Р Е Ш Е Н И Е № 993 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Предоставяне на СУ“Николай Катранов“ град Свищов за безвъзмездно ползване на моторно превозно средство марка „Исузу Тюркуаз“(„Isuzu“ Turquoise“)

2018-12-21 16:55:58

Р Е Ш Е Н И Е № 992 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 974/29.11.2018 г., Прот. № 62 на Общински съвет – Свищов за учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-8052/13.12.2018 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2018-12-21 16:55:05

Р Е Ш Е Н И Е № 991 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Съгласие за покана за партньорство на дружество „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, ЕИК 121706255, с едноличен собственик на капитала Министерство на икономиката

2018-12-21 16:54:29

Р Е Ш Е Н И Е № 990 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Промяна на търговско наименование (фирма) и предмет на дейност на „Дунавски обществен парк“ ЕАД

2018-12-21 16:53:40

Р Е Ш Е Н И Е № 989 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Я. Х.

2018-12-21 16:51:54

Р Е Ш Е Н И Е № 988 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2019 година

2018-12-21 16:51:03

Р Е Ш Е Н И Е № 987 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Допълване и промени в Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

2018-12-21 16:50:22

Р Е Ш Е Н И Е № 986 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2019 година

2018-12-21 16:49:13

Р Е Ш Е Н И Е № 985 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община – Свищов за 2019 година

2018-12-21 16:48:02

Р Е Ш Е Н И Е № 984 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Социално включване в общността”, BG05M9OP001- 2.032. в качеството ѝ на партньор

2018-12-21 16:47:22

Р Е Ш Е Н И Е № 983 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2019 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

2018-12-21 16:46:21

Р Е Ш Е Н И Е № 982 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 20.12.2018 г., Прот. № 65 ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на проектно предложение „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“

2018-12-21 16:44:12

Р Е Ш Е Н И Е № 981 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2018 г., Прот. № 64 ОТНОСНО: Промяна и допълване на Решение № 950/25.10.2018 г., Прот. № 61 на Общински съвет – Свищов

2018-12-18 16:42:31

Р Е Ш Е Н И Е № 980 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Б. А.

2018-12-03 09:07:24

Р Е Ш Е Н И Е № 979 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И. Ц.

2018-12-03 09:06:21

Р Е Ш Е Н И Е № 978 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Л. И.

2018-12-03 09:04:25

Р Е Ш Е Н И Е № 977 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. Г.

2018-12-03 09:02:18

Р Е Ш Е Н И Е № 976 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Й. В.

2018-12-03 09:01:31

Р Е Ш Е Н И Е № 975 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Промянa състав на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов

2018-12-03 09:00:35

Р Е Ш Е Н И Е № 974 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства

2018-12-03 08:59:42

Р Е Ш Е Н И Е № 973 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Хаджидимитрово

2018-12-03 08:58:40

Р Е Ш Е Н И Е № 972 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Предоставяне на недвижими имоти, общинска собственост за безвъзмездно управление на Кметовете на кметства

2018-12-03 08:57:49

Р Е Ш Е Н И Е № 971 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І – 80 за „бетонов възел“, (УПИ) XVII – 79 за „претоварна станция“, ПИ 65766.703.81 по КК и КР на землището на гр. Свищов (в което попада УПИ – за „резервен терен на Рудметал“), (УПИ) – за „Изкупвателна търговска база – Свищов“, (УПИ) IV – за „бригадирски лагер“ и (УПИ) V – за „зърнобаза“, в Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов

2018-12-03 08:56:39

Р Е Ш Е Н И Е № 970 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за електронни съобщения през землището на град Свищов с ЕКАТТЕ 65766, землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121 и землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, община Свищов

2018-12-03 08:54:49

Р Е Ш Е Н И Е № 969 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Одобряване Предварителния проект на Общия устройствен план на Община Свищов, включващ Екологична оценка и Оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

2018-12-03 08:53:20

Р Е Ш Е Н И Е № 968 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година

2018-12-03 08:52:13

Р Е Ш Е Н И Е № 967 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Приемане и предаване на новоизградени от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново активи на територията на Община Свищов през 2018 г.

