ЗАПОВЕД №748-РД-01-03/27.06.2024 г., относно обявяване на бедствено положение на територията на с. Овча могила, считано от 27.06.2024 г. за неопределeно време

2024-06-27 10:10:56

Публична покана за провеждане на конкурс за избор на управител на "Център за управление на отпадъци" ЕООД, съгласно Решение № 24/30.11.2023 г. на Общински съвет – гр. Свищов и Заявление за участие в конкурс/Приложение № 1 и Приложение № 2

2023-12-15 15:22:07

Публична покана за провеждане на конкурс за избор на управител на "Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович" ЕООД, съгласно Решение № 23/30.11.2023 г. на Общински съвет – гр. Свищов и Заявление за участие в конкурс/Приложение № 1 и Приложение № 2

2023-12-15 15:20:52

Публична покана за провеждане на конкурс за избор на управител на "Дунавско дело" ЕООД, съгласно Решение № 22/30.11.2023 г. на Общински съвет – гр. Свищов и Заявление за участие в конкурс/Приложение № 1 и Приложение № 2

2023-12-15 15:19:22

ЗАПОВЕД №1613-РД-01-03/12.12.2023 г., относно преустановяване работата с деца в детските градини и прилежащите им групи на територията на община Свищов и преустановяване функционирането на "Млечна кухня" гр. Свищов за периода 28.12.2023 г. - 29.12.2023 г.

2023-12-12 13:19:35

ЗАПОВЕД №884-РД-01-03/24.07.2023 г., относно обявяване на бедствено положение на територията на с. Червена, с. Горна студена и с. Александрово, считано от 24.07.2023 г., за неопределено време

2023-07-24 11:30:45

ЗАПОВЕД №866-РД-01-03/17.07.2023 г., относно обявяване на бедствено положение на територията на с. Овча могила, считано от 17.07.2023 г. за неопределно време

2023-07-17 14:07:04

ЗАПОВЕД №971РД-01-03 / 08.09.2022 г., За преустановяване движението и паркирането на пътни превозни средства по време на празниците "Свищовски лозници"

2022-09-09 10:52:38

З А П О В Е Д № 73 РД-01-03 / 03.02.2022 г., оносно преустановена дейност на детски градини

2022-02-04 10:45:31

З А П О В Е Д № 63 –РД-01-03 / 28.01.2022 г., отнодно преустановяване дейността на детските градини на територията на община Свищов.

2022-01-28 16:25:46

ЗАПОВЕД №21-РД-01-03, гр. Свищов ,11.01.2022 г., относно задължителното предучилищно образование за децата на 4 и 5-годишна възраст

2022-01-12 11:10:03