Приложение към З А П О В Е Д № 810 РД-01-03 гр. Свищов, 11.07.2024 г.

2024-07-19 10:00:58

З А П О В Е Д № 810 РД-01-03 гр. Свищов, 11.07.2024 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година на свободни имоти с начин на трайно ползване "Пасища, мери и ливади"от ОПФ в землищата на Община Свищов

2024-07-19 09:58:44

З А П О В Е Д № 766 РД-01-03 гр. Свищов, 28.06.2024 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от шест стопански години на свободни имоти от ОПФ в землищата на Община Свищов

2024-07-05 14:09:54

З А П О В Е Д № 765 РД-01-03 гр. Свищов, 28.06.2024 г., относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс на земеделски земи с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" от ОПФ в землищата на Община Свищов

2024-07-05 14:06:54

З А П О В Е Д № 764 РД-01-03 гр. Свищов, 28.06.2024 г., относно открита процедура за отдаване под аренда, съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти за възстановяване на трайни насаждения в землищата на Община Свищов

2024-07-05 14:03:19

З А П О В Е Д № 763 РД-01-03 гр. Свищов, 28.06.2024 г., относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс на земеделски земи, неизползвани две или повече стопански години от ОПФ в землищата на Община Свищов

2024-07-05 13:59:11

Заповед №776-РД-01-03, гр. Свищов, 04.07.2024 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на помещение - частна общинска собственост

2024-07-05 09:48:04

Заповед №504-РД-01-03, гр. Свищов, 09.05.2024 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост

2024-05-17 15:37:44

Заповед №402-РД-01-03, гр. Свищов, 19.04.2024 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост

2024-04-26 09:32:13

Заповед № 345 РД-01-03 гр. Свищов, 10.04.2024 г., относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост

2024-04-19 13:35:08

Заповед № 344 РД-01-03 гр. Свищов, 10.04.2024 г., относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот, публична общинска собственост

2024-04-19 13:32:45

Заповед № 239 РД-01-03 гр. Свищов, 14.03.2024 г., относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост

2024-03-22 11:10:12

Заповед № 1343 РД-01-03 гр. Свищов, 02.11.2023 г., относно откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2023/2024) на свободни имоти с начин на трайно ползване "Пасища, мери и ливади", намиращи се в землищата на Община Свищов

2023-11-10 10:38:11

З А П О В Е Д № 834 РД-01-03 гр. Свищов, 14.07.2023 г., относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен

2023-07-21 10:04:24

З А П О В Е Д № 593 РД-01-03 гр. Свищов, 09.06.2023 г., относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен

2023-06-16 09:27:18

З А П О В Е Д № 584 РД-01-03 гр. Свищов, 06.06.2023 г., относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен

2023-06-13 09:21:45

З А П О В Е Д № 564 РД-01-03 гр. Свищов, 29.05.2023 г., относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

2023-06-09 10:03:48

З А П О В Е Д № 563 РД-01-03 гр. Свищов, 29.05.2023 г., относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

2023-06-09 10:01:56

З А П О В Е Д № 531 РД-01-03 гр. Свищов, 23.05.2023 г., относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез наддавателни предложения за срок от шест стопански години на земеделски земи

2023-05-26 15:52:36

З А П О В Е Д № 530 РД-01-03 гр. Свищов, 23.05.2023 г., относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез наддавателни предложения за срок от шест стопански години на земеделски земи

2023-05-26 15:43:32

Заповед №533-РД-01-03 от 23.05.2023 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от шест стопански години (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 и 2028/2029 г.) на свободни имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов

2023-05-26 11:06:36

З А П О В Е Д № 532 РД-01-03 гр. Свищов, 23.05.2022 г., относно открита процедура за отдаване под аренда, съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти за възстановяване на трайни насаждения в землищата на Община Свищов

2023-05-26 11:06:11

Приложение към З А П О В Е Д № 531 РД-01-03 гр. Свищов, 23.05.2023 г.

2023-05-26 11:05:33

Приложение към З А П О В Е Д № 530 РД-01-03 гр. Свищов, 23.05.2023 г.

2023-05-26 11:03:32

ОБЯВА НА "ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИ" ЕООД, гр. СВИЩОВ

2023-01-24 17:03:35

З А П О В Е Д № 1207 РД-01-03 гр. Свищов, 24.10.2022 г., относно учредяване на възмездно ограничено вещно право на ползване, без търг или конкурс върху недвижим имот, частна общинска собственост

2022-10-24 17:07:39

Приложение към Заповед № 1189 РД-01-03 гр. Свищов, 14.10.2022 г.

2022-10-20 15:51:31

З А П О В Е Д № 1189 РД-01-03 гр. Свищов, 14.10.2022 г., относно процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2022/2023 г.)

2022-10-20 13:42:47

З А П О В Е Д № 1134-РД-01-03, гр. Свищов, 10.10.2022 г., относно открита процедура по провеждани на публичен търг за отдаване под наем на общински терен

2022-10-13 14:59:57

Приложение към заповед за търг № 917 РД-01-03 от 24.08.2022 г.

2022-09-08 16:28:01

Заповед за търг № 917 РД-01-03 от 24.08.2022 г.

2022-09-08 16:20:17

З А П О В Е Д № 760 РД-01-03 гр. Свищов, 18.07.2022 г., относно открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

2022-07-25 11:37:19

З А П О В Е Д № 457 РД-01-03 гр. Свищов, 27.05.2022 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от шест стопански години

2022-06-03 15:48:32

З А П О В Е Д № 456 РД-01-03 гр. Свищов, 27.05.2022 г., относно открита процедура за отдаване под аренда, съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти за възстановяване на трайни насаждения в землищата на Община Свищов

2022-06-03 15:47:23

Приложение към З А П О В Е Д № 455 РД-01-03 гр. Свищов, 27.05.2022 г.