2018-12-03 08:51:10

Р Е Ш Е Н И Е № 966 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.11.2018 г., Прот. № 62, ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“

2018-12-03 08:49:56

Р Е Ш Е Н И Е № 965 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. С. К.

2018-10-29 16:18:28

Р Е Ш Е Н И Е № 964 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на A. И. И.

2018-10-29 16:18:05

Р Е Ш Е Н И Е № 963 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. А. Г.

2018-10-29 16:17:49

Р Е Ш Е Н И Е № 962 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“

2018-10-29 16:17:32

Р Е Ш Е Н И Е № 961 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата на язовири публична общинска собственост

2018-10-29 16:17:20

Р Е Ш Е Н И Е № 960 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2018/2019 г. на полски пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов

2018-10-29 16:17:05

Р Е Ш Е Н И Е № 959 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - продажба чрез публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот, на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 23

2018-10-29 16:16:53

Р Е Ш Е Н И Е № 958 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване

2018-10-29 16:16:39

Р Е Ш Е Н И Е № 957 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 933/27.09.2018 г., Прот. № 60 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-6361/11.10.2018 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2018-10-29 16:16:24

Р Е Ш Е Н И Е № 956 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година

2018-10-29 16:16:13

Р Е Ш Е Н И Е № 955 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Предложение за приемане на решение за осигуряване на собствено финансиране за изработването на проекта на Общ устройствен план (ОУП) на Община Свищов

2018-10-29 16:15:56

Р Е Ш Е Н И Е № 954 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на изпълнението проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов”, ДБФП с рег. № BG16RFOP001-1.036-0004-C01 от 07.09.2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

2018-10-29 16:15:38

Р Е Ш Е Н И Е № 953 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2018-10-29 16:15:17

Р Е Ш Е Н И Е № 952 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Определяне състав на комисия за проверка на декларациите на служителите в кметствата и кметското наместничество в община Свищов по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

2018-10-29 16:15:07

Р Е Ш Е Н И Е № 951 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Свищов

2018-10-29 16:14:48

Р Е Ш Е Н И Е № 950 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Учредяване на търговско дружество и непарична вноска в капитала

2018-10-29 15:54:10

Р Е Ш Е Н И Е № 949 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов след проведен конкурс

2018-10-29 15:52:29

Р Е Ш Е Н И Е № 948 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.10.2018 г., Прот. № 61 ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2019 година

2018-10-29 15:51:17

Р Е Ш Е Н И Е № 947 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. В. М.

2018-10-01 11:25:26

Р Е Ш Е Н И Е № 946 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. М. М.

2018-10-01 11:24:25

Р Е Ш Е Н И Е № 945 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. Й.

2018-10-01 11:23:02

Р Е Ш Е Н И Е № 944 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. М. К.

2018-10-01 11:22:04

Р Е Ш Е Н И Е № 943 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. О. Ю.

2018-10-01 11:20:05

Р Е Ш Е Н И Е № 942 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Г. Д.

2018-10-01 11:19:07

Р Е Ш Е Н И Е № 941 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. П.

2018-10-01 11:18:01

Р Е Ш Е Н И Е № 940 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. П. Т.

2018-10-01 11:17:09

Р Е Ш Е Н И Е № 939 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. Д.

2018-10-01 11:16:13

Р Е Ш Е Н И Е № 938 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. О. К.

2018-10-01 11:15:14

Р Е Ш Е Н И Е № 937 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. Т. М.

2018-10-01 11:14:11

Р Е Ш Е Н И Е № 936 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Морава

2018-10-01 11:13:03

Р Е Ш Е Н И Е № 935 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост

2018-10-01 11:11:19

Р Е Ш Е Н И Е № 934 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - продажба на общинската част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.2103.1.5 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Свищов

2018-10-01 11:09:52

Р Е Ш Е Н И Е № 933 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление

2018-10-01 11:08:42

Р Е Ш Е Н И Е № 932 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година

2018-10-01 11:07:39

Р Е Ш Е Н И Е № 931 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Определяне минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Свищов

2018-10-01 11:05:13

Р Е Ш Е Н И Е № 930 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект

2018-10-01 11:03:48

Р Е Ш Е Н И Е № 929 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 27.09.2018 г., Прот. № 60 ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

