Р Е Ш Е Н И Е № 373 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Определяне на реда за провеждане на публично обсъждане от местната общност на проекта за бюджет на община Свищов за 2021 г.

2020-12-18 17:01:33

Р Е Ш Е Н И Е № 372 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Свищов

2020-12-18 17:00:52

Р Е Ш Е Н И Е № 371 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2020-12-18 17:00:15

Р Е Ш Е Н И Е № 370 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Свищов по ул. „Рила“, ул. „Д. Ценов“, ул. „Д. Г. Анев“, ул. „Козлодуй“, ул. „Вихрен“, ул. „27-ми юни“, ул. „Х. Димитър“, ул. „Екзарх Антим I“, кв. „Ст. Ников“, ул. „К. Д. Аврамов“, ул. „Д. Хадживасилев“, ул. „Ст. Михайловски“, ул. „Шипка“, ул. „Иконом Христо Василев“, ул. „Н. Бозвели“, ул. „Ц. Бояджиев“, ул. „Ив. Данчев“, ул. „В. Левски”, ул. „Тракия“, ул. „д-р Д. Хр. Павлович“, ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Ст. Караджа“, ул. „К. Цанков“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „П. Евтимий“, ул. „Г. Катранов“, ул. „Г. Матев“, ул. „Арда“ и ул. „Росица“ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

2020-12-18 16:59:37

Р Е Ш Е Н И Е № 369 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Предоставяне на активи, собственост на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, за безвъзмездно ползване на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

2020-12-18 16:58:45

Р Е Ш Е Н И Е № 368 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Приемане и предаване на подменените и новоизградените публични активи/обекти от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново през 2020 г. на територията на Община Свищов, като част от одобрената подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнението на ангажимент за минимално ниво на инвестициите

2020-12-18 16:57:02

Р Е Ш Е Н И Е № 367 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов, на временно изпълняващ длъжността (ВрИД) управител на лечебното заведение Илиян Венков

2020-12-18 16:55:58

Р Е Ш Е Н И Е № 366 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2020-12-18 16:54:04

Р Е Ш Е Н И Е № 365 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ

2020-12-18 16:53:18

Р Е Ш Е Н И Е № 364 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Х. Х. Д.

2020-12-18 16:50:35

Р Е Ш Е Н И Е № 363 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. С. К.

2020-12-18 16:49:17

Р Е Ш Е Н И Е № 362 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2021 година

2020-12-18 16:47:49

Р Е Ш Е Н И Е № 361 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Определяне на допълнителен брой кандидати, които се предлагат за избиране за съдебни заседатели в Районен съд – Свищов

2020-12-18 16:47:04

Р Е Ш Е Н И Е № 360 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Свищов за 2021 година

2020-12-18 16:46:19

Р Е Ш Е Н И Е № 359 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар с културните събития на Община Свищов за 2021 година

2020-12-18 16:45:35

Р Е Ш Е Н И Е № 358 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин

2020-12-18 16:37:29

Р Е Ш Е Н И Е № 357 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Приемане на „Програма за енергийна ефективност на община Свищов 2020-2030 г.“

2020-12-18 16:36:35

Р Е Ш Е Н И Е № 356 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Специализирана план – схема за газоснабдяване на гр. Свищов, в границите на урбанизираната територия на гр. Свищов

2020-12-18 16:35:43

Р Е Ш Е Н И Е № 355 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XС – 1385, кв. 76 по плана на гр. Свищов

2020-12-18 16:29:06

Р Е Ш Е Н И Е № 354 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 5.001 „3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19”

2020-12-18 16:27:20

Р Е Ш Е Н И Е № 353 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Прилагане на § 58 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

2020-12-18 16:24:06

Р Е Ш Е Н И Е № 352 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на кметовете в община Свищов

2020-12-18 16:23:28

Р Е Ш Е Н И Е № 351 от заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2020 г., Прот. № 21 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2021 година

2020-12-18 16:22:20

Дневен ред и доклади с проекти за решения по точките, които ще се разглеждат на редовното заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 17.12.2020 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM.

2020-12-11 09:47:38

Р Е Ш Е Н И Е № 350 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 20 ОТНОСНО: Приемане на допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

2020-11-27 13:46:44

Р Е Ш Е Н И Е № 349 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. №19 ОТНОСНО: Одобряване на партньорско споразумение за кандидатстване с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ по процедура за директно предоставяне на финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 2

2020-11-27 13:21:48

Р Е Ш Е Н И Е № 348 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Задължително предучилищно образование на 4-годишните деца

2020-11-27 13:20:41

Р Е Ш Е Н И Е № 347 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди

2020-11-27 13:19:58

Р Е Ш Е Н И Е № 346 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. №19 ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 65766.420.1, 65766.420.2, 65766.508.6, 65766.508.50 и 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов, попадащи в обект „Историческо място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от гр. Свищов“, с класификация на групова историческа недвижима културна ценност и с категория „национално значение“

2020-11-27 13:18:16

Р Е Ш Е Н И Е № 345 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. В. К.

2020-11-27 13:16:08

Р Е Ш Е Н И Е № 344 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Е. М.

2020-11-27 13:15:32

Р Е Ш Е Н И Е № 343 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Д. Б.

2020-11-27 13:14:53

Р Е Ш Е Н И Е № 342 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Н. Д.

2020-11-27 13:14:09

Р Е Ш Е Н И Е № 341 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. С. Т.

2020-11-27 13:13:28

Р Е Ш Е Н И Е № 340 от заседание на Общинския съвет,проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2020/2021 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов

2020-11-27 13:12:48

Р Е Ш Е Н И Е № 339 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот

2020-11-27 13:12:09

Р Е Ш Е Н И Е № 338 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на сдружение „Детско – юношески танцов ансамбъл „Огнени ритми“ – гр. Свищов

2020-11-27 13:10:44

Р Е Ш Е Н И Е № 337 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещения, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на сдружение „Годжу карате клуб „Алеко“ – гр. Свищов

2020-11-27 13:09:53

Р Е Ш Е Н И Е № 336 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.22, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2020-11-27 13:08:39

Р Е Ш Е Н И Е № 335 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.120, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2020-11-27 13:07:12

Р Е Ш Е Н И Е № 334 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.125, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2020-11-27 13:06:11

Р Е Ш Е Н И Е № 333 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.27, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“

2020-11-27 13:04:38

Р Е Ш Е Н И Е № 332 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, чрез публичен търг с тайно наддаване за строителство на гараж № 11, гараж № 12 и гараж № 13, с адрес: гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 4 – А

2020-11-27 13:03:07

Р Е Ш Е Н И Е № 331 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на свинеферма за свине майки в поземлен имот (ПИ) 07363.121.252 по КК и КР на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов

2020-11-27 13:01:38

Р Е Ш Е Н И Е № 330 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на краварник в поземлен имот (ПИ) 77013.300.30 по КК и КР на землището на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов

2020-11-27 13:00:38

Р Е Ш Е Н И Е № 329 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”

2020-11-27 12:59:21

Р Е Ш Е Н И Е № 328 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 307/29.10.2020 г., Прот. № 17 на Общински съвет – Свищов за обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-8082/13.11.2020 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2020-11-27 12:58:35

Р Е Ш Е Н И Е № 327 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Свищов и отмяна на Раздел XIII „Селскостопански животни“ от Наредба за опазване на околната среда на територията на община Свищов

2020-11-27 12:57:43

Р Е Ш Е Н И Е № 326 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново

2020-11-27 12:56:31

Р Е Ш Е Н И Е № 325 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов

2020-11-27 12:55:53

Р Е Ш Е Н И Е № 324 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2020 г., Прот. № 19 ОТНОСНО: Прилагане на § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето

2020-11-27 12:54:33

Р Е Ш Е Н И Е № 323 от заседание на Общинския съвет, проведено на 04.11.2020 г., Прот. № 18 ОТНОСНО: Даряване на Народно читалище „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ застроен парцел І (първи) – земя и сграда от кв. 20 А, с. Царевец, ул. „Шеста“ № 1

2020-11-09 10:05:58

Р Е Ш Е Н И Е № 322 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2021 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

2020-11-02 16:50:56

Р Е Ш Е Н И Е № 321 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. К. А.

2020-11-02 16:49:57

Р Е Ш Е Н И Е № 320 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Т. П.

2020-11-02 16:49:09

Р Е Ш Е Н И Е № 319 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Р. М.

2020-11-02 16:47:35

Р Е Ш Е Н И Е № 318 от заседание на Общинския съвет,проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ю. К.

2020-11-02 16:45:42

Р Е Ш Е Н И Е № 317 от заседание на Общинския съвет,проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.

2020-11-02 16:41:47

Р Е Ш Е Н И Е № 316 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Н.

2020-11-02 16:40:39

Р Е Ш Е Н И Е № 315 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ж. Д. Н.

2020-11-02 16:39:57

Р Е Ш Е Н И Е № 314 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. И.

2020-11-02 16:39:16

Р Е Ш Е Н И Е № 313 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. М.

2020-11-02 16:38:39

Р Е Ш Е Н И Е № 312 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Г. Н.

2020-11-02 16:37:59

Р Е Ш Е Н И Е № 311 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Николай Константинов за отпечатване на книгата „От първия футболен мач в България до групата на майсторите“ (История на футбола в Свищов)

2020-11-02 16:37:05

Р Е Ш Е Н И Е № 310 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Откриване на процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Свищов за нов четиригодишен мандат (2021 г. – 2025 г.)

2020-11-02 16:36:05

Р Е Ш Е Н И Е № 309 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даряване на Народно читалище „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ застроен парцел І (първи) – земя и сграда от кв. 20 А с. Царевец, ул. „Шеста“ № 1

2020-11-02 16:35:08

Р Е Ш Е Н И Е № 308 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост

2020-11-02 16:34:06

Р Е Ш Е Н И Е № 307 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост

2020-11-02 16:33:05

Р Е Ш Е Н И Е № 306 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Обявяване в частна общинска собственост на имот, публична общинска собственост

2020-11-02 16:32:01

Р Е Ш Е Н И Е № 305 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.50.115 с адрес: гр. Свищов, местност „Драчево бърдо“ 3-4

2020-11-02 16:30:00

Р Е Ш Е Н И Е № 304 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.175, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2020-11-02 16:28:25

Р Е Ш Е Н И Е № 303 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.118, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2020-11-02 16:26:49

Р Е Ш Е Н И Е № 302 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на идеалните части, общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4059, с адрес: гр. Свищов, ул. „Люлин“ № 21-а, представляващи 128/778 ид. ч. от дворното място

2020-11-02 16:24:53

Р Е Ш Е Н И Е № 301 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване на жилищна сграда, построена върху имот, частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХI-999, отреден за жилищно строителство от кв. 172, по Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване, зона Изток на гр. Свищов, ул. „Нове“ № 8

2020-11-02 16:23:33

Р Е Ш Е Н И Е № 300 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на строеж, чрез публичен търг с тайно наддаване за строителство на гараж № 23, върху имот, частна общинска собственост, с адрес: гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 19

2020-11-02 16:21:47

Р Е Ш Е Н И Е № 299 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”

2020-11-02 16:18:07

Р Е Ш Е Н И Е № 298 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Одобряване на годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 година

