Р Е Ш Е Н И Е № 1071 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов

2014-12-18 11:24:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1070 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Й. Д.

2014-12-18 09:11:20

Р Е Ш Е Н И Е № 1069 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Ц. Г.

2014-12-18 09:10:54

Р Е Ш Е Н И Е № 1068 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.701.9587, общинска собственост към УПИ XХІ-2051, с отреждане за ПИ с идентификатор 65766.701.2051, собственост на физическо лице и от имот пл.№ 2051,2052, ПИ с идентификатор 65766.701.2051, собственост на лицето към УПИ І, общинска собственост, ПИ с идентификатор 65766.701.4117 от кв. 52 по ПУП на гр. Свищов

2014-12-18 09:10:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1067 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) 65766.121.6 и (ПИ) 65766.121.7 по Кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на землището на гр. Свищов

2014-12-18 09:10:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1066 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на въздушен топлопровод в извън урбанизираната територия на гр. Свищов

2014-12-18 09:09:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1065 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на трасе на външно ел. захранване 20 кV на фуражно предприятие за съхранение и преработка на зърно в ПИ 65766.81.52 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2014-12-18 09:09:23

Р Е Ш Е Н И Е № 1064 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на трасе на подземна тръбна мрежа за оптични кабели от землищната граница на с. Новград, общ. Ценово през землище с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, землище гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766, землище с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121 и до регулационната граница на гр. Свищов през землището на гр. Свищов

2014-12-18 09:08:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1063 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на трасе на външно ел. захранване 20 кV на складова база за съхранение на зърно в ПИ № 328010, част от ПИ № 328011 и ПИ № 328025, м. „Бурча” по КВС на землището на с. Вардим, общ. Свищов

2014-12-18 09:08:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1062 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за пристрояване към нежилищна сграда, собственост на юридическо лице

2014-12-18 09:08:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1061 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Придобиване чрез покупка на имот, собственост на физическо лице

2014-12-18 09:07:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1060 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от УПИ VІ-общинска собственост, ПИ с идентификатор 65766.702.4202, общинска собственост и от ПИ 65766.702.9628-общинска собственост към УПИ VІІІ-4492,4202, с отреждане за ПИ с идентификатор 65766.702.4492, от кв. 60 по Подробно устройствения план на гр. Свищов

2014-12-18 09:07:17

Р Е Ш Е Н И Е № 1059 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление

2014-12-18 09:06:54

Р Е Ш Е Н И Е № 1058 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община – Свищов за 2015 година

2014-12-18 09:06:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1057 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2015 година

2014-12-18 09:06:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1056 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2015 година, както следва

2014-12-18 09:05:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1055 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2015 година

2014-12-18 09:05:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1054 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2015 година

2014-12-18 09:04:51

Р Е Ш Е Н И Е № 1053 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

2014-12-18 09:04:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1052 от 18.12.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Годишен план за 2015 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Свищов

2014-12-18 09:04:05

Р Е Ш Е Н И Е № 1051 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Б. Г.

2014-11-27 10:31:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1050 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.

2014-11-27 10:30:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1049 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Т. Г.

2014-11-27 10:28:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1048 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Н. Х.

2014-11-27 10:27:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1047 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. С. А.

2014-11-27 10:26:33

Р Е Ш Е Н И Е № 1046 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. А. З.

2014-11-27 10:25:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1045 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Д.

2014-11-27 10:24:10

Р Е Ш Е Н И Е № 1044 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. П. Р.

2014-11-27 10:23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1043 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. Х.

2014-11-27 10:21:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1042 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя

2014-11-27 09:01:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1041 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Продължаване на договор за концесия за ползване на язовир „Банкова воденица - 2” с. Морава, община Свищов

2014-11-27 09:00:50

Р Е Ш Е Н И Е № 1040 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нови обекти

2014-11-27 09:00:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1039 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 65766.418.1, ПИ 65766.418.2, ПИ 65766.418.3 и ПИ 65766.418.5 по КК и КР на землището на гр. Свищов и изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 65766.422.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2014-11-27 09:00:05

Р Е Ш Е Н И Е № 1038 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели от землищната граница на с. Новград, общ. Ценово през землище с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, землище гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766, землище с. Царевец и до регулационната граница на гр. Свищов през землището на гр. Свищов

2014-11-27 08:59:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1037 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2014-11-27 08:59:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1036 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2014-11-27 08:58:51

Р Е Ш Е Н И Е № 1035 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж

2014-11-27 08:58:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1034 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост, чрез придаване на площ от УПИ ІІ-4636, общинска собственост, ПИ с идентификатор 65766.702.4636 към УПИ І, собственост на „Мартекс” ООД, поземлен имот с идентификатор 65766.702.4649, от кв. 222 и правото на собственост от УПИ ІІІ-4636, УПИ ІV-4636, УПИ V-4636, УПИ VІ-4636, от кв. 222, собственост на „Мартекс” ООД, Мишо Иванов Георгиев и Владимир Иванов Георгиев от гр. Свищов към улица с ОК 1162 – ОК 1163 – ОК 1165 – ОК 1166 – ОК 1167 и улица тупик по Подробния устройствен план на гр. Свищов

2014-11-27 08:58:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1033 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2014 година

2014-11-27 08:57:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1032 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов

2014-11-27 08:57:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1031 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация

2014-11-27 08:56:54

Р Е Ш Е Н И Е № 1030 от 27.11.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на безвъзмездна финансова помощ с целеви характер от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2014-11-27 08:56:30

Р Е Ш Е Н И Е № 1029 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Предложение за утвърждаване на съдебни заседатели

2014-10-30 18:37:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1028 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Д. М.

