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Бракуване на движимо имущество, собственост на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД (ЕИК 204704655)

2021-06-28 08:19:14

Р Е Ш Е Н И Е № 513 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, без публичен търг или конкурс, на плътна ограда, съгласно издадена виза на Главния архитект на общината, върху недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, ул. „Черни връх“ № 44 – 44-А

2021-06-28 08:17:55

Р Е Ш Е Н И Е № 512 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.145, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2021-06-28 08:15:51

Р Е Ш Е Н И Е № 511 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.144, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2021-06-28 08:14:35

Р Е Ш Е Н И Е № 510 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.143, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2021-06-28 08:13:00

Р Е Ш Е Н И Е № 509 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.142, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2021-06-28 08:10:42

Р Е Ш Е Н И Е № 508 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.141, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2021-06-28 08:01:41

Р Е Ш Е Н И Е № 507 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с идентификатор 65766.53.47, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2021-06-28 07:59:58

Р Е Ш Е Н И Е № 506 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2021-06-28 07:57:29

Р Е Ш Е Н И Е № 505 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”

2021-06-28 07:56:26

Р Е Ш Е Н И Е № 504 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) III – за „училище“ и (УПИ) IV, кв. 32 по действащия план на с. Овча могила, общ. Свищов

2021-06-28 07:53:18

Р Е Ш Е Н И Е № 503 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLIХ – 2470 и (УПИ) XLVIII - 2469, кв. 28 по плана на гр. Свищов

2021-06-28 07:49:39

Р Е Ш Е Н И Е № 502 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Център за грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по Проект № BG05M9OP001-2.090-0003 „Предоставяне на нова социална услуга в община Свищов – Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, финансиран по Административен договор № BG05M9OP001-2.090-0003-С01/19.03.2021 г. (с регистрационен номер в Община Свищов № 94-Д-383/23.03.2021 г.) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г., процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”

2021-06-28 07:47:35

Р Е Ш Е Н И Е № 501 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2021 година – създаване на нови обекти

2021-06-28 07:35:59

Р Е Ш Е Н И Е № 500 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2021-06-28 07:34:46

Р Е Ш Е Н И Е № 499 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.06.2021 г., Прот. № 30 ОТНОСНО: Изразяване на становище по разработения от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.

2021-06-28 07:32:17

Р Е Ш Е Н И Е № 498 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД (ЕИК 204704655) на движими вещи, собственост на Община Свищов

2021-06-02 08:47:03

Р Е Ш Е Н И Е № 497 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Й. С.

2021-06-02 08:46:22

Р Е Ш Е Н И Е № 496 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. С.

2021-06-02 08:45:31

Р Е Ш Е Н И Е № 495 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. К.

2021-06-02 08:44:41

Р Е Ш Е Н И Е № 494 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. И.

2021-06-02 08:44:02

Р Е Ш Е Н И Е № 493 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. О. А.

2021-06-02 08:42:33

Р Е Ш Е Н И Е № 492 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. И.

2021-06-02 08:41:10

Р Е Ш Е Н И Е № 491 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.

2021-06-02 08:40:19

Р Е Ш Е Н И Е № 490 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Свищов, приета с Решение № 1161/30.04.2015 г., Протокол № 65 на Общински съвет – Свищов

2021-06-02 08:39:24

Р Е Ш Е Н И Е № 489 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и отмяна на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия

2021-06-02 08:38:40

Р Е Ш Е Н И Е № 488 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 788, кв. 75 по действащия план на с. Ореш

2021-06-02 08:14:57

Р Е Ш Е Н И Е № 487 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2021-06-02 07:39:33

Р Е Ш Е Н И Е № 486 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2021-06-02 07:36:32

Р Е Ш Е Н И Е № 485 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор от 04.05.2015 г., сключен между Кметство Козловец и „Дентален кабинет доктор Андраник Христов - Амбулатория за индивидуална първична медицинска помощ по дентална медицина - Дента Анди” ЕООД, за наем на нежилищно общинско помещение

2021-06-02 07:35:35

Р Е Ш Е Н И Е № 484 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2021-06-02 07:34:16

Р Е Ш Е Н И Е № 483 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Дядо Петкова чешма“

2021-06-02 07:32:15

Р Е Ш Е Н И Е № 482 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”

2021-06-02 07:30:57

Р Е Ш Е Н И Е № 481 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович“ ЕООД за изпълнение на задължителен финансов одит на годишния финансов отчет за 2020 г.

