Списък на административните услуги в Община Свищов  
Вид услуга Вид режим Уникален идентификатор Наименование  
Услуга   2016 Издаване на удостоверение за наследници  
Услуга   2109 Издаване на удостоверение за семейно положение  
Услуга   2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца  
Услуга   2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки  
Услуга   2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние Изтегли
Услуга   2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат  
Услуга   1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес  
Услуга   2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път  
Услуга   2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път  
Услуга   2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал  
Услуга   1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал  
Услуга   2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат  
Услуга   2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)  
Услуга   2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена  
Услуга   2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес  
Услуга   2053 Припознаване на дете  
Услуга   2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Изтегли
Услуга   2033 Възстановяване или промяна на име  
Услуга   2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес  
Услуга   2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес  
Услуга   2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението  
Услуга   2 Предоставяне на достъп до обществена информация  
Услуга   2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)  
Услуга   2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)  
Услуга   1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот  
Услуга   2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти  
Услуга   2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост  
Услуга   2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти  
Услуга   2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост  
Услуга   2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове  
Услуга   2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост  
Режим Разрешение 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти  
Услуга   2117 Одобряване на подробен устройствен план Изтегли
Услуга   2112 Издаване на разрешение за строеж Изтегли
Услуга   2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти  
Услуга   2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти  
Услуга   2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени  
Услуга   2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж Изтегли
Услуга   2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива  
Услуга   2027 Издаване на скици за недвижими имоти Изтегли
Услуга   2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти  
Услуга   2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове  
Услуга   2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект  
Услуга   2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория  
Услуга   2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи  
Услуга   2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти  
Услуга   2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Изтегли
Услуга   2083 Издаване на виза за проектиране  
Услуга   2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж Изтегли
Услуга   2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ  
Услуга   2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока  
Услуга   2115 Попълване/поправка на кадастрален план  
Услуга   2047 Категоризация на места за настаняване  
Услуга   2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение  
Услуга   2050 Прекратяване на категория на туристически обект  
Услуга   2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение  
Услуга   2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект  
Услуга   2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект  
Услуга   2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура  
Услуга   2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването  
Услуга   2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство Изтегли
Услуга   1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа  
Услуга   1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба  
Услуга   2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми  
Услуга   2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии Изтегли
Услуга   2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение  
Режим Неопределен 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите  
Услуга   2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи  
Услуга   2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)  
Услуга   2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението  
Услуга   2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)  
Услуга   2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство  
Услуга   2132 Промяна в актовете за гражданско състояние  
Услуга   2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение  
Услуга   2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година  
Услуга   2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина  
Услуга   2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители  
Услуга   2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България  
Услуга   2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца  
Услуга   2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година  
Услуга   2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи  
Услуга   2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.  
Услуга   2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина  
Услуга   2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи  
Услуга   1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар  
Услуга   1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси  
Услуга   2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни Изтегли
Услуга   2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство  
Услуга   2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация  
Услуга   2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства  
Услуга   2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж  
Услуга   2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване  
Услуга   2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство  
Услуга   2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра  
Услуга   2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър  
Услуга   2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план Изтегли
Режим Разрешение 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти  
Услуга   2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти  
Услуга   2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране Изтегли
Услуга   1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган  
Услуга   2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци  
Услуга   2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост  
Услуга   1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите  
Режим Неопределен 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от
находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините