• четвъртък, 22 февруари 2024
  • 527 преглеждания

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ПОСВЕТЕН НА 20-ГОДИШНИНАТА ОТ ТРАГЕДИЯТА В РЕКА ЛИМ

Фондация "Ангели от Лим" и Община Свищов обявяват ученически конкурс за разработване на есе, който се организира в памет на дванадесетте деца от община Свищов, загубили живота си във водите на река Лим преди 20 години.

Предложените есета ще бъдат оценявани от компетентна комисия. Проверката на творбите ще е анонимна, т.е. след оценяване и класиране ще се разкрива информацията за авторите. Оценката ще се формира от посочените критерии.

Ще бъдат отличени класираните участници от първо до трето място. По преценка на организаторите могат да бъдат връчени допълнителни награди.

Резултатите ще бъдат оповестени на интернет страниците на Община Свищов- https://www.svishtov.bg/ и отдел „Образование и младежки политики“- https://obrazovanie-sv.bg/, а авторите на наградените есета ще бъдат поканени да представят своите творби на специално събитие, което ще се проведе на 09.04.2024 година.

Текстовете на отличените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата на отдел „Образование и младежки политики“- https://obrazovanie-sv.bg/.

Условия за участие:

- Допустими за участие в състезанието са ученици от 8 до 12 клас вкл.;

- Творбите задължително следва да са авторски труд;

- Есетата следва да са разработени конкретно за настоящия ученически конкурс, т. е да не са подавани за участие в други конкурси и състезания;

- Ученикът избира една от двете предложени теми и развива есе върху различните аспекти на проблема.

Теми:

* Безопасността на пътя – отговорност на малки и големи

* „Няма нищо по-опасно от пълната безопасност“ (Уилям Бъроуз)

Изисквания към есето:

- Изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем;

- Използване на подходящи стилно-езикови средства;

- Теза, съответстваща на формулирания проблем;

- Подходяща аргументация;

- Логически последователни и смислово обвързани композиционни части;

- Прилагане на лексикална, граматична, правописна и пунктуационната норма.

Технически изисквания:

- Обем: до 2 стандартни печатни страници в текстови файл, шрифт Times New Roman 14, междуредие 1,5, Margins: Normal

Есета, които не отговарят на техническите изисквания няма да бъдат разглеждани.

Изпращане:

Есетата да бъдат изпращани на e-mail: konkursi@svishtov.bg под формата на прикачен файл. Всеки участник има право да участва само с една творба.

Всяко изпратено писмо да съдържа освен прикаченото есе и допълнителен файл със следната информация за участника:

Информация за участника:

Ученик………………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

Клас ………………, училище………………………………………………………………...

адрес на училището…………………………………………………………………………..

телефон за контакт…………………………………………………………………………..

Срок за изпращане на есетата: до 22.03.2024