Р Е Ш Е Н И Е № 59 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7. ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Пазари - Свищов” гр. Свищов

2015-12-29 16:49:04

Р Е Ш Е Н И Е № 58 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7. ОТНОСНО: Промени в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – Свищов” гр. Свищов

2015-12-29 16:48:36

Р Е Ш Е Н И Е № 57 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7. ОТНОСНО: Преобразуване на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов чрез отделяне на обособено имущество. ОТМЕНЕНО с Решение № 70 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.01.2016 г., Протокол № 9.

2015-12-29 16:48:07

Р Е Ш Е Н И Е № 56 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 29.12.2015 г., Прот. № 7. ОТНОСНО: Одобряване на обща численост и структура на общинска администрация при Община Свищов, считано от 01.02.2016 година

2015-12-29 16:47:37

Р Е Ш Е Н И Е № 55 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I - 4050, кв. 63 по плана на гр. Свищов

2015-12-17 16:47:11

Р Е Ш Е Н И Е № 54 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд Свищов

2015-12-17 16:46:49

Р Е Ш Е Н И Е № 53 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на действащите спортни клубове от Община Свищов

2015-12-17 16:46:25

Р Е Ш Е Н И Е № 52 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. И. Л.

2015-12-17 16:45:56

Р Е Ш Е Н И Е № 51 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Й. Г.

2015-12-17 16:45:26

Р Е Ш Е Н И Е № 50 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Ц. Д.

2015-12-17 16:45:01

Р Е Ш Е Н И Е № 49 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. А. С.

2015-12-17 16:44:31

Р Е Ш Е Н И Е № 48 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. А. Е.

2015-12-17 16:42:52

Р Е Ш Е Н И Е № 47 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. М.

2015-12-17 16:42:29

Р Е Ш Е Н И Е № 46 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Д. А.

2015-12-17 16:42:00

Р Е Ш Е Н И Е № 45 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. С. С.

2015-12-17 16:41:32

Р Е Ш Е Н И Е № 44 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. Е. Д.

2015-12-17 16:41:04

Р Е Ш Е Н И Е № 43 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6.ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. Г. Г.

2015-12-17 16:40:40

Р Е Ш Е Н И Е № 42 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Г. Т.

2015-12-17 16:40:12

Р Е Ш Е Н И Е № 41 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за създаване и поддържане на публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол в Община Свищов

2015-12-17 16:39:44

Р Е Ш Е Н И Е № 40 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2016 година

2015-12-17 16:39:19

Р Е Ш Е Н И Е № 39 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2016 година

2015-12-17 16:38:49

Р Е Ш Е Н И Е № 38 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година

2015-12-17 16:38:16

Р Е Ш Е Н И Е № 37 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, отклонение от съществуваща ОКЛ Царевец – Червена, Община Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2015-12-17 16:37:50

Р Е Ш Е Н И Е № 36 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Утвърждаване състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) при Община Свищов

2015-12-17 16:37:22

Р Е Ш Е Н И Е № 35 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Съгласуване коригирания Бизнес план на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов за периода 2014 – 2016 година

2015-12-17 16:36:53

Р Е Ш Е Н И Е № 34 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински съвет – Свищов през 2016 година

2015-12-17 16:36:19

Р Е Ш Е Н И Е № 33 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Красива България” за 2016 г.

2015-12-17 16:35:46

Р Е Ш Е Н И Е № 32 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД гр. Свищов

2015-12-17 16:35:15

Р Е Ш Е Н И Е № 31 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Погасяване на вземане на ВиК оператора на територията на община Свищов - „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов от "Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович" ЕООД

2015-12-17 16:34:47

Р Е Ш Е Н И Е № 30 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов стопанисването, поддържането и експлоатацията на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и Довеждащ колектор гр. Свищов”

2015-12-17 16:34:15

Р Е Ш Е Н И Е № 29 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Съгласуване на Годишен план за 2016 г. за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Свищов

2015-12-17 16:33:51

Р Е Ш Е Н И Е № 28 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 756/30.01.2014 г., Прот. № 45 на Общински съвет – Свищов и вземане на Решение, съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

2015-12-17 16:32:35

Р Е Ш Е Н И Е № 27 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2016 година

2015-12-17 16:32:06

Р Е Ш Е Н И Е № 26 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 17.12.2015 г., Прот. № 6. ОТНОСНО: Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов

2015-12-17 16:31:38

Р Е Ш Е Н И Е № 25 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., чрез създаване на местно партньорство на територията на община Свищов

2015-12-02 15:35:17

Р Е Ш Е Н И Е № 24 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Допълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Свищов за периода 2014-2020 година

2015-12-02 15:33:49

Р Е Ш Е Н И Е № 23 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Определяне представител от състава на Общинския съвет в Областния съвет за развитие

2015-12-02 15:32:58

Р Е Ш Е Н И Е № 22 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Определяне на представители на Община Свищов в Общото събрание на Асоциация на дунавските общини “ДУНАВ”

2015-12-02 15:31:46

Р Е Ш Е Н И Е № 21 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Определяне представители на Община Свищов в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

