СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 158/31.03.2016 Г., ПРОТ. № 16 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ

2022-03-21 16:34:35

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В СГРАДА СЪС СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СВИЩОВ

2022-03-21 16:25:40

Предложение от кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев относно изменение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Свищов, прието с Решение №158/31.01.2016 г., Прот. №16 на ОбС-Свищов, докладна записка, мотиви, частична предварителна оценка на въздействието и съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА

2022-02-18 14:42:14

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

2022-01-07 14:16:00

Предложение от директора на ОП "Чистота - Свищов" Мехмед Мехмедов и кмета на Свищов д-р Генчо Генчев, относно необходимост от приемане на изменение на Правилника за дейността на структурата на ОП "Чистота - Свищов" - град Свищов, мотиви за приемане изменение на Правилника, частична предварителна оценка на въздействието и съобщение във връзка с чл. 26, ал. 2, ал. 3, ал. 4 от ЗНА

2021-12-07 15:08:56

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА С ИЗХ. № 08-00-870/25.05.2021 Г.

2021-05-25 11:20:09

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

2021-04-27 06:05:21

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-95/21.04.2021 Г., МОТИВИ, ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, СЪОБЩЕНИЕ И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 371/17.12.2020 Г., ПРОТ.№ 21

2021-04-22 10:16:41

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-75/25.03.2021 Г., МОТИВИ И ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по ЗЗД и сдружения по ЗЮЛНЦ и СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА

2021-03-25 15:00:49

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

2021-03-22 09:47:29

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

2021-02-19 07:39:44

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-52/17.02.2021 Г., МОТИВИ, СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, И ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРАРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ВЕДНО С ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ДИРЕКТОРА НА ОП "ОБРЕДИ - СВИЩОВ"

2021-02-17 07:15:37

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

2021-01-22 11:16:14

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-10/18.01.2021 Г., МОТИВИ И ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД, И СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА,

2021-01-18 14:42:20

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-4/08.01.2021 Г., МОТИВИ И ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2021-01-08 15:58:06

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

2020-12-15 13:03:40

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА

2020-12-08 14:45:01

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

2020-11-24 17:34:24

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-250/13.11.2020 Г., МОТИВИ И ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-11-13 11:40:09

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 236/10.11.2020 Г., МОТИВИ И ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

2020-11-10 13:50:59

Съобщение, предложение, мотиви и частична предварителна оценка на въздействието относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2020-11-06 14:29:08

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

2020-11-02 14:04:51

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-214/28.09.2020 Г. И ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ВЕДНО С ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА

2020-09-28 13:24:39

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-05-28 13:19:07

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ РЕЗЕРВА И ЗАПАСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-05-05 08:26:58

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-108/27.04.2020 Г. И ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-04-27 14:46:59

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-84/02.04.2020 Г. И ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ РЕЗЕРВА И ЗАПАСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-04-03 10:57:01

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП "ОБРЕДИ - СВИЩОВ"

2020-03-16 15:33:56

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-46/14.02.2020 Г. И ЦЯЛОСТНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ-СВИЩОВ"

2020-02-14 16:51:32

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО НА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА - СВИЩОВ"

2020-02-11 13:01:43

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ И ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯТА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-02-07 11:49:11

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №354/16.02.2005 Г. С ПРОТОКОЛ №30 И ПРИЕМАНЕТО НА НОВА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НОВОПРЕДЛОЖЕНАТА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД

2020-01-23 09:30:26

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-2/10.01.2020 г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРОМEНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА-СВИЩОВ", ГРАД СВИЩОВ

2020-01-10 13:01:06

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗНА С ВХ. № 61-00-1/06.01.2020 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2020-01-06 15:07:38

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

2019-12-30 10:29:55

Предложение относно отмяна на Наредма за условията и реда за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд и приемане на проект за нова Наредба за условията и реда за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд

2019-12-23 16:47:58

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

2019-12-23 16:43:21

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯТА, ПОЛУЧЕНИ ПО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА оБЩИНА сВИЩОВ, СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №354/16.02.2005 Г. С ПРОТОКОЛ №30

2019-12-19 11:03:23

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ 2019 - 2023 ГОДИНА

2019-12-03 16:41:09

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00-191/29.11.2019 г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРОМEНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАЗАРИ-СВИЩОВ", ГРАД СВИЩОВ

