Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Секретар

Любомира Петрова

Трудов Стаж

16.12.2015 - до момента
Община Свищов, ул.Цанко Церковски“ 2
Секретар на Община Свищов

01.09.2015 – 15.12.2015
СОУ "Димитър Благоев", гр.Свищов
Технически секретар
Връзки с обществеността и разработване на проекти

09.2007- до 31.08.2015 г.
КТ "Видеосат – Нове" ООД – гр. Свищов
Кабелна телевизия – журналистика и масова комуникация
Репортер – говорител
Изготвяне и водене на новинарски емисии

08.2005-09.2007
„Лабекс - МА” ООД София
Митническа агенция
Директор на Филиал „Свищов”
Изготвяне на митнически документи и ръководене дейността във Филиала

02.2004 -08.2005
"Лабекс - МА" ООД София
Митническа агенция
Митнически агент
Изготвяне на митнически документи

11.1998-02.2002
ЕТ "Автоекспрес - Стефан Стефанов " - гр. Свищов
Магазин за авточасти и автосервиз
Продавач - консултант
Продажба на авточасти


Образование

09.2015 -
СА „Д.А.Ценов“
„Публична администрация“

09.1995 - 06.2000
ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”
Стопанско – юридически факултет
„Социални дейности”

09.1991 - 07.1995
ТИХ „Проф.д-р Асен Златаров”
„Техника и технология на консервното производство”
Техник-технолог в консервното производство
Средно - специално

 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА - ФУНКЦИИ

Секретарят на общината проверява и оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите. Той организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация и следи за точното спазване на нормативните актове.

Секретарят на общината организира и отговаря за:

  • дейността на общинската администрация;
  • условията на работа на служителите на общината и за информационно- техническото обезпечаване на дейността им;
  • деловодното обслужване и общинския архив;
  • дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
  • разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на Кмета на общината;
  • работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
  • утвърждаването на длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
  • разработването и/или актуализацията на вътрешни правила за реда и организацията на дейността на общинската администрация и за административното обслужване на физическите и юридическите лица;
  • организирането и контрола по изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания