Регистър на вероизповеданията

2024-04-29 09:27:45

Заповед за утвърждаване на Насоки за кандидатстване по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

2023-06-05 15:28:53

ЦИК * Избори за Народно събрание 2 април 2023 * РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

2023-03-08 14:51:02

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА, ПУБЛИКУВАН НА 28.02.2023 ГОДИНА

2023-02-28 16:57:44

Приемане на Механизъм за разпределение на предвидената в ПМС № 11/25.01.2023

2023-02-28 16:46:55

2022-10-25 10:40:13

З А П О В Е Д № 927 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2022 година, относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост

2022-09-05 10:19:39

Заповед № 834 РД-01-03/09.08.2022 г., относно одобрен проект за изменение на ПУП - ПР

2022-08-11 11:30:57

Р Е Ш Е Н И Е № 776 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод за село Овча могила – от шахта изпразнител 1 до водомерна шахта при НР „Овча могила” и от о.к. 229 до о.к. 72, с. Овча могила, община Свищов” за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

2022-05-27 16:25:10

Регистър на разрешителни за ползване на минерална вода от находище "Овча могила", община Свищов

2022-03-25 14:20:05

17. _Регионалната програма за заетост на Община Свищов за 2021 г. „Осигуряване на заетост за почистване и поддържане на инфраструктурата на град Свищов“

2022-02-16 11:03:28

З А П О В Е Д № 1805-РД-01-03 Гр. Свищов, 20.12.2021 година, относно продажба правото на собственост на недвижим имот, частна общинска собственост

2021-12-20 10:20:21

ОБЩИНА СВИЩОВ ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документацията за изясняване на общественият интерес към Програма за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2021-2028 г. и приложения към нея

2021-12-10 16:02:07

Предложение от директора на ОП "Чистота - Свищов" Мехмед Мехмедов и кмета на Свищов д-р Генчо Генчев, относно необходимост от приемане на изменение на Правилника за дейността на структурата на ОП "Чистота - Свищов" - град Свищов, мотиви за приемане изменение на Правилника, частична предварителна оценка на въздействието и съобщение във връзка с чл. 26, ал. 2, ал. 3, ал. 4 от ЗНА

2021-12-07 15:04:38

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0014 с предмет: “Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности”, ОП „Чистота – Свищов” и ОП „Обреди – Свищов” по обособени позиции.

2014-09-02 15:45:57

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0010 с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”.

2014-08-22 09:17:44

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0012 с предмет: „Доставка на хранителни, нехранителни стоки и плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2014/2015 година”.

2014-08-19 13:59:52

Протокол от заседание на комисията, за проведена обществена поръчка, обявена чрез Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Закупуване на микробус за нуждите на ОП „Чистота – Свищов”

2014-07-30 11:36:59

Протокол от заседание на комисията, за проведена обществена поръчка, обявена чрез Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: Ремонт, поддръжка и експлоатация на кабелна мрежа и съоръженията за пренос на радиосигнал на територията на Община Свищов за 2014/2015 година”.

2014-07-25 14:28:57

Писмо разяснение към обществена поръчка с предмет: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми” по обособени позиции, обявена с № 00753-2014-0011 в Регистъра на обществените поръчки.

2014-07-25 14:22:18

Публична покана №9031986 на Портала за обществени поръчки и приложения към нея за обществена поръчка с предмет: „Ремонт, поддръжка и експлоатация на кабелна мрежа и съоръженията за пренос на радиосигнал на територията на Община Свищов за 2014/2015 година”

2014-07-16 12:03:03

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0009 с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции, социалните услуги в общността и детските заведения на територията на Община Свищов” по обособени позиции

2014-07-15 13:37:35

Публична покана с уникален номер в Регистъра на АОП 9031975 и документация за участие към нея, с предмет: „Закупуване на микробус за нуждите на ОП „Чистота – Свищов”.

2014-07-15 11:58:51

Писмо разяснение №2 към обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”, обявена с № 00753-2014-0010 в Регистъра на обществените поръчки.

2014-07-09 16:58:51

Писмо разяснение към обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”, обявена с № 00753-2014-0010 в Регистъра на обществените поръчки.

2014-07-08 13:33:05

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0012 с предмет: „Доставка на хранителни, нехранителни стоки и плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2014/2015 година”

2014-06-25 15:26:27

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0008 с предмет: „Ремонт на отоплителна инсталация в СОУ „Цветан Радославов” и СОУ „Николай Катранов” по обособени позиции.

2014-06-25 11:24:22

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0011 с предмет: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми” по обособени позиции.

2014-06-23 10:17:05

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0010 с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”.

2014-06-10 15:52:19

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9030241 и документация за участие към нея, с предмет: „Извършване на оценка на съответствие на инвестиционни проекти и изработване на комплексни доклади за съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията по чл.142, ал.5 от ЗУТ по проект: „Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.”

2014-06-09 11:33:18

Публична покана с уникален номер в Регистъра на АОП 9030077 и документация за участие към нея, с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на Обект: „Аварийно укрепване на свлачище на ул. Стефан Караджа, гр. Свищов, УПИ VІІ-179, 180, кв. 9”.

2014-06-04 14:48:50

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9030013 и документация за участие към нея, с предмет: „Закупуване на микробус за нуждите на ОП „Чистота – Свищов”.

2014-06-03 14:47:06

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9030012 и документация за участие към нея, с предмет: „Закупуване на автомобил – Контейнеровоз за 4 куб. контейнери за нуждите на ОП „Чистота – Свищов”.

2014-06-03 14:46:12

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9030011 и документация за участие към нея, с предмет: „Предоставяне на услуги с булдозер и/или фадрома за разриване на твърди битови отпадъци в сметището на Община Свищов”.

2014-06-03 14:44:55

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0009 с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции, социалните услуги в общността и детските заведения на територията на Община Свищов” по обособени позиции.

2014-05-30 14:19:18

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0005 с предмет: "Изработване на технически инвестиционни проекти за обект: "Благоустрояване и озеленяване на Парк Радост" и обект: "Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ "Радост" по проект: „Проектна готовност на община Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.".

2014-05-12 13:04:52

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0003 с предмет: "Изработване на технически инвестиционен проект за обект: "Обособяване на местност "Банара" в градски парк с детски, спортни площадки и пешеходни пространства и осъществяване на пешеходна връзка между основните транспортни терминали и централен площад "Алеко" на гр. Свищов" по проект: „Проектна готовност на община Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.".

2014-05-12 13:03:57

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0002 с предмет: „Изработване на технически инвестиционни проекти по проект: „Проектна готовност на Община Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.” по обособени позиции.

2014-05-12 13:02:53

Решение, обявление, тръжна документация и проект към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0008 с предмет: „Ремонт на отоплителна инсталация в СОУ „Цветан Радославов” и СОУ „Николай Катранов” по обособени позиции.

2014-04-22 16:59:07

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0007 с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО УЛ. „33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК” по обособени позиции.

2014-04-22 11:04:53

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9028393 и документация за участие към нея, с предмет: „Дезинсекции на сгради и площи на територията на община Свищов” по обособени позиции.

2014-04-17 09:56:16

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9028391 и документация за участие към нея, с предмет: „Дезинсекция и дератизация на сгради и прилежащи площи, и дезинфекция на автомобили, стопанисвани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Свищов”

2014-04-17 09:53:38

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9028094 и документация за участие към нея, с предмет: „Закупуване на автомобил за нуждите на ОП "Чистота - Свищов"

2014-04-09 16:33:03

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0006 с предмет: „Основен и текущ ремонт улици на територията на Община Свищов” по обособени позиции.

2014-04-08 15:36:25

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0004 с предмет: „Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”.

2014-04-02 12:44:31

Писмо разяснение към обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО УЛ. „33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК” по обособени позиции, обявена с №00753-2014-0007 в регистъра на обществените поръчки.

2014-03-20 14:39:34

Публична покана с уникален номер в Регистъра на АОП 9026918 и документация за участие към нея, с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.”.

2014-03-14 14:56:39

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9026808 и документация за участие към нея, с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги на Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2014/2015 г.”

2014-03-12 13:49:30

РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, публикувана на Портала за обществени поръчки в Агенцията по обществени поръчки с уникален код 9026726 и на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg, с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги на Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”

2014-03-12 12:01:34

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9026772 и документация за участие към нея, с предмет: Доставка на съдове за твърди битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота – Свищов” по обособени позиции

2014-03-11 10:54:48

IІІ-та част на инвестиционен проект към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0007 с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО УЛ. „33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК” по обособени позиции

2014-03-10 15:58:22

IІ-ра част на инвестиционен проект към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0007 с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО УЛ. „33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК” по обособени позиции

2014-03-10 15:57:35

I-ва част на инвестиционен проект към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0007 с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО УЛ. „33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК” по обособени позиции

2014-03-10 15:55:21

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0007 с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО УЛ. „33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК” по обособени позиции.

2014-03-10 15:47:27

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0006 с предмет: „Основен и текущ ремонт улици на територията на Община Свищов” по обособени позиции.