2022-06-03 15:46:11

З А П О В Е Д № 455 РД-01-03 гр. Свищов, 27.05.2022 г., относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години

2022-06-03 15:45:44

Приложение към З А П О В Е Д № 454 РД-01-03 гр. Свищов, 27.05.2022 г.

2022-06-03 15:44:36

З А П О В Е Д № 454 РД-01-03 гр. Свищов, 27.05.2022 г., относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години

2022-06-03 15:43:49

З А П О В Е Д № 401 РД 01 03, гр. Свищов, 13.05 2022 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти частна общинска собственост

2022-05-20 12:54:50

З А П О В Е Д № 299 РД-01-03 гр. Свищов, 29.04.2022 г., относно открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена площ от 6 кв.м.

2022-04-29 14:14:28

З А П О В Е Д № 274 РД 01 03 гр. Свищов, 13.04. 2022 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2022-04-20 15:26:08

З А П О В Е Д № 61 РД -01-03 гр. Свищов, 27.01.2022 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2022-02-04 10:59:55

З А П О В Е Д № 37 РД-01-03 гр. Свищов, 19.01.2022 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2022-01-28 13:50:32

ЗАПОВЕД №1801-РД-01-03 гр. Свищов, 17.12.2021 г. Отдаване под наем на временно и възмездно ползване на обособена площ 20 кв. м..

2021-12-17 09:26:09

З А П О В Е Д № 1720-РД-01-03, гр. Свищов, 10.12.2021 г., относно отмяна на Заповед № 1604-РД-01-03/30.11.2021 г. на кмета на община Свищов за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2021-12-16 14:32:30

З А П О В Е Д № 1648 РД-01-03 гр. Свищов, 01.12.2021 г., относно открита процедура за отдаване под аренда, съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя за дългосрочно инвестиране

2021-12-10 10:55:47

З А П О В Е Д № 1604 РД-01-03 гр. Свищов, 30.11. 2021 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2021-12-10 10:41:47

Заповед № 1548-РД-01-03, гр. Свищов, 18.11.2021 г. относно безвъзмездно предоставяне за стопанисване и управление на НАП на част от Административна сграда за нуждите на Териториалната дирекция

2021-11-18 13:23:55

Заповед № 1402-РД-01-03, гр. Свищов, 25.10 2021 г. относно отмяна на заповед № 1299-РД-01-03, гр. Свищов, 08.10. 2021 г., на кмета на община Свищов

2021-10-29 12:25:30

Заповед № 1299-РД-01-03, гр. Свищов, 08.10. 2021 г., относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2021-10-15 05:58:05

Приложение към заповед №1269-РД-01-03 от 29.09.2021 г.

2021-10-08 08:22:19

Заповед №1269-РД-01-03 от 29.09.2021 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2021/2022 г.) на свободни имоти с начин на трайно ползване „Пасища, мери и ливади“ от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов

2021-10-08 08:21:17

З А П О В Е Д № 1235-РД-01-03, гр. Свищов, 20.09. 2021 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

2021-09-24 06:55:23

З А П О В Е Д № 1232-РД-01-03, гр. Свищов, 17.09.2021 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване

2021-09-24 06:45:00

Приложение към Заповед № 992 РД-01-03, гр. Свищов, 29.07.2021 г.

2021-08-06 08:31:03

Заповед № 992 РД-01-03, гр. Свищов, 29.07.2021 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване, за срок от една стопанска година (2021/2022 г.)

2021-08-06 08:30:33

ЗАПОВЕД № 696 РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на свободни имоти от общинския поземлен фонд, за срок от шест стопански години.

2021-06-11 06:42:22

ЗАПОВЕД № 695 РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 г., относно открита процедура за отдаване под аренда, съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез търг с тайно наддаване на имоти за възстановяване на трайни насаждения в землищата на Община Свищов.

2021-06-11 06:41:51

Приложение към Заповед № 694 РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 г.

2021-06-11 06:41:21

ЗАПОВЕД № 694 РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 г. относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години.

2021-06-11 06:40:47

Приложение към Заповед № 693 РД-01-03, гр. Свищов, 01.06.2021 г.

2021-06-11 06:40:16

ЗАПОВЕД № 693 РД-01-03, гр. Свищов,01.06.2021 г. относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години на земеделски земи.

2021-06-11 06:39:40

Заповед № 273 РД-01-03, гр. Свищов, 17.03.2021 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен

2021-03-26 13:48:59

З А П О В Е Д № 147 РД-01-03, гр. Свищов, 24.02. 2021 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2021-03-05 11:37:29

З А П О В Е Д № 131 РД 01-03, гр. Свищов, 19.02.2021 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2021-02-26 13:36:05

З А П О В Е Д № 121 РД 01-03, гр. Свищов, 12.02.2021 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2021-02-19 07:22:21

З А П О В Е Д № 86 РД-01-03, гр. Свищов, 29.01.2021 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2021-02-05 15:24:17

З А П О В Е Д № 65 РД-01-03, гр. Свищов, 21.01. 2021 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2021-01-29 10:44:49

З А П О В Е Д № 54 РД 01-03, гр. Свищов, 18.01.2021 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2021-01-22 11:11:59

З А П О В Е Д №20 РД-01-03 гр. Свищов, 07.01.2021 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване

2021-01-15 09:47:39

З А П О В Е Д №1745 РД-01-03 гр. Свищов, 24.11.2020 г. относно продажба на идеалните части от общинска собственост

2020-11-24 16:03:27

З А П О В Е Д №1744 РД-01-03 гр. Свищов, 24.11.2020 г. относно продажба на идеалните части от общинска собственост

2020-11-24 16:03:22

ПРИЛОЖЕНИЕ към Заповед №1477 РД-01-03 гр. Свищов, 09.10.2020 г.

2020-10-14 12:57:39

З А П О В Е Д №1477 РД-01-03 гр. Свищов, 09.10.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване

2020-10-14 12:57:00

Приложение към Заповед №1463 РД-01-03 гр. Свищов, 02.10.2020 г.

