• Дата: 01.11.2021 - 20.12.2021
  • Място: Свищов

Дирекция „Култура и културно наследство“ и Отдел „Образование“ при Община Свищов, МФ „Алеко Константинов” – Свищов, Исторически музей – Свищов


във връзка с отбелязването на 159-годишнина от рождението 
на Алеко Константинов


обявяват


РЕГИОНАЛЕН  УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ
на теми:
1. „…Иди сега, че спирай буйния стремеж на младия български турист! (из „Какво? Швейцария ли?);
2. Алеко – липсващият наш съгражданин;
3. „Свобода, честност, любов“, или по пътя на Алеко;
4. Добър ден, Щастливецо!
Условия за участие:
1. В конкурса могат да участват ученици от община Свищов от 7 до 12 клас, включително.
2. Всеки участник има право да подаде за конкурса съчинение в една от четирите предложени теми.
3. Крайният срок за подаване на конкурсните творби е 21 декември 2021 г.
При изпращане на творбата по пощата или по куриер валидна е датата от  пощенското клеймо на подателя.
4. Конкурсните творби може да изпращате на електронен адрес: mfaleko@abv.bg или на пощенски адрес: гр. Свищов 5250, Исторически музей, п.к. 123 (за литературния конкурс).
5. Изискваните формати на приеманите по електронен път файлове са:
- Документи на MS Office  Word; Rich Text Format; Open Office;
- Обемът на изпращаните текстове не бива да надвишава 3 стандартни  машинописни страници;
- Текстовете да бъдат придружени от личните данни на участника: (три имена, местоживеене, училище, клас, година на раждане; телефони за връзка, е-mail адрес);
- Текстовете, изпращани на пощенски адрес, да бъдат в печатен вид (ръкописи не се приемат)
6. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12 януари  2022 г. от 15.00 ч. в изложбената зала на къщата музей „Алеко Константинов“ в рамките на Алековите дни. Наградите са първа, втора, трета и поощрителни.
7. За контакти: mfaleko@abv.bg 


Организаторите си запазват правото на промени в случай на настъпили непредвидими епидемични или други обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на първоначално обявените условия.