Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Свищов за 2023 г.

2024-03-25 14:27:09

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2023 г.

2023-12-12 16:00:57

ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2022 ГОДИНА, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №1162/28.09.2023 Г., ПРОТ. №79 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

2023-09-29 17:07:47

Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД, ЕИК 104514085 и разпределяне на печалбата, приет с Решение №1100/27.07.2023 г., Прот. №75 на Общински съвет - Свищов

2023-08-14 14:44:56

Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишен доклад за дейността през 2022 г., Доклад на независимия одитор на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД, ЕИК 104509202 за 2022 г., разпределяне на печалбата, освобождаване на управителя от отговорност и избор на регистриран одитор за 2023 г., приети с Решение №1081/29.06.2023 г., Прот. №73 на Общински съвет - Свищов

2023-07-05 13:27:50

Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишен доклад за дейността през 2022 г., Доклад на независимия одитор на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, ЕИК 205443197 за 2022 г., разпределяне на печалбата, освобождаване на Съвета на директорите от отговорност и избор на регистриран одитор за 2023 г., приети с Решение №1080/29.06.2023 г., Прот. №73 на Общински съвет - Свищов

2023-07-05 13:24:51

Годишен финансов отчет за 2022 г., Годишен доклад за дейността през 2022 г. на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, ЕИК 204704655, разпределение на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност, приети с Решение №1079/29.06.2023 г., Прот. №73 на Общински съвет - Свищов

2023-07-05 13:13:35

Годишен финансов отчет за 2022 г. на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901, разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност, приет с Решение №1078/29.06.2023 г., Прот. №73 на Общински съвет - Свищов

2023-07-05 13:10:23

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СВИЩОВ В ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 Г. ДО 31.12.2022 Г.

2023-04-10 08:33:28

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Свищов за 2022 г.

2023-03-23 13:30:19

Отчет на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.

2023-03-02 16:30:04

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и на неговите комисии за периода 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.

2023-03-02 16:28:59

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2022 г.

2022-12-14 14:44:38

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 879/27.10.2022 Г., ПРОТ. № 56 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

2022-10-31 13:45:55

ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2021 Г., ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 865/27.10.2022 Г., ПРОТ. № 56 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

2022-10-31 13:43:44

Отчет на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

2022-10-07 11:31:10

Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и неговите комисии за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

2022-10-07 11:29:52

Годишен финансов отчет за 2021 г., Годишен доклад за дейността през 2021 г. и Доклад на независимия одитор за 2021 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД, ЕИК 104509202, приети с Решение № 791/30.06.2022 г., Прот. № 50 на Общински съвет - Свищов

2022-07-08 11:36:14

Годишен финансов отчет за 2021 г. и Годишен доклад за дейността през 2021 г. на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, ЕИК 204704655, приети с Решение № 790/30.06.2022 г., Прот. № 50 на Общински съвет - Свищов

2022-07-08 11:26:42

Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 104600901, приет с Решение № 789/30.06.2022 г., Прот. № 50 на Общински съвет - Свищов

2022-07-08 11:24:16

Годишен финансов отчет за 2021 г., Годишен доклад за дейността през 2021 г. и Доклад на независимия одитор за 2021 г. на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, ЕИК 205443197, приети с Решение № 788/30.06.2022 г., Прот. № 50 на Общински съвет - Свищов

2022-07-08 11:22:45

Годишен финансов отчет за 2021 г. и Годишен доклад за дейността през 2021 г. на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” ЕООД, ЕИК 104514085, приети с Решение № 787/30.06.2022 г., Прот. № 50 на Общински съвет - Свищов

2022-07-08 11:20:19

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-2020) ЗА 2020 г.

2022-05-10 14:06:55

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - гр. Свищов за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.

2022-04-21 13:39:47

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - гр. Свищов за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

2022-04-21 13:39:09

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - гр. Свищов за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г.

2022-04-21 13:38:17

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - гр. Свищов за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

2022-04-21 13:37:15

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Свищов за 2021 г.

2022-03-16 11:25:03

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Свищов за 2020 г.

2022-03-16 11:24:26

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2021 г.

2022-03-16 11:16:45

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2020 г.

2022-03-16 11:16:35

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Свищов за 2019 г.

2020-06-01 11:18:55

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2019 г.

2020-06-01 11:16:19