2020-10-08 16:46:56

З А П О В Е Д №1463 РД-01-03 гр. Свищов, 02.10.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2020/2021 г.)

2020-10-08 16:46:05

Заповед № 1395-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:12:12

Заповед № 1404-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:09:51

Заповед № 1403-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:09:23

Заповед № 1402-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:08:56

Заповед № 1401-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:08:14

Заповед № 1400-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:07:46

Заповед № 1399-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:06:59

Заповед № 1398-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:06:28

Заповед № 1397-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:05:57

Заповед № 1396-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:05:31

Заповед № 1394-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:04:40

Заповед № 1393-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:04:14

Заповед № 1392-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:03:51

Заповед № 1391-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:03:21

Заповед № 1390-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:02:45

Заповед № 1389-РД-01-03, гр. Свищов, 23.09.2020 г., относно спечелил публичен търг с тайно наддаване

2020-09-24 14:01:47

Приложение към З А П О В Е Д №1269 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2020/2021 г.)

2020-09-21 17:55:02

З А П О В Е Д №1269 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2020/2021 г.)

2020-08-28 14:20:44

Приложение към заповед №1269 РД-01-03 гр. Свищов, 26.08.2020 г.

2020-08-28 09:07:10

З А П О В Е Д № 1084 РД 01-03 гр. Свищов, 20.07. 2020 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2020-07-24 09:34:31

Приложение към заповед №1051 РД-01-03 гр. Свищов, 13.07.2020 г.

2020-07-17 14:41:34

З А П О В Е Д №1051 РД-01-03 гр. Свищов, 13.07.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2020/2021 г.)

2020-07-17 14:40:49

З А П О В Е Д № 919 РД 01-03 гр. Свищов, 26.06. 2020 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост

2020-06-30 14:27:17

З А П О В Е Д № 722-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура за отдаване под аренда, съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя за дългосрочно инвестиране – създаване на масиви с трайни насаждения от общинския поземлен фонд в землището на гр. Свищов

2020-06-05 13:08:04

З А П О В Е Д № 721-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура за отдаване под аренда, съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти за възстановяване на трайни насаждения в землищата на Община Свищов

2020-06-05 13:06:06

Приложение към З А П О В Е Д № 720-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г.

2020-06-05 13:04:30

З А П О В Е Д № 720-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години на земеделски земи

2020-06-05 13:03:56

Приложение към З А П О В Е Д № 719-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г.

2020-06-05 13:02:07

З А П О В Е Д № 719-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години на земеделски земи

2020-06-05 13:01:38

З А П О В Е Д № 718-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2020-06-05 11:55:29

З А П О В Е Д № 717-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2020-06-05 11:54:41

З А П О В Е Д № 716-РД-01-03, гр. Свищов, 28.05.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2020-06-05 11:53:49

З А П О В Е Д № 476 РД-01-03, гр. Свищов, 07.04.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2020-04-16 11:11:32

З А П О В Е Д № 475 РД-01-03, гр. Свищов, 07.04.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2020-04-16 11:10:52

З А П О В Е Д № 474 РД-01-03, гр. Свищов, 07.04.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2020-04-16 11:09:59

З А П О В Е Д № 461 РД-01-03, гр. Свищов, 02.04.2020 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2020-04-16 11:09:03

З А П О В Е Д № 370 РД-01-03 гр. Свищов, 12.03.2020 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2020-03-13 16:38:06

З А П О В Е Д № 169 РД-01-03, гр. Свищов, 10.02. 2020 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2020-02-14 14:47:15

З А П О В Е Д № 16-РД-01-03, гр. Свищов, 08.01.2020 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване

2020-01-09 09:30:03

З А П О В Е Д № 2255-РД-01-03, гр. Свищов, 09.12.2019 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване

2019-12-13 12:35:34

З А П О В Е Д № 2003-РД-01-03, град Свищов, 17.10.2019 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение, намиращо се в сграда "Велешана"

2019-10-21 15:52:47

З А П О В Е Д № 1781-РД-01-03, град Свищов, 09.09.2019 година, относно публичен търг с тайно наддаване

2019-09-13 11:07:13

ПРИЛОЖЕНИЕ към заповед № 1780-РД-01-03, град Свищов, 09.09.2019 година

2019-09-13 11:06:42

З А П О В Е Д № 1780-РД-01-03, град Свищов, 09.09.2019 година, относно публичен търг с тайно наддаване

2019-09-13 11:06:01

ЗАПОВЕД № 1164-РД-01-03/02.09.2019 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА "ВЕЛЕШАНА"

2019-09-02 13:03:27

ЗАПОВЕД №29/29.08.2019 г. на управителя на "КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА" ЕООД относно спечелен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

2019-08-30 08:51:21

ЗАПОВЕД №27/26.08.2019 г. на управителя на "КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА" ЕООД за промяна на състава на Комисията, назначена за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

2019-08-27 13:29:56

З А П О В Е Д № 979-РД-01-03, град Свищов, 29.07.2019 година относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя с дългосрочно инвестиране

2019-08-02 13:21:44

"КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА" ЕООД, гр. Свищов обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

2019-07-30 10:15:58

З А П О В Е Д № 923-РД-01-03, гр. Свищов, 22.07.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2019-07-26 10:27:39

З А П О В Е Д № 901 РД-01-03, гр. Свищов, 16.07. 2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2019-07-26 10:24:21

Приложение към заповед №811-РД-01-03/01.07.2019 г.

2019-07-04 15:44:28

Заповед №811-РД-01-03/01.07.2019 г. относно процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година (2019/2020 г.) на свободни имоти с начин на трайно ползване „Пасища, мери и ливади“ от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов

2019-07-04 15:42:40

ЗАПОВЕД № 791-РД-01-03/20.06.2019 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА "ВЕЛЕШАНА"

2019-07-03 12:32:33

Заповед № 688- РД-01-03, гр. Свищов 14.06.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под аренда

2019-06-21 16:36:51

З А П О В Е Д № 766-РД-01-03, гр. Свищов, 19.06. 2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2019-06-21 08:42:28

Приложение към Заповед № 570- РД-01-03, гр. Свищов 16.05.2019 г.