2015-12-02 15:30:49

Р Е Ш Е Н И Е № 20 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Откриване на процедура за номиниране на съдебни заседатели за Районен съд Свищов

2015-12-02 15:29:20

Р Е Ш Е Н И Е № 19 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Избор на ръководства на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2015-12-02 15:28:34

Р Е Ш Е Н И Е № 18 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Избор на състав на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2015-12-02 15:27:42

Р Е Ш Е Н И Е № 17 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Определяне числеността на Постоянните комисии към Общински съвет – Свищов

2015-12-02 15:26:50

Р Е Ш Е Н И Е № 16 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Свищов

2015-12-02 15:25:44

Р Е Ш Е Н И Е № 15 от извънредно заседание на Общинския съвет, проведено на 02.12.2015 г., Прот. № 4. ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

2015-12-02 15:24:17

Р Е Ш Е Н И Е № 14 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление

2015-11-26 16:29:39

Р Е Ш Е Н И Е № 13 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“. Проектът ще се реализира от Община Свищов в партньорство с НПО – „ВОБ-Вяра, образование и бъдеще” – гр. София, и ЦДГ № 1 „Васил Левски”, ЦДГ № 2 „Калина Малина”, ЦДГ № 3 „Радост”, ОДЗ № 1 „Чиполино”, ОДЗ № 2 „Слънчо”, ОДЗ № 3 „Детски свят”, Оздравителна детска градина, гр. Свищов на тема “Моето бъдеще започва от днес”.

2015-11-26 16:29:13

Р Е Ш Е Н И Е № 12 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9 ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, Процедура ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА. Проектът ще се реализира от Община Свищов в партньорство с Фондация „Научно изследователска организация за интеграция и сътрудничество“ – гр. Самоков и СОУ „Димитър Благоев”, гр. Свищов и ОУ „Филип Сакелариевич”, гр. Свищов на тема “Шанс за по-добро бъдеще”.

2015-11-26 16:28:44

Р Е Ш Е Н И Е № 11 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост.

2015-11-26 16:28:16

Р Е Ш Е Н И Е № 10 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане на дейността на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856”, град Свищов

2015-11-26 16:27:52

Р Е Ш Е Н И Е № 9 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на Кметове на новосъздадени кметства в Община Свищов

2015-11-26 16:27:21

Р Е Ш Е Н И Е № 8 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Утвърждаване на един кметски наместник на територията на Община Свищов

2015-11-26 16:26:53

Р Е Ш Е Н И Е № 7 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д.Павлович” ЕООД град Свищов

2015-11-26 16:26:28

Р Е Ш Е Н И Е № 6 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект

2015-11-26 16:26:00

Р Е Ш Е Н И Е № 5 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нови обекти

2015-11-26 16:25:20

Р Е Ш Е Н И Е № 4 от редовно заседание на Общинския съвет, проведено на 26.11.2015 г., Прот. № 3. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект

2015-11-26 16:24:51

Р Е Ш Е Н И Е № 3 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.11.2015 г., Прот. № 2. ОТНОСНО: Сформиране на временна комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация

2015-11-09 16:24:25

Р Е Ш Е Н И Е № 2 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.11.2015 г., Прот. № 1. ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Свищов

2015-11-09 16:23:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1 от заседание на Общинския съвет, проведено на 09.11.2015 г., Прот. № 1. ОТНОСНО: Създаване на временна комисия по избор на Председател на Общински съвет – Свищов

2015-11-09 16:20:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1325 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи за енергийни нужди на ветерани, участници във Втората световна война

2015-09-24 14:20:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1324 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на резервно ел. захранване – подземна кабелна линия 20 кV на Свинекомплекс „Биляна” - с. Б. Сливово в ПИ № 000159, м. „Кривулка”, по КВС на землището на с. Б. Сливово с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов

2015-09-24 14:19:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1323 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) Х и (УПИ) ХI, общински, кв. 7 по плана на гр. Свищов

2015-09-24 14:19:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1322 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, частна общинска собственост за безвъзмездно ползване

2015-09-24 14:19:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1321 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот УПИ ХIII

2015-09-24 14:18:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1320 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. Р. С.

2015-09-24 14:18:11

Р Е Ш Е Н И Е № 1319 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Й. С.

2015-09-24 14:17:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1318 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Ц. М.

2015-09-24 14:16:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1317 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Б. П.

2015-09-24 14:16:11

Р Е Ш Е Н И Е № 1316 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. В. М.

2015-09-24 14:15:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1315 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. Д.