2019-11-29 16:44:27

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Свищов

2019-11-27 14:23:23

Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета с Решение № 356/ 24.02.2005 г. с Протокол № 31 на Общински съвет - Свищов

2019-11-26 13:24:36

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

2019-11-26 13:20:52

Предложение относно Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд приета с Решение № 354/ 16.02.2005 г. с Протокол № 30 на Общински съвет - Свищов

2019-11-18 15:09:31

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

2019-11-18 15:06:17

Уведомление по чл.66, ал.1 и 2 от АПК относно предложение за определяне на Такса битови отпадъци 2020

2019-11-14 15:21:46

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 61-00-175/12.11.2019 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-11-12 13:28:15

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА с изх.№ 61-00-147/ 09.09.2019 г.

2019-09-09 13:07:06

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2, ал.3 и ал. 4 от ЗНА с Изх.№ 08-00-1099/ 30.07.2019 г., във връзка с Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов, приета с Решение №356/24.02.2005 г. с Протокол №31

2019-07-30 09:42:46

Предложение относно изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов, приета с Решение №356/24.02.2005 г. с Протокол №31

2019-07-30 09:42:09

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуваното на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации, относно приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Свищов

2019-07-05 10:27:06

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуваното на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно приемане на предложението за Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов, приета с Решение №356/24.02.2005 г. с Протокол №31

2019-07-02 15:18:00

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуваното на интернет страницата на Община Свищов съобщение, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА за информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, относно приемане на предложението за промяна в Наредба №1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организация на движението на територията на община Свищов

2019-06-04 14:50:00

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗАН С ВХ. № 61-00-111/04.06.2019 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-06-04 14:49:50

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗАН С ВХ. № 31-00-11/29.05.2019 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-05-29 16:48:49

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ВХ. №61-00-110/29.05.2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-05-29 15:59:04

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуваното на интернет страницата на Община Свищов съобщение, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА за информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, относно приемане на предложението за промени в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Свищов

2019-05-28 13:15:21

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 2464/24.04.2019 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОМEНИ В НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-04-24 15:45:32

Съобщение и предложение относно Промяна в Наредба №1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организация на движението на територията на община Свищов

2019-04-19 16:14:55

СЪОБЩЕНИЕ № 61-00-55/ 19.03.2019 г. И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-55/ 19.03.2019 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-03-19 12:34:00

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуваното на интернет страницата на Община Свищов съобщение, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА за информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, относно приемане на допълнения и промени в Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“

2019-02-25 16:53:34

СПРАВКА по чл.26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуваното на интернет страницата на Община Свищов съобщение, във връзка с чл. 26, ал. 2 от ЗНА за информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, относно приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2019-02-25 16:53:00

СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ. 5 ОТ ЗНА за предложенията, становищата и възраженията, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов, съобщение за обществени консултации, относно приемане на проект на Наредба за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

2019-01-29 11:18:47

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00.17/24.01.2019 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДИ-СВИЩОВ"

2019-01-24 16:39:47

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИЗХ. № 61-00.18/24.01.2019 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЯНА В НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-01-24 16:38:58

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 61-00-6/14.01.2019 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ

2019-01-14 16:53:05

Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2019-01-02 15:18:02

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-12-17 16:28:39

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 08-00-1635/03.12.2018 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ И ПРОМЕНИ В НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД

2018-12-04 16:52:54

Предложение относно приемане на изменения и допълнения в Наредба за опазване на околната среда на територията на община Свищов

2018-06-12 10:55:16

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

2018-05-03 17:10:29

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ - ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение № 414/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов, изменена с Решение № 652/27.07.2017 г. на Общински съвет Свищов.

2018-03-23 15:46:25

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-03-23 15:45:20

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 61-00-42/01.03.2018 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-03-01 14:24:15

Съобщение и Предложение с изх. № 61-00-19/08.02.2018 г. относно Приемане на изменение в Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов, приета с Решение № 680/28.09.2017 г., Протокол № 43 на Общински съвет Свищов

2018-02-08 14:39:17

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ЧЛ. 74 И ЧЛ. 83 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 15/02.12.2015 Г., ПРОТОКОЛ № 4

2017-11-13 15:14:26

СЪОБЩЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-274/25.10.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018 Г.