2019-05-23 13:18:49

Заповед № 570- РД-01-03, гр. Свищов 16.05.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем

2019-05-23 13:18:22

Заповед № 569- РД-01-03, гр. Свищов 16.05.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем

2019-05-23 13:17:44

Заповед № 568- РД-01-03, гр. Свищов 16.05.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем

2019-05-23 13:17:04

Приложение към Заповед № 567- РД-01-03, гр. Свищов 16.05.2019 г.

2019-05-23 13:16:22

Заповед № 567- РД-01-03, гр. Свищов 16.05.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем

2019-05-23 13:15:54

Заповед № 475- РД-01-03, гр. Свищов 07.05.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем

2019-05-15 14:25:59

З А П О В Е Д № 318 РД-01-03 гр. Свищов, 26.03.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2019-03-26 10:51:16

З А П О В Е Д № 315-РД-01-03 гр. Свищов, 25.03.2019 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2019-03-26 10:49:30

З А П О В Е Д № 52-РД-01-03 гр. Свищов, 17.01.2019 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2019-01-25 10:43:45

З А П О В Е Д № 51-РД-01-03 гр. Свищов, 17.01.2019 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2019-01-25 10:41:44

З А П О В Е Д № 24 РД-01-03 гр. Свищов, 07.01.2019 г., относно процедура за отдаване под наем

2019-01-11 10:04:14

З А П О В Е Д № 23 РД-01-03 гр. Свищов, 07.01.2019 г., относно процедура за отдаване под наем

2019-01-11 10:02:52

З А П О В Е Д № 1811 РД-01-03, гр. Свищов от 17.11. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот

2018-12-17 14:43:36

З А П О В Е Д № 1721-РД-01.03, гр. Свищов, 06.12. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2018-12-07 11:17:43

З А П О В Е Д № 1490 РД-01-0,гр. Свищов, 01.11.2018 г, относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2018-11-09 10:24:52

Заповед 1427-РД-01-03 от 23.10.2018 г, относно открита процедура за отдаване по аренда

2018-10-26 15:23:42

З А П О В Е Д № 1418 РД-01-0,гр. Свищов, 19.10.2018 г, относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен в с. Овча Могила

2018-10-22 17:11:31

З А П О В Е Д № 1323 РД-01-03, гр. Свищов, 02.10.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване

2018-10-05 14:07:08

Приложение към З А П О В Е Д № 1323 РД-01-03, гр. Свищов, 02.10.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване

2018-10-05 14:06:42

ЗАПОВЕД № 1236-РД-01-03/14.09.2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2018-09-17 09:14:08

З А П О В Е Д №1193-РД-01-03 гр. Свищов, 31.08.2018 г, относно открита процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване

2018-08-05 10:11:54

Приложение към Заповед № 997-РД-01-03, гр. Свищов,30.07.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

2018-08-03 10:36:13

Заповед № 997-РД-01-03, гр. Свищов,30.07.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

2018-08-03 10:35:34

Заповед № 996-РД-01-03, гр. Свищов,30.07.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

2018-08-03 10:34:56

Заповед № 995-РД-01-03, гр. Свищов,30.07.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

2018-08-03 10:34:00

Заповед № 994-РД-01-03, гр. Свищов,30.07.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

2018-08-03 10:33:00

З А П О В Е Д № 866-РД-01-03, гр. Свищов, 06.07. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот

2018-07-06 16:52:01

З А П О В Е Д № 856-РД-01-03, гр. Свищов, 06.07. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2018-07-06 12:04:03

З А П О В Е Д № 855-РД-01-03, гр. Свищов, 06.07. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2018-07-06 12:03:21

З А П О В Е Д № 854-РД-01-03, гр. Свищов, 06.07. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

2018-07-06 12:01:38

З А П О В Е Д №687-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

2018-06-15 11:11:26

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ З А П О В Е Д №686-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

2018-06-15 11:10:39

З А П О В Е Д №686-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

2018-06-15 11:09:56

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ З А П О В Е Д №685-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

2018-06-15 11:08:37

З А П О В Е Д №685-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

2018-06-15 11:08:03

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ З А П О В Е Д №684-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

2018-06-15 11:06:47

З А П О В Е Д №684-РД-01-03, гр. Свищов, 07.06.2018 г., относно открита процедура за отдаване под наем

2018-06-15 11:06:14

З А П О В Е Д № 602-РД-01-03, гр. Свищов, 25.05. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот в с. Овча могила

2018-05-29 10:31:16

ЗАПОВЕД № 509-РД-01-03/14.05.2018 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

2018-05-14 11:54:25

ЗАПОВЕД № 423-РД-01-03/19.04.2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ГРАД СВИЩОВ

2018-04-27 10:33:47

ЗАПОВЕД № 420-РД-01-03/18.04.2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ

2018-04-27 10:32:08

З А П О В Е Д № 301 РД-01-03, гр. Свищов, 23.03. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот

2018-03-26 14:15:19

З А П О В Е Д № 220-РД-01-03, гр. Свищов, 06.03. 2018 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2018-03-06 16:52:26

З А П О В Е Д № 219-РД-01-03, гр. Свищов, 06.03. 2018 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот

2018-03-06 16:50:36

З А П О В Е Д № 180-РД-01-03/ 23.02. 2018 г., гр. Свищов, относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2018-02-26 13:16:24

ЗАПОВЕД № 14-РД-01-03/05.01.2018 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА "ВЕЛЕШАНА"

2018-01-08 12:04:02

З А П О В Е Д № 16-РД-01-03 / 05.01.2018 г., относно открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост /PDF/

2018-01-05 16:03:44

З А П О В Е Д № 1501-РД-01-03, гр. Свищов, 02.11.2017 г. относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост

2017-11-06 10:51:32

З А П О В Е Д № 1399-РД-01-03 гр. Свищов, 24.10. 2017 г., за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2017-10-24 16:56:17

ЗАПОВЕД № 1371-РД-01-03/13.10.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

2017-10-16 09:22:56

З А П О В Е Д №1340-РД-01-03/06.10.2017 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов и в изпълнение на чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)

2017-10-06 14:48:57

Приложение към З А П О В Е Д №1340-РД-01-03/06.10.2017 г.