2018-10-01 11:02:55

Р Е Ш Е Н И Е № 928 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, на досегашния управител д-р П. Пелов

2018-09-18 15:28:25

Р Е Ш Е Н И Е № 927 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2018-09-18 15:27:25

Р Е Ш Е Н И Е № 926 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2018-09-18 15:25:29

Р Е Ш Е Н И Е № 925 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.09.2018 г., Прот. № 59 ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел реализацията на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов”, ДБФП с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-1.036-0004-C01 от 07.09.2018 г. по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов”, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“

2018-09-18 15:24:34

Р Е Ш Е Н И Е № 924 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2019-2021 година

2018-09-03 13:58:31

Р Е Ш Е Н И Е № 923 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. К. А.

2018-09-03 13:57:47

Р Е Ш Е Н И Е № 922 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Х. А.

2018-09-03 13:57:03

Р Е Ш Е Н И Е № 921 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Н. Г.

2018-09-03 13:56:15

Р Е Ш Е Н И Е № 920 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Б. А.

2018-09-03 13:55:09

Р Е Ш Е Н И Е № 920 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Б. А.

2018-09-03 13:53:47

Р Е Ш Е Н И Е № 919 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Свищов 2018 г.

2018-09-03 13:52:53

Р Е Ш Е Н И Е № 918 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Овча могила, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ село Морава, Основно училище „Христо Ботев“ село Ореш, Средно училище „Николай Катранов“ - град Свищов, Средно училище „Димитър Благоев“ - град Свищов, Средно училище „Цветан Радославов“ - град Свищов, в списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 година

2018-09-03 13:52:03

Р Е Ш Е Н И Е № 917 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Предложение за включване на Основно училище „Христо Ботев“ село Алеково в списъка на защитените училища за учебната 2018/2019 година

2018-09-03 13:50:33

Р Е Ш Е Н И Е № 916 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2018/2019 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2018-09-03 13:48:51

Р Е Ш Е Н И Е № 915 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2018-09-03 13:41:38

Р Е Ш Е Н И Е № 914 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост – продажба чрез публичен търг

2018-09-03 13:40:30

Р Е Ш Е Н И Е № 913 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост

2018-09-03 13:39:09

Р Е Ш Е Н И Е № 912 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за придаване на част от УПИ ІХ – за „озеленяване”, публична общинска собственост към УПИ І – 62, собственост на „МУЛТИ ТРЕЙД” ЕООД от кв. 1 по плана на гр. Свищов

2018-09-03 13:37:43

Р Е Ш Е Н И Е № 911 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост - ликвидиране на съсобственост в ПИ 65766.701.192, УПИ LХХІV кв. 10 по ПУП на гр. Свищов между Община Свищов и юридическо лице, чрез продажба на общинската част от имота

2018-09-03 13:26:48

Р Е Ш Е Н И Е № 910 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за улица с ОК 193-ОК 194 (ПИ 65766.701.9592, ул. “Отец Паисий”), улица с ОК 193-ОК 192 (ПИ 65766.701.9547, ул. “Иларион Макариополски”) и поземлен имот ПИ 65766.701.192 за новообразувания УПИ LХХХІV, отреден за търговски, обслужващи и складови дейности, от кв. 10 по ПУП-ПРЗ за УПИ І-189, 190, УПИ ІІ-192, УПИ ІІІ-188, УПИ ІV-186, УПИ V-191 от кв. 10 по плана на гр. Свищов

2018-09-03 11:58:16

Р Е Ш Е Н И Е № 909 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост и създаване на Туристически информационен център (ТИЦ)

2018-09-03 11:56:15

Р Е Ш Е Н И Е № 908 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността на недвижим имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост

2018-09-03 11:51:49

Р Е Ш Е Н И Е № 907 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година

2018-09-03 11:50:53

Р Е Ш Е Н И Е № 906 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Приемане на одитно становище за заверка – немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2017 година и одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2017 година

2018-09-03 11:49:07

Р Е Ш Е Н И Е № 905 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2018 г., Прот. № 58 ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година

2018-09-03 11:47:51

Р Е Ш Е Н И Е № 904 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Българско Сливово

2018-07-30 16:24:35

Р Е Ш Е Н И Е № 903 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. И. Х.

2018-07-30 16:24:16

Р Е Ш Е Н И Е № 902 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Х. Д.

2018-07-30 16:23:57

Р Е Ш Е Н И Е № 901 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ж. П. С.

2018-07-30 16:23:36

Р Е Ш Е Н И Е № 900 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Н. А.

2018-07-30 12:36:55

Р Е Ш Е Н И Е № 899 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Й. Й.

2018-07-30 12:35:28

Р Е Ш Е Н И Е № 898 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Свищов, приета с Решение № 1224/25.06.2015 г., Прот. № 68 на Общински съвет – Свищов

2018-07-30 12:33:29

Р Е Ш Е Н И Е № 897 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда

2018-07-30 12:11:07

Р Е Ш Е Н И Е № 896 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година

2018-07-30 12:07:31

Р Е Ш Е Н И Е № 895 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост

2018-07-30 11:57:23

Р Е Ш Е Н И Е № 894 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“

2018-07-30 11:50:25

Р Е Ш Е Н И Е № 893 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2018-07-30 11:49:15

Р Е Ш Е Н И Е № 892 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект

2018-07-30 11:47:18

Р Е Ш Е Н И Е № 891 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект

2018-07-30 11:46:19

Р Е Ш Е Н И Е № 890 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Дарение на недвижим имот, частна общинска собственост

2018-07-30 11:44:20

Р Е Ш Е Н И Е № 889 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.07.2018 г., Прот. № 57 ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година

2018-07-30 11:42:03

Р Е Ш Е Н И Е № 888 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Сключване на допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, на досегашния управител д-р П. Пелов

2018-06-29 16:44:50

Р Е Ш Е Н И Е № 887 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Прекратяване на конкурсна процедура за възлагане управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2018-06-29 16:42:53

Р Е Ш Е Н И Е № 886 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. С.

2018-06-29 16:41:23

Р Е Ш Е Н И Е № 885 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ш. Ф. А.

2018-06-29 16:39:41

Р Е Ш Е Н И Е № 884 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Г. Л.

2018-06-29 16:38:02

Р Е Ш Е Н И Е № 883 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. А. К.

2018-06-29 16:36:21

Р Е Ш Е Н И Е № 882 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. И. А.

2018-06-29 16:34:33

Р Е Ш Е Н И Е № 881 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. К. Й.

2018-06-29 16:32:48

Р Е Ш Е Н И Е № 880 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. А. Д.

2018-06-29 16:30:51

Р Е Ш Е Н И Е № 879 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Участие на Община Свищов в Учредителен комитет за учредяване на Организация за управление на Дунавски туристически район по Закона за туризма

2018-06-29 16:29:08

Р Е Ш Е Н И Е № 878 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Драгомирово

2018-06-29 16:27:39

Р Е Ш Е Н И Е № 877 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Предоставяне под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Вардим

2018-06-29 16:26:31

Р Е Ш Е Н И Е № 876 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I – 62 и (УПИ) IХ – за „озеленяване”, кв. 1 по плана на гр. Свищов

2018-06-29 16:25:17

Р Е Ш Е Н И Е № 875 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект

2018-06-29 16:23:19

Р Е Ш Е Н И Е № 874 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов, чрез парична вноска по реда на Търговския закон, с размера на предоставените парични средства през периода 16.11.2012 г. – 20.12.2017 г.

2018-06-29 16:19:54

Р Е Ш Е Н И Е № 873 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 28.06.2018 г., Прот. № 56 ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2017 г.

2018-06-29 16:17:53

Р Е Ш Е Н И Е № 872 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за ремонт на две скулптури, част от екстериорното оформление на градската среда в Свищов

2018-06-01 16:15:14

Р Е Ш Е Н И Е № 871 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия

2018-06-01 16:14:10

Р Е Ш Е Н И Е № 870 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на общински имот - частна общинска собственост - Помпена станция „Селище“, с. Българско Сливово на Сдружение с нестопанска цел “Ловно-рибарско дружество „Сокол”

2018-06-01 16:12:55

Р Е Ш Е Н И Е № 869 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 06/2012 г., сключен между Община Свищов и „СЛАДЪК РАЙ – 2012“ ЕООД

