Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Социални дейности

Социални дейности

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СВИЩОВ

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ОБЩИНА СВИЩОВ е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0083«Патронажна грижа +в Община Свищов»

Административендоговор № BG05M9OP001-6.002 -0083/13.04.2021 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

Основна цел на проекта  е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Община Свищов ще осигури предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса.

Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от заразяване с COVID-19 в социални услуги, ще даде възможност за по-лесна адаптация на сектора към безпрецедентната и динамична обстановка, както и да удовлетворява актуалните нужди, свързани с коронавируса в социалните услуги, делегирани от държавата дейност.

Дейностите по проекта са в две направления:

 1. НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа, която включва
 • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора за 89 лица.
 • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

За изпълнение на тази дейност ще бъдат назначени : 1 Фелдшер.; 5 медицински сестри, 1 рехабилитатор ;  и 13 социални асистенти  на 4 часов работен ден; 1 психолог.; 1 шофьор на пълен работен ден

 1.  НАПРАВЛЕНИЕ 2 - дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности
 • Осигуряване на лични предпазни средства /ЛПС/. 
 • Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
 • Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19.
 • Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите;
 • Осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и други електронни устройства с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно(онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

За изпълнение на тази дейност ще бъдат назначени:  

 • в ДСХ”Мария Луиза” град Свищов - 8 санитари, 1 хигиенист и 1 организатор спомагателни дейности, 
 • в ЦНСТПЛД с. Овча могила - 2 санитари, 1 хигиенист и 0,5 бр. организатор спомагателни дейности,
 •  в ДЦДУ , ЦОП и ЦСРИ град Свищов по 1 хигиенист

Данни за проекта:

Дата на стартиране: 13.04.2021 г.

Дата на приключване:  13.05.2022 г.

Продължителност: 13 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата.

Стойност на проекта: 420 025.00 лв., финансиран от Европейски социален фонд (ЕСФ) 

1. Информация за кандидат-потребителите по проекта:

Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–социални услуги в домашна среда - патронажна грижа могат да бъдат: 

 • Хора с увреждания и техните семейства, 
 • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване, 

Кандидатите за ползватели на патронажна грижа подават следните документи:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие); ЕПИКРИЗА или друг медицински документ
 1. Декларация за информирано съгласие /Приложение 1 към Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания/.

Със Заповед на Кмета на Община Свищов е съставена Комисия за подбор на потребители и персонал по проекта. Определянето на ползвателите на услугата ще се извърши на база оценка на потребностите, извършена от социални работници от услугите. Изборът на потребители е отворен процес. При необходимост ще се извършва актуализация в списъка на потребителите. 

Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно, за 12 месеца, считано от 01.05.2021 г

За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда – патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

2. Информация за кандидатите за работа по Направление 1 – патронажна грижа :

 2.1. Медицински специалисти:За почасовото предоставяне на мобилни интегрирани здравни услуги в домашна среда ще бъдат наети: 1 фелдшер; 5 медицински сестри, 1 рехабилитатор на трудово правоотношение на 4 часа/дневно, за 12 месеца, считано от от 01.05.2021 г

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 1.  Документ за завършена степен на образование (копие).
 2. Автобиография
 3. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти

2.2. Специалисти по социални дейности: За почасовото предоставяне на мобилни интегрирани социални услуги в домашна среда ще бъдат наети на трудово правоотношение: 13 социални асистенти на 4 часа/дневно работно време, за 12 месеца считано от 01.05.2021 г

 За специалистите по социални дейности могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3.  Документ за завършена степен на образование (копие);
 4. Автобиография
 5.  Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти.

 2.3.Психолог:За предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране, при изявено желание от страна на потребителите и идентифицирана потребност от подкрепа ще бъде нает на трудов договор 1 психолог, на пълен работен ден, за 12 месеца, считано от 01.05.2021 г

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Документ за завършена степен на образование–висше; Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”; Специалност - психология(копие).
 4. Автобиография
 5. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти
 1. Шофьор: За осигуряване на мобилност на услугата ще бъде назначен шофьор на пълен работен ден за 12 месеца, считано от 01.05.2021 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 1.  Документ за завършена степен на образование (копие).
 2. Документ за правоспособност.
 3. Автобиография
 1.  Информация за кандидатите за работа по Направление 2 - дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности :
 1. Организатор спомагателни дейности - ще бъде назначен 1 в ДСХ на пълен работен ден за 12 месеца и 1 в ЦНСТПЛД с. Овча могила на 4 часа/дневно, за 12 месеца

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление от кандидата (по образец);

2.Документ за самоличност (за справка);

3. Автобиография

4. Документ за завършена степен на образование (копие);

5.Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти.

 1. Санитари – 8 в ДСХ и 2 в ЦНСТПЛД  на пълен работен ден за 12 месеца

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление от кандидата (по образец);

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Автобиография

4. Документ за завършена степен на образование (копие);

5.Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти.

 1. Хигиенисти – 5 по 1 във всички услуги ДДД – ДСХ, ЦНСТПЛД, ДЦДУ, ЦОП и ЦСРИ

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление от кандидата (по образец);

2.Документ за самоличност (за справка);

3.Автобиография

4. Документ за завършена степен на образование (копие);

5.Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности. 

 Подборът на персонала ще се извърши от Комисията за подбор на потребители и персонал по проекта, определена със Заповед на Кмета на Община Свищов след преглед на представените документи и интервю с всички кандидати, желаещи да работят по проекта. Информация за датата на интервюто ще бъде посочена на сайта на общината и на информационното табло в Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2. 

Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за работа по Проекта могат да се изтеглят от сайта на общината или да се получат, както и да се подадат в Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, или в офиса на Домашен социален патронаж град Свищов, ул.” 33-ти Свищовски полк” № 67.

Срок за подаване на документи

 1. За кандидатите за работа от 14.04.2019 г., всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. на 30.04.2021 г.
 2. За потребителите – срок постоянен за прием на документи

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло в административната сграда на Община Свищов , ул. „Цанко Церковски” № 2 и на сайта на Община Свищов.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Свищов.

Лица за контакт: Анелия Димитрова – Ръководител ОССД и административен секретар по проекта – стая 41 в сградата на Общинска администрация, телефон 0631/60285;

Теодора Борисова – Управител ДСПатронаж , тел. 0631/60283 


Документи:

1. Образец - заявление за работа
2. Образец - заявление потребител.doc
3. Образец - декларация за информирано съгласиеПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СВИЩОВ

    И Н Ф О Р М А Ц И Я  
ОБЩИНА СВИЩОВ е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001–2.040-0005 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Свищов”, Административендоговор № BG05M9OP001–2.040-0005-С01/17.05.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда – патронажна грижа и изграждане на капацитет за предоставянето им.

С цел изграждане модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, по проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда на 89 потребители от Община Свищов, съобразно разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата. Всяко лице ще получи услуги до 2 часа дневно, за 12 месеца, считано от 01.10.2019 г., предоставени от екип от обучени по проекта специалисти, включващ 1 лекар, 1 медицински специалист /рехабилитатор или фелдшер /, 4 медицински сестри, 18 специалисти по социални дейности/социални асистенти/ , 1 психолог и 1 шофьор.

Индикатори за изпълнение:

- Лица над 18 г. – 89 лица

- Брой доставчици на услуги за социално включване – 1

Индикатори за резултат:

- Участници над 18 г., вкл.с увреждания, получаващи патронажна грижа – 89 лица

- Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си  – 1.

 

     Данни за проекта:

Дата на стартиране:   01.07.2019 г.

Дата на приключване:  01.10.2020 г.

Продължителност:     15 месеца, от които 12 месеца пряко предоставяне на услугата.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 228 272,16 лв.

Финансиране от ЕС, Европейски социален фонд (ЕСФ): 194 031,34 лв.

Национално финансиране: 34 240,82 лв.

 

1. Информация за кандидат-потребителите по проекта:

Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–социални услуги в домашна среда - патронажна грижа могат да бъдат:

 • Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години), с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства

Кандидатите за ползватели на патронажна грижа подават следните документи:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие); епикриза или друг медицински документ
 1. Декларация за информирано съгласие /Приложение 1 към Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания/.

 

Със Заповед на Кмета на Община Свищов е съставена Комисия за подбор на потребители и персонал по проекта. Определянето на ползвателите на услугата ще се извърши на база оценка на потребностите, извършена от социални работници от услугите. Изборът на потребители е отворен процес. При необходимост ще се извършва актуализация в списъка на потребителите.

      За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда – патронажна грижа по Проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

2. Информация за кандидатите за работа по проекта:

2.1.  Медицински специалисти:За почасовото предоставяне на мобилни интегрирани здравни услуги в домашна среда ще бъдат наети: 1 лекар на граждански договор;  4 медицински сестри, 1 медицински специалист/фелдшер или рехабилитатор/ на трудово правоотношение на 4 часа/дневно, за 12 месеца, считано от 01.10.2019 г.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4.  Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи);
 5.  Документ за завършена степен на образование (копие).

 

2.2. Специалисти по социални дейности: За почасовото предоставяне на мобилни интегрирани  социални услуги в домашна среда ще бъдат наети на трудово правоотношение: 18 социални асистенти на 4 часа/дневно работно време, за 12 месеца считано от 01.10.2019 г. За  специалистите по социални дейности  могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4.  Служебна бележка от местоработата (ако кандидатът работи);
 5.  Документ за завършена степен на образование (копие);
 6.  Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти.

 

2.3.Психолог:За предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране, при изявено желание от страна на потребителите и идентифицирана потребност от подкрепа ще бъде нает на трудов договор 1 психолог, на пълен работен ден, за 12 месеца, считано от 01.10.2019 г.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Документ за завършена степен на образование–висше; Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”; Специалност - психология(копие).

 

2.4. Шофьор: За осигуряване на мобилност на услугата ще бъде закупен автомобил и ще бъде назначен шофьор на пълен работен ден за 12 месеца, считано от 01.10.2019 г.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4.  Документ за завършена степен на образование (копие).
 5. Документ за правоспособност

 

               Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Подборът на персонала ще се извърши от Комисията за подбор на потребители и персонал по проекта, определена със Заповед на Кмета на Община Свищов след преглед на представените документи и интервю с всички кандидати, желаещи да работят по проекта. Информация за датата на интервюто ще бъде посочена на сайта на общината и на информационното табло в Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2. Ангажираните по проекта медицински специалисти и специалистите по социални дейности ще предоставят услугата след преминато специализирано обучение по разработената по Компонент 1 от Министерство на здравеопазването програма/методика за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата.

Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за работа по Проекта могат да се изтеглят от сайта на общината или да се получат, както и да се подадат в Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, или в офиса на Домашен социален патронаж град Свищов, ул.” 33-ти Свищовски полк” № 67.

     Срок за подаване на документи: считано от 01.07.2019 г., всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.. Краен срок за подаване на документи – 17.00 ч. на 30.08.2019 г.

 

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло в административната сграда на Община Свищов , ул. „Цанко Церковски” № 2  и на сайта на Община Свищов.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Свищов.