2014-03-05 16:09:09

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0005 с предмет: "Изработване на технически инвестиционни проекти за обект: "Благоустрояване и озеленяване на Парк Радост" и обект: "Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ "Радост" по проект: „Проектна готовност на община Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г."

2014-02-21 15:48:28

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9025953 и документация за участие към нея, с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”

2014-02-19 11:54:16

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9025936 и документация за участие към нея, с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на дейностите свързани с извършване на функционален анализ и обучение на служители от общинската администрация за провеждане на функционален анализ и мониторинг на резултатите от него по проект: „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.”

2014-02-18 16:54:31

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0001 с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”.

2014-02-17 15:02:51

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0004 с предмет: „Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”

2014-02-11 10:51:25

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0003 с предмет: "Изработване на технически инвестиционен проект за обект: "Обособяване на местност "Банара" в градски парк с детски, спортни площадки и пешеходни пространства и осъществяване на пешеходна връзка между основните транспортни терминали и централен площад "Алеко" на гр. Свищов" по проект: „Проектна готовност на община Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г."

2014-02-10 14:52:42

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0002 с предмет: „Изработване на технически инвестиционни проекти по проект: „Проектна готовност на Община Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.” по обособени позиции.

2014-02-10 11:55:46

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 902 53 64 и документация за участие към нея, с предмет: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” по обособени позиции.

2014-02-03 10:58:44

Решение за промяна и коригирана тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0001 с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”

2014-01-28 13:46:18

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 902 51 23 и документация за участие към нея, с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”

2014-01-27 11:48:31

Писмо разяснение към обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”, обявена с №00753-2014-0001 в регистъра на обществените поръчки.

2014-01-27 11:11:30

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2014-0001 с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”

2014-01-17 11:33:10

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0026 с предмет: „Изпълнение на дейности по разпространение на информация и публичност по проект: „Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.”.

2014-01-14 10:35:39

Публична покана с уникален номер в Регистъра на АОП 9024592 и документация за участие към нея, с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на дейностите свързани с проучвания, анализи, оценка на ОПР и разработване на ОПР и други стратегически документи, разработването на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политики на общинско ниво по проект: „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол за изпълнението на общински политики за по-ефективно функциониране на общинската администрация”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.”

2014-01-10 15:04:45

Решение за оттегляне на Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, публикувана на Портала за обществени поръчки в Агенцията по обществени поръчки с уникален код 9023737 и на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg, с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”

2013-12-18 15:40:33

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0025 с предмет: „Услуги по осигуряване на публичност по проект: „Толерантност към различието”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.”.

2013-12-18 13:13:16

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0021 с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени площи около градски стадион „Академик”, реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Свищов, в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”.

2013-12-06 14:07:08

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0024 с предмет: „Закупуване на специализиран автомобил – сметосъбирач за нуждите на ОП „Чистота – Свищов”.

2013-12-03 11:22:57

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0023 с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци и препарати за миялни машини за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2013/2014 година по обособени позиции: 1. Доставка на хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци, 2. Доставка на препарати за миялни машини”.

2013-11-28 14:36:02

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0026 с предмет: „Изпълнение на дейности по разпространение на информация и публичност по проект: „Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.”

2013-11-27 16:04:34

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 902 27 43 и документация за участие към нея, с предмет: „Разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект: „Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г.”

2013-11-25 15:45:17

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0020 с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”

2013-11-18 16:33:50

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП: 00753-2013-0025 с предмет: „Услуги по осигуряване на публичност по проект: „Толерантност към различието”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.”

2013-11-18 11:49:26

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9022383 и документация за участие към нея, с предмет: „Изследване на ефективността на маркетинговите дейности по проект „Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи”.

2013-11-18 11:47:57

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9021931 и документация за участие към нея, с предмет: „Доставка на дърва за огрев, въглища и пелети за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2013/2014 година”.

2013-11-06 16:27:26

отговори на запитвания за обществена поръчка с предмет:„Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени площи около градски стадион „Академик”, реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Свищов, в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”, обявена с № 00753-2013-0021 в Регистъра на обществените поръчки.

2013-10-30 16:27:21

Решение за промяна и коригирана тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0024 с предмет: „Закупуване на специализиран автомобил – сметосъбирач за нуждите на ОП „Чистота – Свищов”

2013-10-24 16:34:45

Съобщение за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0019 с предмет: „Изпълнение на дейности по разпространение на информация и публичност по проект „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”

2013-10-24 13:14:22

ПИСМО РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: “ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА – СВИЩОВ”, ОБЯВЕНА С № 00753-2013-0020 В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

2013-10-18 15:44:40

Съобщение за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0018 с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”

2013-10-15 14:21:54

Решение, Обявление и Документация за процедура с уникален номер 00753-2013-0024 с предмет: „Закупуване на специализиран автомобил – сметосъбирач за нуждите на ОП „Чистота – Свищов”

2013-10-15 13:59:30

Решение, Обявление и Документация за процедура с уникален номер 00753-2013-0023 с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци и препарати за миялни машини за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2013/2014 година по обособени позиции: 1. Доставка на хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци, 2. Доставка на препарати за миялни машини”

2013-10-10 14:24:10

ПИСМО РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ "ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - СВИЩОВ", ОБЯВЕНА С № 00753-2013-0019

2013-10-08 16:57:09

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА на Инвестиционен проект към процедура с уникален номер 00753-2013-0021 с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени площи около градски стадион „Академик”, реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Свищов, в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”

2013-10-01 19:13:47

ЧАСТ ТРЕТА на Инвестиционен проект към процедура с уникален номер 00753-2013-0021 с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени площи около градски стадион „Академик”, реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Свищов, в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”

2013-10-01 19:11:06

ЧАСТ ВТОРА на Инвестиционен проект към процедура с уникален номер 00753-2013-0021 с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени площи около градски стадион „Академик”, реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Свищов, в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”

2013-10-01 19:06:55

ЧАСТ ПЪРВА на Инвестиционен проект към процедура с уникален номер 00753-2013-0021 с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени площи около градски стадион „Академик”, реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Свищов, в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”

2013-10-01 19:00:22

Решение, Обявление и документация за процедура с уникален номер 00753-2013-0021 с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи на следните обекти: Спортна площадка „Велешана”, Спортен комплекс в УПИ-II, УПИ-X, УПИ-ХI, кв. 187, реконструкция на зелени площи около градски стадион „Академик”, реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Свищов, в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”

2013-10-01 16:48:19

Решение, Обявление и документация за процедура с уникален номер 00753-2013-0020 с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”.

2013-09-24 14:48:51

Решение, Обявление и документация за процедура с уникален номер 00753-2013-0019 с предмет: „Изпълнение на дейности по разпространение на информация и публичност по проект „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”.

2013-09-24 14:30:03

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9019867 и документация за участие към нея, с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”.

2013-09-11 14:01:45

Решение, Обявление и документация за процедура с уникален номер 00753-2013-0018 с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”

2013-09-02 15:48:37

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9019119 и документация за участие към нея, с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Лодкостоянка в УПИ – VI, кв.68, с.Вардим, община Свищов”, във фаза „Технически проект”.

2013-08-23 12:38:46

Съобщение за отваряне на пликове №3 – „Предлагана цена” към обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0017 с предмет: “Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба „Социални дейности” и ОП „Чистота – Свищов” по обособени позиции.

2013-08-21 13:32:55

Съобщение за отваряне на плик №3 – “Предлагана цена” към обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0016 с предмет: „Доставка на техническа сол (NaCl) и пясък за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа” по обособени позиции.

2013-08-12 13:40:26

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9018303 и документация за участие към нея, с предмет: „Разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект: „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов

2013-08-01 14:11:49

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9018229 и документация за участие към нея, с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи”

2013-07-31 12:52:41

Решение за оттегляне на Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, публикувана на Портала за обществени поръчки в Агенцията по обществени поръчки с уникален код 9018114 и на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg, с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи”

2013-07-30 17:12:56

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0015 с предмет: „Услуги по осигуряване на публичност по проект: „Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите от Община Свищов, чрез провеждане и участие в обучителни и квалификационни курсове”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.”

2013-07-30 15:15:56

Публична покана с уникален номер в регистъра на АОП 9018178 и документация за участие към нея, с предмет: „Текущ ремонт на улици на територията на Община Свищов”

2013-07-30 11:27:02

Публична покана с уникален номер в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 9017952 и Документация за участие. Предмет на поръчката: „Провеждане на обучения по проект: „Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите от Община Свищов, чрез провеждане и участие в обучителни и квалификационни курсове”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.”

2013-07-23 16:30:25

Публична покана с уникален номер в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 9017662 и Документация за участие. Предмет на поръчката: „Ремонт, поддръжка и експлоатация на кабелна мрежа и съоръженията за пренос на радиосигнал на територията на Община Свищов за 2013/2014 година”

2013-07-15 14:39:31

Съобщение за отваряне на „Плик №3 – Предлагана цена” към процедура с уникален номер в АОП 00753-2013-0002 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ПСОВ И ГЛАВЕН ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ПО ПРОЕКТ: „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР – ГР. СВИЩОВ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

2013-07-09 21:17:20

Решение, Обявление и документация за процедура с уникален номер 00753-2013-0017 с предмет: "Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и техническо обслужване и ремонт на автомобилите на Община Свищов, Общинска служба "Социални дейности" и ОП "Чистота" - Свищов по обособени позиции"

2013-07-04 11:55:43

Публична покана с уникален номер в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 9017182 и Документация за участие. Предмет на поръчката: „Закупуване на сървъри, компютърни конфигурации и офис обзавеждане” по обособени позиции.

2013-07-01 17:04:00

Решение, Обявление и документация за процедура с уникален номер 00753-2013-0016 с предмет: „Доставка на техническа сол (NaCl) и пясък за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа” по обособени позиции.

2013-06-28 13:05:42

Писмо за отваряне на ценови оферти към обществена поръчка с уникален номер в АОП: 00753-2013-0013 с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции, социалните услуги в общността и детските заведения на територията на Община Свищов” със следните обособени позиции: · Обособена позиция №1: „Доставка на хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”; · Обособена позиция №2: „Доставка на хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”; · Обособена позиция №3: „Доставка на хляб за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов”

2013-06-26 13:50:43

Решение, обявление и документация за процедура с уникален номер в АОП-00753-2013-0015 с предмет: „Услуги по осигуряване на публичност по проект: „Повишаване капацитета, квалификацията и ефективността на служителите от Община Свищов, чрез провеждане и участие в обучителни и квалификационни курсове”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.”

2013-06-21 11:03:49

Съобщение за отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена" към обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0007 с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”.

2013-05-30 09:34:58

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП: 00753-2013-0013 с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на специализираните институции, социалните услуги в общността и детските заведения на територията на Община Свищов” със следните обособени позиции: · Обособена позиция №1: „Доставка на хлебни изделия за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”; · Обособена позиция №2: „Доставка на хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”; · Обособена позиция №3: „Доставка на хляб за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов”

2013-05-22 15:00:46

Публична покана с уникален номер в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 9015576 и Документация за участие. Предмет на поръчката: „Участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири) по проект „Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи“.

2013-05-17 13:50:21

Съобщение за отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена" към обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0011 с предмет: „Услуги по осигуряване на публичност по проект: „За достоен живот в собствен дом”.

2013-05-17 11:20:33

Решение №528-РД-01-03/15.05.2013 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМИРАНЕ ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ за проект: „Величественият Дунав - непокътнати природни красоти и люлка на древни народи” по обособени позиции.

2013-05-15 15:29:38

Съобщение за отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена" към обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0010 с предмет: „Доставка на дребно офис оборудване” по проект „За достоен живот в собствен дом”.

2013-05-10 13:05:28

Съобщение за отваряне на „Плик №3 – Предлагана цена” към процедура с уникален номер в АОП 00753-2013-0002 с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на проект „ПСОВ и довеждащ колектор - гр. Свищов”

2013-05-07 14:11:06

Публична покана с уникален номер в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 9015049 и Документация за участие. Предмет на поръчката: „Цифровизиране на налични Подробни устройствени планове и въвеждане на Географски информационни системи”.

2013-04-30 16:00:08

Съобщение за отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена" към обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0006 с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМИРАНЕ ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ за проект: „Величественият Дунав - непокътнати природни красоти и люлка на древни народи", по обособени позиции.

2013-04-30 11:00:37

Техническа документация към публична покана с уникален номер в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 9014855 с предмет на поръчката: ”Изпълнение на строително – монтажни дейности на обект: „Подобряване на енергийна ефективност на ОДЗ „Чиполино” гр. Свищов”.

2013-04-25 14:24:55

Публична покана с уникален номер в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 9014855 и Документация за участие. Предмет на поръчката: ”Изпълнение на строително – монтажни дейности на обект: „Подобряване на енергийна ефективност на ОДЗ „Чиполино” гр. Свищов”.

2013-04-25 14:07:50

Публична покана с уникален номер в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 9014834 и Документация за участие. Предмет на поръчката: ”Изпълнение на строително - монтажни работи на обект „Ремонт на покрив на ОУ „Христо Ботев” с. Ореш”.

2013-04-25 09:21:49

Съобщение за отваряне на Плик №3 - "Предлагана цена" към обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0009 с предмет: “Предоставяне на услуги на община Свищов по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на община Свищов, преди тяхното депониране”.

2013-04-15 13:55:39

Решение, обявление и тръжна документация за обществена поръчка с уникален номер в АОП: 00753-2013-0011 с предмет: „Услуги по осигуряване на публичност по проект: „За достоен живот в собствен дом”

2013-04-09 15:57:57

Решение, обявление и тръжна документация за обществена поръчка с уникален номер в АОП: 00753-2013-0010 с предмет: „Доставка на дребно офис оборудване” по проект „За достоен живот в собствен дом”

2013-04-09 15:04:16

Публична покана с уникален номер в регистъра на Агенцията по обществени поръчки: 9014139 и Документация за участие. Предмет на поръчката: „Дезинфекции, дезинсекции и дератизации на сгради и прилежащи площи стопанисвани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към община Свищов” по обособени позиции.

2013-04-09 13:38:52

Публична покана с уникален номер в регистъра на Агенцията по обществени поръчки: 9014138 и Документация за участие. Предмет на поръчката: „Дезинсекции на сгради и площи на територията на община Свищов” по обособени позиции.

2013-04-09 13:37:01

Разяснение № 4 по обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0008 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ПСОВ И ГЛАВЕН ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ПО ПРОЕКТ: „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР – ГР. СВИЩОВ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

2013-04-02 10:10:59

Разяснение № 3 по обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0008 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ПСОВ И ГЛАВЕН ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ПО ПРОЕКТ: „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР – ГР. СВИЩОВ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

2013-04-01 16:57:34

Съобщение за отваряне на „Плик №3 – Предлагана цена” към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0005 с предмет:„Доставка на канцеларски материали по проект: „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

2013-03-28 13:32:40

Съобщение за отваряне на „Плик №3 – Предлагана цена” към обществена поръчка с уникален номер, регистрирана в АОП 00753-2012-0027 с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на техническа помощ при управление на проект: „ПСОВ и довеждащ колектор – гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.”

2013-03-25 16:56:37

Разяснение № 2 по обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0008 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ПСОВ И ГЛАВЕН ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ПО ПРОЕКТ: „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР – ГР. СВИЩОВ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

2013-03-25 14:58:12

Разяснение № 1 по обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0008 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ПСОВ И ГЛАВЕН ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ПО ПРОЕКТ: „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР – ГР. СВИЩОВ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

2013-03-22 16:17:41

Отговор относно постъпило искане за удължаване на срока за подаване на оферти по обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0008 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ПСОВ И ГЛАВЕН ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ПО ПРОЕКТ: „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР – ГР. СВИЩОВ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

2013-03-22 16:17:14

Публична покана с уникален номер в регистъра на Агенцията по обществени поръчки: 9013444 и Документация за участие.Предмет на поръчката: „Основен ремонт общинска пътна мрежа и текущ ремонт улици на територията на Община Свищов” по обособени позиции.

2013-03-21 15:46:26

Разяснение № 4 по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”, обявена с № 00753-2013-0007 в регистъра на обществените поръчки.

2013-03-18 16:09:03

Съобщение за отваряне на „Плик №3 – Предлагана цена” към процедура с уникален номер в АОП 00753-2013-0003 с предмет: Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” по обособени позиции.

2013-03-15 15:27:23

Публична покана с уникален номер в регистъра на Агенция по обществени поръчки: 9013199 и Документация за участие. Предмет на поръчката: „Предоставяне на застрахователни услуги на Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити” по обособени позиции.

2013-03-15 11:54:55

Разяснение № 3 по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”, обявена с № 00753-2013-0007 в регистъра на обществените поръчки.

2013-03-12 16:12:21

Разяснение № 2 по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”, обявена с № 00753-2013-0007 в регистъра на обществените поръчки.

2013-03-11 16:11:26

Разяснение № 1 по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинска апаратура за проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”, обявена с № 00753-2013-0007 в регистъра на обществените поръчки.

2013-03-07 16:11:46

Решение за промяна на обявление за обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0008 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ПСОВ И ГЛАВЕН ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ПО ПРОЕКТ: „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР – ГР. СВИЩОВ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

2013-03-07 15:12:49

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2013-0004.

2013-03-06 14:13:44

Разяснение №2 към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0002 с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на проект „ПСОВ и довеждащ колектор - гр. Свищов”

2013-03-04 11:29:26

Разяснение към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0002 с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на проект „ПСОВ и довеждащ колектор - гр. Свищов”

2013-03-01 15:55:06

Уведомление за отваряне на пликове с надпис: „Плик № 3 Предлагана цена” на участниците в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане, и изработване, доставка и монтаж на информационни табели за обект: "Нове - сърцето на легиона. Социализация и еспониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове - І етап” с уникален номер в Регистъра на Агенция по обществени поръчки: 00753-2013-0001

2013-02-28 14:10:58

Решение, обявление и тръжна документация към процедура с уникален номер в АОП 00753-2013-0009 с предмет: “Предоставяне на услуги на община Свищов по предварително третиране на смесени битови отпадъци, включващи сортиране и предаване за оползотворяване на отпадъци, генерирани на територията на община Свищов, преди тяхното депониране”

2013-02-25 16:04:41

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0008 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ПСОВ И ГЛАВЕН ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ПО ПРОЕКТ: „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР – ГР. СВИЩОВ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

2013-02-25 15:42:38

Идеен проект към обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0008 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ПСОВ И ГЛАВЕН ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ПО ПРОЕКТ: „ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР – ГР. СВИЩОВ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

2013-02-25 13:46:43

Разяснение 2 във връзка с постъпило запитване към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2012-0006

2013-02-22 13:16:26

Разяснение 2 във връзка с постъпило запитване към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2012-0004

2013-02-21 15:19:32

Разяснение във връзка с постъпило запитване към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2012-0004

2013-02-20 15:19:09

Разяснения във връзка с постъпили запитвания към обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0006.

2013-02-19 15:47:53

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер 00753-2013-0007 с предмет „Доставка на медицинска апаратура за проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов.”

2013-02-15 14:24:14

Решение, обявление и тръжна документация за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0006 с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМИРАНЕ ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ за проект: "Величественият Дунав - непокътнати природни красоти и люлка на древни народи", със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнение на Рекламни дейности: изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви”; Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта”, както и да сключи договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител.

2013-02-05 17:19:55

Решение, обявление и тръжна документация за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0004 с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” по обособени позиции.

2013-02-01 11:50:30

Решение, обявление и тръжна документация за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0005 с предмет:„Доставка на канцеларски материали по проект: „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

2013-02-01 11:34:06

Публична покана с уникален номер в регистъра на Агенция по обществени поръчки: 9011687 и Документация за участие. Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за извършване на одит на проект: „Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – І етап”.

2013-01-31 13:30:56

Решение, обявление и тръжна документация за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0003 с предмет: „Доставка на консумативи и техническо обслужване за наличната компютърна, размножителна и печатна техника за нуждите на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов” по обособени позиции.

2013-01-30 16:49:25

Решение за промяна на обявление и част от тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0002 с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на проект „ПСОВ и довеждащ колектор - гр. Свищов”

2013-01-30 16:41:30

Второ разяснително писмо към обществена поръчка с уникален номер: 00753-2013-0001

2013-01-29 10:28:49

Разяснение към обществена поръчка с уникален номер в Регистъра на АОП: 00753-2013-0001

2013-01-22 16:04:58

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0021.

2013-01-21 11:35:43

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0025.

2013-01-21 11:32:23

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0002 с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на проект „ПСОВ и довеждащ колектор - гр. Свищов”

2013-01-18 16:27:50

Разяснение във връзка с постъпило запитване към обществена поръчка с уникален номер, регистрирана в АОП 00753-2012-0027 с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на техническа помощ при управление на проект: „ПСОВ и довеждащ колектор – гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.”

2013-01-17 11:26:34

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2013-0001 с предмет: „Избор на изпълнители за доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане, и изработване, доставка и монтаж на информационни табели за обект: "Нове - сърцето на легиона. Социализация и еспониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове - І етап”.

2013-01-08 12:52:47

Покана за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на участниците в обществена поръчка към процедура с уникален номер в АОП 00753-2012-0023 с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на текущ и окончателен одит по проект: „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

2013-01-03 16:29:08

Предварително обявление за планираните обществени поръчки за 2012 година.

2013-01-01 16:48:15

Предварително обявление за планираните обществени поръчки за 2012 година.

2013-01-01 16:47:58

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КАКТО И ТЕХНИЧСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИТЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЩИНСКА СЛУЖБА „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” И ОП „ЧИСТОТА” СВИЩОВ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

2012-12-21 13:16:57

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА КОЛЕСЕН ТРАКТОР

2012-12-21 13:16:00

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА НА ТЕРТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

2012-12-21 13:15:49

Решение за промяна към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2012-0027 с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на техническа помощ при управление на проект: „ПСОВ и довеждащ колектор – гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.”

2012-12-18 16:58:14

Решение, обявление и тръжна документация към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2012-0027 с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на техническа помощ при управление на проект: „ПСОВ и довеждащ колектор – гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.”

2012-12-13 12:09:50

Заключителен протокол от работата на жури относно провеждане на процедура по ЗОП открит конкурс за проект „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов”

2012-12-06 16:04:47

Покана за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на участниците в обществена поръчка с уникален номер 00753-2012-0024 с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на мерките за информация и публичност по проект: „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

2012-12-05 11:26:51

Публична покана №9009414 и документация за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет: "Закупуване на компютри и офис обзавеждане за нуждите на общинската администрация към Община Свищов”.

2012-11-30 13:23:06

Покана за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на участниците в обществена поръчка с уникален номер 00753-2012-0018

2012-11-28 11:51:34

Публична покана №9008652 и документация за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет: „Закупуване на мултифункционално устройство за целите на проект „Ключовите компетентности според Европейската референтна рамка и ролята на местната власт”

2012-11-14 13:03:55

Скица към публична покана с №9008507 за обществена поръчка с предмет: Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на част от ул. "Цанко Церковски" гр. Свищов

2012-11-14 10:04:28

Покана за отваряне на Плик № 3 "Предлагана цена" на участниците в обществена поръчка с уникален номер 00753-2012-0016

2012-11-12 16:02:45

Разяснение във връзка с постъпило запитване към обществена поръчка с уникален номер врегистърана АОП: 00753-2012-0021.

2012-11-12 14:18:40

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0017.

2012-11-12 14:18:00

Публична покана №9008507 и документация за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на част от ул. „Цанко Церковски” гр. Свищов”

2012-11-09 15:53:31

Разяснение във връзка с постъпило запитване към обществена поръчка с уникален номер врегистърана АОП: 00753-2012-0021.

2012-11-08 13:31:15

Разяснение във връзка с постъпило запитване към обществена поръчка с уникален номер врегистърана АОП: 00753-2012-0025.

2012-11-08 13:30:40

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0015.

2012-11-06 15:41:35

Публична покана №9008340 и документация за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет: „Закупуване на мултифункционално устройство за целите на проект „Ключовите компетентности според Европейската референтна рамка и ролята на местната власт”

2012-11-06 13:33:44

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0011.

2012-11-06 10:40:06

Заповед за членове на жури и за резервни членове относно провеждане на процедура открит конкурс за проект "Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов" с уникален номер 00753-2012-0019.

2012-11-02 10:38:40

Решение, обявление и тръжна документация към процедура с уникален номер в АОП 00753-2012-0025 с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”

2012-10-29 16:10:48

Публична покана №9007891 и документация за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за административни цели” по проект „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

2012-10-25 11:19:28

Уведомление за оповестяване на предлаганите цени на участници н обществена поръчка с уникален номер: 00753-2012-0014.

2012-10-22 16:34:05

Решение, обявление и тръжна документация към процедура с уникален номер в АОП 00753-2012-0024 с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на мерките за информация и публичност по проект: „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

2012-10-19 15:51:30

Решение, обявление и тръжна документация към процедура с уникален номер в АОП 00753-2012-0023 с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на текущ и окончателен одит по проект: „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

2012-10-19 15:49:13

Разяснение във връзка с постъпило запитване, към обществена поръчка с уникален номер в регистър на АОП:00753-2012-0016

2012-10-17 00:00:01

Разяснение във връзка с постъпило запитване, към обществена поръчка с уникален номер в регистър на АОП:00753-2012-0016

2012-10-17 00:00:00

Решение, обявление и Документация за участие, Решение и Обявление към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2012-0021 с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект ”Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”

2012-10-09 16:47:39

Инвестиционен проект част ІІ към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2012-0021 с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект ”Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”

2012-10-09 16:08:36

Инвестиционен проект част І към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2012-0021 с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект ”Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”

2012-10-09 16:07:43

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0012.

2012-10-08 15:14:26

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2012-0020 с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2012/2013 година по обособени позиции: 1. Доставка на хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци, 2. Доставка на хляб.”

2012-10-04 17:01:12

ОБЯВЛЕНИЕ към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2012-0020 с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2012/2013 година по обособени позиции: 1. Доставка на хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци, 2. Доставка на хляб.”

2012-10-04 17:00:06

РЕШЕНИЕ към обществена поръчка с уникален номер в АОП 00753-2012-0020 с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения на територията на Община Свищов за 2012/2013 година по обособени позиции: 1. Доставка на хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци, 2. Доставка на хляб.”

