• четвъртък, 29 септември 2022
  • 254 преглеждания

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ до Вергиния Генадиева Юриева, Камен Вергилов Генадиев, Хасан Ахмедов Хасанов, Атидже Юнусова Асанова, Билгин Хасанов Ахмедов, Билянт Хасанов Ахмедов, Бирхан Хасанов Ахмедов, Мендуха Макбулова Рамаданова, Емилия Дианова Матеева, Калин Петров Николов, Стиван Калинов Петров, Кевин Калинов Петров, Факие Мастънова Сейдалиева, Мъстън Джевдетов Сейдалиев, Айше Джевдетова Сейдалиева, Мелиса Исмаил Нехат, Васил Маринов Тодоров, Величка Милкова Тодорова, Нели Ярославова Атанасова, Тихомир Станиславов Михайлов и Маруся Георгиева Филипова

Община Свищов, на основание чл. 61 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Вергиния Генадиева Юриева, Камен Вергилов Генадиев, Хасан Ахмедов Хасанов, Атидже Юнусова Асанова, Билгин Хасанов Ахмедов, Билянт Хасанов Ахмедов, Бирхан Хасанов Ахмедов, чрез законните му представители – Хасан Ахмедов Хасанов и Атидже Юнусова Асанова, Мендуха Макбулова Рамаданова, Емилия Дианова Матеева, чрез законнния й представител – Диана Младенова Матеева, Калин Петров Николов, Стиван и Кевин Калинови Петрови, чрез законните им представители - Калин Петров Николови и Маргарита Василева Маринова, Факие Мастънова Сейдалиева, Мъстън Джевдетов Сейдалиев, Айше Джевдетова Сейдалиева, Мелиса Исмаил Нехат, чрез законните й представители - Айше Джевдетова Сейдалиева и Исмаил Нехат Исмаил, Васил Маринов Тодоров, Величка Милкова Тодорова, Нели Ярославова Атанасова, Тихомир Станиславов Михайлов и Маруся Георгиева Филипова, че на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и чл. 140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация е издадена Заповед № 1082-РД-01-03/26.09.2022г. на Кмета на Община Свищов за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес в жилища от общинския жилищен фонд (ОЖФ) както следва:

- Вергиния Юриева и Камен Генадиев в жилище от ОЖФ с административен адрес – Бараки „Вежен“ № 16;

- Хасан Хасанов, Атидже Асанова, Билгин Ахмедов, Билянт Ахмедов, Бирхан Ахмедов в жилище от ОЖФ с административен адрес – Бараки „Вежен“ № 22А;

- Мендуха Рамаданова и Емилия Матеева в жилище от ОЖФ с административен адрес Бараки „Георги Матев“ № 6;

- Калин Николов, Стиван Петров и Кевин Петров в жилище от ОЖФ с административен адрес – ул. „Стоян Ников“ № 10, вх. В“, ет. 1, ап. 1;

- Стиван Петров, Кевин Петров, Факие Сейдалиева, Мъстън Сейдалиев, Айше Сейдалиева, Мелиса Нехат, Васил Тодоров и Величка Тодорова в жилище от ОЖФ с административен адрес – ул. „Стоян Ников“ № 3, вх. „Г“, ет. 7, ап. 19;

- Факие Сейдалиева и Мъстън Сейдалиев в жилище от ОЖФ с адрес Бараки „Вежен“ № 34;

- Нели Атанасова и Тихомир Михайлов в жилище от ОЖФ с административен адрес – ул. „Стоян Ников“ № 12, вх. „Б“, ет. 2, ап. 5;

- Маруся Филипова в жилище от ОЖФ с административен адрес ул. „Стоян Ников“ № 3, вх. „Г“, ет. 1, ап. 2.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд- гр. Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.

Екземпляр от Заповед № 1082-РД-01-03/2022г. на Кмета на Община Свищов може да бъде получен от заинтересованите лица в служба „ГРАО“, Община Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, ет. 1, ст. 19.