Награждаване:

Доц. д-р Юлия Николова е удостоена със званието "Почетен гражданин на град Свищов" с Решение 855/ 21.12.2006 г. на ОбС Свищов, протокол 74

 

Информация:

Родена на 10 март 1941 г. в гр. Плевен. Завършва основно и средно образование в гр. Свищов през 1959 г. Висше – през 1964 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Филологически факултет, специалност “Българска филология”.
От 1973 г. до настоящия момент е преподавател в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
Защитена докторантура през 1983 г. на тема “Баснята в българската възрожденска литература (фолклорна, долитературна и литературна басня)". 
Научна степен: доктор - от 10.ІІ.1984 г.
Научно звание: доцент – от 5.ХІ.1987 г.
Преподавателска работа:
 · Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - от 1973 г. до настоящия момент;
 · Бургаски свободен университет - от 1996 до 2000 г.;
 · Пловдивски университет, филиал Смолян - от 1999 г. до настоящия момент;
 · АМТИИ, Пловдив - през учебните 2000/2001 и 2001/2002 г.;
 · Софийски университет "Св. Климент Охридски" - от уч. 2003/2004 до настоящия момент.
Чете лекции и е подготвила учебни програми по:
 - българска възрожденска литература;
 - български фолклор;
 - културна антропология с български фолклор;
 - литература и антропология (върху материал от българската възрожденска литература и култура) - за магистърски програми в Пловдивския университет през учебната 2002/2003 г. и в Софийския университет (уч. 2003/2004 г.).
Научен ръководител  на пет докторанти (съответно от 2000 до 2005 г.). Едната докторантка е защитила успешно през 2004 г.
Била е рецензент пред Специализирания научен съвет по литературознание и ВАК във връзка с хабилитацията на трима специалисти по възрожденска литература.
Управленченски и други академични длъжности; участия в научни асоциации и професионална сдружения:
- член на специализирания научен съвет по литературознание към ВАК;
 - член на Академичния съвет при ПУ "Паисий Хилендарски";
 - ръководител на катедрата по българска литература (1999/2000 г.);
 - член на ФС на Филологическия факултет (от създаването му до днес);
 - член на ФС на Философско-историческия факултет;
 - член на Съюза на учените в България;
 - член на обществото "Българският ХVІІІ век".
Професионални занимания и интереси: българска възрожденска литература, култура на ХVІІІ - ХІХ в., културна антропология, етнология, фолклор. 
Участие в научни проекти и конференции ( от 2001 до 2005 г.):
Девет международни конференции: Международен колоквиум по българистика - 2002 г.; Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации ЮЗУ "Неофит Рилски" - 2001 г., 2002 г.; "Българският ХVІІІ в."  - 2001, 2002, 2003, г.; в чест на проф. М. Арнаудов - 2004 г.; Българо-френска конференция на ИБ при БАН и Унив. на Артоа, Франция - 2004; в чест на д-р П. Берон - 2004 г.; и др.
Два проекта в ПУ "Паисий Хилендарски", от 2005 г., върху българската възрожденска драма (ръководител) и литературна антропология (ръководител).
Четири проекта към ИЛ при БАН: върху творчеството на П. Р. Славейков (от 2003 г., участие в ръководството); М. Арнаудов (2004 г., участие с изследване); литературна география  (от 2004 г. , участие в орг. състав); Ив. Д. Шишманов (от 2004 г. - с конкретни материали).
Два проекта към НБИВ, Пловдив: "По следите на българската книга. Описи, находки, библиология" (2003 г., участие в орг. състав), "Възрожденско благонравие (проблеми на етиката и патриархалните норми през ХІХ в.) - факти и изображения." ( от 2005 г., ръководител).
Три проекта към общество "Българският ХVІІІ в.": "Да мислим другото - образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ - ХХ в." (2001 г., участие с материали); "Модерността вчера и днес" (2002 г., участие с материали); "Пари, думи, памет" (2003, участие с материали).
Един проект към ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови", Свищов (2005/2006 г. - подготвен енциклопедичен справочник и монография.).
Адрес за контакти: Пловдив 4000, ФФ - катедра ИЛСЛ, ул. "Цар Асен" № 24; тел. 032/ 261 262; 822 615
e-mail: j_nikolova@hotmail.com
 dos_nikolova@abv.bg

Публикации: 
Юлия Николова е автор на три монографии (две от тях в ръкопис), университетски учебник, учебно помагало (с три издания). Съставител, редактор и съавтор е на три университетски сборника - учебни помагала. Има над осемдесет научни статии и тридесет рецензии, обзори и публицистични статии.
Цитирана е в над четиридесет изследвания.
Сведения за нея са включени в:
- Енциклопедия на българската възрожденска литература. В. Търново. "Абагар". 1996, 497 - 498.
- Юбилей. Доцент д-р Юлия Николова на шестдесет години. - В: ПУ "Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 39, кн. 1, 2001, 5 - 234.

Забележка Списъкът на научните й публикациите до 2000 г. е обнародван в:  
· Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Научни трудове.Т. 39, кн. 1, 2001, 13 -19.
· Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филологически факултет. Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Пловдив,2004, 33 - 43.