Лица за контакт:  Анелия Димитрова  – Ръководител ОССД и административен секретар по проекта – стая 41 в сградата на Общинска администрация, телефон  0631/60285;

Милена Дончева – Управител ДС Патронаж , тел. 0631/60283 и 0631/40039

 

Документи:

Образец - заявление потребител
Образец - заявление за работа

Домашен социален патронаж

Адрес: гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк” № 67
Управител: Милена Дончева
Телефон: 0631/ 6 02 83; 4 00 39; 0886202014
e-mail: dsp_svishtov@abv.bg
Кои сме ние
Домашен социален патронаж в община Свищов е комплекс от социални услуги, които се предоставят в общността. Те включват – доставка на храна в дома, помощ в поддържането на хигиена в дома и лична хигиена, съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства на потребители, които се нуждаят от тях, битови услуги.
Нашата цел
Оказване на социална подкрепа на нуждаещите се лица в общността.
Потребители
• Лица над 60-годишна възраст, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
• Лица с увреждания с определена 50% и над 50% намалена работоспособност.
• Деца с увреждания
Капацитет
Домашен социален патронаж в община Свищов разполага с общ капацитет от 300 потребители, в една основна база.
Услуги
Домашен социален патронаж в община Свищов предоставя следните услуги на своите потребители:
• доставяне на храна в дома на потребители в цялата община;
• поддържане на лична хигиена и хигиена на жилищните помещения, ползвани от потребителя;
• съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
• помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него;
• битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на данъци, такси, заплащане на сметки за вода и електрическа енергия, телефон и др. със средства на потребителя;
• съдействие за консултация с личен лекар и съдействие за явяване на ТЕЛК;
• административни и правни консултации по проблеми, свързани със социалното подпомагане;
• други.
Документи:
• заявление
• декларация
• медицинска характеристика

Звено за почасови социални услуги в домашна среда към ДСП
От 01.04.2013 г.функционира Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Свищов
Потребители на почасови социални услуги могат да бъдат:
1. възрастни, самотноживеещи лица в невъзможност за самообслужване
2. лица, в т.ч. деца с трайни увреждания /притежаващи ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с определена 50% и над 50% намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане/
Почасовите социални услуги, предоставяни от Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Свищов са:
1. дейности за лична помощ, в т. ч. и дейности с медико – социална насоченост - помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при събличане и обличане, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от личен лекар, помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги, придружаване до детско, учебно, болнично заведение и др.;
2. дейности за социална подкрепа и социално включване - помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и други; помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция и други/;
3. комунално-битови дейности - пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси и други
Желаещите да ползват почасови услуги на Домашен социален патронаж – Свищов подават следните документи:
1. заявление – по образец
2. декларация – по образец;
3. документ за самоличност / за справка/;
4.медицински документ експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК или епикриза, медицинско удостоверение (копие)
Документите се подават лично или чрез законния представител в офиса на Звеното за услуги в домашна среда към ДСП.
За ползваните почасови социални услуги от Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Свищов, се заплаща потребителска такса, която е определена в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и е в размер на 0.50 лв. на час.


Дом за стари хора „Мария Луиза”, град Свищов

Адрес: гр.Свищов м-т“Паметниците“№1
Директор: Сийка Кирилова Петкова
Телефон: 0631 4-29-17, 0631 4 94-65 , GSM 0886 202015
e-mail:dshpetkova@abv.bg
Кои сме ние
Дом за стари хора „Мария Луиза“ гр.Свищов е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги извън обичайната домашна среда с отделение за лежащо болни, финансирана от държавния бюджет.

Нашата цел
Предоставяне на качествена грижа на настанените потребители ,създаване на обстановка близка до домашната среда, преодоляване на социалната изолация, задоволяване на възникналите потребности от здравен, социален и психологичен характер ,осигуряване на достоен начин на живот и възможност за социално включване.
Потребители
• Лица ,навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,съгласно Кодекса за социално осигуряване,включително и на онези от тях,които имат % намалена работоспособност,установена с ЕР на ТЕЛК.

Капацитет
125 потребители на социални услуги.
Екип:
За настанените потребители се грижи екип от 54 висококвалифицирани работници и служители: директор ; социални работници - 3 , лекар ; медицински сестри - 6 ; рехабилитатор; психолог; трудотерапевти - 2, санитари - 18, хигиенисти - 2; перач, бръснар, готвачи -3, работник кухня -3, домакин, касиер, счетоводител, огняри - 2, шофьор, работник -поддръжка, пазачи -3.
Услуги
• 1.Достъпност, добре поддържана битова и околно среда,
• 2.Спално помещение,
• 3.Помещение за социални контакти,
• 4.Помещения за хранене,
• 5.Санитарни помещения с улеснен достъп,
• 6.Помощни средства за комуникация,
• 7.Система за повикване с леснодостъпен бутон в Отделението за лежащо болни и трудно подвижни лица,
• 8.Предоставяне на спално помещение,мебелирано и обурудвано по подходящ начин,съобразно потребностите на лицето и неговия личен избор
• 9.Осигуряване на осветление,отопление,снабдяване с вода и вентилация в помещенията,съобразно санитарните норми и изисквания за безопасност
• 10.Спазване на санитарните и хигиенни норми за контрол върху разпространяването на инфекции,съобразно действащото законодателство/почистване на спалните помещения и санитарни възли,личен тоалет на потребителите,къпане,бръснене ,подстригване,пране на лично и спално бельо смяна на спално бельо/.
• 11.Осигуряване на правилен режим на хранене,осигуряване на качествена ,здравословна и питателна храна при отчитане на хранителните потребности… и личен избор на потребителите, диетична храна,
• 12.Осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, медицинска рехабилитация, както и други здравни грижи.
• 13.Осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства и контрол над приема на лекарства
• 14.Осигуряване на съдействие за участие в образователни програми в съответствие с личния избор на потребителите/психологична подкрепа,участие в трудотерапия, музикотерапия, приказкотерапия и др./.
• 15.Осигуряване на достъп до информация/гледане на телевизия,слушане на радио,четене на вестници,книги и др./
• 16.Осигуряване на възможност на потребителите на социални услуги самостоятелно да организират свободното си време.
• 17.Осигуряване на възможност на потребителите на социални услуги за лични контакти със семейството, приятели и др. лица
• 18.Планиране на културни ,спортни и други дейности и насърчаване на потребителите за участие в тях.
• 19.Организиране на екскурзии,разходки,посещения до Клубове на пенсионера
• 20.Участие в певческа група „Живот без грижа“ и литературен клуб“Алеко Константинов – Щастливеца
• 21.Административно обслужване, работа с други институции
• 22.Съхраняване на парични средства и материални ценности
• 23.Съдействие за оказване на социално – правна защита
• 24.Разрешаване на конфликти
• 25.Индивидуални консултации
• 26.Социална подкрепа.