2014-10-30 09:54:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1027 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. П. Я.

2014-10-30 09:53:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1026 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. П. Т.

2014-10-30 09:52:28

Р Е Ш Е Н И Е № 1025 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Й. С. Г.

2014-10-30 09:51:17

Р Е Ш Е Н И Е № 1024 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Л. И.

2014-10-30 09:50:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1023 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Д. Г.

2014-10-30 09:48:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1022 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Д. А.

2014-10-30 09:47:44

Р Е Ш Е Н И Е № 1021 oт 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Д. М.

2014-10-30 09:46:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1020 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Спортен клуб „Джудоспорт”, гр. Свищов

2014-10-30 08:54:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1019 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2014-10-30 08:54:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1018 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Промяна в Решение № 931/26.06.2014 г., Прот. № 53, относно срока на действие на „Разрешително за ползване на воден обект - язовир”, съставляващо ПИ № 000218 в землището на с. Драгомирово

2014-10-30 08:53:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1017 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на външно ел. захранване 20 кV на фуражно предприятие за съхранение и преработка на зърно в ПИ 65766.81.52 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2014-10-30 08:53:33

Р Е Ш Е Н И Е № 1016 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) № 142022 (общинска собственост), местност “Кантона”, по картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Морава, общ. Свищов и Парцеларни планове (ПП) за мрежите на техническата инфраструктура

2014-10-30 08:53:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1015 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от УПИ VІІІ-102 с отреждане за ПИ с идентификатор 65766.701.102, общинска собственост към УПИ VІІ-179,180 с отреждане за ПИ с идентификатор 65766.701.179, собственост на физическо лице и ПИ с идентификатор 6576.701.180, общинска собственост и от УПИ -179,180 към новоурегулирания УПИ ХХХVІІІ-за техническа инфраструктура от кв. 9 по Подробния устройствен план на гр. Свищов

2014-10-30 08:52:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1014 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2014 година

2014-10-30 08:48:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1013 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на Решение № 728 от 12.12.2013 г., протокол № 43 на Общински съвет Свищов относно кандидатстване с проект на Община Свищов

2014-10-30 08:48:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1012 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне на движими вещи намиращи се в СОУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ – гр. Свищов

2014-10-30 08:47:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1011 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на дейността на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856” град Свищов

2014-10-30 08:47:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1010 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов

2014-10-30 08:46:57

Р Е Ш Е Н И Е № 1009 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект

2014-10-30 08:46:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1008 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект

2014-10-30 08:46:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1007 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект

2014-10-30 08:45:50

Р Е Ш Е Н И Е № 1006 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Избор на одитор за 2014 година на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2014-10-30 08:45:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1005 от 30.10.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2014-10-30 08:44:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1004 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Определяне срока на валидност на Разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на община Свищов

2014-09-25 18:03:29

Р Е Ш Е Н И Е № 1003 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Даване съгласие за: сключване на предварителен договор и одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VII – 179, 180 и УПИ VIII – 102 - за „озеленяване”, кв. 9 по плана на гр. Свищов

2014-09-25 18:02:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1002 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ с отреждане за “Централен склад “СП” ООД” в Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов

2014-09-25 18:01:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1001 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.

2014-09-25 09:18:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1000 от 25.09.2014 г., Прот. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. Х. Х.

2014-09-25 09:17:37

Р Е Ш Е Н И Е № 999 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. И. Ф.

2014-09-25 09:16:19

Р Е Ш Е Н И Е № 998 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. О. О.

2014-09-25 09:14:58

Р Е Ш Е Н И Е № 997 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Х. И. М.

2014-09-25 09:13:43

Р Е Ш Е Н И Е № 996 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв. 122 по плана на гр. Свищов и улица с ОК1005 – ОК1006 по регулационния план на гр. Свищов

2014-09-25 08:42:46

Р Е Ш Е Н И Е № 995 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) V – 4472, (УПИ) VI – 82 и (УПИ) Х, кв. 219 по плана на гр. Свищов

2014-09-25 08:42:20

Р Е Ш Е Н И Е № 994 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2014-09-25 08:41:55

Р Е Ш Е Н И Е № 993 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за прехвърлянe правото на собственост от УПИ ХV с отреждане за ПИ с идентификатор 65766.702.1703, общинска собственост към УПИ XХІІ-1698, с отреждане за ПИ с идентификатор 65766.702.1698, собственост на физическо лице от кв. 72 по ПУП на гр. Свищов

2014-09-25 08:41:29

Р Е Ш Е Н И Е № 992 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2014 година

2014-09-25 08:41:02

Р Е Ш Е Н И Е № 991 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Подпомагане на Първи Български хор за участие в международен фестивал

2014-09-25 08:40:37

Р Е Ш Е Н И Е № 990 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война

2014-09-25 08:40:10

Р Е Ш Е Н И Е № 989 от 25.09.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Свищов

2014-09-25 08:38:28

Р Е Ш Е Н И Е № 988 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната дървесина от горските територии – общинска собственост

2014-09-04 16:55:11

Р Е Ш Е Н И Е № 987 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Създаване на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Велико Търново

2014-09-04 16:54:49

Р Е Ш Е Н И Е № 986 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на предложенията от директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2014/2015 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2014-09-04 16:54:26

Р Е Ш Е Н И Е № 985 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на пострадалите в резултат на наводненията в Община Мизия, през август 2014 година

2014-09-04 16:53:58

Р Е Ш Е Н И Е № 984 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. М.

