1._Проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов”

2022-02-16 11:32:28

2. _Проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов”

2022-02-16 11:31:39

3. _Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Свищов

2022-02-16 11:31:09

4. _Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов

2022-02-16 11:29:57

5. _Проект Реконструкция на спортна зала в град Свищов на ул. Подполковник Иванов № 3

2022-02-16 11:29:16

6. _„Ремонт на фасада и ограда на ДГ „Слънчо“

2022-02-16 11:28:19

7. _Програма Старт на кариерата 2021 г. 1 лице до 29 год.

2022-02-16 11:27:45

8. _ПУДООС

2022-02-16 11:22:56

9. _Проект Патронажна грижа в Община Свищов

2022-02-16 11:22:24

10. _НП Активиране на неактивни лица

2022-02-16 11:21:20

11._Нова възможност за младежка заетост 6 лица

2022-02-16 11:20:41

12._ Благоустрояване на градска жизнена среда в кв. 152, Стоян Ников гр. Свищов

2022-02-16 11:20:05

13. _Облагородяване градска жизнена среда в УПИ I-2022, кв. 56, гр. Свищов парк Хаджи Димитър

2022-02-16 11:19:08

14. _Аварийна група към община Свищов

2022-02-16 11:18:26

15. _Проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”

2022-02-16 11:17:32

16. _„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“

2022-02-16 11:15:28

17. _Регионалната програма за заетост на Община Свищов за 2021 г. „Осигуряване на заетост за почистване и поддържане на инфраструктурата на град Свищов“

2022-02-16 11:11:20