Дом за стари хора „Мария Луиза“ – гр. Свищов

 

Адрес: гр. Свищов, ул. "местност “Паметниците“ № 1
ВрИД Директор: Мария Иванова Георгиева
Телефон: 0631/4-29-17; 0631/4-94-65
e-mail: dsh_sv@mail.bg

 

Кои сме ние


Дом за стари хора „Мария Луиза“ гр. Свищов е специализирана денонощна социална услуга за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, включително и тези с ЕР на ТЕЛК. ДСХ функционира като делегирана държавна дейност, а доставчик на социалната услуга е Община Свищов. Специализираната институция е създадена през 1910 г., като в настоящата сграда е преместена през 1994 г.

 

Нашата цел
 

Предоставяне на качествена грижа на настанените потребители, създаване на обстановка близка до домашната среда, преодоляване на социалната изолация, задоволяване на възникналите потребности от здравен, социален и психологичен характер, осигуряване на достоен начин на живот и възможност за социално включване, както и условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.

 

Потребители


Лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително и онези от тях, които имат % намалена работоспособност, установена с ЕР на ТЕЛК.

 

Капацитет


125 потребители на социални услуги, като 54 от тях са обособени в отделение за трудноподвижни и лежащо болни лица и подсигурени със съответните адекватни грижи.

 

Екип


Специализираната услуга се предоставя от квалифициран екип от 54 работници и служители: ВрИД директор; социални работници - 3, лекар; медицински специалисти - 6; кинезитерапевт; психолог; трудотерапевти - 2, санитари – 16; здравни асистенти – 3; хигиенисти - 2; перач, бръснар, готвачи - 3, работник кухня -3, домакин, касиер-счетоводство; огняри - 2, шофьор, работник - поддръжка, пазачи - 3.

 

Местоположение и материална база

 

Дом за стари хора „Мария Луиза“ отстоява на 7 км. източно от гр. Свищов в местността „Паметниците“, в близост до стария римски град Нове. Социалната услуга разполага със собствен транспорт – бус и лек автомобил. Транспортната връзка с града се осъществява и с обществен транспорт - автобус № 6 /гр. Свищов- с. Вардим/.

Специализираната институция е разположена в самостоятелна сграда на три етажа и ниско тяло за функционални кабинети.

Домът разполага с двойни и тройни стаи /на първи етаж/ със собствени санитарни възли и тераси, осигурена е топла вода и сезонно отопление. Стаите са обзаведени с легла, нощни шкафчета, маса, гардероб, скрин, телевизор, хладилник, столове.

Домът разполага с физиотерапия, салон за лечебна физкултура, просторни дневни на 2 и 3 етаж, Клуб на домуващия, Кът за тихи и забавни игри, обзаведена кухня за индивидуални тържества и/или занимания по кулинарство, бръснаро-фризьорски салон, параклис.

Просторен вътрешен двор с беседки и алеи за разходка.

На първият етаж е монтирана стълбищна платформа за инвалидни колички за придвижване на трудноподвижните лица.

 

Услуги

 

В рамките на социалната услуга, съобразно желанието и индивидуалните нужди на всеки потребител се предоставят:

- Достъпност до добре поддържана битова и околна среда;

- Помещение за социални контакти;

- Трапезария за хранене;

- Приготвяне на качествена, здравословна и питателна храна три пъти на ден, при отчитане на хранителните потребности и личен избор на потребителите;

- Общи помещения за занимания и отдих;

- Спални помещения, мебелирани и оборудвани по подходящ начин и всяко със самостоятелен санитарен възел;

- Ежедневно хигиенизиране и дезинфекция;

- Спазване на санитарните и хигиенни норми за контрол върху разпространяването на инфекции, съобразно действащото законодателство /почистване на спалните помещения и санитарни възли, личен тоалет на потребителите, къпане, бръснене, подстригване, пране на лично и спално бельо, смяна на спално бельо/;

- Здравни грижи като: съдействие при транспортиране до и от болница, поликлиника и други лечебно-диагностични заведения с автомобил, собственост на институцията, снабдяване и контрол при приема на лекарства, измерване на кръвно налягане, сатурация и др., обслужване на рецептурни книжки, комуникация с общопрактикуващ лекар; съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ;

- Помощни средства за комуникация /Система за повикване с леснодостъпен бутон в Отделението за лежащо болни и трудно подвижни лица/;

- Организиране и провеждане на културни, спортни, развлекателни, трудотерапевтични и други мероприятия и дейности и насърчаване на потребителите да участват в тях, според интересите и възможностите си /литературен клуб, певчески състав, клуб по готварство, клуб по градинарство, клуб по арт-терапия и др./;

- Организиране на екскурзии, разходки, посещения до Клубове на пенсионера, музеи и др.;

- Психологична подкрепа, музикотерапия;

- Осъществяване и контакти с близки и роднини на потребителите;

- Контакти с държавни, общински и обществени институции и съдействие при попълване и подаване на документи;

- Осигуряване на достъп до информация – телевизия, радио, вестници, списания, достъп до Интернет и др.;

- Възможност на потребителите самостоятелно да организират свободното си време;

 

Настаняване


Настаняването в Дом за стари хора “Мария Луиза“ се извършва на основание чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/ след насочване с предварителна оценка, изготвена от Дирекция „Социално подпомагане“, съгласно чл. 73, ал.1, т.3 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/. Лицата, които желаят да ползват услугите на ДСХ подават заявление до Дирекцията по настоящ адрес устно – на място или по телефон, или писмено, включително по електронен път.

Към Заявлението се прилагат:

- Документ за самоличност/за справка/

- Копие от ЛАК

- Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕТЕЛК, НЕЛК, ЦТЕЛК /ако има такива/

При необходимост доставчика на социални услуги може да изиска и други документи.