• понеделник, 03 юни 2024
  • 187 преглеждания

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ ОБЯВЯВА ОТКРИВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ, ЗА МАНДАТ 2025 Г. – 2029 Г.

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. да са на възраст от 21 до 68 години;

1.2. да имат настоящ адрес в община Свищов, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Свищов;

1.3. да имат завършено най-малко средно образование;

1.4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявания;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Свищов;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Свищов;

1.10. да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд – Свищов.

2. Образци на документи, които могат да се получат от деловодството на Общински съвет – Свищов или да се изтеглят от интернет страницата на Община Свищов - www.svishtov.bg, раздел: Общински съвет, подраздел: Съобщения и обявления:

2.1. заявление за участие в процедура по подбор на съдебни заседатели (Приложение №1);

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3);

2.4. писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ (Приложение №4);

2.5. данни за лицата по т. 4 от Заявлението, в съответствие с чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ (Приложение №5).

3. В срок до 30.08.2024 г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Свищов, подават в деловодството на Общински съвет – Свищов заявление за участие в процедура по подбор на съдебни заседатели (Приложение №1), към което прилагат следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Свищов да се обръща за препоръки (Приложение №5);

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие (Приложение №4);

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №2);

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).

д-р Кристиян кирилов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