2020-11-02 16:16:17

Р Е Ш Е Н И Е № 297 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 02/01.11. 2013 г., сключен между Кметство Ореш и „А1 България“ ЕАД за наем на част от имот публична общинска собственост

2020-11-02 16:15:24

Р Е Ш Е Н И Е № 296 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 9/2014 г. (изменен с допълнително споразумение от 26.09.2017 г.), сключен между СУ „Николай Катранов“ и ЕТ „Тоталперфект – В. Христова“

2020-11-02 16:09:27

Р Е Ш Е Н И Е № 295 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура - напорен тръбопровод от поземлен имот (ПИ) 65766.303.57 до поземлени имоти (ПИ) 65766.133.23 (част от който е стар ПИ 65766.131.17) и (ПИ) 65766.126.28 по КК и КР на землището на гр. Свищов, за напояване на орехови градини в землището на гр. Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект „Довеждащ водопровод (съоръжение за водовземане и доставяне на поливна вода до орехови градини)“

2020-11-02 16:08:07

Р Е Ш Е Н И Е № 294 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов

2020-11-02 16:06:39

Р Е Ш Е Н И Е № 293 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година – създаване на нов обект

2020-11-02 16:06:04

Р Е Ш Е Н И Е № 292 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по социално жилищно настаняване – „социално жилище“ по проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов“

2020-11-02 16:05:18

Р Е Ш Е Н И Е № 291 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Продължаване на срока на договор за възлагане на управлението на „Медико-техническа лаборатория - Свищов“ ЕООД – гр. Свищов, ЕИК 104514085, 100% общинска собственост

2020-11-02 16:02:44

Р Е Ш Е Н И Е № 290 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Промени в регистрацията на общинско търговско дружество „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД, с ЕИК 204704655

2020-11-02 16:00:23

Р Е Ш Е Н И Е № 289 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Избор на член в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД

2020-11-02 15:56:24

Р Е Ш Е Н И Е № 288 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Освобождаване на член от състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД

2020-11-02 15:53:23

Р Е Ш Е Н И Е № 287 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Увеличаване капитала на общинско търговско дружество „Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов“ ЕАД, с ЕИК 205443197

2020-11-02 15:51:54

Р Е Ш Е Н И Е № 286 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.10.2020 г., Прот. № 17 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Свищов“

2020-11-02 14:14:05

Р Е Ш Е Н И Е № 285 от заседание на Общинския съвет, проведено на 15.10.2020 г., Прот. № 16 ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Текущ ремонт на довеждащ водопровод за село Овча могила – Етап I (първи) “ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

2020-10-19 13:12:40

Р Е Ш Е Н И Е № 284 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД

2020-09-28 13:49:16

Р Е Ш Е Н И Е № 283 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД

2020-09-28 13:47:41

Р Е Ш Е Н И Е № 282 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.

2020-09-28 13:46:16

Р Е Ш Е Н И Е № 281 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. П. С.

2020-09-28 13:44:31

Р Е Ш Е Н И Е № 280 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. М.

2020-09-28 13:43:05

Р Е Ш Е Н И Е № 279 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И. Ц.

2020-09-28 13:42:08

Р Е Ш Е Н И Е № 278 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.

2020-09-28 13:41:22

Р Е Ш Е Н И Е № 277 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Д. М.

2020-09-28 13:40:39

Р Е Ш Е Н И Е № 276 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на О. А. С.

2020-09-28 13:39:40

Р Е Ш Е Н И Е № 275 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. М.

2020-09-28 13:38:59

Р Е Ш Е Н И Е № 274 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Приватизация на общински нежилищен имот

2020-09-28 13:38:15

Р Е Ш Е Н И Е № 273 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Определяне на кандидатите, които се предлагат за избиране за съдебни заседатели в Районен съд – Свищов

2020-09-28 13:36:35

Р Е Ш Е Н И Е № 272 от заседание на Общинския съвет,проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV- 4359, 4567, 4980, 4981, 4982, 4983, 9666 и (УПИ) VI - 4633, кв. 105 по плана на гр. Свищов и част от улица – тупик по регулационния план на гр. Свищов

2020-09-28 13:35:44

Р Е Ш Е Н И Е № 271 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка „Свилоза“ в ПИ 65766.418.142 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2020-09-28 13:34:16

Р Е Ш Е Н И Е № 270 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба на идеалните части, общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 65766.701.2299 с адрес: гр. Свищов, ул. „Емануил Васкидович“ № 5

2020-09-28 13:33:13

Р Е Ш Е Н И Е № 269 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”

2020-09-28 13:31:20

Р Е Ш Е Н И Е № 268 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Продължаване срока на договор за управление на „Дунавско дело“ ЕООД – гр. Свищов, ЕИК 104600901, 100% общинска собственост

2020-09-28 13:30:14

Р Е Ш Е Н И Е № 267 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

2020-09-28 13:26:39

Р Е Ш Е Н И Е № 266 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2020 г., Прот. № 14 ОТНОСНО: Възлагане на обществена услуга – патронажна грижа, предоставяна по проект BG05M9OP001–2.040-0005 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

2020-09-28 13:25:36

Р Е Ш Е Н И Е № 265 от заседание на Общинския съвет, проведено на 10.09.2020 г., Прот. № 13 ОТНОСНО: Формиране на една група в детска градина с недостатъчен брой деца за формиране на група по Приложение 7 на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място, за учебната 2020/2021 година

2020-09-14 13:41:29

Р Е Ш Е Н И Е № 264 от заседание на Общинския съвет, проведено на 10.09.2020 г., Прот. № 13 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 8, чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2020/2021 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2020-09-14 13:40:42

Р Е Ш Е Н И Е № 263 от заседание на Общинския съвет, проведено на 10.09.2020 г., Прот. № 13 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2020 година - създаване на нов обект

2020-09-14 13:40:00

Р Е Ш Е Н И Е № 262 от заседание на Общинския съвет, проведено на 10.09.2020 г., Прот. № 13 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2021-2023 година

2020-09-14 13:39:16

Р Е Ш Е Н И Е № 261 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Кандидатстване по подмярка 8. 1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с проектно предложение „Залесяване и поддръжка на земеделски и неземеделски земи, собственост на Община Свищов“

2020-08-28 11:55:43

Р Е Ш Е Н И Е № 260 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Н.