2014-09-04 16:53:33

Р Е Ш Е Н И Е № 983 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. М.

2014-09-04 16:53:10

Р Е Ш Е Н И Е № 982 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Ц. В.

2014-09-04 16:52:46

Р Е Ш Е Н И Е № 981 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.500.18, местност „Блатото” по Кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на землището на гр. Свищов

2014-09-04 11:16:13

Р Е Ш Е Н И Е № 980 от проведено на 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2014-09-04 11:14:53

Р Е Ш Е Н И Е № 979 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2014 година

2014-09-04 11:13:27

Р Е Ш Е Н И Е № 978 от 04.09.2014 г., ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект

2014-09-04 11:12:02

Р Е Ш Е Н И Е № 977 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на кабел средно напрежение 20 кV от стълб ЖР № 47 в ПИ 65766.703.18 по КК и КР на землището на гр. Свищов до площадката на ЗИК в ПИ 65766.418.76 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2014-07-31 16:57:42

Р Е Ш Е Н И Е № 976 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. К. С.

2014-07-31 16:57:16

Р Е Ш Е Н И Е № 975 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Н. Н.

2014-07-31 16:56:24

Р Е Ш Е Н И Е № 974 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Г. З.

2014-07-31 16:55:09

Р Е Ш Е Н И Е № 973 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. М. Б.

2014-07-31 16:54:02

Р Е Ш Е Н И Е № 972 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. П. Х.

2014-07-31 16:52:54

Р Е Ш Е Н И Е № 971 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. С. Х.

2014-07-31 16:50:52

Р Е Ш Е Н И Е № 970 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-07-31 11:36:16

Р Е Ш Е Н И Е № 969 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

2014-07-31 11:34:55

Р Е Ш Е Н И Е № 968 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на резервно ел. захранване – подземна кабелна линия 20 кV на Свинекомплекс „Биляна” - с. Б. Сливово в ПИ № 000159, м. „Кривулка”, в землищe на село Б. Сливово, общ. Свищов

2014-07-31 11:33:50

Р Е Ш Е Н И Е № 967 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларни планове (ПП) на техническата инфраструктура в части „Електро” и „В и К” за захранване на поземлен имот (ПИ) № 030061, м. „Балабанова чешма”, землище на с. Царевец, общ. Свищов

2014-07-31 11:31:32

Р Е Ш Е Н И Е № 966 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) № 000143, местност „Баира”, по КВС на землището на с. Ореш, общ. Свищов

2014-07-31 11:30:18

Р Е Ш Е Н И Е № 965 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I, УПИ II - 4636, общински, УПИ III - 4636, УПИ IV – 4636, УПИ V – 4636 и УПИ VI – 4636, кв. 222 по плана на гр. Свищов

2014-07-31 11:28:59

Р Е Ш Е Н И Е № 964 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І, кв. 201 по плана на гр. Свищов

2014-07-31 11:27:37

Р Е Ш Е Н И Е № 963 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за „почивна станция”, Стопански двор, кв. 36 по плана на с. Овча могила, общ. Свищов и План – схеми “Електро” и “В и К” по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ

2014-07-31 11:26:19

Р Е Ш Е Н И Е № 962 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Кандидатстване пред Министерство на отбраната за придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот - държавна собственост

2014-07-31 11:24:34

Р Е Ш Е Н И Е № 961 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-07-31 11:23:17

Р Е Ш Е Н И Е № 960 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2014-07-31 11:21:42

Р Е Ш Е Н И Е № 959 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2014-07-31 11:20:35

Р Е Ш Е Н И Е № 958 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2014-07-31 11:19:23

Р Е Ш Е Н И Е № 957 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление

2014-07-31 11:15:46

Р Е Ш Е Н И Е № 956 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Даване съгласие за сключване на предварителен договор и одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XХII – 1698, (УПИ) XV – за „детска градина”, общински и (УПИ) XXIII – 1699, кв. 72 по плана на гр. Свищов

2014-07-31 11:09:14

Р Е Ш Е Н И Е № 955 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от списъка на „Жилища за продажба, замяна и обезщетение и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди

2014-07-31 11:07:48

Р Е Ш Е Н И Е № 954 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г.

2014-07-31 11:06:32

Р Е Ш Е Н И Е № 953 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2014 година

2014-07-31 11:05:16

Р Е Ш Е Н И Е № 952 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано опрощаване на публично общинско вземане – данък сгради

2014-07-31 11:03:34

Р Е Ш Е Н И Е № 951 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Изразяване на мотивирано становище по искано опрощаване на публично общинско вземане – данък сгради

2014-07-31 11:01:51

Р Е Ш Е Н И Е № 950 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”, Договор референтен номер BG161PO001/5-02/2012/026 за проект “Проектна готовност на град Свищов за периода 2014-2020 г.”