Настаняване:
Настаняването в Дом за стари хора“Мария Луиза“ се извършва на основание чл.40,ал.1 от ППЗСП..
Лица ,които желаят да ползват услугите подават писмено Заявление по настоящ адрес до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“. Към Заявлението се прилагат:
1.Документ за самоличност/за справка/
2.Копие от ЛАК
3.Копие от решение на ЛКК,ТЕЛК,РЕТЕЛК,НЕЛК,ЦТЕЛК,ако има такива
При необходимост доставчика на социални услуги може да изиска и други документи.
Настаняването в специализираната институция се извършва със Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Свищов.


Дневен Център за деца с увреждания, град Свищов

Адрес: гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк“ № 67
Директор: Теменужка Тодорова
Телефон: 0884099312
e-mail: dcdu_svishtov@mail.bg
Кои сме ние
Дневният център за деца с увреждания /ДЦДУ/ е разкрит през месец юли 2008 год. по Проект на Община Свищов, с партньорското участие на СНЦ "ХУМАНИТАС" – гр.Русе /част от проект "Превенция на институционализацията на деца с увреждания от община Свищов" по програма ФАР – дог. BG 2005/017-353.01.02 – 1.03"/, финансиран от Програма Фар.
След края на проекта, считано от 01.06.2009 год. ДЦДУ работи като държавно делегирана дейност.
Центърът е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за деца с увреждания, който осигурява условия за обслужване на потребители през деня, отговарящо на потребности им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда.
Ползването на социалната услуга дава възможност на родителите на деца с увреждания да се включат в обществения живот, да се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация, а така също да получат и професионална подкрепа и помощ в отглеждането на децата.
Предоставянето на услугите отговаря на Европейското и българското законодателство в областта на закрилата на децата, при пълното спазване на Международната конвенция на ООН за защита правата на децата, Закона за закрила на детето и Правилника за неговото приложение, Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение, както и Закона за интеграция на хората с увреждания и неговото приложение.
Нашата цел
• Създаване на условия за корекционно – компенсаторна работа на децата с увреждания. Осигуряване развитието на физическия, психическия и творчески потенциал.
• Придобиване и развитие на полезни навици и умения.
• Приобщаване в системата на образованието - училища и детски градини.
• Социализиране на децата с увреждания.
• Активно включване на семействата в процеса на работата с децата.
• Оказване на подкрепа на родителите и роднините на децата с увреждания в морален и социален аспект.
• Превенция на настаняването на деца с увреждания в специализирани институции и услуги от резидентен тип.

Потребители
ДЦДУ работи с деца с увреждания от 3 до 18–годишна възраст. По смисъла на ЗИХУ "увреждане" е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид.
Потребители на услугата са деца с двигателни, зрителни, сензорни, ментални и множество увреждания, диагностицирани с протокол от ЛКК, епикриза от лекар – специалист или ТЕЛК и техните семейства от Община Свищов.
Капацитет
Социалната услуга работи при утвърден капацитет 30 деца с увреждания и техните семейства.
Екип:
С децата се провеждат ежедневни индивидуални, екипни и групови занимания – педагогически, логопедични, рехабилитационни и психологически, съобазно индивидуалните способности и нужди на всяко дете.

За целта са назначени квалифицирани специалисти, като част от един добре синхронизиран мултидисциплинарен екип:
1. Директор.
2. Трима социални работници.
3. Двама рехабилитатори.
4. Двама психолози.
5. Педагог.
6. Логопед.
7. Хигиенист.
8. Работник поддръжка
9. Шофьор.
Услуги
В ДЦДУ децата се обучават да спазват правила на работа в малка група, придобиват основни академични знания и умения, които на по-късен етап, при възможност, пренасят в по-голямата група на детската градина или клас в училище. Същевременно усвояват извършването на дейности по самообслужване и грижи за средата, което цели да развие тяхната самостоятелност.
Специфичните подходи и методи за терапия при предоставянето на социалните услуги се определят от спецификата и степента на увреждане на детето и неговите силни страни, а именно:
• педагогическа работа по система Монтесори;
• психолого-педагогическа работа;
• езикова и речева терапия, в т.ч. използване на алтернативни методи за развитие на комуникативни умения /PECS, комуникатори, жестове/;
• терапевтично-рехабилитационна работа с деца с церебрална парализа, множество увреждания и други неврологични състояния;
• терапия за деца с нарушения от аутистичния спектър в структурирана и визуализирана среда;
• занятия на трамплин;
• групи за комуникативни умения, тонус гимнастика, сензорна приказка, музикални и природни занятия;
• индивидуални и групови сесии в мултисензорни среди;
• игрова терапия;
• арт и музикотерапия;
• подготовка за включващо обучение и консултации;
• индивидуални консултации на родителите с психолог/социален работник.

Специалистите в социалната услуга прилагат индивидуален подход в работата с всяко дете, стремейки се да привлекат родителите като активни партньори в процесите на развитие и подобряване на уменията и способностите на децата.
Всички деца, потребители на социални услуги са включени в програмите, съобразно нивото на възможностите и интересите си.
Два пъти седмично деца от втора възрастова група участват в дейностите на Детска работилница по керамика към ПБЧ „Еленка и Кирил Аврамови”-Свищов.

Качеството на предлаганите услуги се осигурява с експертната подкрепа на екипа на Фондация „Карин дом”- Варна като основен обучител, метнор и супервизор на прилаганите методи.