2015-09-24 14:15:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1314 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Одобряване на предложениeто на директора М. М. на СОУ „Цветан Радославов“ за формиране на маломерни самостоятелни полуинтернатни групи /ПИГ/ в начален етап на образование на учениците, за учебната 2015/2016 година

2015-09-24 14:14:54

Р Е Ш Е Н И Е № 1313 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост- отстъпване възмездно право на строеж за гаражи

2015-09-24 12:26:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1312 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2015-09-24 12:25:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1311 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година

2015-09-24 12:24:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1310 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година

2015-09-24 12:22:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1309 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирани прогнози за периода 2016-2018 година

2015-09-24 12:21:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1308 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране пред Министерството на младежта и спорта по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения

2015-09-24 12:20:33

Р Е Ш Е Н И Е № 1307 от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2015 г., Прот. № 71. ОТНОСНО: Присъединяване на „ВиК – Свищов“ ЕАД към обособена територия „Асоциация по ВиК на обособената територия – Велико Търново, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД”

2015-09-24 12:19:11

Р Е Ш Е Н И Е № 1306 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кметски наместници на с. Александрово, с. Совата и с. Червена

2015-09-03 18:10:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1305 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на oбщина Свищов до полагане на клетва от новоизбрания Кмет на oбщина Свищов, след провеждане на местните избори през октомври 2015 година

2015-09-03 18:09:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1304 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд Свищов

2015-09-03 17:47:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1303 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство до встъпване в длъжност на новоизбрания Кмет в Кметствата на Община Свищов след местните избори през октомври 2015 година

2015-09-03 17:46:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1302 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Т. Г.

2015-09-03 14:13:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1301 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ф. С. Л.

2015-09-03 14:12:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1300 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Х. Б.

2015-09-03 14:11:55

Р Е Ш Е Н И Е № 1299 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. И. М.

2015-09-03 14:11:28

Р Е Ш Е Н И Е № 1298 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Одобряване на предложенията от директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2015/2016 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност

2015-09-03 14:10:51

Р Е Ш Е Н И Е № 1297 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин

2015-09-03 14:10:30

Р Е Ш Е Н И Е № 1296 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии дървесина – общинска собственост

2015-09-03 14:10:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1295 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на полски пътища за стопанска 2015/2016 година

2015-09-03 14:09:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1294 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”

2015-09-03 14:09:11

Р Е Ш Е Н И Е № 1293 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 г.

2015-09-03 14:08:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1292 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Дарение на недвижим имот - общинска собственост на Великотърновска Света Митрополия

2015-09-03 14:08:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1291 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Обявяване на недвижим имот, публична общинска собственост в частна

2015-09-03 14:07:57

Р Е Ш Е Н И Е № 1290 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година

2015-09-03 14:07:33

Р Е Ш Е Н И Е № 1289 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2015-09-03 14:07:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1288 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Приемане на Методика за определяне на таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд

2015-09-03 14:06:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1287 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Застраховане на имуществото на търговските дружества

2015-09-03 14:06:15

Р Е Ш Е Н И Е № 1286 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов

2015-09-03 14:05:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1285 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Дунавско дело” ЕООД след проведен конкурс

2015-09-03 14:05:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1284 от заседание на Общинския съвет, проведено на 03.09.2015 г., Прот. № 70. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект „Младите хора в община Свищов – активни участници в местния трудов пазар” по процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни“ по ОПРЧР 2014-2020.

2015-09-03 14:05:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1283 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на улица с ОК1059 – ОК1060 – ОК1061 по регулационния план на гр. Свищов.

2015-07-30 17:23:23

Р Е Ш Е Н И Е № 1282 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2015 год

2015-07-30 17:22:18

Р Е Ш Е Н И Е № 1281 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Й. П. Й.

2015-07-30 13:04:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1280 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. С. М.

2015-07-30 13:02:57

Р Е Ш Е Н И Е № 1279 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. Б. П.

2015-07-30 13:01:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1278 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. В. Л.

2015-07-30 13:00:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1277 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Г. Д.

2015-07-30 12:59:33

Р Е Ш Е Н И Е № 1276 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. И.

2015-07-30 12:58:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1275 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Й. Н.

2015-07-30 12:57:17

Р Е Ш Е Н И Е № 1274 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. Ц.

2015-07-30 12:56:12

Р Е Ш Е Н И Е № 1273 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Н. К.

2015-07-30 12:55:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1272 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Вземане на решение за разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Преходно жилище” село Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище ” № 1

2015-07-30 10:40:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1271 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерна паралелка за учебната 2015-2016 година в СОУ „Димитър Благоев”

2015-07-30 10:40:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1270 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Актуализиране Списъка на средищните училища за учебната 2015/2016 година за Община Свищов

2015-07-30 10:40:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1269 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Откриване на процедура за номиниране на съдебни заседатели за Районен съд Свищов

2015-07-30 10:39:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1268 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2015-07-30 10:39:17

Р Е Ш Е Н И Е № 1267 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2015-07-30 10:38:51

Р Е Ш Е Н И Е № 1266 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост

2015-07-30 10:38:28

Р Е Ш Е Н И Е № 1265 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина

2015-07-30 10:38:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1264 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2015-07-30 10:37:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1263 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2015-07-30 10:37:18

Р Е Ш Е Н И Е № 1262 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Застраховане на имоти – частна общинска собственост

2015-07-30 10:36:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1261 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Дарение на недвижим имот общинска собственост на Министерство на здравеопазването

2015-07-30 10:36:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1260 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.81.51 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2015-07-30 10:36:10

