Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

 

Вид на таксата

Размер в лв.

Срок за изпълнение /дни/

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

експресна

За комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

25,00

-

-

7

-

-

 

ОБЩИНА СВИЩОВ ИЗДАВА : ГРАО
„Уникредит Булбанк” АД ТЕЛЕФОН : 0631 / 68 108
филиал Свищов
За плащане на местни данъци и такси:
IBAN: BG20UNCR70008424465133
BIC: UNCRBGSF
Код административни такси - 448007

 

Какво представлява услугата

Описание

Ще Ви бъде издадено удостоверение за гражданство, в което се посочва дали сте български гражданин, съгласно регистрите на Министерството на правосъдието.

Молбата се подава чрез общината по постоянния адрес на лицето или чрез общината по местожителство или постоянния адрес преди напускане на страната.


Когато лицето е починало, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват данните на починалия.

- Правно основание

Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 3, във връзка с; чл. 15, ал. 1

 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 

За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:

 

1. Молба по образец съгласно Приложение № 5 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999

г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.

- Молбата трябва да бъде написана на български език.

- Когато лицето е починало, молбата се попълва и подписва от наследник, като

се вписват данните на починалото лице.

- Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно

запрещение, молбата се подава от името на двамата родители или настойника

му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски

права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

- Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение

подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или

попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен

от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

- Молбите се подават лично или чрез изрично упълномощено по нотариален ред

лице в общината по постоянния адрес на лицето или чрез общината по

местожителство или постоянен адрес преди напускане на страната, която ги

изпраща служебно в Министерство на правосъдието.

- Лицата, живеещи в чужбина, могат да подадат молбата за установяване

наличието на българско гражданство в българските дипломатически или

консулски представителства в чужбина.

2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден

от съответния български или чуждестранен компетентен орган.

Ако молителят желае след издаване на удостоверението за наличие на българско гражданство

да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на

удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен

орган, следва при подаването на молбата да приложи заверено ксерокопие на този документ.

3.Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.

4. Справка по регистрите за гражданското състояние от съответната община или

кметство относно гражданството на лицето.

5. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава,

както и официален документ за идентичност на лице с различни имена

6. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя

7. Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова

8. Препис от акт за смърт, ако лицето е починало

9. Актуална снимка паспортен формат – 2 броя.

10. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на

Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC:

 1. BNBG BGSD..

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5.Х.1961 г., по които Р България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

 

 

Образци на документи

Молба за установяване наличието на българско гражданство

Възможни начини за заявяване

• Със заявление на гише в център за административно обслужване
• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

 

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини:

 • лично от звеното за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга;
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.