Настаняване:
Децата се насочват като ползватели на социалните услуги от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане“ с направление/заповед.
За целта родителите следва да подадат заявление до Директора на ДСП по настоящ адрес с изразено желание за ползване на социалната услуга. Заявлението е придружено с копие на удостоверение за раждане на детето, епикриза, протокол от ЛЛК или експертно решение на ТЕЛК, както и други документи.
След извършване на оценка на случая и изготвяне на доклад, Дирекция „Социално подпомагане“ издава направление за ползване на социалната услуга за всяко дете.
ДЦДУ – гр. Свищов приема детето и неговите родители, предоставя информация за вида на услугите и запознава ползвателите с Правилника за устройството, организацията и вътрешния ред, Процедурата за вътрешния трудов ред и организация на работата, Процедурата за подаване на жалби и сигнали, както и другите разработените процедури според изискванията на НКССУДС.
Със законният представител на всяко дете се сключва договор за предоставяне на социалната услуга.
След постъпване в ДЦДУ, мултидисциплинарния екип изготвя оценка на потребностите, организира междуекипна среща и разработва индивидуален план за грижи за всяко дете, съобразен с потребностите му.
Оценката на потребностите се преразглежда, актуализира най-рядко на всеки 6 месеца, въз основа на което се приема нов план за грижи.
По време на своята работа екипа на ДЦДУ работи в тясно сътрудничество с родителите, ОЗД към ДСП гр. Свищов, масовите училища, детски градини и други институции, осъществяващи пряка работа с деца.


social_3_1.jpg social_3_2.png social_3_3.png social_3_4.jpg social_3_5.jpg social_3_6.jpg social_3_7.jpg social_3_8.jpg social_3_9.jpg social_3_10.jpg social_3_11.jpg social_3_12.jpg social_3_13.jpg social_3_14.jpg social_3_15.jpg

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Адрес: гр. Свищов, ул. „33 Свищовски полк“ № 67, ет. 2
Директор/Управител: Ася Стефанова Михайлова
Телефон: 0631/40086
e-mail: su_cop_sv@abv.bg
Кои сме ние – Центърът за обществена подкрепа е разкрит по проект на Оперативна програма развитие на човешките ресурси през 2011 година. След приключване на проектните дейности, поради доказана устойчивост и качество на предоставяните услуги от 01.03.2012 г. ЦОП е държавно делегирана дейност. Центърът разполага с много добра материална база, съобразнена с характера на услугите. Има подходящо обзаведени помещения, предназначени за индивидуална и групова работа с деца и родители, зала за обучения.
Основната дейност на Центъра е насочена към консултативна, превантивна и корективно-възпитателна работа с деца в риск. Работи се успоредно и с техните семейства или близки и роднини, при които са настанени. Центърът осигурява семейно консултиране и подкрепа за семейства, в които съществуват проблеми от различно естество. Предвидените дейности в Центъра, дават възможност на децата да получат социална, образователна и психологическа подкрепа съобразно индивидуалните им потребности, да придобият нови знания и умения, за самостоятелен живот, ново самочувствие.

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство

Потребители – Услугите е насочена към всички деца в риск, живеещи на територията на община Свищов и техните семейства. Това са:
• Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;
• Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки;
• Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;
• Кандидати за или вече одобрени осиновители;
• Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
• Деца, на които предстои извеждане от институцията;
• Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение.
• Деца и родители на деца застрашени или вече отпаднали от училище
• Деца и родители на деца преживели насилие
• Деца с рисково поведение, извършители на престъпление и противообществени прояви

Капацитет - Център за обществена подкрепа е с капацитет 50 места, като децата са основни потребители, но паралелно с тях, специалистите работят и с родителите им и разширеното семейство.
Екип - В ЦОП работи персонал от 11 човека / директор, социални работници, психолози, педагози, счетоводител и хигиенист/. Броя и вида на специалистите е съобразен с Методиката за определяне числеността на персонала в социални услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-475/23.06.10 г. на Министъра на труда и социалната политика. Специалистите имат необходимата квалификация за предоставяне на социални услуги с необходимото качество, както и висока мотивация за повишаване. В своята работа специалистите са водени единствено от най-добрия интерес на детето и принципите за партньорство със своите клиенти и с институциите, имащи отношение по различните случаи, с цел постигането на оптимални резултати. Всеки член на екипа има длъжностна характеристика и знае своята подчиненост, задължения и отговорности и Етичния кодекс за работа с деца.
Услуги - В ЦОП се предлагат социални услуги в общността, които целят предотвратяване на изоставянето на децата в институция или на други рискови ситуации, застрашаващи развитието им:
• Деинституционализация, реинтеграци и работа с деца от институциите - социално-консултативна работа с деца и семейства, при които съществува възможност за връщане на детето в семейна среда; подкрепа и консултации за детето и семейството в периода преди и след реинтеграцията; обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца напускащи нституциите.
• Приемна грижа и осиновяване: – обучение на приемни родители по одобрена от МТСП програма за обучение на кандидат приемни семейства; настаняване на деца в приемна грижа, наблюдение и подкрепа след настаняване на дете; обучение на кандидат-осиновители, наблюдение и подкрепа в следосиновителния период.
• Превенция на рисково поведение – изграждане на мрежа за работа с педагогическите съветници; ангажирането на учителите в превантивни дейности; образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им, опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация, информиране по въпросите на насилие и пренебрежение и др.;
• Превенция на насилието - индивидуална работа с деца с агресивно поведение; разработване и провеждане на обучителни модули на тема превенция на насилие и агресивно поведение, видове насилие, информиране на децата, относно техните права и др.; отворен достъп за сигнали, въпроси, консултации, подкрепа и насочване към съответни компетентни органи и специалисти при необходимост; сътрудничество и взаимодействие с всички институции, които имат отношение и прилагат мерки за предотвратяване насилието над деца.
• Превенция на отпадане от училище – Оказване на педагогическа подкрепа на деца, които срещат трудности в училище;съдействие на деца, отпаднали/с риск да отпаднат от училище за започване или продължаване на образованието; оценка на риска от отпадане от училище; педагогическа подкрепа за попълване образователни дефицити – индивидуална и групова работа.