2021-06-02 07:30:08

Р Е Ш Е Н И Е № 480 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Свищов и Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в Община Свищов да членуват в Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република България“ и определяне на представители в сдружението

2021-06-02 07:29:11

Р Е Ш Е Н И Е № 479 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Откриване на процедура за възлагане на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Свищов

2021-06-02 07:28:10

Р Е Ш Е Н И Е № 478 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Одобряване на финансово участие на Община Свищов в създаване на бюст-паметник на проф. д-р Иван Шишманов

2021-06-02 07:27:28

Р Е Ш Е Н И Е № 477 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.05.2021 г., Прот. № 29 ОТНОСНО: Приемане на доклада за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2020 година

2021-06-02 07:25:33

Р Е Ш Е Н И Е № 476 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 28 ОТНОСНО: Упълномощаване на д-р Генчо Генчев – кмет на община Свищов да представлява Община Свищов като участва в работна група между заинтересованите страни по преговори за изграждане на Южен Дунавски мост „Свищов – Зимнич“

2021-05-07 08:52:00

Р Е Ш Е Н И Е № 475 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Увеличаване капитала на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, с ЕИК 204704655

2021-05-07 08:50:55

Р Е Ш Е Н И Е № 474 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново

2021-05-07 08:49:46

Р Е Ш Е Н И Е № 473 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. М. М.

2021-05-07 08:41:26

Р Е Ш Е Н И Е № 472 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Г. Ц.

2021-05-07 08:40:12

Р Е Ш Е Н И Е № 471 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Т. Д.

2021-05-07 08:39:06

Р Е Ш Е Н И Е № 470 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните бюджетни средства за предходната 2020 година

2021-05-07 08:37:47

Р Е Ш Е Н И Е № 469 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2021-05-07 08:37:09

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 към Решение № 468 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2021-05-07 08:35:58

Р Е Ш Е Н И Е № 468 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2021-05-07 08:21:17

Р Е Ш Е Н И Е № 467 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-680/30.07.2015 г., за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Стойко Стойков

2021-05-07 08:20:14

Р Е Ш Е Н И Е № 466 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-676/30.07.2015 г., за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Велизар Лазов

2021-05-07 08:19:24

Р Е Ш Е Н И Е № 465 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-681/30.07.2015 г. и Договор № 94-Д-682/30.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключени между Община Свищов и „Сортови семена - Вардим“ АД

2021-05-07 08:17:33

Р Е Ш Е Н И Е № 464 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-661/28.07.2015 г. и Договор № 94-Д-662/28.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключени между Община Свищов и ППОК „Изгрев – 93“, с. Царевец

2021-05-07 08:15:44

Р Е Ш Е Н И Е № 463 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Определяне на начален размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 г.

2021-05-07 08:14:51

Р Е Ш Е Н И Е № 462 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор от 04.05.2015 г., сключен между Кметство Червена и „Сортови семена - Вардим” ЕАД, за наем на нежилищно общинско помещение

2021-05-07 08:11:49

Р Е Ш Е Н И Е № 461 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс помещение, представляващо Помпена станция “Селище“, находящо се в землището на с. Българско Сливово на Ловно-рибарско дружество “Сокол“ – гр. Свищов

2021-05-07 08:10:52

Р Е Ш Е Н И Е № 460 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2021-05-07 08:08:27

Р Е Ш Е Н И Е № 459 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2021-05-07 08:07:24

Р Е Ш Е Н И Е № 458 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност “Стъклен“

2021-05-07 08:00:23

Р Е Ш Е Н И Е № 457 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност “Калището“

2021-05-07 07:59:00

Р Е Ш Е Н И Е № 456 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2021-05-07 07:57:32

Р Е Ш Е Н И Е № 455 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”

2021-05-07 07:55:01

Р Е Ш Е Н И Е № 454 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г., Прот. № 27 ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Патронажна грижа +“ като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по Проект BG05M9OP001-6.002-0083 „Патронажна грижа + в община Свищов“, финансиран по Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0083-С01 от 13.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (с регистрационен номер в Община Свищов № 94-Д-443), финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

2021-05-07 07:54:05

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 29.04.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2021-04-26 07:30:58

Р Е Ш Е Н И Е № 453 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. В.

