Доклади за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните бюджетни средства за предходната 2023 година, приети с Решение №149/25.04.2024 г. на Общински съвет – Свищов

2024-04-29 15:55:22

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2023 г. на План за интегрирано развитие на Община Свищов – 2021-2027 година, одобрен с Решение №135/25.04.2024 г. на Общински съвет – Свищов

2024-04-29 15:54:11

О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.09.2023 г. – 31.12.2023 г.

2024-04-01 11:56:11

Отчет за 2023 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. на община Свищов (Приета с Решение №738/28.04.2022 г. на Общински съвет – Свищов), приет с Решение №127/28.03.2024 г. на Общински съвет – Свищов

2024-04-01 11:49:07

Отчет за 2023 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2019 г. – 2023 г. (Решение №96/27.02.2020 г. на Общински съвет – Свищов), приет с Решение №127/28.03.2024 г. на Общински съвет – Свищов

2024-04-01 11:43:28

Отчет за 2023 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2021-2028 г. (Приета с Решение №738/28.04.2022 г. на Общински съвет – Свищов), приет с Решение №127/28.03.2024 г. на Общински съвет – Свищов

2024-04-01 11:35:07

Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Свищов в периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

2024-04-01 11:26:00

О Т Ч Е Т за управлението и разпореждането с общинската собственост през 2023 година

2024-04-01 11:23:09

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА /2019 г.-2023 г./ ЗА 2023 ГОДИНА

2024-03-05 17:00:52

Отчет на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2023 г. - 31.12.2023 г.

2024-03-05 16:43:03