2017-10-25 13:36:04

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-263/18.10.2017 г. относно Приемане на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2017-10-18 09:54:21

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-217/10.08.2017 г. относно Приемане на наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов

2017-08-10 09:43:55

Предложение за приемане на ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-08-01 15:43:23

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение № 415/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов.

2017-06-21 13:55:24

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-05-26 16:16:12

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-106/07.04.2017 г. относно Приемане на наредба № 1 за опазване на обществения ред, общинската собственост и организацията на движението на територията на Община Свищов

2017-04-07 11:08:22

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-76/16.03.2017 г. относно Приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2017-03-16 13:26:00

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно приемане на промени и допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2017-03-10 10:11:21

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинска програма "В помощ на болните деца от Община Свищов

2017-03-10 10:10:11

Проект на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Свищов

2017-03-09 14:51:33

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-72/09.03.2017 г. относно Приемане на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Свищов

2017-03-09 14:51:00

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно промяна на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов

2017-02-09 12:27:41

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно промяна на Наредба за преместваемите обекти на територията на община Свищов

2017-02-09 12:24:43

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения, получени по публикуването на интернет страницата на Община Свищов съобщение за обществени консултации относно промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2017-02-09 12:21:29

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-30/06.02.2017 г. относно приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинска програма "В помощ на болните деца от Община Свищов"

2017-02-06 14:16:05

Съобщение и Предложение за приемане на промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2017-02-06 10:20:52

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-5/09.01.2017 г. относно приемане на изменение в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2017-01-09 15:01:46

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-2/06.01.2017 г. относно приемане на промяна в Наредба за преместваемите обекти на Община Свищов

2017-01-06 14:58:30

Съобщение и предложение с изх. № 61-00-1/06.01.2017 г. относно приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

2017-01-06 14:56:35

Предложение изх. № 61-00-353/12.12.2016 г. относно Изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2016-12-12 09:34:15

СЪОБЩЕНИЕ относно: Изменения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2016-12-12 09:26:30

СЪОБЩЕНИЕ относно: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2016-12-12 09:22:50

Предложение изх. № 61-00-354/12.12.2016 г. относно Допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2016-12-12 09:21:09

Предложение до Общински съвет Свищов изх. № 61-00-341/21.11.2016 г. относно Приемане на изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

2016-11-21 13:38:37

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-11-07 15:33:32

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-11-07 15:32:52

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-11-07 13:53:01

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-11-07 13:51:48

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Свищов от групата общински съветници на „Обединение Промяна“ в Общински съвет Свищов и Обявление във връзка с Чл. 26, ал. 2 от ЗНА (.PDF)

2016-10-24 16:50:34

Предложение за приемане на изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов и Обявление във връзка с Чл. 26, ал. 2 от ЗНА (.PDF)

2016-09-15 16:48:47

Предложение до Общински съвет Свищов с вх. № 800 от 13.09.2016 г. относно Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов

2016-09-13 13:27:52

Предложение от Кмета на Община Свищов относно Изменение и допълнение на Наредбата и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов

2016-08-29 13:25:50

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вх. № 763 от 23.8.2016 г. относно приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2016-08-23 13:22:49

Предложение от Кмета на Община Свищов относно Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2016-08-08 13:17:10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2016-07-29 14:40:28

Предложение Вх. № 719/26.07.2016 г. за промяна в Приложение № 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов (.pdf)

2016-07-26 16:04:12

Предложение Изх. № 61-00-192/14.06.2016 г. за допълнения в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, приета с Решение № 95/28.02.2008 г., прот. № 8

2016-06-14 11:46:18

Предложение изх. № 94-З-922/28.04.2016 г. за допълнения в наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., прот. № 52

2016-04-28 10:46:55

Предложение изх. № 94-З-920/28.04.2016 г. за допълнения в наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г., прот. № 52

2016-04-28 10:44:03

Предложение за приемане на промени в НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и в НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов

2016-04-27 10:42:22

Предложение за приемане на допълнения в НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и в НАРЕДБА за условията и реда за разкопаване на елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Свищов

2016-04-14 14:32:19

Проект за НАРЕДБА за общинските гробищни паркове, погребално-обредната дейност и провеждане на радостни ритуали на територията на община Свищов