2017-10-06 14:48:25

ЗАПОВЕД № 1014-РД-01-03- 31.07.2017 г ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА 2017/2018 НА СВОБОДНИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ "ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-08-04 13:41:15

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № 1014-РД-01-03- 31.07.2017 г ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА 2017/2018 НА СВОБОДНИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ "ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-08-04 10:12:13

ЗАПОВЕД № 1011-РД-01-03/28.07.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЧЕРВЕНА, ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ИМОТ № 055004 С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ "ОВОЩНА ГРАДИНА"

2017-07-28 10:11:27

ЗАПОВЕД № 1010-РД-01-03/28.07.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-07-28 10:09:19

ЗАПОВЕД № 1009-РД-01-03/28.07.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В МЕСТНОСТТА "ГАРГАЛЪКА" В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

2017-07-28 10:06:49

ЗАПОВЕД № 1006-РД-01-03/27.07.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕ ЖИЛИЩЕН ИМОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: ПОМЕЩЕНИЕ - БЮФЕТ ЗА ЗАКУСКИ, НАМИРАЩО СЕ В СУ "ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ" ГРАД СВИЩОВ

2017-07-27 15:01:18

Заповед относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, в общинска сграда – Общински дом /Кметство/ на с. Горна Студена

2017-06-02 12:58:27

З А П О В Е Д № 662-РД-01-03/18.05. 2017 г., относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост актувана с АОС № 736/27.04.2001 г.,

2017-05-18 17:18:41

ЗАПОВЕД № 448-РД-01-03/24.04.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НЕИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-28 14:05:24

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 448-РД-01-03/24.04.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НЕИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-28 14:05:07

УСЛОВИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № 448-РД-01-03/24.04.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НЕИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-28 14:04:39

ЗАПОВЕД № 447-РД-01-03/24.04.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-28 14:01:29

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 447-РД-01-03/24.04.2017 Г. ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-28 14:01:11

ЗАПОВЕД № 474-РД-01-03/27.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. "ДИМИТЪР ШИШМАНОВ" № 10

2017-04-27 15:12:12

З А П О В Е Д № 390-РД-01-03/ 12.04. 2017 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост – помещение „зъболекарски кабинет“ - 17,00 кв. м. с южно изложение, заедно с припадащите се части от общо ползваните такива, на първи етаж в сграда („Здравен дом“) в с. Горна Студена

2017-04-18 14:14:28

З А П О В Е Д № 389-РД-01-03/ 12.04. 2017 г. относно открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост – две помещения с обща площ 47 кв. м., а именно: помещение „лекарски кабинет“ - 17,00 кв. м. с южно изложение и помещение „чакалня“ – 30,00 кв. м. със северно изложение, заедно с припадащите се части от общо ползваните такива, на първи етаж в сграда („Здравен дом“) в с. Горна Студена

2017-04-18 14:12:03

УСЛОВИЯ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПОВЕД № 344-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ "ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-07 12:42:06

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № 344-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ "ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-07 12:41:18

ЗАПОВЕД № 344-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ШЕСТ СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ "ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-07 12:40:52

ЗАПОВЕД № 343-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЦАРЕВЕЦ, ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-07 12:38:46

ЗАПОВЕД № 342-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ХАДЖИДИМИТРОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-07 12:38:09

ЗАПОВЕД № 341-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОВЧА МОГИЛА, ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-07 12:37:29

ЗАПОВЕД № 340-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МОРАВА, ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-07 12:36:54

ЗАПОВЕД № 339-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-07 12:36:27

ЗАПОВЕД № 338-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО АЛЕКОВО, ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-04-07 12:35:51

ЗАПОВЕД № 337-РД-01-03/03.04.2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ

2017-04-07 12:35:04

Заповед № 335-РД-01-03/03.04. 2017 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, за срок от три години, представляващ помещение – офис със ЗП 36,91 кв. м., находящ се на ул. ”Цар Освободител” № 74А, гр. Свищов.

2017-04-04 13:28:26

ЗАПОВЕД №307 РД-01-03 / 24.03.2017 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелно обособена част от сграда публична общинска собственост: "Културен дом" в с. Българско Сливово, община Свищов

2017-03-25 12:05:53

Заповед № 90-РД-01-03/30.01.2017 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост в корпус В, кухненска част от ученически стол в СУ "Цветан Радославов" гр. Свищов

2017-01-30 16:27:10

Заповед № 91-РД-01-03/30.01.2017 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост в корпус Д, част от коридор на първи етаж в СУ "Цветан Радославов" гр. Свищов

2017-01-30 16:26:38

Заповед № 1896-РД-01-03/12.12.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост

2016-12-16 11:57:45

ЗАПОВЕД № 1804-РД-01-03/28.11.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

2016-12-02 10:21:40

ЗАПОВЕД № 1803-РД-01-03/28.11.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПОМЕЩЕНИЕ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ

2016-12-02 10:20:50

Заповед № 1787-РД-01-03/21.11.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост - помещение „Автоспирка“ на ул. „Първа“ в с. Вардим, Община Свищов

2016-11-25 14:39:28

Заповед № 1549-РД-01-03/03.10.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, публична общинска собственост.