2021-03-29 13:50:38

Р Е Ш Е Н И Е № 452 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.

2021-03-29 13:49:41

Р Е Ш Е Н И Е № 451 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. М. К.

2021-03-29 13:49:04

Р Е Ш Е Н И Е № 450 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Б. И.

2021-03-29 13:47:38

Р Е Ш Е Н И Е № 449 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. И. П.

2021-03-29 13:46:43

Р Е Ш Е Н И Е № 448 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин

2021-03-29 13:43:13

Р Е Ш Е Н И Е № 447 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Отчет за 2020 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2015-2020 г. (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов), Отчет за 2020 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2). Период на действие – 2019 г. – 2023 г. (Решение № 96/27.02.2020 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2020 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на община Свищов (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински съвет – Свищов)

2021-03-29 13:41:37

Р Е Ш Е Н И Е № 446 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на НССЗ част от имот – частна общинска собственост

2021-03-29 13:40:49

Р Е Ш Е Н И Е № 445 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс част от имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Хаджидимитрово на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД

2021-03-29 13:39:50

Р Е Ш Е Н И Е № 444 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс част от имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Хаджидимитрово на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

2021-03-29 13:38:52

Р Е Ш Е Н И Е № 443 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 02/02.06. 2014 г., сключен между Кметство Драгомирово и ЕТ „Агро – Светлозар Дичевски”, гр. Варна за наем на част от имот, публична общинска собственост

2021-03-29 13:38:03

Р Е Ш Е Н И Е № 442 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2021-03-29 13:36:52

Р Е Ш Е Н И Е № 441 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”

2021-03-29 13:31:46

Р Е Ш Е Н И Е № 440 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2021-03-29 13:30:22

Р Е Ш Е Н И Е № 439 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2021-03-29 13:28:56

Р Е Ш Е Н И Е № 438 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Газопроводно отклонение с трасе от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка „Свилоза“ в ПИ 65766.418.142 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2021-03-29 13:22:56

Р Е Ш Е Н И Е № 437 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) V - 3000 и УПИ VIII - 2989, кв. 7 по плана на гр. Свищов

2021-03-29 13:21:57

Р Е Ш Е Н И Е № 436 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура – Главен разпределителен газопровод ф250, извън урбанизираната територия, за газоснабдяване на гр. Свищов

2021-03-29 13:16:27

Р Е Ш Е Н И Е № 435 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Приемане на Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Свищов в периода от 04.08.2020 г. до 31.12.2020 година

2021-03-29 13:15:10

Р Е Ш Е Н И Е № 434 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г.

2021-03-29 13:14:25

Р Е Ш Е Н И Е № 433 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.03.2021 г., Прот. № 26 ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година

2021-03-29 13:13:19

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 25.03.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2021-03-19 14:37:01

Р Е Ш Е Н И Е № 432 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Промяна в Решение № 354/17.12.2020 г., Протокол № 21 на Общински съвет – Свищов

2021-03-01 12:05:14

Р Е Ш Е Н И Е № 431 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Подаване на проектно предложение от Община Свищов по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

2021-03-01 12:04:30

Р Е Ш Е Н И Е № 430 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Изменение на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

2021-03-01 12:03:56

Р Е Ш Е Н И Е № 429 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. М.

2021-03-01 12:03:06

Р Е Ш Е Н И Е № 428 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. П. Д.

2021-03-01 12:02:19

Р Е Ш Е Н И Е № 427 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. И.

2021-03-01 12:01:42

Р Е Ш Е Н И Е № 426 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. П. А.

2021-03-01 12:00:59

Р Е Ш Е Н И Е № 425 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. К. Й.

2021-03-01 12:00:14

Р Е Ш Е Н И Е № 424 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. К. Ю.

2021-03-01 11:59:29

Р Е Ш Е Н И Е № 423 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. Р. М.

2021-03-01 11:58:19

Р Е Ш Е Н И Е № 422 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. Д.

