Р Е Ш Е Н И Е №130 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2024 година – създаване на нов обект

2024-03-29 16:49:05

Р Е Ш Е Н И Е №129 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. П. Д.

2024-03-29 16:48:32

Р Е Ш Е Н И Е №128 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Й. Д.

2024-03-29 16:47:57

Р Е Ш Е Н И Е №127 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Одобряване на Отчет за 2023 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2021-2028 г. (Приета с Решение №738/28.04.2022 г. на Общински съвет – Свищов), Отчет за 2023 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2019 г. – 2023 г. (Решение №96/27.02.2020 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2023 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. на община Свищов (Приета с Решение №738/28.04.2022 г. на Общински съвет – Свищов)

2024-03-29 16:46:58

Р Е Ш Е Н И Е №126 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV- 4359, 4567, 4980, 4981, 4982, 4983, 9666 и (УПИ) VI - 4633, кв. 105 по плана на гр. Свищов и част от улица – тупик по регулационния план на гр. Свищов

2024-03-29 16:46:16

Р Е Ш Е Н И Е №125 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в поземлен имот (ПИ) 77013.300.15 по КККР на землището на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов

2024-03-29 16:44:50

Р Е Ш Е Н И Е №124 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Приемане на Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Свищов в периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

2024-03-29 16:44:03

Р Е Ш Е Н И Е №123 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.210, с адрес: гр. Свищов, местност “Лозарски кладенец”

2024-03-29 16:43:35

Р Е Ш Е Н И Е №122 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.413.14, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2024-03-29 16:41:46

Р Е Ш Е Н И Е №121 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.54.101, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“

2024-03-29 16:37:57

Р Е Ш Е Н И Е №120 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.54.100, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“

2024-03-29 16:35:52

Р Е Ш Е Н И Е №119 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.38.198, с адрес: гр. Свищов, местност “Манастирски трап”

2024-03-29 16:34:47

Р Е Ш Е Н И Е №118 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2024 година“

2024-03-29 16:33:41

Р Е Ш Е Н И Е №117 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.53.103, с адрес: гр. Свищов, местност “Фара”

2024-03-29 16:33:09

Р Е Ш Е Н И Е №116 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов, избран с Решение №11 и Решение №12 от 30.11.2023 г., Прот. №4 на Общински съвет – Свищов

2024-03-29 16:31:57

Р Е Ш Е Н И Е №115 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.03.2024 г., Прот. №9 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2024-03-29 16:31:07

Р Е Ш Е Н И Е №114 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Специализирана план – схема на техническата инфраструктура за „Укрепване на свлачища: №№VTR28.65766.01.08, VTR28.65766.01.12, VTR28.65766.01.13 и VTR28.65766.01.18, гр. Свищов“, в границите на урбанизираната територия на гр. Свищов

2024-03-05 15:06:30

Р Е Ш Е Н И Е №113 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за „Укрепване на свлачище: №VTR28.65766.01.16, гр. Свищов“, извън урбанизираната територия на гр. Свищов

2024-03-05 15:05:13

Р Е Ш Е Н И Е №112 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за „Укрепване на свлачища: №№ VTR28.65766.01.08, VTR28.65766.01.12, VTR28.65766.01.13 и VTR28.65766.01.18, гр. Свищов“, извън урбанизираната територия на гр. Свищов

2024-03-05 15:04:35

Р Е Ш Е Н И Е №111 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на „Кабелни линии СрН от Подстанция 110kV/20kV до границата на Индустриален парк, гр. Свищов, общ. Свищов“, извън урбанизираната територия на гр. Свищов, на обект „Изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“

2024-03-05 15:03:56

Р Е Ш Е Н И Е №110 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Специализирана план – схема на техническата инфраструктура за трасе на „Кабелни линии СрН от Подстанция 110kV/20kV до границата на Индустриален парк, гр. Свищов, общ. Свищов“, в границите на урбанизираната територия на гр. Свищов, на обект „Изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“

2024-03-05 15:03:21

Р Е Ш Е Н И Е №109 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на „Външна дъждовна канализация, гр. Свищов, общ. Свищов“, извън урбанизираната територия на гр. Свищов, на обект „Изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“

2024-03-05 15:02:38

Р Е Ш Е Н И Е №108 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Специализирана план – схема на техническата инфраструктура за трасе на „Външен Напорен провод (тласкател) за отпадъчни води, гр. Свищов, общ. Свищов“, в границите на урбанизираната територия на гр. Свищов, на обект „Изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“

2024-03-05 14:59:15

Р Е Ш Е Н И Е №107 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Специализирана план – схема на техническата инфраструктура за трасе на „Външен водопровод за минерална вода, гр. Свищов, общ. Свищов“, в границите на урбанизираната територия на гр. Свищов, на обект „Изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“

2024-03-05 14:58:11

Р Е Ш Е Н И Е №106 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Р. П.

2024-03-05 14:56:50

Р Е Ш Е Н И Е №105 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Л. В.