2014-07-31 10:58:39

Р Е Ш Е Н И Е № 949 от 31.07.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на финансово участие на Община Свищов в реализиране на проект „Градска скулптурна композиция „Алеко Константинов“ на Столична Община

2014-07-31 10:56:30

Р Е Ш Е Н И Е № 948 от 11.07.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2014-07-11 10:53:49

Р Е Ш Е Н И Е № 947 от 11.07.2014 г., ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, чрез непарична /апортна/ вноска на всички придобити активи в резултат на изпълнението на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД гр. Свищов”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/010 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

2014-07-11 10:51:45

Р Е Ш Е Н И Е № 946 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Участие в Третата процедура по присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво

2014-06-26 17:14:11

Р Е Ш Е Н И Е № 945 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот, частна държавна собственост - поземлен имот с идентификатор 65766.611.42 (имот горска територия с променено предназначение), във връзка с реализирането на обект: „Укрепване на свлачище на ул.”Щабскапитан Фок”, гр. Свищов”

2014-06-26 17:12:51

Р Е Ш Е Н И Е № 944 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 889/24.04.2014 г., Прот. № 50 на Общински съвет – Свищов

2014-06-26 17:11:28

Р Е Ш Е Н И Е № 943 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне нa помещения на Центъра за спешна медицинска помощ гр. Велико Търново

2014-06-26 17:09:42

Р Е Ш Е Н И Е № 942 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие

2014-06-26 17:08:01

Р Е Ш Е Н И Е № 941 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на Общински план за развитие 2014-2020 година

2014-06-26 17:06:32

Р Е Ш Е Н И Е № 940 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Приемане на Доклад за последваща оценка на Общински план за развитие 2007-2013 година

2014-06-26 17:04:52

Р Е Ш Е Н И Е № 939 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на пострадалите в резултат на наводненията в страната през юни 2014 година

2014-06-26 17:03:22

Р Е Ш Е Н И Е № 938 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И.Н. П.

2014-06-26 16:48:08

Р Е Ш Е Н И Е № 937 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. М. Т.

2014-06-26 16:47:43

Р Е Ш Е Н И Е № 936 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. И.

2014-06-26 16:47:17

Р Е Ш Е Н И Е № 935 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2014/2015 година за Община Свищов

2014-06-26 16:46:53

Р Е Ш Е Н И Е № 934 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2014-06-26 16:46:27

Р Е Ш Е Н И Е № 933 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2014-06-26 16:46:02

Р Е Ш Е Н И Е № 932 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2014-06-26 16:45:40

Р Е Ш Е Н И Е № 931 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Издаване на разрешение за ползване на воден обект „язовир” публична общинска собственост, с. Драгомирово

2014-06-26 16:45:19

Р Е Ш Е Н И Е № 930 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Издаване на разрешение за ползване на воден обект „язовир” публична общинска собственост, с. Морава

2014-06-26 16:44:50

Р Е Ш Е Н И Е № 929 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХХХVІ – 3650, (УПИ) ХХІІ – 3652 и (УПИ) ХХIХ - 3653, кв. 199 по плана на гр. Свищов, на (УПИ) I – 4546, (УПИ) II - 3669 и (УПИ) V - 3668, кв. 200 по плана на гр. Свищов и на улица с ОК1090 – ОК1091 по регулационния план на гр. Свищов

2014-06-26 16:41:00

Р Е Ш Е Н И Е № 928 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І и (УПИ) ІІ, кв. 151 по плана на гр. Свищов и План – схема част „Електро” на УПИ І, кв. 151 по плана на гр. Свищов

2014-06-26 13:22:37

Р Е Ш Е Н И Е № 927 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост на част от УПИ ІІІ, площ от ПИ с идентификатор 65766.702.3591, частна общинска собственост към УПИ XVІІI, кв. 83 по ПУП на гр. Свищов

2014-06-26 13:21:00

Р Е Ш Е Н И Е № 926 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Определяне цени на общински жилища

2014-06-26 13:19:12

Р Е Ш Е Н И Е № 925 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.701.88, общинска собственост към УПИ XIX-2685, кв. 3 по ПУП на гр. Свищов

2014-06-26 13:16:28

Р Е Ш Е Н И Е № 924 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2014-06-26 13:13:42

Р Е Ш Е Н И Е № 923 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 632/24.02.2006 г.

2014-06-26 13:11:57

Р Е Ш Е Н И Е № 922 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-06-26 13:10:02

Р Е Ш Е Н И Е № 921 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за 2014 година

2014-06-26 13:08:53

Р Е Ш Е Н И Е № 920 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Промени в бюджета на Кметство Горна Студена

2014-06-26 13:06:11

Р Е Ш Е Н И Е № 919 от 26.06.2014 г., ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2014-06-26 13:04:23

Р Е Ш Е Н И Е № 918 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Промяна на Решение № 901/24.04.2014 г., Прот. № 50 на Общински съвет – Свищов относно финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2014 година

2014-05-29 15:37:28

Р Е Ш Е Н И Е № 917 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2014-05-29 15:37:05

Р Е Ш Е Н И Е № 916 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2014-05-29 15:36:39

Р Е Ш Е Н И Е № 915 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2014-05-29 15:36:15

Р Е Ш Е Н И Е № 914 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Я. П.

2014-05-29 15:32:15

Р Е Ш Е Н И Е № 913 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. С. П.

2014-05-29 15:31:04

Р Е Ш Е Н И Е № 912 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. П.

2014-05-29 15:29:52

Р Е Ш Е Н И Е № 911 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.

2014-05-29 15:28:32

Р Е Ш Е Н И Е № 910 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Д. Ю.

2014-05-29 15:26:45

Р Е Ш Е Н И Е № 909 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Б. Г.