2018-06-01 16:11:19

Р Е Ш Е Н И Е № 868 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 05/2012 г., сключен между Община Свищов и „СЛАДЪК РАЙ – 2012“ ЕООД

2018-06-01 16:10:07

Р Е Ш Е Н И Е № 867 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-80 „за бетонов възел“, (УПИ) XVII-79 „за претоварна станция“ и УПИ – „резервен терен на Рудметал“, кв. „Западна индустриална зона“ (ЗИЗ) по плана на гр. Свищов

2018-06-01 16:08:38

Р Е Ш Е Н И Е № 866 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 159 по плана на гр. Свищов

2018-06-01 16:07:31

Р Е Ш Е Н И Е № 865 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД, гр. Велико Търново за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2018 г.

2018-06-01 16:05:50

Р Е Ш Е Н И Е № 864 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект

2018-06-01 16:03:23

Р Е Ш Е Н И Е № 863 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект

2018-06-01 16:02:24

Р Е Ш Е Н И Е № 862 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс

2018-06-01 16:01:10

Р Е Ш Е Н И Е № 861 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Л. Б. и А. И. И.

2018-06-01 15:55:50

Р Е Ш Е Н И Е № 860 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. В. Т.

2018-06-01 15:54:34

Р Е Ш Е Н И Е № 859 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2018-06-01 15:53:19

Р Е Ш Е Н И Е № 858 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Комунално строителство и поддръжка” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година

2018-06-01 15:51:59

Р Е Ш Е Н И Е № 857 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година

2018-06-01 15:50:55

Р Е Ш Е Н И Е № 856 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Промени в Решение № 17/02.12.2015 г., Прот. № 4, Решение № 18/02.12.2015 г., Прот. № 4 и Решение № 19/02.12.2015 г., Прот. № 4 на Общински съвет – Свищов

2018-06-01 15:49:44

Р Е Ш Е Н И Е № 855 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 28/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов, вземане на Решение, съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и изпълнение на задължителни предписания № ЗД-1-04-00395667/02.04.2018 г. на ТП на НОИ – гр. Велико Търново

2018-06-01 15:47:48

Р Е Ш Е Н И Е № 854 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2018 г., Прот. № 54 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

2018-06-01 15:46:10

Р Е Ш Е Н И Е № 853 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект

2018-04-27 14:19:53

Р Е Ш Е Н И Е № 852 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Одобряване на разходите по проект „Традиция и танц – Мост над Дунав“ eMS code: ROBG-511 и проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ /USES/ eMS code: ROBG-274, одобрени за изпълнение по Програма „Interreg V-A Румъния-България”

2018-04-27 14:19:11

Р Е Ш Е Н И Е № 851 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2018 г.

2018-04-27 14:18:15

Р Е Ш Е Н И Е № 850 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 515/30.03.2017 г., Протокол № 32 на Общински съвет – Свищов за избор на членове на Ръководния комитет за оценяване на проекти по Програма „Местни инициативи“ на Община Свищов

2018-04-27 14:17:31

Р Е Ш Е Н И Е № 849 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С.Е.А.

2018-04-27 14:16:53

Р Е Ш Е Н И Е № 848 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П.М.К.

2018-04-27 14:16:01

Р Е Ш Е Н И Е № 847 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П.Т.Б.

2018-04-27 14:15:19

Р Е Ш Е Н И Е № 846 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П.К.П.

2018-04-27 14:14:43

Р Е Ш Е Н И Е № 845 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л.Б.Й.

2018-04-27 14:13:35

Р Е Ш Е Н И Е № 844 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 г.

2018-04-27 14:12:49

Р Е Ш Е Н И Е № 843 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2017 година и Общинска програма за закрила на детето за 2018 година

2018-04-27 14:12:10

Р Е Ш Е Н И Е № 842 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов

2018-04-27 14:11:28

Р Е Ш Е Н И Е № 841 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Свищов 2018-2020 година и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Свищов за 2018 г.

