Класиране на кандидатите, участвали в конкурс за длъжността Началник отдел "Иновации и икономическо развитие" при Община Свищов

2024-04-24 13:42:12

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжност Началник на отдел "Иновации и икономическо развитие" при Община Свищов

2024-04-08 14:22:18

Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел "Иновации и икономическо развитие"

2024-03-22 10:25:13

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите от проведените конкурси за избор на управител на "Дунавско дело" ЕООД, "Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович" ЕООД и "Център за управление на отпадъци" ЕООД

2024-01-15 14:18:57

Протокол за оценка на общото представяне на кандидатите за външен член на Одитния комитет и за класирането им по низходящ ред

2024-01-15 12:29:23

Протокол от заседанието на комисия за подбор на един външен член за запълване състава на Одитния комитет на Община Свищов

2023-12-21 10:14:13

Обява във връзка с открита процедура за подбор на един външен член на Одитния комитет на Община Свищов

2023-11-29 12:23:32