2012-10-04 16:59:39

Публична покана №9006834 и документация за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет: „Закупуване на нов лек автомобил за нуждите на Община Свищов”

2012-09-28 13:19:36

Документация за участие в обществена поръчка с уникален номер в регистъра на Агенция по обществени поръчки 00753-2012-0019 за проект: „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - СВИЩОВ” С УНИКАЛЕН НОМЕР В АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧК:00753-2012-0019

2012-09-28 08:52:02

ОБЯВЛЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА № 00753-2012-0019 С ПРЕДМЕТ: „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - СВИЩОВ” С УНИКАЛЕН НОМЕР В АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧК:00753-2012-0019

2012-09-28 08:51:50

РЕШЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕДУРА № 00753-2012-0019 С ПРЕДМЕТ: „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - СВИЩОВ” С УНИКАЛЕН НОМЕР В АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧК: 00753-2012-0019

2012-09-28 08:51:35

Документация за участие в обществена поръчка с уникален номер в регистъра на Агенция по обществени поръчки: 00753-2012-0018

2012-09-24 19:00:13

Решение, обявление и тръжна документация към процедура с уникален номер 00753-2012-0017 с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов”

2012-09-24 10:45:02

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0013.

2012-09-18 17:17:39

Решение за техническа редакция към поръчка с уникален номер 00753-2012-0016

2012-09-15 11:34:19

Публична покана №9006253 и документация за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен инвестиционен проект за обект: „Проект за укрепване на бреговата ивица от участък 539-ти до 540-ти километър от река Дунав и в рамките на село Вардим от административната сграда на „Сортови семена”АД (срещу читалището) до лодкостоянката”.

2012-09-12 16:48:02

Работен инвестиционен проект към обществена поръчка с уникален №00753-2012-0016

2012-09-12 15:13:39

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0010.

2012-09-12 15:09:29

Документация за участие в обществена поръчка с уникален номер в регистъра на Агенция по обществени поръчки №00753-2012-0016

2012-09-12 15:00:33

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0009.

2012-09-11 13:08:55

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0008.

2012-09-11 13:08:35

Разяснение към обществена поръчка с Уникален номер: 00753-2012-0014 във връзка с постъпило запитване

2012-09-04 13:44:06

Разяснение към обществена поръчка с Уникален номер: 00753-2012-0014 във връзка с постъпило запитване

2012-09-04 13:43:13

Решение към процедура с уникален номер 00753-2012-0015 с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”.

2012-09-04 09:06:33

Обявление към процедура с уникален номер 00753-2012-0015 с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”.

2012-09-04 09:06:13

Документация към процедура с уникален номер 00753-2012-0015 с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”.

2012-09-04 09:03:29

Разяснение към обществена поръчка с Уникален №00753-2012-0014 във връзка с постъпило запитване.

2012-08-28 16:00:08

Разяснение към обществена поръчка с уникален № 00753-2012-0014 във връзка с постъпило запитване.

2012-08-28 13:58:21

Отговори на въпроси към обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност на следните обекти: сградите на СОУ „Димитър Благоев”; СОУ „Цветан Радославов”; СОУ „Николай Катранов” и ОУ „Филип Секелариевич” в град Свищов”, обявена с № 00753-2012-0011 в регистъра на обществените поръчки.

2012-08-27 13:07:31

Отговори на въпроси към обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност на следните обекти: сградите на СОУ „Димитър Благоев”; СОУ „Цветан Радославов”; СОУ „Николай Катранов” и ОУ „Филип Секелариевич” в град Свищов”, обявена с № 00753-2012-0011 в регистъра на обществените поръчки.

2012-08-23 11:12:58

Разяснително писмо към обществена поръчка с уникален № 00753-2012 0014.

2012-08-20 16:37:50

Решение за промяна/техническа корекция в Обявлението за обществена поръчка с Уникален номер: 00753-2012-0014.

2012-08-16 16:13:17

Обявление, Решение и Документация към процедура с уникален № 00753-2012-0014 с предмет „Избор на изпълнители за изпълнение на дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта. Изработване и разпространение на рекламни материали, организиране на събития в района на туристическите атракции и др. за обект: „Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – І етап”.

2012-08-15 12:33:52

Тръжни документи към процедура №00753-2012-0013 с предмет: „Доставка на техническа сол /натриев хлорид/ и антиобледителна течност за пътища за нуждите на ОП "Чистота - Свищов" за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа през зимен сезон 2012-2013 г. по обособени позиции".

2012-08-09 16:52:04

Решение към процедура №00753-2012-0013 с предмет: „Доставка на техническа сол /натриев хлорид/ и антиобледителна течност за пътища за нуждите на ОП "Чистота - Свищов" за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа през зимен сезон 2012-2013 г. по обособени позиции".

2012-08-09 16:51:40

Обявление към процедура №00753-2012-0013 с предмет: „Доставка на техническа сол /натриев хлорид/ и антиобледителна течност за пътища за нуждите на ОП "Чистота - Свищов" за обезпечаване на снегопочистването и поддържането на общинската пътна мрежа през зимен сезон 2012-2013 г. по обособени позиции".

2012-08-09 16:51:09

Отговори на въпроси към обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност на следните обекти: сградите на СОУ „Димитър Благоев”; СОУ „Цветан Радославов”; СОУ „Николай Катранов” и ОУ „Филип Сaкелариевич” в град Свищов” с уникален номер 00753-2012-0011

2012-08-09 11:38:56

Обявление, Решение и Документация към процедура с уникален № 00753-2012-0012 с предмет „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност на следните обекти: сградите на СОУ „Димитър Благоев”, СОУ „Цветан Радославов”, СОУ „Николай Катранов“ и ОУ „Филип Сакелариевич” в град Свищов”.

2012-08-01 16:50:00

Публична покана №9004563 и документация за представяне на оферти за обществена поръчка "Ремонт, поддръжка и експлоатация на кабелна мрежа и съоръженията за пренос на радиосигнал на територията на Община Свищов за 2012/2013 година"

2012-07-31 13:18:21

Инвестиционен проект към процедура с уникален № 00753-2012-0011 с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност на следните обекти: сградите на СОУ „Димитър Благоев”, СОУ „Цветан Радославов”, СОУ „Николай Катранов“ и ОУ „Филип Сакелариевич” в град Свищов”

2012-07-26 17:40:23

Обявление, Решение и Документация към процедура с уникален № 00753-2012-0011 с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност на следните обекти: сградите на СОУ „Димитър Благоев”, СОУ „Цветан Радославов”, СОУ „Николай Катранов“ и ОУ „Филип Сакелариевич” в град Свищов”

2012-07-26 17:38:06

Отговори на въпроси към обществена поръчка с уникален номер 00753-2012-0009

2012-07-23 19:31:01

Отговори на въпроси към обществена поръчка с уникален номер 00753-2012-0008

2012-07-23 19:30:37

Документация към процедура с № 00753-2012-0010 с предмет „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Сградите на училищaта в гр. Свищов - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”

2012-07-05 13:05:44

Обявление към процедура с № 00753-2012-0010 с предмет „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Сградите на училищaта в гр. Свищов - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”

2012-07-05 13:04:33

Решение към процедура с № 00753-2012-0010 с предмет „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Сградите на училищaта в гр. Свищов - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”

2012-07-05 13:03:50

Документация към процедура №00753-2012-0009 с предмет: „Изпълнение на дейностите по разпространение на информация и публичност за проект: „Сградите на училищата в град Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”.

2012-07-03 10:12:03

Обявление към процедура №00753-2012-0009 с предмет: „Изпълнение на дейностите по разпространение на информация и публичност за проект: „Сградите на училищата в град Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”.

2012-07-03 10:12:00

Решение към процедура №00753-2012-0009 с предмет: „Изпълнение на дейностите по разпространение на информация и публичност за проект: „Сградите на училищата в град Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”.

2012-07-03 10:11:56

Документация към процедура №00753-2012-0008 с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на дейностите по разпространение на информация и публичност за проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”.

2012-07-03 10:11:38

Обявление към процедура №00753-2012-0008 с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на дейностите по разпространение на информация и публичност за проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”.

2012-07-03 10:11:33

Решение към процедура №00753-2012-0008 с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на дейностите по разпространение на информация и публичност за проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”.

2012-07-03 10:11:28

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0006.

2012-06-21 12:58:26

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0007.

2012-06-21 10:15:24

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0005.

2012-06-19 11:58:51

Тръжни документи към публична покана на Община Свищов с уникален номер в регистъра на АОП, както следва: 9002662 от 08.06.2012 год.

2012-06-08 11:52:36

Публична покана №9002361 и документация за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет: "Закупуване на колесен трактор".

2012-05-31 11:28:25

Тръжни документи към публична покана на Община Свищов с уникален номер в регистъра на АОП, както следва: 9002181 от 23.05.2012 год.

2012-05-23 18:38:19

Покана за представяне на оферти с предмет: „Избор на консултант за разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект: „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов”, публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код 9002181.

2012-05-23 18:37:25

Тръжни документи към публична покана на Община Свищов с уникален номер в регистъра на АОП, както следва: 9002047 от 21.05.2012 год.