2024-03-05 14:56:14

Р Е Ш Е Н И Е №104 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Й.

2024-03-05 14:55:35

Р Е Ш Е Н И Е №103 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. Б. А.

2024-03-05 14:51:04

Р Е Ш Е Н И Е №102 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО:Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. С.

2024-03-05 14:47:50

Р Е Ш Е Н И Е №101 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО:Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. И.

2024-03-05 14:43:24

Р Е Ш Е Н И Е №100 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Отмяна на действащ Правилник за дейността на Градска библиотека – Свищов, приет с Решение №862/25.03.2010 г., Прот. №53 на Общински съвет – Свищов и приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов – Свищов“

2024-03-05 14:42:15

Р Е Ш Е Н И Е №99 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Годишен план за паша в землищата на Община Свищов за стопанската 2024-2025 г.

2024-03-05 14:41:34

Р Е Ш Е Н И Е №98 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Приемане на Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов за стопанската 2024-2025 г.

2024-03-05 14:40:50

Р Е Ш Е Н И Е №97 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов

2024-03-05 14:39:55

Р Е Ш Е Н И Е №96 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се на партерния етаж, в сградата на Кметство Драгомирово

2024-03-05 14:39:01

Р Е Ш Е Н И Е №95 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.53.106, с адрес: гр. Свищов, местност “Фара”

2024-03-05 14:37:59

Р Е Ш Е Н И Е №94 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.57, с адрес: гр. Свищов, местност “Лозарски кладенец”

2024-03-05 14:36:32

Р Е Ш Е Н И Е №93 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.68, с адрес: гр. Свищов, местност “Лозарски кладенец”

2024-03-05 14:35:25

Р Е Ш Е Н И Е №92 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.15.203, с адрес: гр. Свищов, местност “Лозарски кладенец”

2024-03-05 14:34:16

Р Е Ш Е Н И Е №91 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.16.5, с адрес: гр. Свищов, местност “Шатрата 1”

2024-03-05 14:32:17

Р Е Ш Е Н И Е №90 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.50.106, с адрес: гр. Свищов, местност “Драчево бърдо 3-4”

2024-03-05 14:30:34

Р Е Ш Е Н И Е №89 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на общинската идеална част - 117/1439 ид. ч. от новия УПИ IV-67, отреден за жилищно строителство, от кв. 43, които представляват част от урегулиран поземлен имот VII-383, отреден за „обществено-обслужващи дейности” от кв. 43, с адрес: с. Вардим, ул. “Първа“ №57, на Красимир Цвятковски, собственик на ПИ 67

2024-03-05 14:29:30

Р Е Ш Е Н И Е №88 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на общинската идеална част, представляваща 800/1100 ид. ч. от дворното място и сграда-лятна кухня, с адрес: с. Горна Студена, ул. “Четиринадесета” №5, УПИ I-596, кв. 77 на Стоян Стоянов, собственик на останалата част от дворното място и жилищна сграда

2024-03-05 14:27:10

Р Е Ш Е Н И Е №87 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на общинската идеална част, представляваща 1615/3570 ид. ч. от дворно място, урегулиран поземлен имот (УПИ) ХI-317, отреден за жилищно строителство, кв. 75, с адрес: с. Алеково, ул. “Четиридесета” №12, на наследници на Стефан Кирилов, собственик на останалата част от дворното място

2024-03-05 14:20:42

Р Е Ш Е Н И Е №86 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, правото на собственост на застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) II-106, отреден за жилищно строителство, кв. 61, с адрес: с. Вардим, ул. “Седма” №20, без търг или конкурс, на Антоанета Тодорова и Станимир Тодоров, собственици на сгради

2024-03-05 14:19:16

Р Е Ш Е Н И Е №85 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, без търг или конкурс, за строителство на плътна ограда върху поземлен имот с идентификатор 65766.702.4401, с адрес: гр. Свищов, ул. “Градево” №20-20а, на Йордан Трифонов и Йовка Трифонова

2024-03-05 14:17:50

Р Е Ш Е Н И Е №84 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване към съществуваща сграда - гараж №12, без търг или конкурс, в квартал: 91, парцел: VI, гр. Свищов, ул. “Младост” №1, на Ангел Ангелов

2024-03-05 14:16:27

Р Е Ш Е Н И Е №83 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 65766.56.65, с адрес: гр. Свищов, местност “Калището“

2024-03-05 14:10:56

Р Е Ш Е Н И Е №82 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ І (едно), кв. 57а, с адрес: с. Вардим, ул. „Първа“ №78а, без търг или конкурс, на Даниела Добрева, собственик на сграда

2024-03-05 14:08:59

Р Е Ш Е Н И Е №81 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №05/2018 г., сключен между ОБЩИНА СВИЩОВ и „ОРТОМЕДИКС“ ЕООД, за наем на нежилищен имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. “Д. Г. Анев” №3

2024-03-05 14:08:01

Р Е Ш Е Н И Е №80 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг, с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, с адрес: гр. Свищов, ул. “Полк. Н. Иванов” №1, ет. 1

