Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 година в Общински съвет – Свищов

2023-04-06 11:41:02

СПИСЪК на лицата, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 2019 г. пред ПК по "ЗПКОНПИ" при Общински съвет - Свищов - Кметове на кметства /няма такива лица/

2020-07-29 15:21:43

Регистър на подадените ежегодни декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. - Кметове на кметства

2020-07-29 15:11:34

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ за 2019 г. - Кметове на кметства

2020-01-16 13:14:57

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства

2020-01-16 13:12:56

СПИСЪК НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ - няма

2020-01-16 08:36:45

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ за 2019 г. - Кметове на кметства

2020-01-15 13:13:52

Регистър на Община Свищов на подадените декларации по чл. 35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ за 2019 г.- Общински служители

2019-05-14 11:41:02

Декларация за имущество и интереси част II - образец

2019-05-14 11:38:33

Декларация за имущество и интереси част I - образец

2019-05-10 11:37:38