• сряда, 13 март 2024
  • 265 преглеждания

СЪОБЩЕНИЕ до Веселин М*** Захариев, Десислава В* Димитрова, Даниел В* Луканов и Ванесия Н* Цокова

Община Свищов на основание чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Веселин М*** Захариев, Десислава В* Димитрова, Даниел В* Луканов и Ванесия Н* Цокова, за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес в гр. Свищов, улица „Алеко Константинов“ № *.

Административното производство е образувано по искане на гражданин.

В тридневен срок от съобщаването лицата Веселин М*** Захариев, Десислава В* Димитрова, Даниел В* Луканов и Ванесия Н* Цокова могат да представят възражение, писмени доказателства, становище, искания и др.п. във връзка с образуваното административно производство на адрес: Община Свищов, Отдел „ГРАО“, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2 или на електронна поща с адрес: obshtina@svishtov.bg.