2012-05-21 16:52:32

Публична покана на Община Свищов с уникален номер в регистъра на АОП, както следва: 9002047 от 21.05.2012 год.

2012-05-21 16:50:19

Решение №507-РД-01-03 от 25.04.2012 год. към процедура с уникален №00753-2012-0007.

2012-04-25 17:41:17

Обявление към процедура с уникален №00753-2012-0007.

2012-04-25 17:40:47

Документация за участие към процедура 00753-2012-0007.

2012-04-25 17:39:53

Документация за участие към публична покана на Община Свищов с уникален номер в регистъра на АОП, както следва: 9001225 от 24.04.2012 год.

2012-04-24 14:33:59

Публична покана на Община Свищов с уникален номер в регистъра на АОП, както следва: 9001225 от 24.04.2012 год.

2012-04-24 14:33:07

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ към процедура с уникален №00753-2012-0006.

2012-04-23 16:45:54

ОБЯВЛЕНИЕ към процедура с уникален №00753-2012-0006.

2012-04-23 16:44:48

РЕШЕНИЕ №12-00-117 от 23.04.2012 год. към процедура с уникален №00753-2012-0006.

2012-04-23 10:12:41

Покана за представяне на оферти с предмет: „Основен ремонт общинска пътна мрежа и текущ ремонт улици на територията на Община Свищов” по обособени позиции, публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код 9001099.

2012-04-19 16:56:13

Публична покана на Община Свищов с уникален номер в регистъра на АОП, както следва: 9000803 от 09.04.2012 год.

2012-04-09 14:37:48

Документация за участие към публична покана на Община Свищов с уникален номер в регистъра на АОП, както следва: 9000803 от 09.04.2012 год.

2012-04-09 14:37:39

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2012-0004.

2012-04-06 16:53:57

Покана за представяне на оферти с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на дейностите по разпространение на информация и публичност за проект: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”, публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код 9000626.

2012-04-02 14:20:39

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура с уникален № 00753-2012-0003.

2012-03-29 10:20:47

Отговори на въпроси към обществена поръчка с уникален номер 00753-2012-0005.

2012-03-27 15:57:29

Отговор на въпрос към обществена поръчка с уникален номер 00753-2012-0005.

2012-03-26 15:44:31

Отговори на въпроси към обществена поръчка с уникален номер 00753-2012-0005.

2012-03-22 10:26:09

Отговори на въпроси към обществена поръчка с уникален номер 00753-2012-0005.

2012-03-19 14:54:46

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ към процедура с уникален №00753-2012-0005.

2012-02-28 15:51:35

ОБЯВЛЕНИЕ към процедура с уникален №00753-2012-0005.

2012-02-28 15:15:52

РЕШЕНИЕ №307-РД-01-03 от 28.02.2012 год. към процедура с уникален №00753-2012-0005.

2012-02-28 15:13:54

ПОКАНА за представяне на оферти с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на дейностите по разпространение на информация и публичност за ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СВИЩОВ – ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ, ЖИЗНЕНА И РАБОТНА СРЕДА”

2012-02-24 16:37:35

ОБЯВЛЕНИЕ към процедура № 00753-2012-0004

2012-02-24 12:53:26

РЕШЕНИЕ № 289-РД-01-03 от 24.02.2012 г., към процедура № 00753-2012-0004

2012-02-24 12:52:28

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ към процедура № 00753-2012-0004

2012-02-24 12:50:41

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер 00753-2012-0002.

2012-02-22 12:24:51

ОБЯВЛЕНИЕ към процедура № 00753-2012-0003

2012-02-16 13:30:38

РЕШЕНИЕ Номер: 275-РД-01-03 от 16.02.2012 г., към процедура № 00753-2012-0003

2012-02-16 13:29:39

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я З А У Ч А С Т И Е към процедура № 00753-2012-0003

2012-02-16 13:26:16

Обявление към процедура с уникален №00753-2012-0002.

2012-02-08 13:48:16

Решение №187-РД-01-03 от 08.02.2012 год. към процедура с уникален №00753-2012-0002.

2012-02-08 13:47:25

Документация за участие към открит конкурс по НВМОП към процедура с уникален № 00753-2012-0002.

2012-02-08 13:45:53

З А П О В Е Д № 161-РД-01-03 гр. Свищов, 31.01.2012 г., във връзка с УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА за получаване на оферти за процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Свищов и нейните структури (ОбС „Социални дейности”, Звено „Образование”, Звено „Култура”, ОП „Чистота – Свищов” и ОП „Пазари – Свищов”)”.

2012-01-31 10:57:56

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура с уникален № 00753-2011-0033.

2012-01-26 15:39:25

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура с уникален № 00753-2011-0032.

2012-01-25 15:38:16

ПОКАНА за представяне на оферти на основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Свищов и нейните структури (ОбС „Социални дейности”, Звено „Образование”, Звено „Култура”, ОП „Чистота – Свищов” и ОП „Пазари – Свищов”)” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Предоставяне на универсални пощенски услуги”; Обособена позиция № 2 – „Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги)”.

2012-01-17 16:11:36

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура 00753-2011-0031.

2012-01-05 12:31:59

Разяснително писмо, отностно постъпило запитване с наш вх. №94-ТГС-320/23.12.2011 г., към обществена поръчка с уникален № 00753-2011-0032

2011-12-23 16:25:10

Разяснително писмо към обществена поръчка с уникален № 00753-2011-0032

2011-12-15 16:25:54

Решение № 1454-РД-01-03 от 09.12.2011 за откриване на процедура по НВМОП с уникален № 00753-2011-0035

2011-12-13 15:22:35

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ДОГОВАРЯНЕ С ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура с уникален № 00753-2011-0035

2011-12-13 15:20:37

Тръжни документи за участие в процедура по договаряне с покана за възлагане по НВМОП с уникален № 00753-2011-0035

2011-12-13 15:18:44

Обявление към открита процедура по ЗОП с уникален № 00753-2011-0033

2011-12-08 15:39:13

Решение № 1447-РД-01-03 от 08.12.2011 към открита процедура по ЗОП с уникален № 00753-2011-0033

2011-12-08 15:39:03

Тръжни документи към открита процедура по ЗОП с уникален № 00753-2011-0033

2011-12-08 15:38:52

Инвестиционен работен проект към открита процедура по ЗОП с уникален № 00753-2011-0033 с разшиерение .DWG

2011-12-08 15:38:41

Инвестиционен работен проект към открита процедура по ЗОП с уникален № 00753-2011-0033

2011-12-08 15:38:36

Обявление към открита процедура по ЗОП с уникален № 00753-2011-0032

2011-12-08 15:38:24

Решение № 1446-РД-01-03 от 08.12.2011 г., към открита процедура по ЗОП с уникален № 00753-2011-0032

2011-12-08 15:38:08

Тръжни документи към открита процедура по ЗОП с уникален № 00753-2011-0032

2011-12-08 15:37:47

Инвестиционен работен проект към открита процедура по ЗОП с уникален № 00753-2011-0032

2011-12-08 15:37:16

Решение към процедура с уникален № 00753-2011-0031

2011-11-24 14:13:14

Обявление за малка обществена поръчка към процедура с уникален № 00753-2011-0031

2011-11-24 14:11:05

Конкурсни документи към процедура с уникален № 00753-2011-0031

2011-11-24 13:40:08

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0029

2011-10-24 13:45:14

РЕШЕНИЕ Номер: 1262-РД-01-03 от 25.10.2011 г., към процедура № 00753-2011-0029

2011-10-24 13:44:12

Конкурсни документи към процедура с уникален номер 00753-2011-0029

2011-10-24 13:41:09

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0027

2011-10-11 12:37:29

РЕШЕНИЕ Номер: 1204-РД-01-03 от 11.10.2011 г., към процедура № 00753-2011-0027

2011-10-11 12:37:08

Конкурсни документи към процедура с уникален номер 00753-2011-0027

2011-10-11 12:31:36

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2011-0025.

2011-09-21 16:00:58

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2011-0024.

2011-09-19 14:09:38

Отговори на въпроси към обществена поръчка с уникален номер 00753-2011-0023.

