• вторник, 28 юни 2022
  • 153 преглеждания

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – СВИЩОВ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „ОПАСНОСТИТЕ В ИНТЕРНЕТ“

Общински младежки център – Свищов съвместно с Център за обществена подкрепа – Свищов организираха на 24.06.2022 г. информационна среща на тема „ОПАСНОСТИТЕ В ИНТЕРНЕТ“. Участници в събитието бяха ученици от СУ „Николай Катранов”, ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, СУ „Димитър Благоев”, СПГ „Алеко Константинов”, СУ „Цветан Радославов” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Морава.

Гост-лектори бяха г-жа Лора Георгиева – инспектор „Детска педагогическа стая“ и г-жа Вера Блажева – секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица“. В специално подготвени презентации представиха пред младежите съществуващи рискове и опасности в социалните мрежи. В последвалата дискусия бяха споделени интересни случаи от професионалната им практика. Обсъдени бяха основни правила за безопасно интернет поведение.

Информационната среща беше част от инициативите на Общински младежки център-Свищов, организирани във връзка с неформалното обучение по направление „Борба със зависимостите при децата”. Центърът е създаден по проект на Община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов” Договор BG05M9OP001-2.056-0015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

И през летните месеци ще продължи работата в Общинския младежки център.