2018-04-27 14:10:52

Р Е Ш Е Н И Е № 840 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение № 414/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов, изменена с Решение № 652/27.07.2017 г. на Общински съвет – Свищов

2018-04-27 14:10:14

Р Е Ш Е Н И Е № 839 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2017 година

2018-04-27 14:09:25

Р Е Ш Е Н И Е № 838 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Промяна на Решение № 780/22.02.2018 г., Протокол № 50 на Общински съвет – Свищов, за определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов

2018-04-27 14:08:02

Р Е Ш Е Н И Е № 837 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Изменение и допълване на Решение № 808/29.03.2018 г., Протокол № 52 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2018-04-27 14:07:23

Р Е Ш Е Н И Е № 836 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост – продажба чрез публичен търг

2018-04-27 14:06:28

Р Е Ш Е Н И Е № 835 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК 900-ОК901-ОК902 (ПИ65766.702.9606) в границите на новобособеният УПИ ІІ от кв. 181, отреден за ПИ 65766.702.1032, собственост на Д.М.А., гр. С. за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на гр. Свищов

2018-04-27 14:05:47

Р Е Ш Е Н И Е № 834 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година

2018-04-27 14:05:03

Р Е Ш Е Н И Е № 833 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект към Национален Доверителен Екофонд, програма „Микропроекти за климата“

2018-04-27 14:03:58

Р Е Ш Е Н И Е № 832 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж”, 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

2018-04-27 14:03:21

Р Е Ш Е Н И Е № 831 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Предоставяне на сграда, публична общинска собственост в град Свищов, ЕКАТТЕ 65766, ул. “Цар Борис I“ № 36 - АКТ № 1562/15.11.2007 г., УПИ VIII, кв. 83 А за създаване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване

2018-04-27 14:02:45

Р Е Ш Е Н И Е № 830 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново

2018-04-27 14:01:50

Р Е Ш Е Н И Е № 829 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2017 година

2018-04-27 14:01:13

Р Е Ш Е Н И Е № 828 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2017 година

2018-04-27 14:00:00

Р Е Ш Е Н И Е № 827 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година

2018-04-27 13:59:20

Р Е Ш Е Н И Е № 826 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Комунално строителство и поддръжка” ЕООД - гр. Свищов за 2017 година

2018-04-27 13:58:34

Р Е Ш Е Н И Е № 825 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.04.2018 г., Прот. № 53. ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Свищов”

2018-04-27 13:57:19

Р Е Ш Е Н И Е № 824 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М.Г.В.

2018-04-06 14:47:49

Р Е Ш Е Н И Е № 823 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А.А.М.

2018-04-06 14:47:06

Р Е Ш Е Н И Е № 822 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Я.А.А.

2018-04-06 14:46:13

Р Е Ш Е Н И Е № 821 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С.Д.М.

2018-04-06 14:45:08

Р Е Ш Е Н И Е № 820 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д.М.П.

2018-04-06 14:44:27

Р Е Ш Е Н И Е № 819 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г.А.П.

2018-04-06 14:43:44

Р Е Ш Е Н И Е № 818 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н.А.М.

2018-04-06 14:42:55

Р Е Ш Е Н И Е № 817 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е.К.С.

2018-04-06 14:41:54

Р Е Ш Е Н И Е № 816 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З.Х.М

2018-04-06 14:41:06

Р Е Ш Е Н И Е № 815 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н.С.К

2018-04-06 14:39:57

Р Е Ш Е Н И Е № 814 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г.К.Г.

2018-04-06 14:39:17

Р Е Ш Е Н И Е № 813 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д.С.А

2018-04-06 14:38:34

Р Е Ш Е Н И Е № 812 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р.С.Г

2018-04-06 14:37:46

Р Е Ш Е Н И Е № 811 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Т. М

2018-04-06 14:37:05

Р Е Ш Е Н И Е № 810 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов

2018-04-06 14:36:18

Р Е Ш Е Н И Е № 809 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 738/ 20.12.2017 г., Прот. № 47 на Общински съвет – Свищов

2018-04-06 14:35:24

Р Е Ш Е Н И Е № 808 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2018-04-06 14:34:16

Р Е Ш Е Н И Е № 807 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019 г.