2020-08-28 11:55:07

Р Е Ш Е Н И Е № 259 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Н. А.

2020-08-28 11:54:20

Р Е Ш Е Н И Е № 258 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Р. Г.

2020-08-28 11:53:30

Р Е Ш Е Н И Е № 257 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. А. Г.

2020-08-28 11:52:47

Р Е Ш Е Н И Е № 256 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. И.

2020-08-28 11:51:48

Р Е Ш Е Н И Е № 255 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.

2020-08-28 11:50:42

Р Е Ш Е Н И Е № 254 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Свищов, с мандат 2021-2025 година, открита с Решение № 187/25.06.2020 г. , Прот. № 10 на Общински съвет – Свищов

2020-08-28 11:49:27

Р Е Ш Е Н И Е № 253 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I - 769 и (УПИ) II - 768, кв. 191 по плана на гр. Свищов

2020-08-28 11:48:15

Р Е Ш Е Н И Е № 252 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.

2020-08-28 11:46:46

Р Е Ш Е Н И Е № 251 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.133, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2020-08-28 11:46:03

Р Е Ш Е Н И Е № 250 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.24, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“

2020-08-28 11:44:43

Р Е Ш Е Н И Е № 249 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.36.92, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2020-08-28 11:43:36

Р Е Ш Е Н И Е № 248 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.16.75 с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“

2020-08-28 11:41:55

Р Е Ш Е Н И Е № 247 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.173, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“

2020-08-28 11:39:06

Р Е Ш Е Н И Е № 246 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”

2020-08-28 11:36:41

Р Е Ш Е Н И Е № 245 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.

2020-08-28 11:35:49

Р Е Ш Е Н И Е № 244 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Кандидатстване с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ по процедура за директно предоставяне на финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 2

2020-08-28 11:35:14

Р Е Ш Е Н И Е № 243 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 954/25.10.2018 г., Протокол № 61 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

2020-08-28 11:34:28

Р Е Ш Е Н И Е № 242 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 953/25.10.2018 г., Протокол № 61 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Традиция и танци – мост над река Дунав” /USES/, ROBG-511 по Оперативна програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 – 2020 г.

2020-08-28 11:32:37

Р Е Ш Е Н И Е № 241 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 926/17.09.2018 г., Протокол № 59 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност” /USES/, ROBG-274 по Оперативна програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 – 2020 г.

2020-08-28 11:30:22

Р Е Ш Е Н И Е № 240 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на община Свищов за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 година

2020-08-28 11:29:09

Р Е Ш Е Н И Е № 239 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.08.2020 г., Прот. № 12 ОТНОСНО: Приемане на предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Свищов”

2020-08-28 11:21:53

Р Е Ш Е Н И Е № 238 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. С. Й.

2020-08-03 12:02:35

Р Е Ш Е Н И Е № 237 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Д. А.

2020-08-03 12:01:54

Р Е Ш Е Н И Е № 236 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Б. И.

2020-08-03 12:01:19

Р Е Ш Е Н И Е № 235 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. А. Б.

2020-08-03 12:00:44

Р Е Ш Е Н И Е № 234 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Д. П.

2020-08-03 11:59:44

Р Е Ш Е Н И Е № 233 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Р. Б.

2020-08-03 11:58:59

Р Е Ш Е Н И Е № 232 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. А. С.

2020-08-03 11:57:54

Р Е Ш Е Н И Е № 231 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване съгласие за допълване предоставяните социални услуги в Дневен център за деца с увреждания - Свищов с програма за „Ранна интервенция на уврежданията“, осигуряваща подкрепа на семейства, отглеждащи деца с увреждания и в риск от развитие на уврежданията на възраст от 0 до 7 години

2020-08-03 11:55:18

Р Е Ш Е Н И Е № 230 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Приемане на длъжности в Община Свищов с право на изплащане на транспортни разходи в системата на здравеопазването - на медицински персонал от училищното и детско здравеопазване

2020-08-03 11:54:22

Р Е Ш Е Н И Е № 229 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Предложение за актуализиране на Списъка на средищните и защитените училища за учебната 2020/2021 година

2020-08-03 11:53:36

Р Е Ш Е Н И Е № 228 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2019 година

2020-08-03 11:50:58

Р Е Ш Е Н И Е № 227 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 09/2014 г. (изменен с допълнително споразумение от 06.06.2017 г.), сключен между Община Свищов и Фондация “Ангели от Лим“

2020-08-03 11:47:29

Р Е Ш Е Н И Е № 226 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, без търг или конкурс, правото на собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.704.95, с адрес: гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“

2020-08-03 11:45:56

Р Е Ш Е Н И Е № 225 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. №11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване на сграда, собственост на ЕТ „КАЛИ – Ц. А.“, построена върху имот, частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ IV-71, отреден за магазин от кв. 8 по Подробния устройствен план на с. Совата

2020-08-03 11:43:08

Р Е Ш Е Н И Е № 224 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.704.140, с адрес: гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“

2020-08-03 11:41:39

Р Е Ш Е Н И Е № 223 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.36, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2020-08-03 11:39:51

