Адрес: гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк” № 67
Управител: Милена Дончева
Телефон: 0631/ 6 02 83; 4 00 39; 0886202014
e-mail: dsp_svishtov@abv.bg


Кои сме ние
Домашен социален патронаж в община Свищов е комплекс от социални услуги, които се предоставят в общността. Те включват – доставка на храна в дома, помощ в поддържането на хигиена в дома и лична хигиена, съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства на потребители, които се нуждаят от тях, битови услуги.


Нашата цел
Оказване на социална подкрепа на нуждаещите се лица в общността.


Потребители

 • Лица над 60-годишна възраст, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
 • Лица с увреждания с определена 50% и над 50% намалена работоспособност.
 • Деца с увреждания

Капацитет
Домашен социален патронаж в община Свищов разполага с общ капацитет от 300 потребители, в една основна база.


Услуги
Домашен социален патронаж в община Свищов предоставя следните услуги на своите потребители:

 • доставяне на храна в дома на потребители в цялата община;
 • поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения, ползвани от потребителя;
 • съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
 • помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него;
 • битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на данъци, такси, заплащане на сметки за вода и електрическа енергия, телефон и др. със средства на потребителя;
 • съдействие за консултация с личен лекар и съдействие за явяване на ТЕЛК;
 • административни и правни консултации по проблеми, свързани със социалното подпомагане;
 • други.

Документи:

 • заявление
 • декларация
 • медицинска характеристика

Звено за почасови социални услуги в домашна среда към ДСП
От 01.04.2013 г.функционира Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Свищов.


Потребители на почасови социални услуги могат да бъдат:

 • възрастни, самотноживеещи лица в невъзможност за самообслужване
 • лица, в т.ч. деца с трайни увреждания /притежаващи ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с определена 50% и над 50% намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане/.


Почасовите социални услуги, предоставяни от Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Свищов са:

 • дейности за лична помощ, в т. ч. и дейности с медико – социална насоченост - помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при събличане и обличане, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от личен лекар, помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги, придружаване до детско, учебно, болнично заведение и др.;
 • дейности за социална подкрепа и социално включване - помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и други; помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция и други/;
 • комунално-битови дейности - пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и други.

Желаещите да ползват почасови услуги на Домашен социален патронаж – Свищов подават следните документи:

 • заявление – по образец
 • декларация – по образец;
 • документ за самоличност / за справка/;
 • медицински документ експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК или епикриза, медицинско удостоверение (копие).

Документите се подават лично или чрез законния представител в офиса на Звеното за услуги в домашна среда към ДСП.

За ползваните почасови социални услуги от Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Свищов, се заплаща потребителска такса, която е определена в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и е в размер на 0.50 лв. на час.

 

Образци - документи за санитарно обслужване

Образци - документи за храна