Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с номинална изходяща мощност от 5 MW" от "НОВЕЛ 22" ООД

2023-02-08 10:13:21

Уведомление за инвестиционно предложение от "НОВЕЛ 22" ООД

2023-01-24 13:35:54

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

2022-12-02 14:41:35

Изменение на Общ устройствен план на Община Свищов

2022-12-02 14:35:36

Уведомление за инвестиционно предложение за проект "Реконструкция на хранителен водопровод и част от уличната водопроводна мрежа на село Совата, община Свищов"

2022-12-01 10:16:03

Уведомление за инвестиционно предложение за проект "Модернизация на образователната среда в сградата на филиал на ДГ "Васил Левски", град Свищов" по процедура "Модернизация на образователна среда" към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

2022-12-01 10:12:34

Уведомление за инвестиционно предложение за проект "Модернизация на образователната среда в сградата на СУ "Димитър Благоев", град Свищов" по процедура "Модернизация на образователна среда" към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

2022-12-01 10:08:22

ОБЯВА относно открит обществен достъп до документацията за изясняване на обществен интерес към инвестиционни предложения

2020-11-16 10:29:24

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Свищов

2020-11-03 10:51:05

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Свищов

2020-11-03 10:50:44

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Свищов

2020-11-03 10:50:25

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Свищов

2020-11-03 10:14:18

ОБЯВА относно открит обществен достъп до документацията за изясняване на обществен интерес към инвестиционно предложение

2020-09-30 14:33:28

Писмо до директора на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО относно преценяване необходимостта от ОВОС за Инвестиционно предложение "Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25, местост "Манастирски трап" по КК и КР на гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново

2020-09-01 17:00:33

Инвестиционно предложение "Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25, местост "Манастирски трап" по КК и КР на гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново

2020-09-01 09:58:13

Писмо до директора на РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО относно преценяване необходимостта от ОВОС за Инвестиционно предложение "Изграждане на специализирана площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25, местост "Манастирски трап" по КК и КР на гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново

2020-09-01 09:02:16

Уведомление за инвестиционно предложение от "БИЛЯНА" ООД, с. Българско Сливово, общ. Свищов

2020-08-31 13:07:22

ОБЯВА за обществен достъп до документация.

2020-08-24 16:09:41

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

2020-06-01 11:03:49

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Яневи мениджмънт консулт ЕООД

2020-04-30 15:25:46

Искане за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "СВИЛОЗА" АД

2020-04-27 14:43:04

Уведомление за инвестиционно предложение на "ТЕЦЕКО" ЕООД

2020-04-27 14:40:36

Обявление, проект на заповед, граница и карта за обявяване на защитена зона BG0000516 "Черна могила" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

2020-04-22 10:50:31

Уведомление за инвестиционно предложение за "Монтаж на съоръжение за унищожаване на странични животински продукти (СЖП)" от "БИЛЯНА" ООД, с. Българско Сливово

2020-04-02 13:47:27

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на мрежова покривна фотоволтаична централа

2020-04-01 13:54:07

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

2020-03-26 10:20:55

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

2020-03-12 15:38:05

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

2020-03-12 15:37:23

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

2020-03-12 15:36:42

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

2020-03-12 15:36:03

Отчет за 2019 г. на „Програмата за управление на отпадъците за периода 2014- 2020 г. на община Свищов“ (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински съвет - Свищов)

2020-03-11 15:22:19

Отчет за 2019 г. за изпълнение на "Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”, период на действие – 2015 г. – 2018 г. (Решение № 316/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов)

2020-03-11 15:22:08

Отчет за 2019 г. на „Програмата за опазване на околната среда на територията на община Свищов за периода 2015-2020 г.“ (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет - Свищов)

2020-03-11 15:21:47

Допълнение към Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2)

2020-03-11 15:20:47

Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в района на гр. Свищов за периода 2019-2023 г.