2011-08-16 16:21:27

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0025

2011-08-10 15:25:06

РЕШЕНИЕ Номер: 870-РД-01-03 от 10.08.2011 г., към процедура № 00753-2011-0025

2011-08-10 15:24:20

КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТИ към процедура с уникален номер 00753-2011-0025

2011-08-10 15:23:00

КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТИ към процедура с уникален номер 00753-2011-0024

2011-08-09 14:00:47

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0024

2011-08-09 14:00:06

РЕШЕНИЕ Номер: 856-РД-01-03 от 09.08.2011 г., към процедура № 00753-2011-0024

2011-08-09 13:58:12

КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТИ към процедура с уникален номер 00753-2011-0023

2011-08-01 14:44:10

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0023

2011-08-01 13:34:51

РЕШЕНИЕ Номер: 837-РД-01-03 от 01.08.2011 г., към процедура № 00753-2011-0023

2011-08-01 13:33:20

П О К А Н А ОТНОСНО: Доставка на персонални компютри, компютърно оборудване и принадлежности по проект ”Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 години и семейства в Община Свищов” - BG051PO001-5.2.06-0120-C-0001, финансиран по ОП ”РЧР”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ”

2011-07-04 14:46:03

П О К А Н А ОТНОСНО: Доставка на почистващи продукти за нуждите на проект ”Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 години и семейства в Община Свищов” - BG051PO001-5.2.06-0120-C-0001, финансиран по ОП ”РЧР”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ”

2011-06-30 14:37:24

П О К А Н А ОТНОСНО: Доставка на образователни игри за нуждите на проект ”Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 години и семейства в Община Свищов” - BG051PO001-5.2.06-0120-C-0001, финансиран по ОП ”РЧР”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ”

2011-06-24 14:36:10

РЕШЕНИЕ Номер: 521-РД-01-03 от 14.06.2011 г., към процедура № 00753-2011-0015

2011-06-14 14:24:05

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0015

2011-06-14 14:21:39

Тръжна документация към процедура с уникален номер 00753-2011-0015

2011-06-14 14:11:06

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2011-0012.

2011-06-13 10:42:32

Съобщение за отваряне на ценовите оферти по процедура с № 00753-2011-0013 в Регистъра на обществените поръчки.

2011-05-26 16:29:44

Съобщение за отваряне на ценовите оферти по процедура с № 00753-2011-0010 в Регистъра на обществените поръчки.

2011-05-25 14:49:40

Съобщение за отваряне на ценовите оферти по процедура с № 00753-2011-0003 в Регистъра на обществените поръчки.

2011-05-20 15:04:58

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2011-0006

2011-05-09 11:02:17

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2011-0009

2011-04-28 14:08:56

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2011-0008

2011-04-28 11:12:19

Тръжна документация към процедура с уникален номер 00753-2011-0013

2011-04-18 15:59:48

РЕШЕНИЕ Номер: 287-РД-01-03 от 18.04.2011 г., към процедура № 00753-2011-0013

2011-04-18 15:35:41

Обявление за малка обществена поръчка към процедура с уникален номер 00753-2011-0013

2011-04-18 15:33:33

Тръжна документация към процедура с уникален номер 00753-2011-0012

2011-04-12 11:04:55

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0012

2011-04-11 15:58:10

РЕШЕНИЕ Номер: 264-РД-01-03 от 11.04.2011 г., към процедура № 00753-2011-0012

2011-04-11 15:57:32

Разяснително писмо към обществена поръчка с уникален № 00753-2011-0005

2011-04-06 16:44:56

Писмо - разяснение № 3 към обществена поръчка с уникален номер 00753-2011-0010

2011-03-31 12:55:33

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2011-0007

2011-03-29 14:32:41

Отговор на въпрос във връзка с поръчка № 00753-2011-0009

2011-03-28 15:17:34

Писмо - разяснение № 2 към обществена поръчка с уникален номер 00753-2011-0010

2011-03-28 13:50:24

Разяснително писмо към обществена поръчка с уникален № 00753-2011-0010

2011-03-24 15:55:35

Разяснително писмо към обществена поръчка с уникален № 00753-2011-0005

2011-03-23 09:32:45

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура №00753-2011-0004

2011-03-22 15:43:34

КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТИ към открит конкурс по НВМОП ”Реконструкция на напорен водопровод от помпена станция „Стара” с. Вардим до преходен водоем V= 4000 м3 за гр. Свищов”, към процедура № 00753-2011-0010

2011-03-18 18:03:26

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към открит конкурс по НВМОП ”Реконструкция на напорен водопровод от помпена станция „Стара” с. Вардим до преходен водоем V= 4000 м3 за гр. Свищов”, към процедура № 00753-2011-0010

2011-03-18 18:02:58

РЕШЕНИЕ Номер: 214-РД-01-03 от 18.03.2011 г., към открит конкурс по НВМОП ”Реконструкция на напорен водопровод от помпена станция „Стара” с. Вардим до преходен водоем V= 4000 м3 за гр. Свищов”, към процедура № 00753-2011-0010

2011-03-18 18:00:05

Проект към процедура №00753-2011-0010

2011-03-18 16:47:19

Писмо - разяснение към обществена поръчка с уникален номер 00753-2011-0007

2011-03-16 15:44:09

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0009

2011-03-14 15:22:09

РЕШЕНИЕ Номер: 174-РД-01-03 от 14.03.2011 г., към процедура № 00753-2011-0009

2011-03-14 15:21:28

КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТИ към процедура с уникален номер 00753-2011-0009

2011-03-14 15:20:15

Писмо - разяснение №3 към обществена поръчка с уникален номер 00753-2011-0003

2011-03-14 15:19:42

ПИСМО ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Свищов” по обособени позиции, обявена с № 00753-2011-0002 в Регистъра на обществените поръчки

2011-03-09 14:43:12

Писмо - разяснение към обществена поръчка с уникален номер 00753-2011-0004

2011-03-08 12:58:15

Писмо - разяснение №2 към обществена поръчка с уникален номер 00753-2011-0003

2011-03-08 11:33:06

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0008

2011-03-07 16:56:22

РЕШЕНИЕ Номер: 166-РД-01-03 от 07.03.2011 г., към процедура № 00753-2011-0008

2011-03-07 16:55:23

К О Н К У Р С Н И Д О К У М Е Н Т И към процедура № 00753-2011-0008

2011-03-07 16:53:53

К О Н К У Р С Н И Д О К У М Е Н Т И към процедура № 00753-2011-0007

2011-03-02 18:20:08

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0007

2011-03-02 18:00:33

РЕШЕНИЕ Номер: 162-РД-01-03 от 02.03.2011 г., към процедура № 00753-2011-0007

2011-03-02 17:58:36

Писмо - разяснение към обществена поръчка с уникален номер 00753-2011-0003

2011-03-02 14:22:51

Съобщение за отваряне на ценови оферти към процедура № 00753-2011-0002

2011-03-01 15:55:27

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП към процедура № 00753-2011-0006

2011-02-28 13:04:39

РЕШЕНИЕ Номер: 150-РД-01-03 от 28.02.2011 г., към процедура № 00753-2011-0006

2011-02-28 13:01:27

К О Н К У Р С Н И Д О К У М Е Н Т И към процедура № 00753-2011-0006

2011-02-28 13:00:19

Скици и приложения към процедура № 00753-2011-0005

2011-02-25 16:28:22

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0005

2011-02-25 15:34:38

РЕШЕНИЕ Номер: 148-РД-01-03 от 25.02.2011 г., към процедура № 00753-2011-0005

2011-02-25 15:33:37

К О Н К У Р С Н И Д О К У М Е Н Т И към процедура № 00753-2011-0005

2011-02-25 15:32:30

К О Н К У Р С Н И Д О К У М Е Н Т И към процедура № 00753-2011-0004

2011-02-25 12:40:21

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0004

2011-02-25 10:35:27

РЕШЕНИЕ Номер: 147-РД-01-03 от 25.02.2011 г., към процедура № 00753-2011-0004

2011-02-25 10:34:21

Тръжни документи, указания и образци към процедура № 00753-2011-0003

2011-02-15 16:35:50

Проект към процедура №00753-2011-0003

2011-02-14 18:03:42

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0003

2011-02-14 15:39:24

РЕШЕНИЕ Номер: 124-РД-01-03 от 14.02.2011 г., към процедура № 00753-2011-0003

2011-02-14 15:37:32

Отговори на въпроси във връзка с поръчка № 00753-2011-0002

2011-02-02 11:17:12

ЗАПОВЕД № 111-РД-01-03/01.02.2011 г. за удължаване на срока за получаване на оферти по процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Свищов”

2011-02-01 13:12:13

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

2011-01-27 10:13:18

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2011-0002

2011-01-25 13:29:47

РЕШЕНИЕ Номер: 80-РД-01-03 от 25.01.2011 г., към процедура № 00753-2011-0002

2011-01-25 13:28:35

К О Н К У Р С Н И Д О К У М Е Н Т И към процедура № 00753-2011-0002 за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Свищов”

2011-01-25 13:27:09

П О К А Н А за представяне на оферти на основание чл.2, ал.1, т.2 и чл. 2б от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Свищов” със следните обособени позиции: • Обособена позиция № 1 – „Предоставяне на универсални пощенски услуги”; • Обособена позиция № 2 – „Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги)”.