2014-05-29 15:25:28

Р Е Ш Е Н И Е № 908 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-05-29 12:36:25

Р Е Ш Е Н И Е № 907 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на външно ел. захранване 20 кV на фуражно предприятие за съхранение и преработка на зърно в ПИ 65766.81.52 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2014-05-29 12:34:00

Р Е Ш Е Н И Е № 906 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за пристройка към жилище в сграда етажна собственост

2014-05-29 12:30:41

Р Е Ш Е Н И Е № 905 от 29.05.2014 г., ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърляне правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.702.2149, собственост на физическо лице към улица с ОК 530-532 и ПИ 65766.702.9564, общинска собственост към УПИ V-2149, кв. 45 по ПУП на гр. Свищов

2014-05-29 12:27:57

РЕШЕНИЕ№ 904 от 29.05.2014 г. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2014-05-29 12:23:55

Решение № 903 от 29.05.2014 г. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект

2014-05-29 12:18:07

Решение № 902 от 14.05.2014 г. ОТНОСНО: 1. Специализирана План – схема част ”В и К” на техническата инфраструктура И 2. Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) (.PDF)

2014-05-14 12:19:48

Р Е Ш Е Н И Е № 901 ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2014 година

2014-04-24 15:35:10

Р Е Ш Е Н И Е № 900 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Й. С.

2014-04-24 15:11:28

Р Е Ш Е Н И Е № 899 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. А. Ц.

2014-04-24 15:10:30

Р Е Ш Е Н И Е № 898 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. В. Й.

2014-04-24 15:09:05

Р Е Ш Е Н И Е № 897 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.

2014-04-24 15:07:31

Р Е Ш Е Н И Е № 896 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. А. М.

2014-04-24 15:06:28

Р Е Ш Е Н И Е № 895 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Д. Д.

2014-04-24 15:05:12

Р Е Ш Е Н И Е № 894 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2013 година и Общинска програма за закрила на детето за 2014 година

2014-04-24 10:15:26

Р Е Ш Е Н И Е № 893 ОТНОСНО: Вземане на решение за разкриване на социална услуга в общността държавно делегирана дейност – „Център за социална рехабилитация и интеграция” град Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк” № 67

2014-04-24 10:14:49

Р Е Ш Е Н И Е № 892 ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги - 2015 година

2014-04-24 10:14:11

Р Е Ш Е Н И Е № 891 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2013 година

2014-04-24 10:13:27

Р Е Ш Е Н И Е № 890 ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за „автоспирка, клоново стопанство, битов комбинат и магазин”, общинска собственост, кв. 26 по действащия план на с. Александрово, общ. Свищов

2014-04-24 10:12:41

Р Е Ш Е Н И Е № 889 ОТНОСНО: Прeдоставяне за управление на поземлен имот с идентификатор 65766.611.42, частна държавна собственост (имот горска територия с променено предназначение), във връзка с реализирането на обект: „Укрепване на свлачище на ул. „Щабскапитан Фок”, гр. Свищов”

2014-04-24 10:11:45

Р Е Ш Е Н И Е № 888 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 305/27.09.2012 г., Прот. № 20 на Общински съвет – Свищов

2014-04-24 10:11:08

Р Е Ш Е Н И Е № 887 ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за 2014 година

2014-04-24 10:10:34

Р Е Ш Е Н И Е № 886 ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХVІІІ и УПИ III, кв. 83 по плана на гр. Свищов

2014-04-24 10:10:01

Р Е Ш Е Н И Е № 885 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на кабел средно напрежение 20 кV от стълб ЖР № 47 в ПИ 65766.703.18 по КК и КР на землището на гр. Свищов до площадката на ЗИК в ПИ 65766.418.76 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2014-04-24 10:09:25

Р Е Ш Е Н И Е № 884 ОТНОСНО: Избиране на комисия за дейността на Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица в Община Свищов

2014-04-24 10:08:52

Р Е Ш Е Н И Е № 883 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2014-04-24 10:08:17

Р Е Ш Е Н И Е № 882 ОТНОСНО: Изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимо-действието му с общинската администрация

2014-04-24 10:07:45

Р Е Ш Е Н И Е № 881 ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на община Свищов

2014-04-24 10:07:14

Р Е Ш Е Н И Е № 880 ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Община Свищов „Нове-КРР и социализация на археологически комплекс: Базилика и некропол от столицата на Теодорих Велики и Резиденцията на управителя на провинция Долна Мизия”

2014-04-24 10:06:44

Р Е Ш Е Н И Е № 879 ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2014-04-24 10:06:01

Р Е Ш Е Н И Е № 878 ОТНОСНО: Взимане на решение за придобиване в собственост от Еднолично акционерно дружество с фирма „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ – СВИЩОВ“ ЕАД, въз основа на проведен търг с тайно наддаване, на недвижим имот от Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ д-р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД град Свищов

2014-04-24 10:05:25

Р Е Ш Е Н И Е № 877 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 347 от 29.11.2012 г. на Общински съвет – Свищов, във връзка с подготовка на придружаващи документи с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., за проект: „Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – І етап” – Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/012 от 28.03.2012 г. и вземане на ново решение за издаване на нова Запис на заповед

2014-04-24 10:04:50

Р Е Ш Е Н И Е № 876 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов като партньор в Одобрен проект по „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България” 2007 – 2013 година

2014-04-24 10:04:12

Р Е Ш Е Н И Е № 875 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов

2014-04-24 10:03:38

Р Е Ш Е Н И Е № 874 ОТНОСНО: Промяна на Решение № 785/27.02.2014 година, Протокол № 47 на Общински съвет – Свищов

2014-04-24 10:02:58

Р Е Ш Е Н И Е № 873 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект

2014-04-24 10:02:10

Р Е Ш Е Н И Е № 872 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект

2014-04-24 10:01:28

Р Е Ш Е Н И Е № 871 ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Община Свищов за 2013 година

2014-04-24 10:00:53

Р Е Ш Е Н И Е № 870 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – гр. Свищов за 2013 годин

2014-04-24 09:59:45

Р Е Ш Е Н И Е № 869 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико – техническа лаборатория - Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2013 година