2021-03-01 11:57:26

Р Е Ш Е Н И Е № 421 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Годишен план за паша в землищата на община Свищов за стопанската 2021-2022 г.

2021-03-01 11:56:36

Р Е Ш Е Н И Е № 420 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на община Свищов за стопанската 2021-2022 г.

2021-03-01 11:55:03

Приложение № 1 и Приложение № 2 към Решение № 419 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25, относно Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на община Свищов

2021-03-01 11:53:58

Р Е Ш Е Н И Е № 419 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на община Свищов

2021-03-01 11:52:30

Р Е Ш Е Н И Е № 418 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2021-03-01 11:50:53

Р Е Ш Е Н И Е № 417 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2021-03-01 11:48:41

Р Е Ш Е Н И Е № 416 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот № 9 на Общински съвет – Свищов

2021-03-01 11:47:10

Р Е Ш Е Н И Е № 415 от заседание на Общинския съвет,проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов

2021-03-01 11:43:14

Р Е Ш Е Н И Е № 414 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД – гр. Свищов за безвъзмездно ползване

2021-03-01 11:41:48

Р Е Ш Е Н И Е № 413 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Решение № ОА04-1024/12.02.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново, за предприемане на спешна мярка по реда на чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г.

2021-03-01 11:40:42

Р Е Ш Е Н И Е № 412 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на общинската идеална част - 119/504 ид.ч. от новия УПИ С (сто), с проектен идентификатор 65766.702.287 на наследници на И. Б.

2021-03-01 11:40:04

Р Е Ш Е Н И Е № 411 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, право на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІI-62, с адрес: с. Морава, ул. “Маршал Толбухин“ № 3, без търг или конкурс, на Д. М.

2021-03-01 11:38:20

Р Е Ш Е Н И Е № 410 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, право на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІ-3246, с адрес: гр. Свищов, ул. “Дядо Димитър Паничков“ № 7, без търг или конкурс, на М. М.

2021-03-01 11:28:48

Р Е Ш Е Н И Е № 409 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, правото на собственост на недвижим имот, частна общинска собственост, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“, без търг или конкурс, на С. Б.

2021-03-01 11:26:45

Р Е Ш Е Н И Е № 408 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“

2021-03-01 11:24:13

Р Е Ш Е Н И Е № 407 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2021-03-01 11:22:23

Р Е Ш Е Н И Е № 406 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2021-03-01 11:17:17

Р Е Ш Е Н И Е № 405 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор, сключен между Кметство Козловец и ЕТ „ИППМП Д-р Асен Йорданов“, за наем на нежилищно общинско помещение (стая „Лекарски кабинет“), в сграда „Здравен дом“ с. Козловец

2021-03-01 10:56:02

Р Е Ш Е Н И Е № 404 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, в нежилищна сграда, в землището на гр. Свищов, в местност ”Матката”, на Ловно-рибарско дружество „Сокол“ Свищов

2021-03-01 10:51:20

Р Е Ш Е Н И Е № 403 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на „ПЕНСИОНЕРСКИ СПОРТЕН КЛУБ НОВЕ“ – гр. Свищов

2021-03-01 10:50:36

Р Е Ш Е Н И Е № 402 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 788, кв. 75 по действащия план на с. Ореш, общ. Свищов

2021-03-01 10:49:37

Р Е Ш Е Н И Е № 401 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХV – 2910, 2937, кв. 9 по плана на гр. Свищов

2021-03-01 10:47:33

Р Е Ш Е Н И Е № 400 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Одобряване на декларации за намаляване размера на дължимата такса битови отпадъци за 2021 година, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2021-03-01 10:46:32

Р Е Ш Е Н И Е № 399 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново

2021-03-01 10:46:02

Р Е Ш Е Н И Е № 398 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Изменение на Устава на „ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197

2021-03-01 10:44:34

Приложение № 1, Приложение № 2.1. и Приложение № 2. 2. към Решение № 397 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25, относно Одобряване на Прогнози за периода 2022-2024 година

2021-03-01 10:42:46

Р Е Ш Е Н И Е № 397 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Одобряване на Прогнози за периода 2022-2024 година

2021-03-01 09:34:35

Р Е Ш Е Н И Е № 396 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2021 година

2021-03-01 09:33:30

Р Е Ш Е Н И Е № 395 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация в Община Свищов през 2021 г.

