• понеделник, 17 юни 2024
  • 135 преглеждания

ПРЕСССЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С най-голямо удоволствие Ви каня да присъствате на встъпителна пресконференция във връзка с реализирането на проект „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за култура на територията на община Свищов“ с Договор № BG-RRP-4.020-0028-С01/20.05.2024 г. по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Пресконференцията ще се проведе на 25.06.2024 г. / Вторник / от 09:00 часа в Залата на НЧ „Съзнателност - 1899“ с. Овча могила

Проектът се изпълнява по Национален план за възстановяване и устойчивост, Приоритетна ос „Нисковъглеродна икономика“, Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ и е на обща стойност 2 114 369,43 лева.

Проектното предложение предвижда подобряване на съществуващата материална база на две от читалищата на територията на община Свищов - НЧ „Развитие-1891“ село Козловец и НЧ „Съзнателност-1899“ село Овча могила, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност.

Заложените дейности включват:

Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите;

Основен ремонт на сградите – ремонт на покрив, подмяна на дограма, топлоизолация на стени, дейности по част електро, отоплителна и вентилационна инсталация;

Монтаж на фотоволтаична централа за собствени нужди на читалищата;

Изпълнение на мерки за осигуряване на достъп за хората в неравностойно положение и други дейности.

В резултат от изпълнението на проекта се предвижда да бъде реализирана значителна икономия на енергия от обновяването на сградите, облагодетелстване на работещите в нея и посещаващите библиотеките, и не на последно място модернизиране на материалната база, допринасяща за подобрена жизнена и работна среда.

На пресконференцията ще бъде представена същността, целите и очакваните резултати от проекта; заложените дейности, източниците на финансиране и екипът за управление.

С уважение,

СТОЯН ПАРАШКЕВОВ

Ръководител проект съгл.

пълномощно с рег. 272/22.05.2024 г.