Р Е Ш Е Н И Е № 222 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.134, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“

2020-08-03 11:38:29

Р Е Ш Е Н И Е № 221 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, без търг или конкурс, правото на собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.28, с адрес: гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“

2020-08-03 11:36:45

Р Е Ш Е Н И Е № 220 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, без търг или конкурс, правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот УПИ ХVI-147, без отреждане от кв. 30 по плана на с. Алеково

2020-08-03 11:34:50

Р Е Ш Е Н И Е № 219 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Даване съгласие да се актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”

2020-08-03 11:34:30

Р Е Ш Е Н И Е № 218 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД

2020-08-03 11:34:15

Р Е Ш Е Н И Е № 217 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11 ОТНОСНО: Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

2020-08-03 11:33:59

Р Е Ш Е Н И Е № 216 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2020 г., Прот. № 11ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“

2020-08-03 11:33:32

Р Е Ш Е Н И Е № 215 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Предоставяне право на кмета на община Свищов да извърши пряко възлагане, по отношение на автобусни линии, посочени в Решение № ОА04-3863/17.06.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново

2020-06-29 10:21:04

Р Е Ш Е Н И Е № 214 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. П. Т.

2020-06-29 10:20:16

Р Е Ш Е Н И Е № 213 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Н. Ф.

2020-06-29 10:19:24

Р Е Ш Е Н И Е № 212 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. В.

2020-06-29 10:17:48

Р Е Ш Е Н И Е № 211 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. С. А.

2020-06-29 10:16:50

Р Е Ш Е Н И Е № 210 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. И.

2020-06-29 10:15:50

Р Е Ш Е Н И Е № 209 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. Ф.

2020-06-29 10:11:01

Р Е Ш Е Н И Е № 208 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Определяне и предоставяне на имоти на територията на община Свищов, общинска собственост, с предназначение – земеделски земи за управление на Кметовете на кметства и кметски наместничества

2020-06-29 10:09:49

Р Е Ш Е Н И Е № 207 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-06-29 10:08:39

Р Е Ш Е Н И Е № 206 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-06-29 10:06:42

Р Е Ш Е Н И Е № 205 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-06-29 10:04:09

Р Е Ш Е Н И Е № 204 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-06-29 10:01:01

Р Е Ш Е Н И Е № 203 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-06-29 10:00:01

Р Е Ш Е Н И Е № 202 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-06-29 09:58:44

Р Е Ш Е Н И Е № 201 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година”

2020-06-29 09:57:33

Р Е Ш Е Н И Е № 200 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на две помещения /стаи/, находящи се в помощна сграда на ОУ ”Ф. Сакелариевич”, на Туристическо дружество „Алеко Константинов”, гр. Свищов

2020-06-29 09:54:00

Р Е Ш Е Н И Е № 199 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 01/29.07. 2013 г. за наем на нежилищни общински помещения – част от имот публична общинска собственост, сключен между НЧ „Филип Станиславов – 1903“, с. Ореш и „Сортови семена - Инвест“ АД

2020-06-29 09:52:55

Р Е Ш Е Н И Е № 198 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 12/11.08. 2014 г. за наем на нежилищни общински помещения – частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „Валдемар 2000 – В. Абаджиев“

2020-06-29 09:51:45

Р Е Ш Е Н И Е № 197 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор № 16/11.08. 2014 г. за наем на нежилищни общински помещения – частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „С. Събков“

2020-06-29 09:50:27

Р Е Ш Е Н И Е № 196 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III - 336, 337, кв. 35 по плана на гр. Свищов

2020-06-29 09:49:12

Р Е Ш Е Н И Е № 195 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I и (УПИ) II, кв. 191 по плана на гр. Свищов

2020-06-29 09:48:04

Р Е Ш Е Н И Е № 194 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XIV, (УПИ) XV и (УПИ) XXVII, кв. 201 по плана на гр. Свищов

2020-06-29 09:47:05

Р Е Ш Е Н И Е № 193 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на Главен разпределителен газопровод Ф250, извън урбанизираната територия на гр. Свищов, за газоснабдяване на гр. Свищов

2020-06-29 09:45:54

Р Е Ш Е Н И Е № 192 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) по КК и КР на землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, с. Драгомирово с ЕКАТТЕ 23431, с. Морава с ЕКАТТЕ 49028 и с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, Община Свищов, съгласно регистър на засегнатите имоти, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ на обект „ЕСМ – Отклонение от съществуваща инфраструктура на СД „Зоната – Нацкови и Сие“, на територията на Община Свищов, Област Велико Търново“

2020-06-29 09:44:57

Р Е Ш Е Н И Е № 191 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлен имот (ПИ) 37784.258.1 по КК и КР на землището на с. Козловец, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обект „ЕСМ – Отклонение от съществуваща инфраструктура на СД „Зоната – Нацкови и Сие“, на територията на с. Козловец, Община Свищов, Област Велико Търново“

2020-06-29 09:44:42

Р Е Ш Е Н И Е № 190 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Поставяне на преместваем обект – павилион за кафе - аперитив в урегулиран поземлен имот (УПИ) XXV-2391, кв. 27 по плана на гр. Свищов

2020-06-29 09:41:26

Р Е Ш Е Н И Е № 189 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Одобряване на Общия устройствен план на община Свищов

2020-06-29 09:40:25

Р Е Ш Е Н И Е № 188 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Прекратяване членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия“

2020-06-29 09:38:37

Р Е Ш Е Н И Е № 187 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Свищов

2020-06-29 09:36:21

Р Е Ш Е Н И Е № 186 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2020 г., Прот. № 10 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“

2020-06-29 09:35:24

Р Е Ш Е Н И Е № 185 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Приемане на пакет от икономически мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса на територията на община Свищов и намаляване на негативните последствия от обявеното извънредно положение

2020-06-18 09:36:32

Р Е Ш Е Н И Е № 184 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Приемане на доклад за предприети мерки и извършени дейности против разпространението на COVID-19 на територията на община Свищов за периода 05.03. – 05.06.2020 г.