Р Е Ш Е Н И Е № 1259 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на външно ел. захранване, за присъединяване на ПИ 062001, по КВС на землището на с. Царевец с ЕКАТТЕ 78121 към съществуващ Ж.Р. № Ц97 от ЕП 20 кV „Совата”

2015-07-30 10:35:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1258 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) № 000163, (ПИ) № 000165 и (ПИ) 000166, местност „Кривулка”, по КВС на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов и Парцеларни планове (ПП) за мрежите на техническата инфраструктура

2015-07-30 10:35:21

Р Е Ш Е Н И Е № 1257 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III, кв. 24А по действащия план на с. Морава, общ. Свищов

2015-07-30 10:34:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1256 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди

2015-07-30 10:34:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1255 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година

2015-07-30 10:34:11

Р Е Ш Е Н И Е № 1254 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Отмяна на предходни решения на Общински съвет – Свищов

2015-07-30 10:33:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1253 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2015-07-30 10:32:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1252 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Трансгранична дунавска система за управление на извънредни ситуации“ на община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година

2015-07-30 10:32:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1251 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Модернизация на окръжен път DJ 506 Скурту Маре (DJ 701) - Негрени, от км 87+000-94+160 (7,160 км) и изграждане на нова пътна връзка, продължение на републикански път II-52, от ОК 9722 на ул. „33-ти Св. полк” до ОТ 759 на ул. „Дунав” в гр. Свищов, област Велико Търново” на Oбщина Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година

2015-07-30 10:31:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1250 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Повишаване на атрактивността на трансграничния регион Зимнич - Свищов, чрез развитие на зелени площи за отдих и развлечения” на Община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година

2015-07-30 10:31:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1249 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.07.2015 г., Прот. № 69. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Изграждане на система за дезинсекция срещу вредителите в трансграничния регион Дунав Юг“ на Община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година

2015-07-30 10:30:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1248 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. П. К.

2015-06-25 14:01:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1247 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. В. Г.

2015-06-25 14:01:24

Р Е Ш Е Н И Е № 1246 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. А. Й.

2015-06-25 14:01:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1245 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Й. К.

2015-06-25 14:00:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1244 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. Л.

2015-06-25 14:00:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1243 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. Н. П.

2015-06-25 13:59:44

Р Е Ш Е Н И Е № 1242 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. С. М.

2015-06-25 13:59:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1241 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Свищов“

2015-06-25 13:59:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1240 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Бъдещо партньорство с гр. Осиек, Хърватия

2015-06-25 13:58:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1239 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Приватизация на обособен обект

2015-06-25 13:58:10

Р Е Ш Е Н И Е № 1238 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2015-06-25 13:57:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1237 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ), Специализирани план – схеми и Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура на поземлен имот (ПИ) 65766.131.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов за установяване на нова Устройствена зона (УЗ) – „Предимно производствена” – (Пп), режим на застрояване, отреждане и пределнодопустими устройствени показатели, съобразно начина и характера на бъдещото застрояване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ

2015-06-25 13:57:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1236 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Даване на съгласие за определяне на трасе за водоснабдяване, преминаващо през ПИ 65766.605.7 - местен път, публична общинска собственост, за захранване на ПИ 65766.131.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2015-06-25 13:56:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1235 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Сключване на договор за наем между Община Свищов и „Свилоза” АД гр. Свищов с цел обособяване на приют за безстопанствени кучета

2015-06-25 13:56:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1234 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2015-06-25 13:55:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1233 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост на част от поземлен имот (ПИ) 427, попадащ в улична регулация на улица с ОК 49-ОК 44 към ново обособен УПИ ІХ - 429 от кв. 18, собственост на физическо лице по Проект за изменение – План за регулация и застрояване на поземлен имот (ПИ) 427, попадащ в улична регулация на улица с ОК 49-ОК 44 и урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-151, от кв.18 по регулационния план на село Морава, община Свищов

2015-06-25 13:55:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1232 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост на части от поземлен имот с идентификатор 65766.702.9603, публична общинска собственост, улица с ОК 526-ОК 565а към УПИ VІІ-2139, ПИ 65766.702.184 по КККР, собственост на юридическо лице и към УПИ V-2136, ПИ 65766.702.2133 по КККР, публична общинска собственост, от кв. 225 по Проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ V-2139, УПИ V-2136, общинска собственост и улица с ОК 526-ОК 565а по Подробно устройствения план на гр. Свищов

2015-06-25 13:53:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1231 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост

2015-06-25 13:53:23

Р Е Ш Е Н И Е № 1230 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларни планове (ПП) на техническата инфраструктура в части „Електро” и „В и К” за захранване на поземлен имот (ПИ) № 030061, м. „Балабанова чешма”, землище на с. Царевец, общ. Свищов

2015-06-25 13:52:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1229 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Даване съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ между „Вардмекс” ООД, с. Вардим и Община

2015-06-25 13:52:29

Р Е Ш Е Н И Е № 1228 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели през землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118, общ. Свищов и землището на гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766

2015-06-25 13:52:02

Р Е Ш Е Н И Е № 1227 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVII – 553, (УПИ) ХХ – 549 и (УПИ) XIХ – 550, кв. 47 по плана на гр. Свищов