• Консултиране и подкрепа на семейства от общността - Работи се със семейства, в които съществуват проблеми от различно естество. Целта на дейността е повишаване на родителския капацитет; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване и укрепване на връзките родители - дете; Идеята ни е да се промени модела на поведение в семейството, довел до съответния проблем. Да се даде нов поглед върху случващото се, което от своя страна да доведе до промяна на взаимоотношенията между членовете на семейството.
• Групова работа.
• Мобилна работа.
Всички предоставяни услуги са безплатни за потребителите.

Настаняване
Социалните услуги за деца и техните семейства се предоставят на базата на ясни критерии и процедури. За ползване на социални услуги в ЦОП, желаещите подават заявление, по образец в Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“. Дирекцията издава „Направление“ с определен срок и вид на услугата.

1_whod.jpg 2_foae.jpg 3_koridor.jpg 4_kabinet_individualno.jpg 5_kabinet_grupi.jpg 6_kabinet_psihologichesko_konsultirane.jpg 7_1_kabinet_deca_sem.jpg 7_2_kabinet_deca_sem.jpg

Център за социална рехабилитация и интеграция - град Свищов


Адрес: гр.Свищов, ул.,,33-ти Свищовски полк „ № 67, ет.1 - запад
Директор: Десислава Йорданова
Телефон: 0886 84 99 55; 0888818128
e-mail: csri_svishtov@abv.bg
Кои сме ние:
Център за социална рехабилитация и интеграция в гр.Свищов е разкрит по проект ,,Толерантност към различието“ в края на 2013г.
Ние предлагаме комплекс от социални услуги, свързани с извършване на социална, психологична и двигателна рехабилитация, трудотерапия, социално-правни консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми, социални контакти.
Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от
специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки,
посредством индивидуални и/или групови занимания.
Лицата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово, по изготвен предварителен график за посещение на място в услугата ; Мобилната работа се предлага в случаи, когато присъствието на потребителя в центъра е невъзможно по обективни причини .
В ЦСРИ-гр.Свищов работи екип от 6 специалиста-директор, социален работник, психолог, трудотерапевт, рехабилитатор, мед.сестра, които всяка календарна година преминават обучения, надграждащи курсове и супервизии.
Социалната услуга разполага с добре поддържана материална база, терапевтични и образователни материали , уреди за рехабилитация.
Нашата цел
Център за социална рехабилитация и интеграция –гр.Свищов работи върху интегриране на лицата в обществения живот, подпомагане на цялостното им развитие, осигуряване на контакти, развиване на ресурсите, информиране на обществеността за проблемите на хората с увреждания, промяна в нагласите на обществото към лицата със специални потребности , подкрепа на индивидуалното развитие,поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Целева група:
• Лица над 18 години , които притежават : ТЕЛК, ЛКК, НЕЛК решение

Капацитет:
• 20 лица с увреждания над 18 години ; С настъпилите промени от 01.01.2018г и влязло в сила Методическо указание за уеднаквяване практиките в действащите социални услуги- услугата работи с 60 действащи договора.
Екип:
Директор,социален работник, психолог, трудотерапевт, рехабилитатор, мед.сестра.
Услуги:
• Социална рехабилитация; Социални консултации;
• Психологична подкрепа;
• Когнитивна рехабилитация;
• Трудотерапия;Терапевтични дейности;
• Двигателна рехабилитация;
• Провеждане на профилактични и здравни дейности;
Настаняване:
Необходими документи при кандидатстване за ползване на социалната услуга
1) Заявление за ползване на социална услуга;
2) копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК /при наличие на такова/;
4) документ за самоличност /за справка/.
При необходимост, доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи.
Документите се подават в Дирекция ,,Социално подпомагане“.
Въз основа на подаденото заявление и приложените документи към него съответната ДСП извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение . В съответствие с потребностите на лицата ДСП издава заповед/ направлениеза ползване на дейности за подкрепа в социалната услуга.

5_1.jpg 5_2.jpg 5_3.jpg 5_4.jpg 5_5.jpg 5_6.jpg

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Овча могила


Адрес: с.Овча могила, ул. „Оборище“ № 1
Директор: Данчо Кръстев Великов
Телефон: 0886202018, 06327/25 80
e-mail: cnstpld@gmail.com
Кои сме ние
Социална услуга в помощ на възрастни лица с деменция и съпътстващите я заболявания – място за живот, в среда близка до семейната, за ограничен брой лица -15.
Нашата цел
Да осигурим качество на живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко лице в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.
Потребители
Пълнолетни лица с деменция, във всички фази на болестта.
Капацитет
Два Центъра с по 15 потребители.
Екип: Директор, социален работник, медицински сестри и санитари, трудотерапевти, кухненски персонал, охрана и административен персонал.
Услуги
• 24 часова грижа за потребителите – задоволяване на основните жизнени потребности на лицата от храна, подслон, сигурност и развитие;
• осигуряване на безопасна и сигурна среда за живеене;
• равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата до читалища, библиотеки, клубове, общински центрове и други;
• Осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални и други услуги в общността;
• Осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на лицата;
• Предоставяне на набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли;
• оказване съдействие на лицата за поддържането на връзките им с близки и роднини и възможност за реинтеграция;
• гарантиране планирането и индивидуализирането на грижите за всяко лице въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решения;
• интегриране личната история на лицето в обгрижването и работата с него, като по – важните събития в живота му се документират и отразяват.
Настаняване:
Чрез подаване на комплект документи по образец в клон на Дирекция Социално Подпомагане по местоживеене. Настаняването става със заповед на Директора на ДСП гр.Свищов.

6_1.jpg 6_2.jpg 6_3.jpg 6_4.jpg 6_5.jpg 6_6.jpg 6_7.jpg

ПРОЕКТ: "ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ"


Проектът е разработен и одобрен по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: Министерство на труда и социалната политика
ОБЩА СТОЙНОСТ: 324 166.08 лв.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: - 20 месеца
• начало на изпълнение – 01.05.2017 год.
• планиран край за изпълнение – 31.12.2018 год.
ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ: Фондация ЕКИП – гр. София

ОСНОВНА ЦЕЛ: Да се разширят възможностите за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства, като се осигурят условия за включване в заетост, достъп до услуги и повишаване информираността и пригодността им към местната пазарна среда.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ПО ПРОЕКТА:
- Семейства с деца/лица с увреждания.
- Хора с увреждания над 18 години.
- Неактивни безработни лица над 29 години.