2014-04-24 09:59:07

Р Е Ш Е Н И Е № 868 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2013 година

2014-04-24 09:58:16

Р Е Ш Е Н И Е № 867 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов за 2013 година

2014-04-24 09:56:51

Р Е Ш Е Н И Е № 866 ОТНОСНО: Информиране за лошото състояние на отводнителни системи в Свищовско-Беленската низина

2014-03-27 16:37:07

Р Е Ш Е Н И Е № 865 ОТНОСНО: Отчет за 2013 г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов (Приета с Решение № 389/31.03.2005 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2013 г. на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2011 – 2014 г. (Приета с Решение № 243/28.06.2012 г. на Общински съвет – Свищов)

2014-03-27 16:36:43

Р Е Ш Е Н И Е № 864 ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2014-03-27 16:36:17

Р Е Ш Е Н И Е № 863 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:35:54

Р Е Ш Е Н И Е № 862 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:35:25

Р Е Ш Е Н И Е № 861 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:35:01

Р Е Ш Е Н И Е № 860 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:34:38

Р Е Ш Е Н И Е № 859 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:33:47

Р Е Ш Е Н И Е № 858 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:33:22

Р Е Ш Е Н И Е № 857 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:32:56

Р Е Ш Е Н И Е № 856 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:32:30

Р Е Ш Е Н И Е № 855 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:29:28

Р Е Ш Е Н И Е № 854 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:29:06

Р Е Ш Е Н И Е № 853 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:28:42

Р Е Ш Е Н И Е № 852 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:28:20

Р Е Ш Е Н И Е № 851 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:27:57

Р Е Ш Е Н И Е № 850 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:27:32

Р Е Ш Е Н И Е № 849 ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІІІ – 4492, 4202, (УПИ) VІ – общинска собственост, кв. 60 по плана на гр. Свищов и улица с ОК719 – ОК695 по регулационния план на гр. Свищов

2014-03-27 16:23:56

Р Е Ш Е Н И Е № 848 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) № 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов и Парцеларни планове (ПП) за мрежите на техническата инфраструктура

2014-03-27 16:23:34

Р Е Ш Е Н И Е № 847 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) № 000143, местност „Баира”, по КВС на землището на с. Ореш, общ. Свищов

2014-03-27 16:22:43

Р Е Ш Е Н И Е № 846 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXVII – 1395 (стар УПИ XXXIХ – 1396, 1395, 1394), кв. 182 (стар кв. 76) по плана на гр. Свищов

2014-03-27 16:22:15

Р Е Ш Е Н И Е № 845 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост

2014-03-27 16:21:53

Р Е Ш Е Н И Е № 844 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.701.88, общинска собственост към УПИ XX-2686, 88 кв. 3 по ПУП на гр. Свищов

2014-03-27 16:21:31

Р Е Ш Е Н И Е № 843 ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.702.4015 и ПИ 65766.702.4013, общинска собственост към новообразуван УПИ УПИ ХVІІІ-4013,4015,4139 кв. 44 по ПУП на гр. Свищов

2014-03-27 16:21:08

Р Е Ш Е Н И Е № 842 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-03-27 16:20:45

Р Е Ш Е Н И Е № 841 ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за 2014 година

2014-03-27 16:20:21

Р Е Ш Е Н И Е № 840 ОТНОСНО: Приемане на програма за оптимизиране на училищната мрежа в община Свищов за учебната 2014/2015 година

2014-03-27 16:19:56

Р Е Ш Е Н И Е № 839 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за закупуване на специализирана настилка (татами)

2014-03-27 16:19:34

Р Е Ш Е Н И Е № 838 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Й. К.

2014-03-27 16:19:10

Р Е Ш Е Н И Е № 837 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. И.

2014-03-27 16:18:42

Р Е Ш Е Н И Е № 836 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. И. Г.

2014-03-27 16:18:18

Р Е Ш Е Н И Е № 835 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. И. С.

2014-03-27 16:17:23

Р Е Ш Е Н И Е № 834 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Л. Н.

2014-03-27 16:16:46

Р Е Ш Е Н И Е № 833 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я. Т. К.

2014-03-27 16:16:21

Р Е Ш Е Н И Е № 832 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. В. Д.

2014-03-27 16:15:59

Р Е Ш Е Н И Е № 831 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. З.

2014-03-27 16:13:20

Р Е Ш Е Н И Е № 830 ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов за 2013 година

2014-03-27 16:12:49

Р Е Ш Е Н И Е № 829 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и реда на работа на Общинската програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов

2014-03-27 16:12:25

Р Е Ш Е Н И Е № 828 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година – създаване на нов обект

2014-03-27 16:11:48

Р Е Ш Е Н И Е № 827 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация

2014-03-27 16:11:20

Р Е Ш Е Н И Е № 826 ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов за 2014 година и създаване на нов обект по поименния списък на капиталовите разходи за 2014 година

2014-03-27 16:10:54

Р Е Ш Е Н И Е № 825 ОТНОСНО: Създаване на временна комисия

2014-03-27 16:10:30

Р Е Ш Е Н И Е № 824 ОТНОСНО: Актуализиране размера на основните месечни заплати на служителите в Кметствата и Кметските наместничества в Община Свищов

2014-03-27 15:23:51

Р Е Ш Е Н И Е № 823 ОТНОСНО: Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост

2014-03-24 15:23:26

Р Е Ш Е Н И Е № 822 ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2014 година

2014-02-27 15:31:38

Р Е Ш Е Н И Е № 821 ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2014-02-27 15:31:12