2015-06-25 13:51:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1226 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година

2015-06-25 13:51:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1225 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2015-06-25 13:50:50

Р Е Ш Е Н И Е № 1224 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Свищов

2015-06-25 13:50:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1223 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Свищов

2015-06-25 13:50:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1222 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект

2015-06-25 13:49:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1221 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на Кметство Царевец Проект Традиция и танц-Дунав мост „Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година Приоритетна ос 2, Един зелен регион Спесифична цел 2,1 Подобряване на устойчивото ползване на ресурсите и природното културно наследство

2015-06-25 10:45:16

Р Е Ш Е Н И Е № 1220 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Кандидатстване с проект на община Свищов по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 година

2015-06-25 10:44:55

Р Е Ш Е Н И Е № 1219 от заседание на Общинския съвет, проведено на 25.06.2015 г., Прот. № 68. ОТНОСНО: Избор на одитор за 2015 година на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2015-06-25 10:44:30

Р Е Ш Е Н И Е № 1218 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 1174/30.04.2015 г., Прот. № 65 на Общински съвет – Свищов за предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-5367/26.05.2015 г. на Областен управител на Област Велико Търново

2015-05-28 10:26:28

Р Е Ш Е Н И Е № 1217 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Й. С.

2015-05-28 10:26:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1216 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Г. К.

2015-05-28 10:25:29

Р Е Ш Е Н И Е № 1215 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. Х. Р.

2015-05-28 10:25:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1214 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. В. М.

2015-05-28 10:23:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1213 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. А. Д.

2015-05-28 10:23:23

Р Е Ш Е Н И Е № 1212 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ж. П. С.

2015-05-28 10:23:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1211 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Т. Г.

2015-05-28 10:22:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1210 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване на Община Свищов по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

2015-05-28 10:22:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1209 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на oбщина Свищов

2015-05-28 10:21:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1208 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране ползването на мери и пасища в землищата на Община Свищов за стопанската 2015/2016 година

2015-05-28 10:21:30

Р Е Ш Е Н И Е № 1207 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Вземане на решение за предоставяне на помещение за администриране на проектните дейности и за нуждите на Звеното за почасови социални услуги по Процедура BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

2015-05-28 10:21:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1206 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.131.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ

2015-05-28 10:20:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1205 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II, кв. 36 по плана на гр. Свищов

2015-05-28 10:20:16

Р Е Ш Е Н И Е № 1204 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 65766.81.51 по КК и КР на землището на гр. Свищов

2015-05-28 10:19:50

Р Е Ш Е Н И Е № 1203 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) V - 2136 за „озеленяване” и (УПИ) VII – 2139, кв. 225 по плана на гр. Свищов, и улица с ОК526 – ОК565а по регулационния план на гр. Свищов

2015-05-28 10:19:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1202 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, отклонение от съществуваща ОКЛ Царевец – Червена, Община Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2015-05-28 10:19:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1201 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Изменение на Решение № 632/24.02.2006 г., на Общински съвет – Свищов

2015-05-28 10:18:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1200 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от ПИ с идентификатор 65766.701.5, общинска собственост към УПИ ІІ от кв. 36, ПИ 65766.701.4082, собственост на „Феникс 2” ООД и от ПИ 65766.701.4082, собственост на „Феникс 2” ООД към ПИ 65766.701.5, общинска собственост по Подробно устройствения план на гр. Свищов

2015-05-28 10:18:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1199 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от УПИ ХVІІ-общинска собственост, ПИ с идентификатор 65766.702.110 към УПИ ХVІІІ, ПИ с идентификатор 65766.702.111, собственост на „Кристиана” ЕООД от кв. 159 по Подробно устройствения план на гр. Свищов

2015-05-28 10:17:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1198 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”

2015-05-28 10:17:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1197 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 година

2015-05-28 10:16:57

Р Е Ш Е Н И Е № 1196 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост (с. Козловец)

2015-05-28 10:16:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1195 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година

2015-05-28 10:16:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1194 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Промяна в Решение № 1185 от 30.04.2015 г., Протокол № 65 на Общински съвет – Свищов относно финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи“ за 2015 година

2015-05-28 10:15:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1193 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2015 година

2015-05-28 10:15:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1192 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия

2015-05-28 10:14:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1191 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Приемане на допълнение в Наредба за реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна база от спортни клубове в Община Свищов

2015-05-28 10:14:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1190 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект

2015-05-28 10:14:02

Р Е Ш Е Н И Е № 1189 от заседание на Общинския съвет, проведено на 28.05.2015 г., Прот. № 67. ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет – СОУ “Цветан Радославов” гр. Свищов

2015-05-28 10:13:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1188 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 66. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2015-04-30 17:43:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1187 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД

2015-04-30 17:41:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1186 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Упражняване правата на принципал към „Дунавско дело” ЕООД

2015-04-30 17:39:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1185 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2015 година

2015-04-30 17:38:55

Р Е Ш Е Н И Е № 1184 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. И. А.

