Адрес: гр. Свищов, м-т “Паметниците“ №1
Директор: Сийка Кирилова Петкова
Телефон: 0631 4-29-17, 0631 4 94-65 , GSM 0886 202015
e-mail: dshpetkova@abv.bg


Кои сме ние
Дом за стари хора „Мария Луиза“ гр.Свищов е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги извън обичайната домашна среда с отделение за лежащо болни, финансирана от държавния бюджет.


Нашата цел
Предоставяне на качествена грижа на настанените потребители ,създаване на обстановка близка до домашната среда, преодоляване на социалната изолация, задоволяване на възникналите потребности от здравен, социален и психологичен характер ,осигуряване на достоен начин на живот и възможност за социално включване.


Потребители
Лица ,навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,съгласно Кодекса за социално осигуряване,включително и на онези от тях, които имат % намалена работоспособност,установена с ЕР на ТЕЛК.


Капацитет
125 потребители на социални услуги.


Екип
За настанените потребители се грижи екип от 54 висококвалифицирани работници и служители: директор; социални работници - 3, лекар; медицински сестри - 6; рехабилитатор; психолог; трудотерапевти - 2, санитари - 18, хигиенисти - 2; перач, бръснар, готвачи -3, работник кухня -3, домакин, касиер, счетоводител, огняри - 2, шофьор, работник -поддръжка, пазачи -3.


Услуги

 • Достъпност, добре поддържана битова и околно среда,
 • Спално помещение,
 • Помещение за социални контакти,
 • Помещения за хранене,
 • Санитарни помещения с улеснен достъп,
 • Помощни средства за комуникация,
 • Система за повикване с леснодостъпен бутон в Отделението за лежащо болни и трудно подвижни лица,
 • Предоставяне на спално помещение,мебелирано и обурудвано по подходящ начин,съобразно потребностите на лицето и неговия личен избор
 • Осигуряване на осветление,отопление,снабдяване с вода и вентилация в помещенията,съобразно санитарните норми и изисквания за безопасност
 • Спазване на санитарните и хигиенни норми за контрол върху разпространяването на инфекции,съобразно действащото законодателство/почистване на спалните помещения и санитарни възли,личен тоалет на потребителите,къпане,бръснене ,подстригване,пране на лично и спално бельо смяна на спално бельо/.
 • Осигуряване на правилен режим на хранене,осигуряване на качествена ,здравословна и питателна храна при отчитане на хранителните потребности… и личен избор на потребителите, диетична храна,
 • Осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, медицинска рехабилитация, както и други здравни грижи.
 • Осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства и контрол над приема на лекарства
 • Осигуряване на съдействие за участие в образователни програми в съответствие с личния избор на потребителите/психологична подкрепа,участие в трудотерапия, музикотерапия, приказкотерапия и др./.
 • Осигуряване на достъп до информация/гледане на телевизия,слушане на радио,четене на вестници,книги и др./
 • Осигуряване на възможност на потребителите на социални услуги самостоятелно да организират свободното си време.
 • Осигуряване на възможност на потребителите на социални услуги за лични контакти със семейството, приятели и др. лица
 • Планиране на културни ,спортни и други дейности и насърчаване на потребителите за участие в тях.
 • Организиране на екскурзии,разходки,посещения до Клубове на пенсионера
 • Участие в певческа група „Живот без грижа“ и литературен клуб“Алеко Константинов – Щастливеца
 • Административно обслужване, работа с други институции
 • Съхраняване на парични средства и материални ценности
 • Съдействие за оказване на социално – правна защита
 • Разрешаване на конфликти
 • Индивидуални консултации
 • Социална подкрепа.

Настаняване
Настаняването в Дом за стари хора“Мария Луиза“ се извършва на основание чл.40,ал.1 от ППЗСП.
Лица, които желаят да ползват услугите подават писмено.

Заявление по настоящ адрес до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“.

Към Заявлението се прилагат:

 • Документ за самоличност/за справка/
 • Копие от ЛАК
 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕТЕЛК, НЕЛК, ЦТЕЛК, ако има такива

 

При необходимост доставчика на социални услуги може да изиска и други документи.
Настаняването в специализираната институция се извършва със Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Свищов.