Проектът надгражда и доразвива мрежата от социални услуги в Община Свищов, с разкриването на нови услуги: „Социално-консултативен център" (СКЦ) и „Социален асистент"(СА), които са интегрирани и взаимно обвързани.
- СКЦ е иновативна социална услуга за подкрепа на безработни, лица с увреждания и членовете на техните семейства за по-активно поведение, самореализация и излизане на пазара на труда, което да повлияе върху социалната и професионалната им реализация и да повиши качеството им на живот. Услугата предлага пакет от стимулиращи дейности в т.ч. индивидуално социално и психологическо консултиране и подкрепа за повишаване на самооценката, промяна в нагласите и овластяване; информиране, консултиране и ориентиране с цел подпомагане на лицата при избора им на подходяща професия; мотивационни тренинги и обучения за придобиване на пригодност за заетост, умения за независим живот, за търсене на работа и поддържане на добра работна репутация. Потребителите на СКЦ участват в мотивационни тренинги и консултации за насочване и подпомагане при регистриране в ДБТ и/или започване на работа. СКЦ разполага с информационни материали и фонотека.
С решение на Общински съвет – Свищов, Общината предоставя помещения, за безвъзмездно ползване на първия етаж в сградата на УК «Алеко Константинов». В периода юни – август 2017 г. беше извършен ремонт и обзавеждане на помещения, за разкриването на „Социално-консултативния център".
Дейността на СКЦ се осъществява от трима специалисти: 1 психолог и 2 социални работници.

- Услугата „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ е предназначена за лица/деца с увреждания и включва лична помощ, подкрепа и социално включване, помощ за комунално-битови потребности. Тя цели да отмени членове на семейството в грижа за детето/лицето с увреждане и да им даде възможност за реализация и активно включване в социалния живот на общността. В услугата ще бъдат обхванати минимум 40 потребители.

ОЧАКВАН ЕФЕКТ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ:

♦ Социално-психологическо консултиране в подкрепа на хората с увреждания и членовете на техните семейства, за по-активно поведение и самореализация вкл. на пазара на труда, което ще осигури възможност за повишаване качеството им на живот.
♦ 20 неактивни безработни лица ще бъдат назначени на трудов договор, като СА за почасово обслужване на деца/лица с увреждания и възрастни хора в риск.
♦ С предоставянето на услугата „Социален асистент” - 40 лица/деца с увреждания, ще получават лична помощ за социална подкрепа и социално включване, както и комунално-битови дейности;
♦ 15 лица с увреждания ще бъдат назначени на трудов договор, като озеленители, градинари и охрана;

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
Ася Михайлова – Ръководител
Десислава Йорданова – Координатор
Снежана Няголова – Счетоводител

ЕКИП СКЦ Откриване 1 Откриване 2 Кабинет 2 Рампа

Социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник"


На 22.12.2017 г. Община СВИЩОВ, подписа Споразумение № ФС01-0330 с Агенция за социално подпомагане –София за изпълнение на чл. 20 от ПМС № 332 за целево осигуряване на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент” и „Домашен помощник“.
В Община Свищов са назначени 40 лични асистенти, 2 социални асистенти и 30 домашни помощници, които обслужват ….потребители.
Кандидати за потребители могат да бъдат следните групи:
- лица с увреждания, в т.ч. и деца с увреждания и техните семейства;
- хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване или в риск от социална изолация.
Необходимите документи за кандидатстване са следните:
- Заявление - декларация (по образец);
- Документ за самоличност (за справка) , ако кандидат за потребител е дете – удостоверение за раждане (за справка);
- Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник,попечител (за справка);
- Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
- Медицински протокол на ЛКК (копие);
- Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
- Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Заявление - декларация (по образец) кандидатите за потребители могат да получат в офиса на Домашен социален патронаж - ул. „33-ти Свищовски полк” № 67 или в стая 41 на Община Свищов.


ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"


Социална услуга ПРИЕМНА ГРИЖА
На територията на Община Свищов има общо 6 утвърдени професионални приемни семейства. От тях до момента в 3 има настанени деца.
Приемните деца в тези семейства са 4.
ОЕПГ(областен екип по приемна грижа) ежемесечно посещава семействата и оказва подкрепа на родителите и децата.
Приемните родители участват в групи по взаимопомощ и надграждащи обучения.


Информация за проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Свищов"


На 19.09.2016 г. е подписан договор между Община Свищов и Агенция за социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд”
С реализирането на проекта "Осигуряване на топъл обяд в Община Свищов" се подпомагат 30 най-нуждаещи се лица по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане. Топлият обяд се приготвя и доставя от Домашен социален патронаж и е на стойност за 2.50 лева храноден на потребител.

Целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:
1. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция "Социално подпомагане" град Свищов;
2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност;

Проектът ще се реализира до 30.04.2020 г.

По проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Свищов", потребителите не заплащат такса!!!


Клуб на пенсионера и инвалида


Клубовете на пенсионера и инвалида като форма на социална интеграция и социална услуга в общността имат за цел да съдействат за поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите в Община Свищов. Клубовете на пенсионерите извършват културна , развлекателна и занимателна дейност. Разнообразяват ежедневието на хората от третата възраст. Участват активно в регионални и национални форуми и печелят престижни места и награди.
За изпълнение на своите цели клубовете на пенсионера и инвалида организират и провеждат самостоятелно или съвместно с неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни физически лица и др. инициативи и дейности като:
• Беседи, разговори по актуални събития, гледане на телевизия, слушане на музика и др.;
• Организиране на спортни и забавни игри, излети, екскурзии и др.;
• Участия в спортни регионални и национални състезания на пенсионерите;
• Срещи със сродни организации от други населени места в страната, отбелязване на лични празници за членовете на клуба, национални и др.;
• Участия в конкурси и надпявания за стари градски, народни и вокални песни;
• Клубовете провеждат мероприятия за повишаване на здравната и социална култура на своите членове.