2015-04-30 15:49:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1183 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на А. А. З.

2015-04-30 15:48:30

Р Е Ш Е Н И Е № 1182 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Р. П.

2015-04-30 15:44:59

Р Е Ш Е Н И Е № 1181 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на ФК „Морава” с. Морава

2015-04-30 10:11:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1180 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2014 година и Общинска програма за закрила на детето за 2015 година

2015-04-30 10:10:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1179 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги – 2016 година

2015-04-30 10:10:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1178 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди

2015-04-30 10:09:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1177 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Допълнение в Решение 1125/2015 г., Протокол № 63/26.02.2015 г. относно обособяване на платен дневен паркинг на ул. „Д. Г. Анев“

2015-04-30 10:09:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1176 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно ползване

2015-04-30 10:09:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1175 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Разпореждане в имот частна общинска собственост – учредяване на допълнително право на строеж за пристройка

2015-04-30 10:08:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1174 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление

2015-04-30 10:08:14

Р Е Ш Е Н И Е № 1173 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост

2015-04-30 10:07:54

Р Е Ш Е Н И Е № 1172 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2015-04-30 10:07:30

Р Е Ш Е Н И Е № 1171 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – отстъпване право на строеж за пристрояване и надстрояване на нежилищна сграда, собственост на физическо лице

2015-04-30 10:07:07

Р Е Ш Е Н И Е № 1170 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 3404, кв. 207 по плана на гр. Свищов

2015-04-30 10:06:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1169 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот УПИ I - 4121, общински, кв. 7 по плана на гр. Свищов

2015-04-30 10:06:15

Р Е Ш Е Н И Е № 1168 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) 427, попадащ в улична регулация на улица с ОК49 – ОК44 и урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ – 151, кв. 18 по действащия план на с. Морава, общ. Свищов

2015-04-30 10:05:51

Р Е Ш Е Н И Е № 1167 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Разпореждане с урегулирани имоти УПИ ІХ-173, ХІ-175, ХІІ-176 от кв. 65 по Подробния устройствен план (парцели в югозападната част на двора на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов)

2015-04-30 10:05:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1166 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2014 година

2015-04-30 10:05:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1165 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация

2015-04-30 10:04:37

Р Е Ш Е Н И Е № 1164 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на допълнениe в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2015-04-30 10:04:11

Р Е Ш Е Н И Е № 1163 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

2015-04-30 10:03:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1162 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов

2015-04-30 10:03:23

Р Е Ш Е Н И Е № 1161 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов

2015-04-30 10:02:26

Р Е Ш Е Н И Е № 1160 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Удължаване на срока на Запис на заповед, във връзка с искане за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, за проект: „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов” – Договор BG161PO001/1.4-09/2012/030 от 20.05.2013 г.

2015-04-30 10:02:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1159 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Годишен доклад за 2014 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година

2015-04-30 10:01:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1158 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2015-04-30 10:01:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1157 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД

2015-04-30 10:00:43

Р Е Ш Е Н И Е № 1156 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2015-04-30 10:00:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1155 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2015 година – създаване на нов обект

2015-04-30 09:59:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1154 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Община Свищов за 2014 година

2015-04-30 09:59:33

Р Е Ш Е Н И Е № 1153 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Дунавско дело” ЕООД – гр. Свищов за 2014 година

2015-04-30 09:59:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1152 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Медико – техническа лаборатория – Свищов” ЕООД – гр. Свищов за 2014 година

2015-04-30 09:58:44

Р Е Ш Е Н И Е № 1151 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – гр. Свищов за 2014

2015-04-30 09:58:19

Р Е Ш Е Н И Е № 1150 от заседание на Общинския съвет, проведено на 30.04.2015 г., Прот. № 65. ОТНОСНО: Приемане на годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов за 2014 година

2015-04-30 09:57:55

Р Е Ш Е Н И Е № 1149 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Приватизация на обект

2015-03-26 10:49:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1148 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Т. М.

2015-03-26 09:55:32

Р Е Ш Е Н И Е № 1147 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на З. Г. З.

2015-03-26 09:55:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1146 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Г. Х. А.

2015-03-26 09:54:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1145 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от С. В.И.

2015-03-26 09:54:25

Р Е Ш Е Н И Е № 1144 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от В. М. А.

2015-03-26 09:54:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1143 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Х. А. Н.

2015-03-26 09:53:40

Р Е Ш Е Н И Е № 1142 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на от Г. К. Р.

2015-03-26 09:53:18

Р Е Ш Е Н И Е № 1141 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. И. Х.