2018-04-06 14:33:27

Р Е Ш Е Н И Е № 806 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отчет за 2017 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г., Отчет за 2017 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2015 г. – 2018 г. и Отчет за 2017 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на Община Свищов

2018-04-06 14:32:22

Р Е Ш Е Н И Е № 805 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост

2018-04-06 14:31:33

Р Е Ш Е Н И Е № 804 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 94/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов

2018-04-06 14:30:39

Р Е Ш Е Н И Е № 803 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Даване на съгласие за монтаж на атракцион - архитектурно-фигурална композиция на Епископ Филип Станиславов – Католически епископ в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ – за „Читалище”, кв. 42 по действащия план с. Ореш, общ. Свищов

2018-04-06 14:29:37

Р Е Ш Е Н И Е № 802 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 23, УПИ VІI (седем) по Подробния устройствен план на гр. Свищов

2018-04-06 14:28:50

Р Е Ш Е Н И Е № 801 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21, УПИ VІ (шест) по Подробния устройствен план на гр. Свищов

2018-04-06 14:27:39

Р Е Ш Е Н И Е № 800 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Промяна и допълване на Решение № 378/31.03.2005 г., Прот. № 33 на Общински съвет – Свищов, за разпореждане с части от имоти публична общинска собственост от общинските училища

2018-04-06 14:26:38

Р Е Ш Е Н И Е № 799 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52.ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 776/22.02.2018 г., Прот. № 50 на Общински съвет – Свищов за даване на съгласие за предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно ползване, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1561/14.03.2018 г. на Областен управител на област Велико Търново

2018-04-06 14:24:52

Р Е Ш Е Н И Е № 798 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2018-04-06 14:23:21

Р Е Ш Е Н И Е № 797 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година

2018-04-06 14:22:18

Р Е Ш Е Н И Е № 796 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – промяна в наименованието на обект

2018-04-06 14:21:27

Р Е Ш Е Н И Е № 795 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на конкурс за възлагане управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД

2018-04-06 14:20:38

Р Е Ш Е Н И Е № 794 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.03.2018 г., Прот. № 52. ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2017 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година

2018-04-06 14:18:08

Р Е Ш Е Н И Е № 793 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 19.03.2018 г., Прот. № 51. ОТНОСНО: Промени в ръководството на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович” ЕООД

2018-03-19 16:18:53

Р Е Ш Е Н И Е № 792 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 19.03.2018 г., Прот. № 51. ОТНОСНО: Прекратяване на конкурсна процедура за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, открита с Решение № 762/30.01.2018 г., Прот. № 49 на Общински съвет – Свищов

2018-03-19 16:18:26

Р Е Ш Е Н И Е № 791 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД

2018-02-23 16:17:51

Р Е Ш Е Н И Е № 790 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на имот частна общинска собственост – сграда - тенис зала, на “Сдружение спортен клуб по тенис на маса “Нове - 2018“

2018-02-23 16:17:26

Р Е Ш Е Н И Е № 789 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се в местността ”Матката”, с предназначение склад за съхраняване на фуражи на Сдружение „Ловно-рибарско дружество “Сокол”

2018-02-23 16:16:55

Р Е Ш Е Н И Е № 788 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект от Поименен списък – 2018 г. на обектите в Община Свищов за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

2018-02-23 16:16:27

Р Е Ш Е Н И Е № 787 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. К. Р.

2018-02-23 16:16:02

Р Е Ш Е Н И Е № 786 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Ю. П.

2018-02-23 16:15:36

Р Е Ш Е Н И Е № 785 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. А.

2018-02-23 16:15:09

Р Е Ш Е Н И Е № 784 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. А. И.

2018-02-23 16:14:44

Р Е Ш Е Н И Е № 783 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Г. Л.

2018-02-23 16:14:19

Р Е Ш Е Н И Е № 782 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Я. А.

2018-02-23 16:13:54

Р Е Ш Е Н И Е № 781 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Д. К.