2011-01-19 13:42:27

З А П О В Е Д № 65-РД-01-03 гр. Свищов, 19. 01 .2011

2011-01-19 13:41:13

ПИСМО - разяснение с изх. № 94-ТГС-42/ 13.01.2011 г., към процедура № 00753-2010-0021

2011-01-14 09:50:27

ПИСМО - разяснение към процедура № 00753-2010-0021

2011-01-11 15:45:43

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2010-0021

2011-01-03 16:22:29

РЕШЕНИЕ Номер: 1306-РД-01-03 от 30.12.2010 г., към процедура № 00753-2010-0021

2011-01-03 16:21:33

К О Н К У Р С Н И Д О К У М Е Н Т И към процедура № 00753-2010-0021 за участие в малка обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на документация за участие за три процедури по ЗОП (за възлагане изготвянето на инвестиционен работен проект, за възлагане изпълнението на строително-монтажни работи и за възлагане упражняването на строителен надзор), във връзка със сключен Договор за финансиране № 69168/ 12.10.2010 г. по проект: „Подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич, чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура” (ПТМ), финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г. Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в трансграничния регион; Ключова област на интервенция 1.1: Подобряване на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения; Индикативна операция 1: Подобряване на сухопътната и речната транспортна инфраструктура (съоръжения), имащи трансгранично влияние, № на проекта: 2(2i)-1.1-1””.

2011-01-03 16:17:22

К О Н К У Р С Н И Д О К У М Е Н Т И за участие в процедура за избор на Изпълнител На основание чл.2а, ал.1, т.2 във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки и на основание сключен Договор за финансиране № 69168/ 12.10.2010 г. по проект „Подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич, чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура, одобрен за финансиране по програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.; Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в трансграничния регион; Ключова област на интервенция 1.1: Подобряване на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения; Индикативна операция 1: Подобряване на сухопътната и речната транспортна инфраструктура (съоръжения), имащи трансгранично влияние, № на проекта: 2(2i)-1.1-1

2010-12-09 15:19:04

РЕШЕНИЕ Номер: 1215-РД-01-03 от 03.12.2010 г., към процедура № 00753-2010-0019

2010-12-09 15:17:14

К О Н К У Р С Н И Д О К У М Е Н Т И за участие в процедура № 00753-2010-0019 за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите във връзка със сключен Договор за финансиране № 69168/ 12.10.2010 г. по проект: „Подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич, чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура” (ПТМ), финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г. Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в трансграничния регион; Ключова област на интервенция 1.1: Подобряване на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения; Индикативна операция 1: Подобряване на сухопътната и речната транспортна инфраструктура (съоръжения), имащи трансгранично влияние, № на проекта: 2(2i)-1.1-1”.

2010-12-09 15:14:38

О Б Я В Л Е Н И Е – П О К А Н А за процедура за малка обществена поръчка /по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП/

2010-12-09 15:07:43

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2010-0019

2010-12-09 15:04:30

К О Н К У Р С Н И Д О К У М Е Н Т И за участие в процедура №00753-2010-0020 за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски и офис материали във връзка със сключен Договор за финансиране № 69168/ 12.10.2010 г. по проект: „Подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич, чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура” (ПТМ), финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г. Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационната инфраструктура в трансграничния регион; Ключова област на интервенция 1.1: Подобряване на сухопътните и речните трансгранични транспортни съоръжения; Индикативна операция 1: Подобряване на сухопътната и речната транспортна инфраструктура (съоръжения), имащи трансгранично влияние, № на проекта: 2(2i)-1.1-1”.

2010-12-09 14:56:29

РЕШЕНИЕ Номер: 1214-РД-01-03 от 03.12.2010 г., към процедура № 00753-2010-0020

2010-12-09 14:54:08

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура № 00753-2010-0020

2010-12-09 14:51:23

РЕШЕНИЕ 706-РД-01-03 от 28.07.2010 г. към процедура №00753-2010-0011

2010-07-28 16:30:40

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА към процедура №00753-2010-0011

2010-07-28 16:29:26

КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТИ към процедура №00753-2010-0011 за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Благоустрояване за нов гробищен парк в м. „Манастирски трап””

2010-07-28 16:27:59

РЕШЕНИЕ Номер: 691-РД-01-03 от 22.07.2010 г., КЪМ ПРОЦЕДУРА №00753-2010-0010

2010-07-22 13:15:09

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА КЪМ ПРОЦЕДУРА №00753-2010-0010

2010-07-22 13:13:10

К О Н К У Р С Н И Д О К У М Е Н Т И за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови компютърни конфигурации, мобилни компютри, монитори, принтери, скенери, мултифункционални устройства, ламинатор и консумативи за печатна и размножителна техника за административни нужди на Община Свищов и техническо обслужване на наличната компютърна, размножителна и печатна техника”

2010-07-22 13:10:46

РЕШЕНИЕ Номер: 492-РД-01-03 от 08.06.2010 г., КЪМ ПРОЦЕДУРА №00753-2010-0009

2010-06-08 13:33:57

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА КЪМ ПРОЦЕДУРА №00753-2010-0009

2010-06-08 13:31:32

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Укрепване на улица “Филип Станиславов” в село Ореш, част от общински път VTR1262 при км. 1+100”

2010-06-08 13:30:22

ОБРАЗЕЦ НА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ПО ПРОЦЕДУРА № 00753-2010-0009

2010-06-08 13:28:04

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПРОЦЕДУРА №00753-2010-0008: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”

2010-05-05 16:00:57

КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТИ към процедура №00753-2010-0008, за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим – гр. Свищов, І етап – от преходен водоем v= 4000 м3 до превключвателна шахта № 2 при в70 (км.6+002 )”

2010-05-05 16:00:44

ОБРАЗЦИ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ ПО ПРОЦЕДУРА №00753-2010-0008

2010-05-05 16:00:01

РЕШЕНИЕ Номер: 378-РД-01-03 от 04.05.2010 г., към процедура №00753-2010-0008

2010-05-05 11:16:36

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (ЕС) по процедура №00753-2010-0007 - „Избор на финансова институция за поемане на дългосрочен дълг от Община Свищов, необходим за финансиране на проект: „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим - гр. Свищов - I-ви етап от преходен водоем V=4000 куб. м. до превключвателна шахта № 2 при В 70 (км. 6 + 002)””.

2010-04-09 14:49:53

КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТИ към процедура №00753-2010-0007, за участие в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на финансова институция за поемане на дългосрочен дълг от Община Свищов, необходим за финансиране на проект „Реконструкция на магистрален водопровод с. Вардим - гр. Свищов - I-ви етап от преходен водоем V=4000 куб. м. до превключвателна шахта № 2 при В 70 (км. 6 + 002)”"

2010-04-09 14:48:48

РЕШЕНИЕ Номер: 253 от 09.04.2010 г., към процедура №00753-2010-0007

2010-04-09 14:45:42

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПРОЦЕДУРА №00753-2010-0006: „Комплексна услуга по подготовка на проектна документация за кандидатстване на Община Свищов по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

2010-03-18 15:15:31

РЕШЕНИЕ Номер: 188-РД-01-03 от 18.03.2010 г., към процедура №00753-2010-0006

2010-03-18 15:10:23

КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТИ към процедура №00753-2010-0006 за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Комплексна услуга по подготовка на проектна документация за кандидатстване на община Свищов по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

2010-03-18 15:06:15

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПРОЦЕДУРА №00753-2010-0005: “Основен ремонт общинска пътна мрежа и текущ ремонт улици на територията на Община Свищов” по обособени позиции.

2010-03-17 14:33:57

КОНКУРСНИ ДОКУМЕНТИ към процедура №00753-2010-0005 за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт общинска пътна мрежа и текущ ремонт улици на територията на Община Свищов” по обособени позиции.

2010-03-17 14:30:28

РЕШЕНИЕ Номер: 134-РД-01-03 от 17.03.2010 г., към процедура Номер 00753-2010-0005

2010-03-17 14:11:57

РЕШЕНИЕ Номер: 121-РД-01-03 от 15.03.2010 г., към процедура Номер 00753-2010-0004

2010-03-15 17:45:54

Документация по - Открит конкурс по НВМОП: “Доставка на нова мултифункционална машина за почистване на площадни и междублокови пространства за нуждите на ОП „Чистота – Свищов””.

2010-03-15 17:44:39

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - “Доставка на нова мултифункционална машина за почистване на площадни и междублокови пространства за нуждите на ОП „Чистота – Свищов””.

2010-03-15 17:43:48

РЕШЕНИЕ Номер: 118-РД-01-03 от 11.03.2010 г., към процедура Номер: 00753-2010-0003

2010-03-12 10:30:19

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕКТ – НОВЕ – СЪРЦЕТО НА ЛЕГИОНА. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА РИМСКИ ВОЕНЕН ЛАГЕР И КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД НОВЕ

2010-03-11 14:56:21

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЕКТ – НОВЕ – СЪРЦЕТО НА ЛЕГИОНА. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА РИМСКИ ВОЕНЕН ЛАГЕР И КЪСНОАНТИЧЕН ГРАД НОВЕ

2010-03-11 14:50:22

„Рехабилитация на част от ул. „Алеко Константинов” и част от ул. „Цар Освободител” от ПБЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови” до пл. „Велешана”.

2010-03-10 08:15:04

„Препроектиране (актуализация) на технически проект на Община Свищов за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.

2010-03-10 07:54:01