2015-03-26 09:52:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1140 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Отчет за 2014 г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов (Приета с Решение № 389/31.03.2005 г. на Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2014 г. на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2011 – 2014 г. (Приета с Решение № 243/28.06.2012 г. на Общински съвет – Свищов)

2015-03-26 09:52:29

Р Е Ш Е Н И Е № 1139 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, частна общинска собственост – право на пристрояване и/или надстрояване на жилищна сграда

2015-03-26 09:52:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1138 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XVII и (УПИ) XVIII, кв. 159 по плана на гр. Свищов

2015-03-26 09:51:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1137 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) І и УПИ II - 267, кв. 46 по действащия план на с. Овча могила, общ. Свищов

2015-03-26 09:50:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1136 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ, кв. 16 по плана на гр. Свищов, улица – тупик с ОК 217 – ОК 163, улица с ОК168 – ОК169 – ОК170 и улична регулация между тях по регулационния план на гр. Свищов

2015-03-26 09:50:13

Р Е Ш Е Н И Е № 1135 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна електронна съобщителна мрежа – оптичен кабел, отклонение от съществуваща ОКЛ Царевец – Червена, Община Свищов, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

2015-03-26 09:49:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1134 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Съгласуване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за „Винпром”, кв. 91 по плана на гр. Свищов

2015-03-26 09:45:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1133 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2015-03-26 09:44:45

Р Е Ш Е Н И Е № 1132 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Приемане на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов

2015-03-26 09:42:44

Р Е Ш Е Н И Е № 1131 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Одобряване на прогнози за периода 2016-2018 година

2015-03-26 09:42:29

Р Е Ш Е Н И Е № 1130 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Свищов и на реда за издаване и подмяна на холограмни стикери

2015-03-26 09:42:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1129 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов

2015-03-26 09:41:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1128 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64. ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дъл

2015-03-26 09:41:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1127 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.03.2015 г., Прот. № 64, ОТНОСНО: Изменение на Решение №1096/12.02.2015 година, Протокол №62, относно приемане бюджета на Община Свищов за 2015 година

2015-03-26 09:40:44

Р Е Ш Е Н И Е № 1126 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2014/2015 г.

2015-02-26 18:26:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1125 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Обособяване на платен дневен паркинг

2015-02-26 18:25:41

Р Е Ш Е Н И Е № 1124 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Детски хор „Дъга” за участие в ХХІІІ Меджународни детско-юношески хорови празници „Добри Войников”

2015-02-26 18:24:48

Р Е Ш Е Н И Е № 1123 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Н. Т. И.

2015-02-26 14:01:16

Р Е Ш Е Н И Е № 1122 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. З. А.

2015-02-26 14:00:05

Р Е Ш Е Н И Е № 1121 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Е.Я. А.

2015-02-26 13:58:53

Р Е Ш Е Н И Е № 1120 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. А. К.

2015-02-26 13:57:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1119 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Л. И.

2015-02-26 13:56:10

Р Е Ш Е Н И Е № 1118 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Приемане на общински План за защита при бедствия на територията на Община Свищов

2015-02-26 09:32:09

Р Е Ш Е Н И Е № 1117 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2015 година

2015-02-26 09:31:46

Р Е Ш Е Н И Е № 1116 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Свищов за 2014 година

2015-02-26 09:31:20

Р Е Ш Е Н И Е № 1115 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов

2015-02-26 09:29:58

Р Е Ш Е Н И Е № 1114 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Определяне на началния размер на наемната цена и/или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд стопанската за 2015/2016 година

2015-02-26 09:29:27

Р Е Ш Е Н И Е № 1113 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Заповед № ОА04-1585/12.02.2015 г. на Областен управител на Област Велико Търново за връщане на Решение № 1073/29.01.2015 г., Прот. № 61 на Общински съвет – Свищов за ново разглеждане

2015-02-26 09:29:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1112 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”

2015-02-26 09:28:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1111 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост

2015-02-26 09:28:17

Р Е Ш Е Н И Е № 1110 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Разпореждане с имот, публична общинска собственост

2015-02-26 09:27:52

Р Е Ш Е Н И Е № 1109 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Обявяване на недвижими имоти за публична общинска собственост

2015-02-26 09:27:28

Р Е Ш Е Н И Е № 1108 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2015-02-26 09:27:06

Р Е Ш Е Н И Е № 1107 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост

2015-02-26 09:26:39

Р Е Ш Е Н И Е № 1106 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Извеждане от експлоатация на Язовир „Козловец”, с. Козловец, община Свищов

2015-02-26 09:26:15

Р Е Ш Е Н И Е № 1105 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Извеждане от експлоатация на Язовир „Кюклюка”- с. Морава, община Свищов

2015-02-26 09:25:50

Р Е Ш Е Н И Е № 1104 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) № 328010, (ПИ) № 328011 и (ПИ) № 328025, местност „Бурча” по КВС на землището на с. Вардим и Парцеларни планове (ПП) на техническата инфраструктура: част „Електро” и част „В и К”

2015-02-26 09:25:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1103 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на резервно ел. захранване – подземна кабелна линия 20 кV на Свинекомплекс „Биляна” - с. Б. Сливово в ПИ № 000159, м. „Кривулка”, по КВС на землището на с. Б. Сливово с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов

2015-02-26 09:25:00

Р Е Ш Е Н И Е № 1102 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на външно ел. захранване

2015-02-26 09:24:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1101 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 г.

