Награждаване:

Проф. д-р ик. н. Радко Радков е удостоен със званието „Почетен гражданин на град Свищов” с Решение № 390 / 26.11.2008 г. на Общински съвет – Свищов, Протокол № 25.
Удостояването е във връзка с неговата дългогодишна научна, преподавателска и краеведска дейност, както и за приноса му за изследване и популяризиране на културно-историческото наследство на град Свищов.

 

Биографични данни:

Проф. д-р ик. н. Радко Василев Радков е роден на 1 септември 1934 година в свищовското село Овча Могила, в учителско семейство.

От 1942 година живее в Свищов.

Завършва средното си образование в Свищовската Реална гимназия, а висшето си образование - през 1958 година във ВФСИ „Д. А. Ценов” – Свищов, специалност „Финанси и кредит”.

От 1 април 1958 до 1 май 1967 година работи в БНБ (всички длъжности до „Инспектор по кредита”).

В периода юни 1964 – април 1967 година е задочен аспирант към катедра „Финанси и кредит” в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, а от 1 май 1967 година е асистент в същата катедра.

На 11 май 1970 година става „Кандидат на икономическите науки”, на 1 февруари 1973 година – доцент по „Парично обръщение, кредит и международни валутни отношения”.

От 9 юни 1988 година е „Доктор на икономическите науки”, а на 22 февруари 1990 година става „Професор”.

От 1976 до 1983 година е два мандата заместник-декан на Финансовия факултет.

От 28.02.1987 до 12.12.1989 година е ръководител на катедра „Финанси и кредит”.

От 17.12.1987 до 12.11.1990 година е заместник-ректор на свищовското висше училище по научно-изследователската дейност.

От 19.11.1991 до 21.10.1992 година е декан на факултет „Финанси”.

Член на ВАК е в периода 1987-1991 г. и 1995 – 1997 г.

Член е на Редакционния съвет на сп. „Народностопански архив”.


Основните му научни и преподавателски интереси са в областта на международните валутни отношения, парите и банките. В тази област са и основните му публикации и изследвания:
„Валутната система на СИВ и проблеми на нейното управление" (в съавторство с Е Нейкова), Варна, 1978 г.; „Международната инвестиционна банка", Варна, 1975 г.; „Валути и валутни системи, Валутите”, Свищов, 1973 г.; „Въведение във валутната практика”, Свищов, 1993 г.; „Валутни системи”, Свищов, 1994 г.; „Банково дело” (колектив), Абагар, В. Търново; „Валути и валутни сделки", Свищов, 1995 г.; „Пари и банково дело” (колектив), Мартилен, София, 1995 г. и др. Участвал е в написването на статии за енциклопедиите: „Финансова и кредитна енциклопедия”, том I и том II, Варна, 1981 и 1982 г.; „Икономическа енциклопедия за всички, А – Я”,Варна, 1984 г. Автор е и в тритомника „История на финансовата и кредитната система на България”. Общо научните публикации, учебната литерату­ра и научните му изследвания са над 120 - предимно в областта на банковото дело и международните валутни отношения. Проф. д-р ик. н. Радко Радков чете лекции по „Валути и валутни системи” и разновидностите на тази учебна дисциплина пред различните специалности в СА „Д. А. Ценов" и интегрираните учебни заведения. Изнася лекции и по дисциплините „Финанси”, „Пари и банки”, води спецсеминари. Бил е научен ръководител на аспиранти от катедрата, страната и чужбина. Член е на научни съвети. Активно работи в Центъра по Финанси, където изнася лекции, издава учебна литература, осъществява научно ръководство на специализанти.

Основните научни приноси на проф. Радков са в областта на международния кредит, международната валутна система (едни от първите публикации по тази тематика), международните банки. Авторските колективи, които той създава, развиха особено плодотворна дейност в условията на прехода към пазарно стопанство в нашата страна. В резултат на това на нашия книжен пазар се появиха книги за банките, валутите и валутните сделки, които получиха значителен отзвук сред специалистите и в икономическата ни практика. Те дадоха силен тласък и за израстването на младите научни кадри от катедрата „Финанси и кредит”, работещи в съответната област.

В преподавателската си работа проф. Радков използва редица нови подходи, които стимулират студентите за по-добро усвояване на преподаваната материя и резултатите са насърчителни.
Проф. д-р ик. н. Радко Радков развива и активна обществена-полезна дейност. Той е втори мандат общински съветник, член е на Музейния съвет към Историческия музей. Проучва и популяризира краеведските изследвания на баща си Васил Радков. Изследва европейските влияния върху архитектурата на Свищов.

Съавтор е на книгата “Свищов – културно-исторически забележителности”, която излезе от печат миналата година и бе посветена на 130-годишнината от Освобождаването на града от турско робство. В нея се съдържа информация за римската крепост и ранновизантийския град Нове, за крепостта Калето, за училищата и по-известните къщи в града, за паметниците, църквите, манастирите и обществените сгради, както и много снимков материал.