Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

 

Експресна - 1 ден            
                     4 лв.

 

ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗДАВА : ЦЕНТЪР ЗА АДМ. ОБСЛУЖВАНЕ (ЦАО)
„Уникредит Булбанк” АД ТЕЛЕФОН : 0631 / 68 120
филиал Свищов
За плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG20UNCR70008424465133
BIC: UNCRBGSF
Код административни такси - 448007

 

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъде издадено удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.

 

Кой може да заяви услугата:

 

• Лицето, за което се отнася удостоверението за постоянен адрес;

• Упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно;

• Законни представители.

 

Заявителят или изрично упълномощено лице подава попълнен образец Адресна карта за настоящ адрес, с приложените документи в административното звено, отговорно за предоставяне на услугата, към Общинска администрация.
Адресната регистрация се извършва веднага, когато адресът е включен в националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Р България, а при заявяване на адрес, който не е включен в националния класификатор услугата се извършва в срок до 7 работни дни.

 

- Правно основание

Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 23

Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - чл. 138, ал. 2

 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 • Адресна карта за настоящ адрес;
 • Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение от МП за придобито българско гражданство (за чужденци);
 • Документ за собственост; договор за ползване на имота за жилищни нужди; декларации по чл.92, ал.3 и чл.92, ал.6 от ЗГР за съгласие на собственика на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес; настанителна заповед или договор за наем за лица настанени в държавни или общински жилища; договор за предоставяне на социални услуги; договор за настаняване в специализирани институции;
 • Ксерокопие от нотариален акт или ксерокопие от договор за ползване на имота за жилищни нужди;
 • Документ за самоличност;
 • Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация.

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно

 

Образци на документи

Адресна карта за настоящ адрес

 

Възможни начини за заявяване

• Със заявление на гише в център за административно обслужване
• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация.

 

- Резултат от услугата

 

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини:

 

 • лично от звеното за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга;
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.