2016-03-15 13:52:06

Предложение за приемане на допълнения в Наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на община Свищов

2016-03-14 15:26:11

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-91/14.03.2016 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА В ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-03-14 15:21:37

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-90/14.03.2016 Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СТАТУТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛИЦЕНЗИРАНО ЗВЕНО "СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ" ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-03-14 14:38:05

НАРЕДБА за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Свищов

2016-02-29 16:50:40

Предложение на Кмета на Община Свищов за приемане на Правилник за дейността на приют за безстопанствени кучета при Община Свищов + Проект за Правилник (.pdf)

2016-02-09 16:22:49

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-40/05.02.2016 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА В РАЗДЕЛ III - ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-02-05 16:22:24

Предложение с изх. № 61-00-28/21.01.2016 г. за изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ /ОАМТЦУ/ (.pdf)

2016-01-21 16:21:51

Предложение за нов ПРАВИЛНИК за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари-Свищов“ (с Приложения)

2016-01-13 12:49:42

Предложение до Общински съвет Свищов с вх. № 251/08.01.2016 г. относно Промени и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

2016-01-08 09:13:21

ПРЕДЛОЖЕНИЕ с Вх. № 245 от 05.1.2016 г. на Кмета на Община Свищов до Общински съвет Свищов - мотивиран доклад по ПРОЕКТ за промени в НУРУРОЖФ

2016-01-05 10:02:01

ПРЕДЛОЖЕНИЕ с Вх. № 191 от 09.12.2015 г. до Общински съвет Свищов - ПРОЕКТ за НАРЕДБА за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свищов

2016-01-04 12:42:23

ППРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ИЗХ. № 61-00-257/14.12.2015 Г. ОТНОСНО ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАЗАРИ-СВИЩОВ" ГРАД СВИЩОВ

2015-12-14 16:30:34

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 94-З-2073/03.12.2015 Г. ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ ОТНОСНО ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА - СВИЩОВ"

2015-12-08 08:34:39

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

2015-11-16 16:39:02

ПРЕДЛОЖЕНИЕ до Общински съвет Свищов - ПРОЕКТ за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

2015-11-16 15:06:54

Предложение с Изх. № 09-00-79/09.06.2015 г. за приемане на изменения и допълнения в НАРЕДБАТА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 797/28.02.2003 г.

2015-06-09 11:32:31

Предложение с Изх. № 61-00-121/04.05.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част на капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществена чрез общински предприятия + мотивиран доклад (.pdf)

2015-05-04 16:20:40

Предложение с изх. № 74-00-23/15.04.2015 г. за приемане на НАРЕДБА за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов

2015-04-16 11:18:05

Предложение с Изх. № ххх/08.04.2015 г. за приемане на допълнения в НАРЕДБАТА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов - Приложение за цени на услуги при тъжни, радостни ритуали и други.

2015-04-08 14:50:04

Предложение с Изх. № 61-00-88/06.04.2015 г. за приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Свищов + Проект на Наредбата (.pdf)

2015-04-06 17:12:51

Предложение с Изх. № 61-00-87/06.04.2015 г. за приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Свищов + Проект на Наредбата (.pdf)

2015-04-06 17:10:00

Предложение с Изх. № 61-00-86/06.04.2015 г. за приемане на допълнения в Наредбата за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове в Община Свищов + Мотивиран доклад (.pdf)

2015-04-06 17:00:41

Предложение с Изх. № 61-00-85/06.04.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Свищов + Мотивиран доклад (.pdf)

2015-04-06 16:57:27

Предложение с Изх. № 61-00-84/06.04.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за реда за придобиване и разпореждане със собствеността на Община Свищов + Мотивиран доклад (.pdf)

2015-04-06 16:54:35

Предложение с Изх. № 61-00-83/06.04.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част на капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия + Мотивиран доклад (.pdf)

2015-04-06 16:51:55

Предложение с Изх. № 24-00-125/06.03.2015 г. за приемане на допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2015-03-09 09:35:53

Предложение с Изх. № 61-00-29/06.02.2015 г. за приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2015-02-06 13:55:28

Предложение изх. № 61-00-18/20.01.2015 г. относно Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2015-01-21 11:04:25

