• петък, 07 юни 2024
  • 204 преглеждания

Заповед относно настъпване на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури на територията на Община Свищов, считано от 06.06.2024 г.

ЗАПОВЕД

№ 630 РД-01-03

гр. Свищов, 06.06.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка с писмо с рег. индекс 24-00-381/06.06.2024 г. и Заповед № РД-04-58/06.06.2024 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново

О Б Я В Я В А М:

Настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури на територията на община Свищов, считано от 06.06.2024 г. и определям следните мерки за противопожарната безопасност:

Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изоравене на стърнищата.

Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, премиващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Извършването им се допуска след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Забранявам паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи, и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

Задължавам физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Задължавам директора на общинско предприятие „Чистота – Свищов“ гр. Свищов да осигури нощуването на автоцистерна (водоноска) в района на РСПБЗН гр. Свищов за използването ѝ в извън работно време, както и през почивните и празничните дни при възникване на пожари в района на община Свищов след поискване от РСПБЗН.

При неизпълнение на настоящата заповед всички физически и юридически лица носчт отговорност по ЗМСМА и Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Свищов.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на : Бедри Алиев – заместник кмет на община Свищов и гл. инспектор инж. Светлин Михайлов – началник на РСПБЗН Свищов.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните лица, кметовете на населени места и обществеността. Същата да се постави на информационните табла в сградите на общината и населените места, както и да се публикува във вестниците „Дунавско дело“ и „Дунавска зора“, и разгласи чрез местните електронни медии.

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