2020-03-11 15:18:51

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов

2020-03-11 14:59:58

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.75 и чл.62а, ал.1 от Закона за водите

2020-03-02 15:59:39

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение за за "Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, общ. Свищов", с възложител "ДИЗМАТ" ЕООД

2020-02-25 14:39:08

Инвестиционно предложение за "Извършване на риборазвъдна дейност за потребителския пазар в Рибарници с. Хаджидимитрово, общ. Свищов", с възложител "ДИЗМАТ" ЕООД

2020-02-10 16:27:29

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "ТЕЦЕКО" ЕООД

2020-01-31 12:55:44

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

2020-01-29 13:24:13

Уведомление за инвестиционно предложение от "ТЕЦЕКО" ЕООД, гр. Свищов, общ. Свищов

2020-01-15 10:01:31

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "Свилоцел" ЕАД

2020-01-06 16:41:21

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействиетовърху околната среда(ОВОС)

2019-12-30 10:27:41

СЪОБЩЕНИЕ съгласно Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

2019-12-30 10:23:04

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействиетовърху околната среда(ОВОС)

2019-12-30 10:20:15

Уведомление за инвестиционно предложение от "СВИЛОЗА" АД

2019-12-16 11:22:26

Уведомление за инвестиционно предложение от "ГОСИ" ЕООД

2019-12-05 09:54:46

Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за ОВОС за „Инвестиционно предложение позициониране на котел за производство на пара“

2019-11-04 11:08:14

Уведомление за инвестиционно предложение на "Свилоцел" ЕАД

2019-10-02 11:30:26

Информация по чл.19, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците

2019-09-26 11:21:58

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на кланичен пункт и сеновал към ферма в с. Царевец

2019-09-16 11:34:15

Уведомление за инвестиционно предложение от "Е. Миролио" ЕАД, площадка Свищов за монтиране на котел за производство на собствена пара

2019-09-16 11:31:47

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

2019-08-22 15:55:31

Съобщение относно обществено обсъждане на предложения за промяна границата на природен парк "Персина"

2019-08-21 09:27:10

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии (Уникален идентификатор на административната услуга - 2068)

2019-08-08 09:52:55

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение

2019-07-19 09:40:05

Уведомление за инвестиционно предложение от "Е. Миролио" ЕАД за позициониране на когенератор за производство на собствена пара и собствена електроенергия на съществуваща производствена площадка.

2019-07-15 10:53:35

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

2019-07-08 11:46:36

Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗХО" ЕООД за изграждане на резервоар за солна киселина

2019-06-12 09:55:10

Уведомление №32-00-51/14.05.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП) за "Разширяване на птицеферма"

2019-05-20 11:53:05

Инвестиционно предложение за "Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия"

2019-05-13 10:37:37

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав - Русе

2019-04-16 14:50:00

О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. ДВ бр.3/2018г.

2019-04-16 14:48:54

Заявление за инвестиционно предложение

2019-04-10 10:26:11

Уведомление за инвестиционно намерение

2019-04-10 10:25:02

Заявление относно инвестиционно предложение

2019-03-01 15:46:55

Обява за открит обществен достъп до документация и информация към инвестиционно предложение за ”Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Свищов".

2019-02-13 09:45:47

Уведомление за инвестиционно намерение от "Свилоза" - АД, гр. Свищов

2019-01-29 13:31:47

Открит обществен достъп до документация за изясняване на обществен интерес

2019-01-02 15:40:56

Уведомление за инвестиционно намерение

2018-12-19 16:17:02

Инвестиционно предложение на "Свилоцел" ЕАД

2018-12-11 15:15:33

УВЕДОМЛЕНИЕ

2018-11-30 14:04:10

Заявление относно инвестиционно предложение

2018-11-26 15:12:59

Уведомление за инвестиционно намерение

2018-11-19 13:58:08

Уведомление относно осъществяване на инвестиционно предложение

2018-11-19 13:56:55

Обяви от "Българска телекомуникационна компания" ЕАД до всички заинтересовани лица и общественост

2018-11-01 09:45:21

Обява до заинтересованите лица и общественост

2018-10-31 09:35:21

Уведомление за инвестиционно предложение

2018-10-24 16:46:24

Обява до заинтересованите лица и общественост

2018-10-19 15:07:08

Обява за открит обществен достъп до документация за изясняване на обществен интерес, относно инвестиционно предложение

2018-10-02 14:51:03

Съобщение от Басейнова дирекция "Дунавски район" към МОСВ

2018-10-01 16:12:00

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ

2018-10-01 16:09:52

Обява за инвестиционно предложение

2018-09-25 16:14:08

ОБЯВА

2018-09-13 10:42:46

Инвестиционно предложение

2018-08-27 15:43:40

Информационна брошура за инвестиционно предложение

2018-08-06 10:50:56

Обявление за гражданите

2018-07-26 16:48:55

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ВХ. № 94-З-984/10.07.2018 Г. ЗА СТРОЕЖ - ГАРАЖ, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ДВЕ КЛЕТКИ В СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-07-13 12:48:47

Уведомление за инвестиционно предложение

2018-07-09 13:47:59

Съобщение съгласно чл. 62а,ал.1, от Закона за водите

2018-07-05 10:42:52

Уведомление за инвестиционно предложение

2018-07-02 11:54:38

Съобщение съгласно чл. 62а,ал.1, от Закона за водите

2018-07-02 11:40:07

Заявление за инвестиционно предложение

2018-07-02 11:30:18

ОБЯВА И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2018-06-25 11:42:13

Заявление относно инвестиционно предложение за строеж

2018-06-12 10:22:45

Заявление относно инвестиционно предложение за строеж

2018-06-12 10:22:26

СКИЦИ НА ИМОТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ЗАСАЖДАНЕ НА ТОПОЛИ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-06-06 15:10:31

ПИСМО НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВХ. № 32-00-84/05.06.2018 Г. ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ЗАСАЖДАНЕ НА ТОПОЛИ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-06-06 15:09:34

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ЗАСАЖДАНЕ НА ТОПОЛИ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-06-06 09:50:52

Уведомление за инвестиционно предложение

2018-05-29 15:30:09

Становище по екологична оценка №BT-0 1/1 6.05.20 I 8 r.

2018-05-22 15:00:38

Уведомление за инвестиционно предложение

2018-05-22 14:57:46

Уведомление за инвестиционно предложение

2018-05-08 10:43:45

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 26-00-429/02.05.2018 Г. ЗА ЖИЛИЩНО - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

2018-05-04 13:28:58

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 26-00-409/27.04.2018 Г.

2018-05-04 13:27:41

Съобщение за провеждане на консултации, с всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

2018-02-28 12:02:23

Становище за ИП "Залесяване на имоти с №№ 000095, 000096,000097" с. Хаджидимитрово, общ. Свищов

2018-02-28 12:00:45

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-02-28 09:49:27

Картен материал

2018-02-27 11:51:12

Доклад за оценка на степента на въздействие на общия устройствен план на община Свищов

2018-02-27 11:50:20

Доклад за екологична оценка на общ устройствен план на община Свищов

2018-02-27 11:48:47

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за "Оказване на консултантски услуги за преглед и финализиране на пред проектно проучване за проект "Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и съпътстващите го проучвания- Fast Dunabe" /pdf/

2018-01-29 16:43:03

"Нетехническо резюме на Допълнен ДОВОС „Залесяване на имоти с №№ 000095, 000096, 000097“

2018-01-12 11:32:48

"Допълнителен Доклад за оценка за съвместимост за „Залесяване на имоти с № 000095, 000096, 000097“" и приложения към него

2018-01-12 11:31:42

"Допълнен ДОВОС на инвестиционно предложение за „Залесяване на имоти с № 000095, 000096, 000097“" и приложения към него

2018-01-12 11:30:21

ОБЯВЛЕНИЕ № 26-00-1309/24.10.2017 Г. ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

2017-10-24 13:43:37

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-1111/19.09.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПРЗ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 65766.703.49 ПО КК И КР НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ - ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ

2017-09-19 10:23:39

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

2017-09-18 16:52:04

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯ

2017-08-01 14:04:45

Инвестиционно предложение: „Ползване на воден обект с цел изземане на наносни отложения с плаващи средства от възобновения запас на р. Дунав в участък от км 541,300 до км 540,300”

2017-07-31 12:03:46

Уведомление вх. № 08-00-242/11.05.2017 г. относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение "План за застрояване с обхват ПИ 328008 и 328007 в землището на с. Вардим, община Свищов

2017-05-15 11:59:28

ОБЯВЛЕНИЕ за открит обществен достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Свищов, м. Ненова шатра“ (.pdf)

2016-12-06 12:39:05

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за ТБО гр. Свищов, м. Ненова шатра“ (.pdf)

2016-12-05 11:31:29

ОБЯВЛЕНИЕ за открит обществен достъп за изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия в ПИ 104011“ в землището на с. Царевец, Община Свищов (.pdf)

2016-12-01 11:28:52

ОБЯВА за Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС, на предприятие с местонахождение на площадката град Свищов, Западна индустриална зона

2016-10-18 13:47:41

Съобщение изх. №ПВ4-00054/30.09.2016 г. на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ Плевен за предстоящото изменение на Разрешително №13140194 от 21.05.2012 г.

2016-10-05 14:22:58

ОБЯВА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС към инвестиционно предложение „Автогара, пункт за технически прегледи и автомивка и гараж“в УПИ II от кв. 36 по Плана на гр. Свищов

2016-09-10 14:05:46

„Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов“ и допълнение към ПННЗДУНВВАВ (.pdf)

2016-07-25 14:20:36

ОБЯВА с Изх. № 32-00-49/25.07.2016 г. за открит достъп до документация за изясняване на обществения интерес към„Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов“ и допълнение към ПННЗДУНВВАВ (.pdf)

2016-07-25 14:02:05

Общинска програма по опазване на околната среда 2015-2020 в Община Свищов - към ОБЯВА с Изх. № 08-00-905/14.07.2016 г. (.PDF)

2016-07-14 16:29:05

ОБЯВА с Изх. № 08-00-905/14.07.2016 г. за открит достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Общинска програма по опазване на околната среда 2015-2020 (.pdf)

2016-07-14 14:32:58

РЕШЕНИЕ № ЕО -16/2016 г. на Министъра на МОСВ Ивелина Василева, относно преценка за необходимостта от ОВОС на проект за Стратегия за ВОМР на МИГ „Ценово-Свищов“

2016-06-13 13:03:55

Писмо вх. № 24-00-308/10.06.2016 г. от ОДБХ Велико Търново относно третиране срещу комари

2016-06-10 11:44:00

Уведомително писмо изх. № 08-00-76/09.06.2016 г. от Община Белене и Уведомително писмо изх. № 488/09.06.2016 г. от Областна Дирекция по безопасност на храните град Плевен за въздушно третиране срещу комари на 10 километровата зона по поречието на река Дунав

2016-06-09 08:25:46

Общинска програма по опазване, устойчиво използване и възстановяване на почвите в Община Свищов - към ОБЯВА с Изх. № 32-00-82/30.05.2016 г. (.PDF)

2016-06-01 15:30:34

ОБЯВА с Изх. № 32-00-82/30.05.2016 г. за открит достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Общинска програма по опазване, устойчиво използване и възстановяване на почвите в Община Свищов (.PDF)

2016-06-01 15:29:20

ОБЯВА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС към инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец“ в землището на с. Морава, Община Свищов

2016-05-26 14:28:52

Документи и информация към ОБЯВА с Изх. № 08-00-457/01.04.2016 г. за достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Общинска програма за дейностите по управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и Доклад за качеството и състава на генерираните битови отпадъци в Община Свищов

2016-04-01 14:46:50

ОБЯВА с Изх. № 08-00-457/01.04.2016 г. за достъп до документация за изясняване на обществения интерес към Общинска програма за дейностите по управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. и Доклад за качеството и състава на генерираните битови отпадъци в Община Свищов

2016-04-01 10:29:49

ОБЯВА за достъп до документация за изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение „Преносен газопровод за гр. Свищов“ на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

2016-02-04 16:21:28

СЪОБЩЕНИЕ от 25.01.2016 г. относно преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Отглеждане на 20 000 бройлери в съществуваща птицеферма и съществуващ свинарник“,

2016-01-25 15:18:42

ОБЯВА за достъп до документация към инвестиционно предложение на „Драгажен флот - Истър“ АД

2015-11-18 14:15:53

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗХ. № 26-00-772/24.07.2015 Г.

2015-07-24 10:46:45

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ.№ 26-00-331/24.03.2015 Г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА ОВОЩНА ГРАДИНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

2015-03-27 11:11:45

Съобщение във връзка с издаване на комплексно разрешително на „Свилоза“ АД

2015-01-15 10:52:11

Община Свищов и Екобулпак АД оптимизират системата за разделното събиране на отпадъци

2014-09-29 09:53:19

ОБЯВА за открит обществен достъп до документация за преглеждане на разрешително за експлоатация на „Свилоцел“ ЕАД

2014-09-16 14:46:41

СЪОБЩЕНИЕ на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: „Изграждане на мост“

2014-08-08 10:34:38

СЪОБЩЕНИЕ на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: „Изграждане на нова линия за производство на дървесни пелети“ в гр. Свищов на площадката на „Свилоза“ АД

2014-08-01 10:31:36

СЪОБЩЕНИЕ на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: „Изграждане на ферма за отглеждане на бройлери"

2014-08-01 10:30:14

СЪОБЩЕНИЕ на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: „Газификация на супермаркет „Пени Маркет“ (PDF)

2014-07-25 16:52:40

Съобщение на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: "Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ Радост“, находяща се в УПИ I „за детска градина”, кв. 114, по плана на гр. Свищов.