На територията на Община Свищов са разкрити и функционират 19 Културни клуба на пенсионерите, 2 Спортни пенсионерски клуба, 3 клуба на лица с увреждания и 2 клуба на съюза на ветераните от войните и офицерите и сержантите от резерва и запаса. В тях членуват над 1500 лица в пенсионна възраст и хора с увреждания.
Към настоящия момент функционират Клубове на пенсионера и инвалида в следните населени места:
1. Град Свищов - ККП „ ЩАСТЛИВЕЦА” тел. 0631/ 4 33 06
Ул.”Алеко Константинов” № 1
Председател – Мария Радулова 0898308053/ 0884104089
касиер-домакин – Иванка Йорданова 0886434081/ 0882516299
2.Град Свищов - ККП „НОВЕ” – ул. „Гр. Стоянов” № 16 тел.4 01 33
Председател – Марин Маринов – 4 82 41/ 0878354694
касиер –– Цеца Николова – 4 45 92/0886572320;
домакин - Панка Маслинкова - 0894621022
3.Град Свищов - ККП”Македония” – ул.”Трети март” № 111
Председател – Йосиф Стоянов –тел. 4 28 05;0879428051/ 0884005485
домакин – Благородна Мирчева 4 27 06/ 0885647187
4. Село Ореш – ККП„ ЗДРАВЕЦ”
Председател - Александър Нанков 06328/20-78
домакин - Илияна Иванова
5. Село Драгомирово – ККП „Васил Левски”
Председател - Павел Павлов 06320/2346; 0877339730
домакин – Марийка Иванова – 0889581064
6. Село Овча могила – ККП „МИНЕРАЛ”
Председател - Христана Миндова – 0895834715/0884038449
домакин - Николина Колева 0887223870/0882033288
7. Село Горна Студена – ККП „ 20 –ти век “
Председател - Фиданка Николаева 06321/2513
домакин – Милка Алексиева - 0889772603
8. Село Козловец – ККП и ветераните „ДЕТЕЛИНА”
Председател – Тодорка Кожухарова – 0879282426; 06325/2426
домакин – Димитринка Колева-0897266787
9. Село Морава – ККП „МЕЧТА”
Председател – Веселина Цветанова - 0887835762
домакин – Анюта Макавеева - 0888947816
10. Село Царевец - ККП „ИЗГРЕВ 2005”
Председател – Цветана Йорданова - 0884925412
домакин – Василка Димитрова Тодорова - 0897333209
11. Село Хаджидимитрово - ККП „Надежда”
Председател – Георги Владимиров 063203/266/ 0885143618
домакин – Йорданка Тончева Петрова - 0876212617
12. Село Българско Сливово – ККП „Надежда”
Председател - Христина Камбурова – 0882827958
домакин – Маргарита Раднева – 0882124803

13. Село Червена – ККП „Пробуда”
Председател - Павлина Косева - 0882008398
домакин – Маринка Цанева- 0899225333
14. Село Вардим - ККП „Дунавски вълни”
Председател - Антоанета Русинова - 0893518595/ 0882028736
домакин – Боянка Ангелова – 06324/2245/ 0885052919
15. Село Алеково – ККП „Алеко”
Председател - Дафинка Александрова - 0882117482; 0877467790
домакин – Весела Григорова - 0886612226; 0882510495
16. Село Совата – ККП „Совата”
Председател/кмет – Тодоринка Атанасова -0889231790
домакин – Станка Пенева - 0888837729
17. Село Александрово – ККП „Светлина”
Председател – Радка Станчева - 0886542287/ 0884132402
домакин – Данка Недялкова Георгиева – 0885669248
18. Село Деляновци – ККП „Еделвайс”
Председател- Петър Петров - 0887045058
домакин –Василка Хр. Атанасова - 0885816805 / 0882015234
19. Село Вардим ККП „Еделвайс”
Председател – Марийка Димитрова Георгиева – 0882121821; 0885769347
домакин- Сениха Халилова -0886538784

20. Спортен клуб на пенсионерите „Нове” – град Свищов
ул.”Т. Миланович” № 1
Председател – Йорданка Василева – 0631/ 4 17 51; 0988752912
домакин-Верка Линкова Георгиева -0631/43942; 0887721447
21. Спортен клуб на пенсионерите „Дунавски вълни” – град Свищов
Председател – Марин Маринов - 0878354694
22. Клуб на инвалидите „Вяра, Надежда и Любов “ – гр. Свищов
ул.”Д. Г. Анев” №4
Председател - Екатерина Радулова -0884637542
домакин – Любовка Иванова - 0882969606
23. Клуб на слепите „Светлина” – гр. Свищов, ул.”Д. Г. Анев” №4
Председател – Мария Велчева -0893466619
домакин – Деница Михайлова-Лазарова - 0896267846
24. Клуб на глухите - Свищов – гр. Свищов , ул. „Ц. Церковски” № 26
Председател – Йорданка Любенова Мачева
домакин – Сашка Александрова - 0884960386


АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА


"Асистентската подкрепа" е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност "Социален асистент".
Потребители на социалната услуга "Асистентска подкрепа", съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.


Документи по образец за социалната услуга "Асистентска подкрепа", в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават, считано отот 04.01.2021 г., в "Информационен център", в сградата на Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" № 2, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
Документи по образец за социалната услуга "Асистентска подкрепа" могат да бъдат изтеглени и от официалната интернет страница на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg.
За допълнителна информация тел. 0631/60285 – Общинска служба "Социални дейности" в Община Свищов и 0631/40039 – Домашен социален патронаж.

Файлове за изтегляне:


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания