Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

» Ръководство
   Генчо Генчев
   Анелия Димитрова
   Бедри Алиев
   Иван Шопов
   Любомира Петрова
   Илиян Венков

Структурата на Община Свищов се дели на шест дирекции като всяка една от тях съдържа съответните отдели и звена. Същата е представена в следната органограма: Структура


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

» Звено "Вътрешен одит"
   Георги Недев
   Галя Петкова

» Дирекция "Финансови дейности"
   Стефан Кирчев

- Отдел "Общински приходи"

- Отдел "Финанси и бюджет"

- "Счетоводство и контрол" към Дирекция ФД

- Отдел "Системи за финансово управление и контрол"


» Дирекция "Управление на собствеността и стопански дейности"
   Цветан Донков

- Отдел "Управление на собствеността, стопански дейности и приватизация"


» Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
   Стоян Парашкевов

- Отдел "Правен"

- Звено "Управление на проекти и европейски въпроси"

- Звено Информационно обслужване към Общински съвет

- Звено "Канцелария"


» Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
   Пламен Тонев
   Стефан Димитров

- Отдел "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота"

- Звено „Обществен ред, сигурност и опазване на общинска собственост“


СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

» Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
   Юлиан Павлов

- Отдел "Кадастър, техническо обслужване и контрол по строителството"

- Отдел "Обществени поръчки"

- Отдел "Инвестиционна политика"


» Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
   Мария Дочева

- Отдел "Устройство на територията, регулация и екология"

- Отдел "Образование"

- "Общинско радио"


» Дирекция "Култура и културно наследство"
   Росен Маринов
   Атанас Борисов
   Румен Русанов
   Росен Костов
   Даниела Стефанова
   Станислава Йорданова
   Анастасия Михайлова
   Елена Кочева
   Таня Ликова
   Тамер Мехмедов
   Тодор Тодоров

» Секретар на община

- Отдел Човешки ресурси, информационно обслужване и технологии


» Спортна база
   Валерий Димитров
   Виолета Йорданова

- Звено "Спортни дейности"

- Звено "Масова физкултура"


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания