• петък, 09 юни 2023
  • 423 преглеждания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в Община Свищов, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявалия;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд гр. Велико Търново;

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Образци на документи, които могат да се получат от деловодството на Общински съвет – Свищов или да се изтеглят от интернет страницата на Община Свищов - www.svishtov.bg, раздел Актуално, подраздел Съобщения:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1);

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, (приложение №2);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ, (приложение №3);

2.4. писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ (приложение №4);

2.5. данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ (приложение №5).

3. В срок до 23.06.2023 г., кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд гр. Велико Търново, подават в деловодството на Общински съвет - Свищов документите по т. 2. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Свищов да се обръща за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

 

д-р Кристиян Кирилов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

 

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели