• понеделник, 05 септември 2022
  • 206 преглеждания

ОБЯВА за провеждане на подбор за длъжността „Помощник-възпитател“ по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „АПСПО“, финансиран от ОП „НОИР”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ

ОБЯВА

За провеждане на подбор за длъжността „Помощник-възпитател“ по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за  интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни  и  инвестиционни  фондове. Дейност 2

 

Детска градина „Чиполино“ – гр. Свищов, община Свищов в качеството си на изпълнител на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“, обявява подбор за длъжността: ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ –  1 работно място, код по НКПД 5312 3003.

Повече информация можете да откриете на следния линк в сайта на "Образование Свищов" -  https://obrazovanie-sv.bg/obyava-za-provezhdane-na-podbor-za-dlazhnostta-pomoshtnik-vazpitatel-po-proekt-bg05m2op001-3-005-0004-apspo-finansiran-ot-op-noir-safinansirana/