2024-03-05 14:07:03

Р Е Ш Е Н И Е №79 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Одобряване на прогнози за периода 2025-2027 година

2024-03-05 14:04:07

Р Е Ш Е Н И Е №78 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Модернизация на образователната среда в сградата на СУ „Димитър Благоев“, град Свищов“

2024-03-05 14:02:46

Р Е Ш Е Н И Е №77 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Модернизация на образователната среда в сградата на филиал на ДГ „Васил Левски“, находящ се на ул. „Плевенско шосе“ №5, гр. Свищов“

2024-03-05 14:01:44

Р Е Ш Е Н И Е №76 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика

2024-03-05 14:01:05

Р Е Ш Е Н И Е №75 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Увеличаване капитала на търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович“ ЕООД, с ЕИК 104509202

2024-03-05 14:00:20

Р Е Ш Е Н И Е №74 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2024-03-05 13:57:03

Р Е Ш Е Н И Е №73 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.02.2024 г., Прот. №8 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2023 – 31.12.2023 г.

2024-03-05 13:56:02

Р Е Ш Е Н И Е №72 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.02.2024 г., Прот. №7 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Свищов“

2024-02-09 09:18:34

Р Е Ш Е Н И Е №71 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.02.2024 г., Прот. №7 ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на кметовете в Община Свищов

2024-02-09 09:17:53

Р Е Ш Е Н И Е №70 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.02.2024 г., Прот. №7 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2024 година

2024-02-09 09:17:07

Р Е Ш Е Н И Е №69 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.02.2024 г., Прот. №7 ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация в Община Свищов през 2024 г.

2024-02-09 09:16:40

Р Е Ш Е Н И Е №68 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.02.2024 г., Прот. №7 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2024 година

2024-02-09 09:15:28

Р Е Ш Е Н И Е №67 от заседание на Общинския съвет, проведено на 07.02.2024 г., Прот. №7 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов през мандат 2023-2027 година

2024-02-09 09:14:24

Р Е Ш Е Н И Е №66 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов в Пилотна схема за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление чрез подбор на проектни предложения

2024-01-29 16:00:55

Р Е Ш Е Н И Е №65 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Запълване състава на Одитния комитет на Община Свищов

2024-01-29 15:58:29

Р Е Ш Е Н И Е №64 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. Е. Ц.

2024-01-29 15:57:48

Р Е Ш Е Н И Е №63 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. К. Д.

2024-01-29 15:57:05

Р Е Ш Е Н И Е №62 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Сформиране на временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

2024-01-29 15:56:10

Р Е Ш Е Н И Е №61 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Избиране на нов състав на комисия за извършване дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов

2024-01-29 15:55:29

Р Е Ш Е Н И Е №60 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Избор на нов състав на комисия, която да управлява дейността на Общинска програма „В помощ на болните деца от Община Свищов“

2024-01-29 15:54:53

Р Е Ш Е Н И Е №59 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №02/2018 г., сключен между ОБЩИНА СВИЩОВ и Сдружение с нестопанска цел „АРМЕЙЦИ СВИЩОВ“, гр. Свищов, за наем на нежилищен имот, частна общинска собственост

2024-01-29 15:54:04

Р Е Ш Е Н И Е №58 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, бивша „столова“, в сградата на ОУ „Ф. Сакелариевич“, на Сдружение „Клуб по културизъм „Академик” – гр. Свищов

2024-01-29 15:51:29

Р Е Ш Е Н И Е №57 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор №03/2017 г., сключен между Община Свищов и „БИНКО - ВЕНДИНГ“ ООД за наем на части от нежилищни имоти, публична общинска собственост

2024-01-29 15:50:07

Р Е Ш Е Н И Е №56 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение №2, Приложение №3 и Приложение №4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2024-01-29 15:49:28

Р Е Ш Е Н И Е №55 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, Процедура чрез подбор на проекти: BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” и участие на Община Свищов в учредяването на сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА СВИЩОВ – ЦЕНОВО”

2024-01-29 15:48:18

Р Е Ш Е Н И Е №54 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Отмяна на Решение №1122/31.08.2023 г., Прот. №76 на Общински съвет – Свищов

2024-01-29 15:47:24

Р Е Ш Е Н И Е №53 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Наемане на имот за нуждите на Спортен карате клуб „Академик“ – гр. Свищов

2024-01-29 15:45:58

Р Е Ш Е Н И Е №52 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Възлагане управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович“ ЕООД, ЕИК 104509202 след проведен конкурс

2024-01-29 15:44:51

Р Е Ш Е Н И Е №51 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901 след проведен конкурс

2024-01-29 15:44:19

Р Е Ш Е Н И Е №50 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2024 г., Прот. №6 ОТНОСНО: Възлагане управлението на “Център за управление на отпадъци“ ЕООД, ЕИК 204704655 след проведен конкурс

2024-01-29 15:43:29