ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2020 г.

2022-05-10 14:06:55

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - гр. Свищов за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.

2022-04-21 13:39:47

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - гр. Свищов за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

2022-04-21 13:39:09

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - гр. Свищов за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.

2022-04-21 13:38:17

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - гр. Свищов за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

2022-04-21 13:37:15

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Свищов за 2021 г.

2022-03-16 11:25:03

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Свищов за 2020 г.

2022-03-16 11:24:26

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2021 г.

2022-03-16 11:16:45

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2020 г.

2022-03-16 11:16:35

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Свищов за 2019 г.

2020-06-01 11:18:55

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2019 г.

2020-06-01 11:16:19