2016-10-03 15:44:41

Заповед № 1483-РД-01-03/19.09.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на не жилищен имот, публична общинска собственост

2016-09-19 14:09:10

Заповед № 1401-РД-01-03/30.08.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 28.09.2016 г. за учредяване възмездно безсрочно право на строеж за строителство на нежилищна сграда - магазин

2016-09-09 09:43:34

ЗАПОВЕД № 1396-РД-01-03 от 29.8.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под аренда, съгл. Закона за аренда в земеделието, чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделски земи за създаване на масиви с трайни насаждения в землищата на с. Хаджидимитрово и с. Царевец, Община Свищов

2016-09-02 12:01:05

Приложение № 5 към Заповед № 1395-РД-01-03/29.08.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година/2016/2017 г./ на свободни имоти с начин на трайно ползване "Пасища, мери и ливади", намиращи се в землищата на Община Свищов

2016-09-02 09:32:25

Заповед № 1395-РД-01-03/29.08.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за срок от една стопанска година/2016/2017 г./ на свободни имоти с начин на трайно ползване "Пасища, мери и ливади", намиращи се в землищата на Община Свищов

2016-09-02 09:31:59

Заповед № 1400-РД-01-03/29.08.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот, частна общинска собственост - помещение - зъболекарски кабинет в с. Вардим, Община Свищов

2016-08-29 11:55:43

Заповед № 1399-РД-01-03/29.08.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост

2016-08-29 11:54:22

Заповед № 1206-РД-01-03/15.07.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот ЧОС в с. Б. Сливово, община Свищов (.pdf)

2016-07-16 10:18:19

Заповед № 1084-РД-01-03/30.06.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от нежилищен имот, частна общинска собственост

2016-07-08 09:03:03

Приложение № 4 към Заповед № 1075-РД-01-03/28.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2016/2017 г. на свободни имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от ОПФ Свищов

2016-07-01 14:50:59

Заповед № 1075-РД-01-03/28.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за една стопанска година 2016/2017 г. на свободни имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади от ОПФ Свищов

2016-07-01 14:50:26

Приложение № 3 към ЗАПОВЕД №946/14.06.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 6 стопански години на свободни имоти от ОПФ в землищата на Община Свищов

2016-06-17 09:14:26

ЗАПОВЕД №946/14.06.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 6 стопански години на свободни имоти от ОПФ в землищата на Община Свищов

2016-06-17 09:13:51

Заповед № 920-РД-01-03/07.06.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Търговски обект - магазин.

2016-06-10 09:25:43

ЗАПОВЕД № 859-РД-01-03/19.05.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в „Кметство“ с. Г. Студена

2016-05-23 10:12:08

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към ЗАПОВЕД № 864-РД-01-03/20.05.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-05-20 12:58:31

Условия за процедурата към ЗАПОВЕД № 864-РД-01-03/20.05.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-05-20 12:47:05

ЗАПОВЕД № 864-РД-01-03/20.05.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС, ЧРЕЗ ПРОЦЕДУРА С НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-05-20 12:43:56

Условия за провеждане на търг към ЗАПОВЕД № 863-РД-01-03/20.05.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-05-20 12:41:14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към ЗАПОВЕД № 863-РД-01-03/20.05.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-05-20 12:39:36

ЗАПОВЕД № 863-РД-01-03/20.05.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2016-05-20 12:38:32

Заповед 789-РД-01-03 от 09.5.2016 г. за отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти за дългосрочно инвестиране - създаване на масиви с трайни насаждения в землището на с. Царевец, община Свищов

2016-05-09 15:42:05

Заповед 788-РД-01-03 от 09.5.2016 г. за отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти за възстановяване на трайни насаждения

2016-05-09 15:41:09

ЗАПОВЕД № 703-РД-01-03/22.04.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - магазин

2016-04-28 09:34:50

ЗАПОВЕД № 702-РД-01-03/22.04.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен

2016-04-28 09:33:40

ЗАПОВЕД 634-РД-01-03 от 11.04.2016 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти на ОП„ПАЗАРИ-СВИЩОВ“

2016-04-11 16:47:53

ЗАПОВЕД 554-РД-01-03 от 28.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарска практика в с. Вардим, Община Свищов

2016-03-29 09:06:02

ЗАПОВЕД 490-РД-01-03 от 18.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на язовир "Банкова воденица - 1" в село Морава, община Свищов (.pdf)

2016-03-18 13:00:01

ЗАПОВЕД 489-РД-01-03 от 18.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три общински терена за поставяне на временно съоръжение - павилион по чл. 56 от ЗУТ в град Свищов (.pdf)

2016-03-18 12:58:58

ЗАПОВЕД 487-РД-01-03 от 17.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в Кметство село Горна Студена, община Свишов (.pdf)

2016-03-18 12:57:40

ЗАПОВЕД 464-РД-01-03 от 14.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - магазин в град Свищов(.pdf)

2016-03-15 09:53:21

ЗАПОВЕД 463-РД-01-03 от 14.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот публична общинска собственост, търговски обект в град Свищов(.pdf)

2016-03-15 09:52:08

ЗАПОВЕД 427-РД-01-03 от 07.03.2016 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на не жилищен имот частна общинска собственост в село Драгомирово, община Свищов - търговски обект(.pdf)

2016-03-11 13:12:43

ЗАПОВЕД 426-РД-01-03 от 07.03.2016 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на не жилищен имот частна общинска собственост в село Драгомирово, община Свищов - самостоятелно обособен търговски обект(.pdf)

2016-03-11 13:12:01

ЗАПОВЕД 419-РД-01-03 от 02.3.2016 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на временна постройка на пазар „Велешана“ (.pdf)

2016-03-02 13:46:32

Заповед № 353-РД-01-03/19.02.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на не жилищен имот, частна общинска собственост - фурна за хляб в с. Горна Студена, Община Свищов

2016-02-26 09:39:13

Заповед № 298-РД-01-03/15.02.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Павилиони-Автоспирки (.pdf)

2016-02-19 13:59:24

Заповед № 205-РД-01-03/01.02.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на не жилищен имот, частна общинска собственост в с. Овча могила, общ. Свищов

2016-02-03 11:18:24

Заповед № 75-РД-01-03/12.01.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на не жилищен имот, частна общинска собственост в с. Вардим, общ. Свищов

2016-01-13 09:09:50

Заповед № 60-РД-01-03/11.01.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на не жилищен имот, частна общинска собственост