Р Е Ш Е Н И Е № 820 ОТНОСНО: Одобряване на прогнозата за приходите и разходите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД за периода 2015-2017 година и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

2014-02-27 15:30:50

Р Е Ш Е Н И Е № 819 ОТНОСНО: Приемане на проектите за изменение на ПУП – ПР и План–схеми на техническата инфраструктура: 1. Изменение на ПУП - ПР на УПИ VI – за „открита площадка”, кв. 101 по плана на гр. Свищов и План – схеми на техническата инфраструктура в ПИ 65766.704.5 по КК и КР на землището на гр. Свищов - за КПС № 1; 2. План – схеми на техническата инфраструктура в ПИ 65766.702.9606 по КК и КР на землището на гр. Свищов - за КПС № 2; 3. ПУП - ПР на ПИ 65766.501.37 по КК и КР на землището на гр. Свищов и План – схеми на техническата инфраструктура – за осигуряване на транспортен достъп на площадката на ПСОВ; 4. План – схема на техническата инфраструктура - за канализационен клон в УПИ II – за „озеленяване”, кв. 184 по плана на гр. Свищов

2014-02-27 15:30:27

Р Е Ш Е Н И Е № 818 ОТНОСНО: Проект за Специализиран Подробен устройствен план (ПУП) на ПИ 65766.162.2, ПИ 65766.162.3, ПИ 65766.162.1, ПИ 65766.162.7, ПИ 65766.162.4, ПИ 65766.162.5, ПИ 65766.162.6, ПИ 65766.634.42, ПИ 65766.635.15, ПИ 65766.635.18 и ПИ 65766.635.19 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на землището на гр. Свищов

2014-02-27 15:30:04

Р Е Ш Е Н И Е № 817 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) с териториален обхват на частта от зоната със социален характер, определена от Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Свищов, включваща кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 19А, 20, 21, 22, 24, 25 и 20а по плана на гр. Свищов, одобрен със Заповед № 1070/29.09.2000 г. на Кмета на Община Свищов, при граници на разглежданата територия: на север – от кръстовището на ул. „Отец Паисий” с ул. „Климент Охридски” по продължението на ул. „Климент Охридски”, ул. „П. Р. Славейков”, ул. „К. А. Цанков” до кръстовището с ул. „Щабскапитан Фок”; на изток – по ул. „Щабскапитан Фок” до регулационната граница; на юг – по регулационната граница до ул. „Отец Паисий” и на запад – по ул. „Отец Паисий” и План – схеми част „В и К” и „Електро”

2014-02-27 15:29:39

Р Е Ш Е Н И Е № 816 ОТНОСНО: Одобряване на ПУП - ПРЗ с териториален обхват на част от зона на публични функции с висока обществена значимост, определена от Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Свищов, включваща кв. 44 по плана на гр. Свищов и УПИ ІІ – за „администрация и търговия”, представляващ ПИ 65766.702.4082 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на землището на гр. Свищов от кв. 36 по плана на гр. Свищов и План – схеми част „В и К” и „Електро”. Решението е обявено за нищожно с решение № 65/29.02.2016 на Административен съд - гр. В. Търново

2014-02-27 15:29:17

Р Е Ш Е Н И Е № 815 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 761/30.01.2014 г., Прот. № 45 на Общински съвет – Свищов за управление на публична общинска собственост, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1846/19.02.2014 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2014-02-27 15:28:52

Р Е Ш Е Н И Е № 814 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 765/30.01.2014 г., Прот. № 45 на Общински съвет – Свищов за промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1847/19.02.2014 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2014-02-27 15:28:28

Р Е Ш Е Н И Е № 813 ОТНОСНО: Предоставяне на имот общинска собственост, за настаняване на пчелни семейства

2014-02-27 15:28:05

Р Е Ш Е Н И Е № 812 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2014-02-27 15:27:42

Р Е Ш Е Н И Е № 811 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2014-02-27 15:27:20

Р Е Ш Е Н И Е № 810 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2014-02-27 15:26:57

Р Е Ш Е Н И Е № 809 ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища в землищата на Община Свищов

2014-02-27 15:26:33

Р Е Ш Е Н И Е № 808 ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена и/или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2014/2015 г.

2014-02-27 15:26:10

Р Е Ш Е Н И Е № 807 ОТНОСНО: Приемане на план за паша и правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Свищов

2014-02-27 15:25:48

Р Е Ш Е Н И Е № 806 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост

2014-02-27 15:25:25

Р Е Ш Е Н И Е № 805 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2014-02-27 15:25:04

Р Е Ш Е Н И Е № 804 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гаражи

2014-02-27 15:24:41

Р Е Ш Е Н И Е № 803 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2014-02-27 15:24:19

Р Е Ш Е Н И Е № 802 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване

2014-02-27 15:23:05

Р Е Ш Е Н И Е № 801 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2014-02-27 15:22:41

Р Е Ш Е Н И Е № 800 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2014-02-27 15:22:18

Р Е Ш Е Н И Е № 799 ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за 2014 година

2014-02-27 15:21:57

Р Е Ш Е Н И Е № 798 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. А. А.

2014-02-27 11:49:53

Р Е Ш Е Н И Е № 797 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.

2014-02-27 11:48:35

Р Е Ш Е Н И Е № 796 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. С. П.

2014-02-27 11:47:30

Р Е Ш Е Н И Е № 795 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. К. А.

2014-02-27 11:46:13

Р Е Ш Е Н И Е № 794 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. С. Т.