Предложение изх. № 61-00-6/14.01.2015 г. относно Актуализация на цените по Приложеине № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2015-01-14 13:25:23

Предложение № 61-00-316/28.11.2014 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

2014-11-28 09:59:47

Предложение № 61-00-295/11.11.2014 г. за приемане на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов с Мотивиран доклад (.PDF)

2014-11-11 13:46:32

Предложение № 61-00-279/07.10.2014 г. за приемане на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов (.PDF)

2014-10-07 10:53:04

Предложение № 61-00-278/06.10.2014 г. за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов + Мотивиран доклад и Калкулация на разходите за предложените за ценова промяна услуга (.PDF)

2014-10-06 11:31:15

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБИЩНА СВИЩОВ

2014-07-09 13:32:49

Предложение вх. № 2182/09.07.2014 г. относно приемане на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБИЩНА СВИЩОВ

2014-07-09 13:32:01

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2014-07-08 13:53:35

Предложение вх. № 2180/08.07.2014 г. за приемане на НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2014-07-08 13:52:48

Предложение № 2153/19.03.2014 г. за приемане на ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЯВАНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.

2014-06-19 17:03:36

Предложение № 2154/19.03.2014 г. за приемане на Общински план за развитие на община Свищов (2014-2020)

2014-06-19 13:32:21

Предложение № 2155/19.03.2014 г. за приемане на Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие на Община Свищов

2014-06-19 08:28:27

Предложение № 75-00-6/09.04.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2014-04-09 16:38:33

Предложение № 61-00-133/03.04.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2014-04-03 10:39:11

Проекто-наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на Община Свищов

2014-04-01 16:06:58

Проект за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Свищов, неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация

2014-03-21 16:55:08

Проект на Правилник за организацията и реда на работа на общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания „Ин-витро“

2014-03-11 09:30:56

Предложение № 61-00-91/10.03.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2014-03-10 12:55:21

Предложение № 61-00-2/08.01.2014 г. за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2014-01-08 10:33:55

Предложение № 61-00-297 от 29.11.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2013-11-29 16:52:42

Предложение за промяна в Раздел III – Такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2013-11-29 12:42:02

Проекто-наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

2013-11-27 16:21:51

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Свищов

2013-11-14 09:30:05

Предложение № 61-00-271 от 31.10.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов + Мотивиран доклад

2013-11-01 14:47:03

Предложение № 94-3-1424 от 09.10.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

2013-10-09 09:35:00

Предложение № 94-3-1241 от 12.09.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2013-09-12 16:49:35

Предложение № 61-00-219 от 13.08.2013 г. за приемане на допълнения и изменения в Правилника за дейността на Общинско предприятие "Обреди - Свищов"

2013-08-13 15:55:08

Проект допълнение Наредба на местните такси и цени на услуги

2013-08-09 14:26:17

Проект допълнение Правилника за субсидиране на спортните клубове

2013-08-09 14:25:43

Проект на ПРАВИЛНИК за дейността на Общинска предприятие "Обреди - Свищов"

2013-07-11 11:55:54

Предложение № 61-00-177 от 02.07.2013 г. за приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2013-07-02 14:09:20

Предложение № 61-00-161 от 13.06.2013 г. за приемане на допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

2013-06-17 16:49:59

ТЕКСТ НА НАРЕДБАТА КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-157/12.06.2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (PDF)

2013-06-12 16:10:18

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 61-00-157/12.06.2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-06-12 10:52:17

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2013-05-15 08:35:52

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СПОРТНА БАЗА ОТ СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ (проект)

2013-04-12 14:45:43

Общински съвет Свищов, представя на вниманието на всички физически и юридически лица - Предложение за Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Свищов за предложения и становища.

2013-04-09 13:30:49

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 356/24.02.2005 Г., ПРОТОКОЛ № 31

2013-03-13 14:11:26

Предложение за промени в раздел ІІІ - такси за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2013-02-06 10:28:32

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за промяна в раздел ІІІ - Такса за детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2013-01-17 10:26:42

Предложение относно Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.

2012-12-06 10:45:19

Предложение относно Приемане на изменениe и допълнениe в Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов

2012-12-06 10:44:46

Предложение относно Приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

2012-12-06 10:33:53

НАРЕДБА за осигуряване на “Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Свищов (проект)

2012-10-08 10:43:14