2020-06-18 09:35:52

Р Е Ш Е Н И Е № 183 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 181/28.05.2020 г., Протокол № 8 на Общински съвет – Свищов, за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3728/11.06.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново

2020-06-18 09:35:12

Р Е Ш Е Н И Е № 182 от заседание на Общинския съвет, проведено на 16.06.2020 г., Прот. № 9 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 180/28.05.2020 г., Протокол № 8 на Общински съвет – Свищов, за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-3727/11.06.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново

2020-06-18 09:34:35

Р Е Ш Е Н И Е № 181 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление /отменено с Решение №183/16.06.2020 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов/

2020-06-01 09:47:53

Р Е Ш Е Н И Е № 180 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление /отменено с Решение №182/16.06.2020 г., Прот. № 9 на Общински съвет - Свищов/

2020-06-01 09:47:37

Р Е Ш Е Н И Е № 179 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Отмяна на действаща Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Свищов и Приемане на нова Наредба за символите, почетните знаци и отличията на Община Свищов

2020-06-01 09:47:21

Р Е Ш Е Н И Е № 178 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. А.

2020-06-01 09:47:05

Р Е Ш Е Н И Е № 177 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Промени в състава на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов

2020-06-01 09:46:51

Р Е Ш Е Н И Е № 176 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Свищов (2020 - 2021 г.) и Отчет на годишен план в изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Свищов (2019 - 2020 г.)

2020-06-01 09:46:37

Р Е Ш Е Н И Е № 175 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите, лицата с увреждания, ветераните от войните, офицерите и сержантите от резерва и запаса на територията на община Свищов

2020-06-01 09:46:24

Р Е Ш Е Н И Е № 174 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Кметство Вардим и Л. П.

2020-06-01 09:46:13

Р Е Ш Е Н И Е № 173 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на едно помещение – „Ретранслаторна станция”, находяща се в с. Хаджидимитрово

2020-06-01 09:45:55

Р Е Ш Е Н И Е № 172 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Туристически информационен център – Свищов за 2019 г.

2020-06-01 09:45:43

Р Е Ш Е Н И Е № 171 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Провеждане на отложено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД

2020-06-01 09:45:29

Р Е Ш Е Н И Е № 170 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2020 година – създаване на нов обект

2020-06-01 09:45:16

Р Е Ш Е Н И Е № 169 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2020 година

2020-06-01 09:44:58

Р Е Ш Е Н И Е № 168 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2020 г., Прот. № 8 ОТНОСНО: Приемане на доклада за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2019 година

2020-06-01 09:44:20

Р Е Ш Е Н И Е № 167 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продължаване срока на Договор № 01 от 13.05.2014 г., сключен между Кметство Драгомирово, общ. Свищов и „АКВАПРОДУКТ МАРИНЧЕВ“ ЕООД

2020-05-05 16:50:04

Р Е Ш Е Н И Е № 166 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продължаване срока на Договор № 1 от 20.03.2014 г., сключен между Кметство Александрово, общ. Свищов и „ЛЮБИ - Ф“ ЕООД

2020-05-05 16:41:45

Р Е Ш Е Н И Е № 165 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. И. Я.

2020-05-05 15:57:10

Р Е Ш Е Н И Е № 164 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. С.

2020-05-05 15:56:29

Р Е Ш Е Н И Е № 163 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. Т.

2020-05-05 15:55:36

Р Е Ш Е Н И Е № 162 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 година

2020-05-05 15:54:43

Р Е Ш Е Н И Е № 161 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на “Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Свищов през 2021 година“

2020-05-05 15:53:57

Р Е Ш Е Н И Е № 160 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво

2020-05-05 15:52:14

Р Е Ш Е Н И Е № 159 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договори за наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд

2020-05-05 15:51:28

Р Е Ш Е Н И Е № 158 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отдаване под наем или аренда на земи от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2020-05-05 15:50:19

Р Е Ш Е Н И Е № 157 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Определяне на начален размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 г.

2020-05-05 15:49:22

Р Е Ш Е Н И Е № 156 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Погасяване по давност отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот

2020-05-05 15:48:29

Р Е Ш Е Н И Е № 155 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Погасяване по давност отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот

2020-05-05 15:47:14

Р Е Ш Е Н И Е № 154 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Обявяване на част от имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост и разпореждане с имота – частна общинска собственост (продажба по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията)

2020-05-05 15:45:35

Р Е Ш Е Н И Е № 153 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на договори, сключени между Община Свищов и „Български пощи“ ЕАД

2020-05-05 15:43:25

Р Е Ш Е Н И Е № 152 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-05-05 15:42:13

Р Е Ш Е Н И Е № 151 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-05-05 15:41:23

Р Е Ш Е Н И Е № 150 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-05-05 15:40:33

Р Е Ш Е Н И Е № 149 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-05-05 15:39:41

Р Е Ш Е Н И Е № 148 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-05-05 15:38:53

Р Е Ш Е Н И Е № 147 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-05-05 15:37:57

Р Е Ш Е Н И Е № 146 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост

2020-05-05 15:37:01

Р Е Ш Е Н И Е № 145 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем, без търг или конкурс, на помещение частна общинска собственост, на Териториална съюзна организация на слепите гр. Свищов

2020-05-05 15:35:28

Р Е Ш Е Н И Е № 144 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 07363.121.252 по КК и КР на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов

2020-05-05 15:34:23

Р Е Ш Е Н И Е № 143 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) II и (УПИ) XVIII - 81, Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов

2020-05-05 15:31:47

Р Е Ш Е Н И Е № 142 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Отмяна на действащ Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“, Утвърждаване на нова организационно-управленска структура и числен състав на ОП „Обреди – Свищов“ и Приемане на нов Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреди – Свищов“

2020-05-05 15:30:56

Р Е Ш Е Н И Е № 141 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект “По-добра среда за възрастните хора, настанени в Дом за стари хора „Мария Луиза“ – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика

2020-05-05 15:30:08

Р Е Ш Е Н И Е № 140 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 г. за 2019 година

2020-05-05 15:27:12

Р Е Ш Е Н И Е № 139 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД за 2019 година

2020-05-05 15:26:09

Р Е Ш Е Н И Е № 138 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович“ ЕООД за 2019 година

2020-05-05 15:24:25

Р Е Ш Е Н И Е № 137 от заседание на Общинския съвет,проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД за 2019 година

2020-05-05 15:23:25

Р Е Ш Е Н И Е № 136 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Дунавско дело“ ЕООД за 2019 година

2020-05-05 15:22:00

Р Е Ш Е Н И Е № 135 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2020 г., Прот. № 7 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2020 година

2020-05-05 15:21:03

Р Е Ш Е Н И Е № 134 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Избор на член в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД

2020-03-02 15:29:12

Р Е Ш Е Н И Е № 133 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Освобождаване на член от състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД

2020-03-02 15:28:23

Р Е Ш Е Н И Е № 132 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД за 2019 г.

2020-03-02 15:27:31

Р Е Ш Е Н И Е № 131 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отмяна на Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов

2020-03-02 15:26:35

Р Е Ш Е Н И Е № 130 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Г.

2020-03-02 15:25:46

Р Е Ш Е Н И Е № 129 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. М. К.

2020-03-02 15:24:49

Р Е Ш Е Н И Е № 128 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. М.

2020-03-02 15:24:08

Р Е Ш Е Н И Е № 127 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов

2020-03-02 15:23:09

Р Е Ш Е Н И Е № 126 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов

2020-03-02 15:22:12

Р Е Ш Е Н И Е № 125 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Предоставяне на специален автомобил от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД на Община Свищов за безвъзмездно ползване

2020-03-02 15:21:27

Р Е Ш Е Н И Е № 124 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Предоставяне право на ползване върху моторно превозно средство, марка „Форд“, модел „Transit Custom Combi SWB“ с 8+1 места, с регистрационен номер ВТ 3143 КС

2020-03-02 15:20:05

Р Е Ш Е Н И Е № 123 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в местността „Баира“, в землището на с. Ореш, сключен на 01.04.2013 г. между Кметство с. Ореш, общ. Свищов и „А1 България“ ЕАД

2020-03-02 15:18:47

Р Е Ш Е Н И Е № 122 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Даване съгласие за удължаване срока на Договор № 03/2014 г., сключен между Община Свищов и ЕТ „Д. Николова“, гр. Свищов

2020-03-02 15:17:17

Р Е Ш Е Н И Е № 121 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находяща се в сградата на Кметство с. Алеково

2020-03-02 15:16:26

Р Е Ш Е Н И Е № 120 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 13/04.03.2014 г., сключен между Исторически музей – Свищов и ЕТ „Вутов 62 – Е. Вутов“

2020-03-02 15:06:38

Р Е Ш Е Н И Е № 119 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда

2020-03-02 15:00:43

Р Е Ш Е Н И Е № 118 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда

2020-03-02 14:52:31

Р Е Ш Е Н И Е № 117 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за гараж

2020-03-02 14:51:27

Р Е Ш Е Н И Е № 116 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2020-03-02 14:50:35

Р Е Ш Е Н И Е № 115 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2020-03-02 14:49:17

Р Е Ш Е Н И Е № 114 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2020-03-02 14:40:33

Р Е Ш Е Н И Е № 113 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2020-03-02 14:39:47

Р Е Ш Е Н И Е № 112 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2020-03-02 14:34:49

Р Е Ш Е Н И Е № 111 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2020-03-02 14:33:23

Р Е Ш Е Н И Е № 110 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.

2020-03-02 14:32:18

Р Е Ш Е Н И Е № 109 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.

2020-03-02 14:31:32

Р Е Ш Е Н И Е № 108 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.

2020-03-02 14:30:41

Р Е Ш Е Н И Е № 107 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.

2020-03-02 14:29:48

Р Е Ш Е Н И Е № 106 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.

2020-03-02 14:28:42

Р Е Ш Е Н И Е № 105 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2020 година

2020-03-02 14:27:31

Р Е Ш Е Н И Е № 104 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Утвърждаване състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) при Община Свищов

2020-03-02 14:26:14

Р Е Ш Е Н И Е № 103 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка „Свилоза“ в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2020-03-02 14:24:57

Р Е Ш Е Н И Е № 102 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти: (ПИ) 65766.420.1, (ПИ) 65766.420.2, (ПИ) 65766.508.6, (ПИ) 65766.508.50 (част от ПИ 508037) и части от (ПИ) 65766.508.3 и от (ПИ) 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2020-03-02 14:24:03

Р Е Ш Е Н И Е № 101 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2020-03-02 14:21:11

Р Е Ш Е Н И Е № 100 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

2020-03-02 14:20:24

Р Е Ш Е Н И Е № 99 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Заличаване на „ОБРЕДИ – СВИЩОВ“ ЕООД – в ликвидация, ЕИК 104060259

2020-03-02 14:19:14

Р Е Ш Е Н И Е № 98 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – Свищов”, град Свищов