2016-01-11 09:24:36

Заповед № 59-РД-01-03/11.01.2016 г. за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на не жилищен имот, частна общинска собственост

2016-01-11 09:24:09

ЗАПОВЕД № 02-РД-01-03/04.1.2016 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на нежилищен имот, публична общинска собсктвеност

2016-01-04 09:08:24

ЗАПОВЕД № 1726-РД-01-03/02.12.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за една стопанска (2015/2016) година на свободни имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади в землища от Община Свищов

2015-12-11 10:43:43

ЗАПОВЕД № 1737-РД-01-03/04.12.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ

2015-12-07 10:37:04

ЗАПОВЕД № 1701-РД-01-03/27.11.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-12-07 10:35:25

ЗАПОВЕД № 1272-РД-01-03/13.10.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

2015-10-15 09:16:18

З А П О В Е Д № АД 01 – 03 – 16 с. Ореш, 15.07.2015 година

2015-07-15 17:00:31

ЗАПОВЕД № 790-РД-01-03/25.06.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕЖИЛИЩЕН ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-06-25 10:02:11

ЗАПОВЕД № 10/15.06.2015 Г. НА КМЕТСТВО ОВЧА МОГИЛА, ОБЩИНА СВИЩОВ

2015-06-22 17:01:50

ЗАПОВЕД № 707-РД-01-03/08.06.2015 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2015-06-12 13:11:48

Процедура за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от шест стопански години /2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г./ на земеделски земи неизползвани две или повече стопански години от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в землищата на Община Свищов,съгласно Заповед № 705-РД-01-03/08.06.2015 г. на Кмета на Община Свищов

2015-06-12 09:52:02

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЗАПОВЕД № 705-РД-01-03/08.06.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

2015-06-12 09:51:03

ЗАПОВЕД № 704-РД-01-03/08.06.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА СВОБОДНИ ИМОТИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

2015-06-12 09:50:04

ЗАПОВЕД № 705-РД-01-03/08.06.2015 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

2015-06-12 09:44:16

Процедура за отдаване под аренда съгласно Закона за арендата в земеделието, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения на земеделски земи с начин на трайно ползване „Трайни насаждения” от общинския поземлен фонд /ОПФ/ в землищата на Община Свищов, съгласно Заповед № 642-РД-01-03/26.05.2015 г. на Кмета на Община Свищов

2015-05-28 11:07:19

Приложение № 1 към Заповед 642-РД-01-03 от 26.5.2015 г. за отдаване под аренда, без публичен търг на имоти с начин на трайно ползване „Трайни насаждения“.

2015-05-28 11:06:43

Заповед 642-РД-01-03 от 26.5.2015 г. за отдаване под аренда, без публичен търг на имоти с начин на трайно ползване „Трайни насаждения“.

2015-05-28 10:58:19

Заповед 641-РД-01-03 от 26.5.2015 г. за отдаване под аренда, чрез публичен търг с „тайно наддаване“ на имоти за възстановяване на трайни насаждения

2015-05-28 10:57:24

Заповед № 266-РД-01-03/01.04.2015 г. на Кмета на Община Свищов за откриване на процедура по провеждане на публичен оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд.

2015-04-01 09:11:09

ЗАПОВЕД № 3/23.02.2015 Г. НА КМЕТСТВО МОРАВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТ ОТ ЯЗОВИР "БАНКОВА ВОДЕНИЦА - 1"

2015-02-23 10:38:48

Заповед № 2/02.02.2015 г. на Кмета на с. Морава за ОТМЯНА на Заповед за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - част от язовир „Банкова воденица -1“ в землището на с. Морава (.pdf)

2015-02-03 11:04:53

Заповед № 36-РД-01-03/15.01.2015 г. на Кмета на Община Свищов за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Павилион за търговия

2015-01-23 14:27:15

Заповед № 1/16.01.2015 г. на Кмета на с. Морава за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост - част от язовир „Банкова воденица -1“ в землището на с. Морава (.pdf)

2015-01-22 11:19:49

ЗАПОВЕД № 897-РД-01-03/08.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдавене под наем на помещение

2014-07-08 13:26:11

ЗАПОВЕД № 837-РД-01-03/01.07.2014 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдавене под наем на павилион - метална конструкция

2014-07-02 13:24:25

ЗАПОВЕД № 485-РД-01-03/12.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под аренда на земеделски земи чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти за възстановяване на трайни насаждения и създаване на масиви с трайни насаждения

2014-05-16 10:01:13

ЗАПОВЕД № 484-РД-01-03/12.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от три стопански години

2014-05-16 09:59:43

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 489-РД-01-03/13.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи

2014-05-16 09:58:21

ЗАПОВЕД № 489-РД-01-03/13.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи

2014-05-16 09:57:35

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № 486-РД-01-03/12.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи

2014-05-16 09:52:26

ЗАПОВЕД № 486-РД-01-03/12.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи

2014-05-16 09:51:56

Заповед № 4 от 31.03.2014 г. село Драгомирово

2014-03-31 10:38:51

Заповед № 3 от 18.03.2014 г. село Драгомирово

2014-03-31 10:37:38

Заповед № 133-РД-01-03 от 24.02.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот частна общинска собственост

2014-02-26 15:06:58

Заповед № 49-РД-01-03/27.01.2014 г. за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект

2014-01-28 10:11:34

Заповед № 3/20.01.2014 г. за откриване на процедура по провеждне на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под нем на нежилищен имот частна общинска собственост в сграда на ул. "Драган Цанков" - Исторически музей - Свищов

2014-01-21 16:28:11

ЗАПОВЕД №700-РД-01-03 от 13.06.2013 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот ЧОС.

