• понеделник, 12 декември 2022
  • 771 преглеждания

СЪОБЩЕНИЕ

Община Свищов на основание чл. 28б, ал. 4 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ съобщава на всички заинтересовани лица, че с протоколи /2 бр./ от 09.12.2022 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ са приети изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид на земите по § 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ПЗР на ЗСПЗЗ/ в землището на на гр. Свищов, представляващи : к.е. 3 /имот по КК 65766.10.9/ и к.е. 2 /имот по КК 65766.10.10/, местност „Царева нива“, к.е. 24 /имот по КК 65766.18.1/, м. „Вратика 1“, к.е. 65 /имот по КК 65766.30.1/, м. „Острица“, к.е. 68, 69 и 70 /имоти по КК 65766.31.25, 65766.31.29 и 65766.31.30/, м. „Нова острица“ и к.е. 158 / имот по КК 65766.57.1/, м. „Вардим 1“.

Плановете и придружаващата ги документация са изложени в Община Свищов /стая № 45/ и могат да бъдат разгледани по всяко време на работния ден.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения до Кмета на общината в едномесечен срок от обявлението в “Държавен вестник”.

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