2020-03-02 14:17:33

Р Е Ш Е Н И Е № 97 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Отчет за 2019 г. на „Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г.“ (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет - Свищов), Отчет за 2019 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2)”, период на действие – 2015 г. – 2018 г. (Решение № 316/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2019 г. на „Програмата за управление на отпадъците за периода 2014- 2020 г. на община Свищов“ (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински съвет - Свищов)

2020-03-02 14:16:43

Р Е Ш Е Н И Е № 96 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2019-2023 г. с приложения и Допълнение към нея за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2)

2020-03-02 14:06:52

Р Е Ш Е Н И Е № 95 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов

2020-03-02 14:06:14

Р Е Ш Е Н И Е № 94 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, Приоритетна ос: „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, Наименование на процедурата: BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”

2020-03-02 14:05:21

Р Е Ш Е Н И Е № 93 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Одобряване на Прогнози за периода 2021-2023 година

2020-03-02 14:01:46

Р Е Ш Е Н И Е № 92 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година – създаване на нови обекти

2020-03-02 13:35:41

Р Е Ш Е Н И Е № 91 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация

2020-03-02 13:28:41

Р Е Ш Е Н И Е № 90 от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., Прот. № 6 ОТНОСНО: Програма за управление на Община Свищов 2019-2023 година

2020-03-02 13:25:31

Р Е Ш Е Н И Е № 89 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Свищов в Общото събрание на Организацията за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР)

2020-02-03 13:43:13

Р Е Ш Е Н И Е № 88 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. П. Д.

2020-02-03 13:42:28

Р Е Ш Е Н И Е № 87 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. С.

2020-02-03 13:41:42

Р Е Ш Е Н И Е № 86 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.

2020-02-03 13:40:54

Р Е Ш Е Н И Е № 85 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Б. Р.

2020-02-03 13:40:11

Р Е Ш Е Н И Е № 84 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. К.

2020-02-03 13:39:15

Р Е Ш Е Н И Е № 83 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. П. П.

2020-02-03 13:38:32

Р Е Ш Е Н И Е № 82 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. С. Г.

2020-02-03 13:37:42

Р Е Ш Е Н И Е № 81 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ш. Ш. Ю.

2020-02-03 13:36:55

Р Е Ш Е Н И Е № 80 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промени в Правилника за организацията и управление на Общинско предприятие „Пазари-Свищов” - град Свищов

2020-02-03 13:36:02

Р Е Ш Е Н И Е № 79 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: 1/ Отмяна на Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 354/16.02.2005 г., Протокол № 30 на Общински съвет - Свищов 2/ Приемане на нова Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

2020-02-03 13:35:19

Р Е Ш Е Н И Е № 78 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета с Решение № 356/24.02.2005 г., Протокол № 31

2020-02-03 13:34:26

Р Е Ш Е Н И Е № 77 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2020-02-03 13:33:32

Р Е Ш Е Н И Е № 76 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2020-02-03 13:29:55

Р Е Ш Е Н И Е № 75 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлен имот (ПИ) 37784.258.1 по КК и КР на землището на с. Козловец, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2020-02-03 13:11:06

Р Е Ш Е Н И Е № 74 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – електронно-съобщителна мрежа (ЕСМ) с трасе, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) по КК и КР на землището на с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, с. Драгомирово с ЕКАТТЕ 23431, с. Морава с ЕКАТТЕ 49028 и с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121, Община Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2020-02-03 13:10:09

Р Е Ш Е Н И Е № 73 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 8 по действащия план на с. Совата, общ. Свищов

2020-02-03 13:09:05

Р Е Ш Е Н И Е № 72 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 2226, кв. 33 по плана на гр. Свищов

2020-02-03 13:08:10

Р Е Ш Е Н И Е № 71 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – водопроводна мрежа, засягаща ПИ 65766.134.19 и ПИ 65766.132.35 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2020-02-03 13:06:57

Р Е Ш Е Н И Е № 70 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2020-02-03 13:05:05

Р Е Ш Е Н И Е № 69 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2020-02-03 13:02:54

Р Е Ш Е Н И Е № 68 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”

2020-02-03 13:01:38

Р Е Ш Е Н И Е № 67 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”

2020-02-03 12:57:21

Р Е Ш Е Н И Е № 66 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища приет с Решение № 73/28.01.2016 г.

2020-02-03 12:56:02

Р Е Ш Е Н И Е № 65 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.

2020-02-03 12:55:14

Р Е Ш Е Н И Е № 64 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.

2020-02-03 12:52:40

Р Е Ш Е Н И Е № 63 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.

2020-02-03 12:51:18

Р Е Ш Е Н И Е № 62 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г.

2020-02-03 12:50:00

Р Е Ш Е Н И Е № 61 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне право на собственост от държавата на имот – държавна собственост в полза на Община Свищов

2020-02-03 12:49:29

Р Е Ш Е Н И Е № 60 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Даване съгласие Председателят на Общински съвет – Свищов да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

2020-02-03 12:48:39

Р Е Ш Е Н И Е № 59 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“, гр. Велико Търново

2020-02-03 12:47:14

Р Е Ш Е Н И Е № 58 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на Дългосрочна общинска програма (2020 г. - 2029 г.) и Краткосрочна общинска програма (2020 г. - 2022 г.) за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

2020-02-03 12:45:06

Р Е Ш Е Н И Е № 57 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2020 година

2020-02-03 12:43:21

Р Е Ш Е Н И Е № 56 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2020 година в Община Свищов

2020-02-03 12:42:36

Р Е Ш Е Н И Е № 55 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2020 година

2020-02-03 12:41:48

Р Е Ш Е Н И Е № 54 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2020 г., Прот. № 5 ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов за мандат 2019-2023 година

2020-02-03 12:39:59