2014-07-16 12:39:10

Съобщение на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение: : Благоустрояване и озеленяване на Парк Радост, находящ се в УПИ II, кв. 114, идентификатор на имота по КККР – 65766.702.4634.

2014-07-16 12:37:22

Съобщение на Община Свищов относно преценка на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда на инвестиционно намерение

2014-07-08 15:39:13

Съобщение на Община Свищов относно инвестиционно намерение за „Прокарване на търсещ сондаж Р-1 Овча могила, землище на с. Козловец, общ. Свищов, обл. В. Търново

2014-07-07 11:03:54

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - частна общинска собственост: язовир „Банкова воденица” 2 – поземлен имот № 000024 в землището на с. Морава, община Свищов

2014-05-30 10:46:09

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - частна общинска собственост: язовир – „Ливадето”, поземлен имот № 000218 в землището на с. Драгомирово, община Свищов

2014-05-30 10:44:58

Решение № 01/П-ОС/2014 на РИОСВ Велико Търново за прекратяване процедура по преценяване начина на процедиране за инвестиционно предложение

2014-03-12 14:31:34

Съобщение за инвестиционно намерение. В Община Свищов е постъпило заявление от Диян Тошев Тодоров за инвестиционно намерение за изграждане на обект „Преустройство на гараж в склад за търговия на едро с препарати за растителна защита – ПИ № 150013 с ЕКАТТЕ 00237 в землището на с. Алеково, община Свищов”. Срокът за изразяване на становища от заинтересуваните лица е 14 дни.

2013-12-02 13:20:12

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА БРЕГОВАТА ИВИЩА ОТ УЧАСТЪК 539-ТИ ДО 540-ТИ КМ. ОТ РЕКА ДУНАВ И В РАМКИТЕ НА С. ВАРДИМ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА "СОРТОВИ СЕМЕНА" АД /СРЕЩУ ЧИТАЛИЩЕТО/ ДО ЛОДКОСТОЯНКАТА"

2013-03-15 10:56:52

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2012 – 2015 Г.

2013-02-25 11:16:08

СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

2013-01-21 15:55:13

Решение № ВТ-54-ПР/2012 г. на Директора на регионалната инспекция по околната среда и води за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Инсталация за изгаряне на биомаса и производство на топло и електроенергия” с местоположение: ПИ с идентификатор № 65766.418.134 в землището на гр. Свищов, община Свищов на „БИО ТЕЦ“ ЕООД, гр. Свищов.

2012-10-24 14:07:38

Решение № ВТ-50-ПР/2012 г. от 21.9.2012 г. на РИОСВ - В. Търново по преценка на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация за производство на пара"

2012-10-03 11:05:56

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ГР. СВИЩОВ

2012-08-13 14:02:22

РЕШЕНИЕ № ВТ - 32 - ПР/2012 за преценка на необходимост от извършване на ОВОС

2012-07-06 09:18:10

Решение № ВТ-17-ПР/2012 г. от 20.04.2012 г. на Директора на РИОСВ - Велико Търново по преценяване необходимостта от оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изкупуване на пластмаса и стъкло, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

2012-05-03 14:09:41

ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява гражданите за излязло Решение №ВТ-03-ПР/2012 г.от 18.01.2012 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, съгласно което не е необходимо да се извършва оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Изграждане на напоителна система за капково напояване на зеленчукова градина с обща площ 66 дка”, което ще се реализира в ПИ №104004 и 104009 в местността “Царевско дере” в землището на село Царевец, община Свищов. Решението е изложено на таблото в сградата на Община Свищов и e публикувано на интернет страницата на общината - www.svishtov.bg, в раздел “Електронни документи”.

2012-02-03 13:16:42

РЕШЕНИЕ № ВТ-01-ПР/2012 г. за ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на баба за производство на брикети и въглища" в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на гр. Свищов

2012-01-25 15:18:06

РЕШЕНИЕ № ВТ-66-ПР/2011 г. за ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения" на "ГОРЧИВКА"ЕООД, гр. Свищов за масив с. Совата

2012-01-09 09:49:25

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с Решение № 38-ПР/2011 г. на Министерство на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение “Възстановяване на блатото “Кайкуша”, имот № 000017, ЕКАТТЕ 53672, в землището на с. Ореш, община Свищов” с възложител ДПП “Персина”.

2011-10-31 13:26:58

ЗАПОВЕД № 992 ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА КЪПАНЕ ВЪВ ВОДИТЕ НА РЕКА ДУНАВ

2011-06-24 13:04:22

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА

2011-06-24 13:02:16