2014-02-27 11:44:58

Р Е Ш Е Н И Е № 793 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Л. И.

2014-02-27 11:43:51

Р Е Ш Е Н И Е № 792 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Х. М.

2014-02-27 11:42:47

Р Е Ш Е Н И Е № 791 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я. З. С.

2014-02-27 11:41:34

Р Е Ш Е Н И Е № 790 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. А.

2014-02-27 11:40:16

Р Е Ш Е Н И Е № 789 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Г. К.

2014-02-27 11:39:02

Р Е Ш Е Н И Е № 788 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ за изработване и монтаж на 2 ролетни гаражни врати за гаражите на РС ПБЗНС Свищов

2014-02-27 11:00:17

Р Е Ш Е Н И Е № 787 ОТНОСНО: Определяне размера на нови основни месечни заплати на Кметовете в Община Свищов

2014-02-27 10:59:28

Р Е Ш Е Н И Е № 786 ОТНОСНО: Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

2014-02-27 10:58:47

Р Е Ш Е Н И Е № 785 ОТНОСНО: Промяна на Приложение № 1 към Решение № 283/30.08.2012 година, Протокол № 18 на Общински съвет – Свищов

2014-02-27 10:57:22

Р Е Ш Е Н И Е № 784 ОТНОСНО: Съгласуване коригирания Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов за периода 2009 – 2015 година

2014-02-27 10:56:31

Р Е Ш Е Н И Е № 783 ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2014-02-27 10:55:31

Р Е Ш Е Н И Е № 782 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Ю.Н.

2014-02-06 15:15:00

Р Е Ш Е Н И Е № 781 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Ю. Н.

2014-02-06 15:14:36

Р Е Ш Е Н И Е № 780 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Ю. Н.

2014-02-06 15:14:11

Р Е Ш Е Н И Е № 779 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. И. Н.

2014-02-06 15:13:39

Р Е Ш Е Н И Е № 778 ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот чрез покупка

2014-02-06 12:53:32

Р Е Ш Е Н И Е № 777 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2014 година

2014-02-06 12:51:38

Р Е Ш Е Н И Е № 776 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация на обекти, общинска собственост през 2014 година

2014-02-06 12:51:12

Р Е Ш Е Н И Е № 775 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов

2014-02-06 12:49:55

Р Е Ш Е Н И Е № 774 ОТНОСНО: Разпореждане с новоурегулирани имоти УПИ ІХ-173, Х-174, ХІ-175, ХІІ-176, ХІІІ-177 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов)

2014-01-30 15:11:43

Р Е Ш Е Н И Е № 773 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Ц. П.

2014-01-30 15:11:20

Р Е Ш Е Н И Е № 772 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Р. A.

2014-01-30 15:10:54

Р Е Ш Е Н И Е № 771 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Й. П. Й.

2014-01-30 15:10:32

Р Е Ш Е Н И Е № 770 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. И. В.

2014-01-30 15:10:06

Р Е Ш Е Н И Е № 769 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Ю. А.

2014-01-30 15:09:44

Р Е Ш Е Н И Е № 768 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Я. П.

2014-01-30 15:09:20

Р Е Ш Е Н И Е № 767 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. О.

2014-01-30 15:08:56

Р Е Ш Е Н И Е № 766 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. К.

2014-01-30 15:08:33

Р Е Ш Е Н И Е № 765 ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост

2014-01-30 12:39:50

Р Е Ш Е Н И Е № 764 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба”

2014-01-30 12:39:06

Р Е Ш Е Н И Е № 763 ОТНОСНО: Промяна в списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 г., Прот. № 55

2014-01-30 12:38:28

Р Е Ш Е Н И Е № 762 ОТНОСНО: Удължаване срока на Договор за отдаване под наем на недвижим имот

2014-01-30 12:37:49

Р Е Ш Е Н И Е № 761 ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2014-01-30 12:37:11

Р Е Ш Е Н И Е № 760 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2014-01-30 12:36:32

Р Е Ш Е Н И Е № 759 ОТНОСНО: Даване съгласие за сключване на предварителен договор и одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХIХ – 2685, (УПИ) ХХ – 2686, 88 и (УПИ) ХVIII – за „озеленяване и КОО”, кв. 3 по плана на гр. Свищов

2014-01-30 12:35:50

Р Е Ш Е Н И Е № 758 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Проект за Специализиран Подробен устройствен план (ПУП) на ПИ 65766.162.2, ПИ 65766.162.3, ПИ 65766.162.1, ПИ 65766.162.7, ПИ 65766.162.4, ПИ 65766.162.5, ПИ 65766.162.6, ПИ 65766.634.42, ПИ 65766.635.15, ПИ 65766.635.18 и ПИ 65766.635.19 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КК и КР) на землището на гр. Свищов

2014-01-30 12:35:06

Р Е Ш Е Н И Е № 757 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2014-01-30 12:34:24

Р Е Ш Е Н И Е № 756 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 256/26.07.2012 г., Прот. № 17 на Общински съвет – Свищов и вземане на Решение, съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

2014-01-30 12:33:47

Р Е Ш Е Н И Е № 755 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 276/26.07.2012 г., Прот.№ 17 на Общински съвет – Свищов

2014-01-30 12:33:09

Р Е Ш Е Н И Е № 754 ОТНОСНО: Изпълнение изискванията на чл. 40, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов

2014-01-30 12:32:23

Р Е Ш Е Н И Е № 753 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване по Проект „Красива България” за 2014 година

2014-01-30 12:31:43

Р Е Ш Е Н И Е № 752 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

2014-01-30 12:31:01