• вторник, 01 август 2023
  • 642 преглеждания

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Общински съвет – Свищов, на основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, публикува Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново за мандат 2024 г. – 2028 г., заедно с техните автобиографии и мотивационни писма:

 

1. Деница Михайлова.

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 16.08.2023 г., от 15.30 часа, в сградата на Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. “Цанко Церковски” №2, стая №13, Общински съвет – Свищов.

 

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Свищов становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “НУГПОРС”: …………/п/…………..

                                                              /Елена Александрова/

 

Автобиографии и мотивационни писма