• сряда, 29 март 2023
  • 150 преглеждания

Асоциация на дунавските общини "Дунав" и Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" провеждат анкетно проучване, насочено изцяло към гражданите на дунавските общини

Асоциация на дунавските общини "Дунав" и Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" реализират проект „Изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес“, №BG05SFOP001-2.025-0111, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Във връзка с изпълнение на Дейност 2 „Преглед, консултиране и систематизиране на основните типове дейности (инвестиции, проекти и други инициативи) и модели на взаимодействие, които целевите групи в дунавските общини предстои да изпълнят в секторите, включени в интегрираната политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав“ се провежда анкетно проучване, насочено изцяло към гражданите на дунавските общини. То има за цел да открои тяхното възприятие за пропуските в гражданското участие и участието на местните общности в управлението на територията, както и да дискутира приоритетите за развитие на общините. Събраната информация ще послужи за разработването на Наръчник за изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в дунавските общини чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес, който ще съдържа и препоръки към общини, структури на държавната власт, граждани и бизнес при осъществяването на инвестиции и проекти на територията на дунавските общини в изпълнение на интегрираната политика.

Линк към - АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