2013-06-13 16:16:27

ЗАПОВЕД № 526-РД-01-03/15.05.2013 г. за отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с надавателни предложения за срок от три стопански години 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 г., на земеделски земи неизползвани две или повече стопански години от общинския поземлен фонд по картата на възстановената собственост в землищата на Община Свищов

2013-05-17 13:54:44

Приложение към Заповед №526-РД-01-03/15.05.2013 г. за отдаване под наем, без публичен търг или публично оповестен конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения за срок от три стопански години /2013/2014 г., 2014/2015 г. и 2015/2016 г./ на земеделски земи неизползвани две или повече стопански години от общинския поземлен фонд /ОПФ/

2013-05-17 08:27:28

Приложение към Заповед № 374-РД-01-03/23.04.2013 г. за отдаване под наем чрез публичен търг на имоти за срок от три стопански години 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 г., на ненаети и маломерни имоти от ОПФ в землищата на град Свищов

2013-04-26 12:51:15

ЗАПОВЕД № 374-РД-01-03/23.04.2013 г. за отдаване под наем чрез публичен търг на имоти за срок от три стопански години 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 г., на ненаети и маломерни имоти от ОПФ в землищата на град Свищов

2013-04-26 12:50:41

ЗАПОВЕД № 373-РД-01-03/23.04.2013 г. за отдаване под аренда чрез публичен търг на имоти за възстановяване на трайни ансажедния и имоти за дългосрочно инвестиране

2013-04-26 12:47:10

ЗАПОВЕД №213-РД-01-03 от 15.IIІ.2013 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот ЧОС.

2013-03-15 11:44:44

ЗАПОВЕД №212-РД-01-03 от 15.IIІ.2013 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот ЧОС.

2013-03-15 11:43:58

ЗАПОВЕД №60-РД-01-03 от 28.І.2013 г. за изменение на ЗАПОВЕД №43-РД-01-03 от 17.І.2013 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот ПОС.

2013-01-28 12:39:30

ЗАПОВЕД №43-РД-01-03 от 17.І.2013 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищен имот ПОС.

2013-01-18 12:34:27

ЗАПОВЕД № 1397-РД-01-03 от 03.10.2012 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общинска земеделска земя за създаване на трайни насаждения от дървесни видове с ценна дървесина.

2012-10-05 11:34:44

Заповед №858-РД-01-03 гр. Свищов, 26.06.2012г. отностно провеждане на втора процедура за отдаване под наем.

2012-07-26 12:42:57

ЗАПОВЕД № 974-РД-01-03 от 12.7.2012 г. втора процедура за отдаване под наем на неизползвани земеделски земи

2012-07-12 09:09:51

Заповед №831-РД-01-03 гр. Свищов, 19.06.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

2012-06-28 10:54:02

Заповед №857-РД-01-03 гр. Свищов, 26.06.2012г. отностно провеждане на втора процедура за отдаване под наем.

2012-06-26 12:44:26

Заповед №773-РД-01-03 гр. Свищов, 13.06.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

2012-06-15 09:31:36

Заповед № 007 с. Драгомирово, 13.06.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

2012-06-14 09:10:36

Заповед №774-РД-01-03 гр. Свищов, 13.06.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

2012-06-14 09:09:12

Заповед №775-РД-01-03 гр. Свищов, 13.06.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

2012-06-14 09:08:47

Заповед №776-РД-01-03 гр. Свищов, 13.06.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

2012-06-14 09:07:56

Заповед №601-РД-01-03 гр. Свищов, 15.05.2012г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

2012-05-17 09:01:14

График и списъци към Заповед №547-РД-01-03 от 09.05.2012 г. на Кмета на Община Свищов за отдаване под наем за срок от три стопански години /2012/2013 г., 2013/2014 г. и 2014/2015 г./ без търг или конкурс на земеделски земи с начин на трайно ползване „Трайни насаждения” от общинския поземлен фонд

2012-05-09 13:24:16

З А П О В Е Д № 547-РД-01-03, гр. Свищов, 09.05.2012 год., относно провеждане на процедура за отдаване под наем за срок от три стопански години /2012/2013 г., 2013/2014 г. и 2014/2015 г./ без търг или конкурс на земеделски земи с начин на трайно ползване „Трайни насаждения” от общинския поземлен фонд, определени с Решение № 105 от заседание на Общинския съвет, проведено на 23.02.2012 година, Прот. № 10, подробно описани по землища, имоти, местност, начин на трайно ползване и площ в Приложение 1, неразделна част от настоящата Заповед.

2012-05-09 12:27:16

Заповед № 501-РД-01-03 от 25.4.2012, относно отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи, неизползвани две или повече стопански години от общинския поземлен фонд.

2012-04-25 09:19:32

Заповед № 500-РД-01-03 от 25.4.2012, относно отдаване под наем без търг или конкурс на маломерни имоти от общинския поземлен фонд.

2012-04-25 09:18:04

Заповед №387-РД-01-03 гр. Свищов, 27.03.2012 г., на основание чл. 67, ал. 1 от Наредбата за РПУРС на Община - Свищов, относно открита процедура по провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.

2012-04-02 22:04:21

Заповед №1406-РД-01-03 гр. Свищов, 25.11.2011г., на основание чл. 67, ал. 1 от Наредбата за РПУРС на Община - Свищов, отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

2011-11-25 14:42:29

ЗАПОВЕД № 1360-РД-01-03/16.11.2011 г., отностно откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на общинска земеделска земя за създаване на трайни насаждения от дървесни видове с ценна дървесина.

2011-11-16 13:47:03

Заповед отностно обособяване на четири района за търговия и веселие във връзка с провеждането на традиционните празници "Свищовски лозници" на 23, 24 и 25 септември 2011 г.

2011-08-31 13:16:55

З А П О В Е Д № 868-РД-01-03 гр.Свищов, 09.08.2011 г.

2011-08-09 16:27:40

Заповед №815-РД-01-03 гр. Свищов, 26.07.2011г. отностно открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем.

2011-07-26 15:50:44

СОУ “ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ” - СВИЩОВ ЗАПОВЕД № 389/ 05.07.2011

2011-07-08 16:33:48

ЗАПОВЕД № 493-РД-01-03 от 07.6.2011 г. - за отдаване под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд

2011-06-07 14:02:42