2015-02-26 09:24:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1100 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2015 година

2015-02-26 09:23:31

Р Е Ш Е Н И Е № 1099 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Постъпило предложение от Районна прокуратура гр. Свищов против Решение № 949/31.07.2014 г., Прот. № 55 на Общински съвет – Свищов за одобряване на финансово участие на Община Свищов в реализиране на проект „Градска скулптурна композиция „Алеко Константинов“ на Столична Община.

2015-02-26 09:23:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1098 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Одобряване изплащането на членски внос в национални асоциации

2015-02-26 09:22:38

Р Е Ш Е Н И Е № 1097 от заседание на Общинския съвет, проведено на 26.02.2015 г., Прот. № 63. ОТНОСНО: Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов

2015-02-26 09:21:24

Р Е Ш Е Н И Е № 1096 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.02.2015 г., Прот. № 62. ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Свищов за 2015 година

2015-02-12 15:03:50

Р Е Ш Е Н И Е № 1095 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.02.2015 г., Прот. № 62. ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Свищов

2015-02-12 15:02:23

Р Е Ш Е Н И Е № 1094 от заседание на Общинския съвет, проведено на 12.02.2015 г., Прот. № 62. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация през 2015 година в Община Свищов

2015-02-12 15:01:08

Р Е Ш Е Н И Е № 1093 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Й. А. М.

2015-01-29 11:30:56

Р Е Ш Е Н И Е № 1092 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Д. П. Б.

2015-01-29 11:26:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1091 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Г. М.

2015-01-29 11:25:30

Р Е Ш Е Н И Е № 1090 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. И. Г.

2015-01-29 11:24:23

Р Е Ш Е Н И Е № 1089 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Л. Е. Н.

2015-01-29 11:23:04

Р Е Ш Е Н И Е № 1088 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Д. Г.

2015-01-29 11:21:42

Р Е Ш Е Н И Е № 1087 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. М. З.

2015-01-29 11:20:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1086 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на И. З. А.

2015-01-29 11:18:24

Р Е Ш Е Н И Е № 1085 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. Г. О.

2015-01-29 11:17:16

Р Е Ш Е Н И Е № 1084 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. В. М. - И.

2015-01-29 11:16:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1083 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Д. Т. - П.

2015-01-29 11:14:34

Р Е Ш Е Н И Е № 1082 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на К. Л. Б.

2015-01-29 11:13:28

Р Е Ш Е Н И Е № 1081 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Утвърждаване цените за ползваните от горските територии – общинска собственост остатъци от дървесина в сечището след освидетелстването им

2015-01-29 09:17:47

Р Е Ш Е Н И Е № 1080 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) V, кв. 6; (УПИ) І-64, (УПИ) ІІ-65, ІІІ, (УПИ) VІІ-66, (УПИ) ІV-67, (УПИ) VІІІ-67, (УПИ) V-68 и (УПИ) VІ-69, кв. 43; (УПИ) ХV-70, (УПИ) І-70, (УПИ) ХІV-70, (УПИ) ІІ-71, (УПИ) ХVІ-71, (УПИ) ІІІ-72, (УПИ) ІV-73, (УПИ) V-74, (УПИ) ХVІІ-91, (УПИ) ХVІІІ-91, (УПИ) ХІV-91, (УПИ) VІІ-92, (УПИ) VІІІ-93, (УПИ) ІХ-94, (УПИ) Х-95, (УПИ) ХІ-96, (УПИ) ХІІ-97 и (УПИ) ХІІІ-98, кв. 50; (УПИ) VІ-99, (УПИ) І-99, (УПИ) VІІ-99, (УПИ) ІІ-100, (УПИ) V-100, (УПИ) ІІІ-101 и (УПИ) ІV-102, кв. 58 по действащия план на с. Вардим и Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за укрепване на бреговата ивица на р. Дунав в поземлен имот (ПИ) 000226 по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118; Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за укрепване на бреговата ивица на р. Дунав в поземлен имот (ПИ) 507009 по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на с. Вардим с ЕКАТТЕ 10118 и актуализиране, попълване и цифровизиране на част от кадастралният план на с. Вардим в обхват кв. 6, кв. 43, кв. 50 и кв. 58 по регулационния план на с. Вардим

2015-01-29 09:17:22

Р Е Ш Е Н И Е № 1079 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО Кандидатстване за придобиване право на собственост, чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти държавна собственост

2015-01-29 09:17:01

Р Е Ш Е Н И Е № 1078 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на МПС

2015-01-29 09:16:36

Р Е Ш Е Н И Е № 1077 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост (търговски обект на партера в сградата на Кметство с. Драгомирово)

2015-01-29 09:16:12

Р Е Ш Е Н И Е № 1076 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Преобразуване на имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост

2015-01-29 09:15:49

Р Е Ш Е Н И Е № 1075 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”

2015-01-29 09:15:03

Р Е Ш Е Н И Е № 1074 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 632/24.02.2006 г.

2015-01-29 09:14:35

Р Е Ш Е Н И Е № 1073 oт заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Управление на публична общинска собственост

2015-01-29 09:14:11

Р Е Ш Е Н И Е № 1072 от заседание на Общинския съвет, проведено на 29.01.2015 г., Прот. № 61. ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов

2015-01-29 09:13:49