2018-02-23 16:13:26

Р Е Ш Е Н И Е № 780 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов

2018-02-23 16:12:46

Р Е Ш Е Н И Е № 779 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов

2018-02-23 16:12:18

Р Е Ш Е Н И Е № 778 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Допускане – Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за пътна връзка към поземлени имоти (ПИ) 328007 и (ПИ) 328008, м. „Бурча“, в землището на с. Вардим, общ. Свищов

2018-02-23 16:11:48

Р Е Ш Е Н И Е № 777 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Поставяне на паметник на 26 опълченеца и Руските военни подразделения от източния отряд

2018-02-23 16:11:24

Р Е Ш Е Н И Е № 776 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление

2018-02-23 16:10:58

Р Е Ш Е Н И Е № 775 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на нежилищно общинско помещение /Автоспирка/, находящо се в с. Хаджидимитрово

2018-02-23 16:09:56

Р Е Ш Е Н И Е № 774 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдаване под наем на част от общинска сграда - „Ретранслаторна станция”, находяща се в с. Хаджидимитрово

2018-02-23 16:09:31

Р Е Ш Е Н И Е № 773 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на физкултурен салон

2018-02-23 16:09:07

Р Е Ш Е Н И Е № 772 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно построена сграда

2018-02-23 16:08:38

Р Е Ш Е Н И Е № 771 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с начално ОК838 в границите на новобособеният УПИ ХCVІІІ от кв. 76 по имотните граници на ПИ 65766.702.1109, ПИ 65766.702.1100, собственост на С. И. С., гр. Свищов за уреждане на регулационни отношения с Община Свищов, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХХХ-1110 и УПИ ХCVІІ от кв. 76 по плана на гр. Свищов

2018-02-23 16:08:13

Р Е Ш Е Н И Е № 770 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2018 година

2018-02-23 16:07:24

Р Е Ш Е Н И Е № 769 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново

2018-02-23 16:06:57

Р Е Ш Е Н И Е № 768 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 г.

2018-02-23 16:06:31

Р Е Ш Е Н И Е № 767 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Подписване на договор с Община Никопол за 2018 година, в изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Договор за услуга № 303/15.10. 2015 г. с предмет ,,Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“

2018-02-23 16:06:05

Р Е Ш Е Н И Е № 766 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2019-2021 година

2018-02-23 16:05:36

Р Е Ш Е Н И Е № 765 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на Кметовете в Община Свищов

2018-02-23 16:05:10

Р Е Ш Е Н И Е № 764 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2018-02-23 16:04:39

Р Е Ш Е Н И Е № 763 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 22.02.2018 г., Прот. № 50 ОТНОСНО: Приемане на Декларация в подкрепа на Стопанска академия „Д. А. Ценов” за осигуряване чрез държавна поръчка и бюджетна субсидия за 2018 г. на запазването и развитието на Алма матер в Свищов

2018-02-23 16:04:05

Р Е Ш Е Н И Е № 762 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2018 г., Прот. № 49. ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов

2018-01-31 15:28:21

Р Е Ш Е Н И Е № 761 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 30.01.2018 г., Прот. № 49. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг

2018-01-31 15:27:27

Р Е Ш Е Н И Е № 760 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Представителството и управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД

2018-01-26 14:39:14

Р Е Ш Е Н И Е № 759 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. С. А.

2018-01-26 14:38:41

Р Е Ш Е Н И Е № 758 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. И.

2018-01-26 14:38:12

Р Е Ш Е Н И Е № 757 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Г. Н.

2018-01-26 14:37:48

Р Е Ш Е Н И Е № 756 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. С. Ц.

2018-01-26 14:37:16

Р Е Ш Е Н И Е № 755 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

2018-01-26 14:36:51

Р Е Ш Е Н И Е № 754 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Включване на нов обект в Програма за реализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Свищов

2018-01-26 14:36:25

Р Е Ш Е Н И Е № 753 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Подготовка на придружаващи документи във връзка с Искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001-0004-С01 от 21.12.2017 г. за изпълнение на проект „Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

2018-01-26 14:36:00

Р Е Ш Е Н И Е № 752 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Отписване от активите на „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД на несъбираеми, неплатени вземания

2018-01-26 14:35:36

Р Е Ш Е Н И Е № 751 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2018 година

2018-01-26 14:35:14

Р Е Ш Е Н И Е № 750 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48. OТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2018 година в Община Свищов

2018-01-26 14:34:46

Р Е Ш Е Н И Е № 749 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 25.01.2018 г., Прот. № 48.ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2018 година

2018-01-26 14:34:15