За издаване на многоезично извлечение от акт за смърт - формуляр "С" или препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ
 

Вид на таксата

Размер в лв.

Срок за изпълнение /дни/

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

експресна

За издаване на многоезично извлечение от акт за смърт - формуляр "С" или препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път от акт, съставен преди 2000г. акт формуляр "С"

5,00

10,00

15,00

7

3

1

 

ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗДАВА : ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
„Уникредит Булбанк” АД ТЕЛЕФОН : 0631 / 68 113
филиал Свищов
За плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG20UNCR70008424465133
BIC: UNCRBGSF
Код административни такси - 448007

 

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъде издадено препис-извлечение от акт за смърт, за втори и следващ път.

 

Кой може да заяви услугата:

 

 • Наследниците на починалото лице.
 • Трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от наследници на починалото лице, респективно законните им представители.
 • Всяко лице, което черпи права от акта за смърт или от издаването на препис-извлечението от акта за смърт за втори и следващ път.
 • Лице, за което е издадено удостоверение в хипотезата на Удостоверение за снабдяване с документи от държавни органи.

 

- Правно основание

 • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1
 • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4

 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. Искане за издаване на документ.
 2. Документ за платена такса

 

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 

 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.
 • Нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Съдебно удостоверение.
 • Удостоверение от административен орган.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 • Иницииращ документ/акт.

 

Образци на документи

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

 

Възможни начини за заявяване

• Със заявление на гише в център за административно обслужване
• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

 

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:


1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини:

 

• лично от звеното за административно обслужване;

• чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга;

• по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

 

 

Изтегли Заявление за многоезично удостоверение