Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Свищов

2021-12-03 11:42:40

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2021 година

2021-11-30 11:26:21

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2020 година

2021-02-18 11:23:34

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СВИЩОВ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 554-АД-08-01/30.03.2020 г. (PDF) - АКТУАЛЕН

2020-09-29 15:45:38

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ И ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 390-РД-01-03/25.02.2016 Г.

2017-11-14 15:57:29

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯТ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА СВИЩОВ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 855-РД-01-03/18.05.2016 Г.

2017-11-14 15:52:34

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА СВИЩОВ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 784-РД-01-03/05.05.2016 Г.

2017-11-14 15:50:19

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 651-РД-01-03/12.04.2016 Г.

2017-11-14 15:46:53

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВИЩОВ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № 650-РД-01-03/12.04.2016 Г.

2017-11-14 15:45:26

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ,НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 15/02.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 4

2017-11-14 15:38:53

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СЛУЧАИ НА НЕРЕДНОСТИ В ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

2017-11-14 15:37:23

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ И СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

2017-11-14 14:35:46

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СВИЩОВ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 371-РД-01-03/24.02.2016 г. (PDF)

2017-11-14 14:34:05

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ, МАНДАТ 2015-2019 г.

2017-11-14 14:30:24

ЕВРОПЕЙСКИ КОДЕКС ЗА ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

2017-11-14 14:29:48

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ

2017-11-14 14:28:03

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЛУЖИТЕЛ

2017-11-14 14:27:35

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТАЦИОННАТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

2017-11-14 14:27:04