2021-03-01 09:32:21

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕЗ 2021 година, приета с Решение № 394/25.02.2021 г., Протокол № 25 на Общински съвет - Свищов

2021-03-01 09:31:27

Р Е Ш Е Н И Е № 394 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2021 г., Прот. № 25 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година

2021-03-01 09:26:52

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 25.02.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2021-02-22 14:46:23

Р Е Ш Е Н И Е № 393 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ООД“

2021-02-02 09:21:13

Р Е Ш Е Н И Е № 392 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – частна общинска собственост на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, гр. Свищов за безвъзмездно ползване

2021-02-02 09:20:37

Р Е Ш Е Н И Е № 391 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Възлагане на кмета на община Свищов да сключи договор за управлението на отпадъците на територията на община Свищов с „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, гр. Свищов

2021-02-02 09:20:01

Р Е Ш Е Н И Е № 390 от заседание на Общинския съвет, vпроведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Център за управление на отпадъци” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс

2021-02-02 09:19:24

Р Е Ш Е Н И Е № 389 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов

2021-02-02 09:18:52

Р Е Ш Е Н И Е № 388 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.

2021-02-02 09:18:11

Р Е Ш Е Н И Е № 387 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Б. Р.

2021-02-02 09:17:39

Р Е Ш Е Н И Е № 386 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. З. Л.

2021-02-02 09:17:05

Р Е Ш Е Н И Е № 385 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Приемане на допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2021-02-02 09:16:25

Р Е Ш Е Н И Е № 384 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Определяне на училище - преимуществен ползвател на моторни превозни средства с марка: 1. „HYUNDAI“, модел „County“ с 15+1 места, предоставен на Община Свищов със Заповед № РД 11-5/16.02.2010 г. на Министъра на образованието и науката и договор № Д01-414/27.05.2010 г., сключен между Община Свищов и Министерство на образованието и науката; 2. „OTOYOL“, модел „Е27.14 School bus“ с 27+1 места, предоставен на Община Свищов със Заповед № РД 11-5/16.02.2010 г. на Министъра на образованието и науката и договор № Д01-351/26.05.2010 г., сключен между Община Свищов и Министерство на образованието и науката

2021-02-02 09:11:07

Р Е Ш Е Н И Е № 383 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги

2021-02-02 09:07:48

Р Е Ш Е Н И Е № 382 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.

2021-02-02 09:07:08

Р Е Ш Е Н И Е № 381 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 17/01.02.2015 г. за наем на нежилищни общински помещения – частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и „РОБСОВ“ ЕООД

2021-02-02 09:06:28

Р Е Ш Е Н И Е № 380 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2021 г., Прот. № 24 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV – за „озеленяване“ и (УПИ) V, кв. 9 по плана на гр. Свищов

2021-02-02 09:05:48

Дневен ред и доклади с проекти за решения, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 28.01.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

2021-01-25 16:54:01

Р Е Ш Е Н И Е № 379 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.01.2021 г., Прот. № 23 ОТНОСНО: Определяне на реда за провеждане на публично обсъждане от местната общност на доклада за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2020 година

2021-01-21 13:45:34

Р Е Ш Е Н И Е № 378 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.01.2021 г., Прот. № 23 ОТНОСНО: Определяне на реда за провеждане на публично обсъждане от местната общност на проекта за бюджет на община Свищов за 2021 г.

2021-01-21 13:43:09

Р Е Ш Е Н И Е № 377 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.01.2021 г., Прот. № 23 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 373/17.12.2020 г., Прот. № 21 на Общински съвет – Свищов

2021-01-21 13:42:18

Р Е Ш Е Н И Е № 376 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.01.2021 г., Прот. № 22 ОТНОСНО: Възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс

2021-01-08 11:03:36

Р Е Ш Е Н И Е № 375 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.01.2021 г., Прот. № 22 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Център за управление на отпадъци“ ЕООД

2021-01-08 11:02:42

Р Е Ш Е Н И Е № 374 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.01.2021 г., Прот. № 22 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот

2021-01-08 11:02:03

Дневен ред и доклад с проект за решение, които ще се разглеждат на извънредното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 07.01.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM.

2021-01-05 16:44:46