Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект “Промотиране на системи...

ПРОЕКТ “Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите” и произтичащите от проектните договорености: разработване, внедряване и сертификация на Система за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2000.

През месец ноември 2008 г. Община Свищов успешно реализира и внедри ISO 9001:2000 в своята администрация.

ISO 9001:2000 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.

Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001:2000.

ISO 9001:2000 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и продукт/услуга, който предоставят.

ISO 9001:2000 се базира на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация:

  • насоченост към клиента;
  • лидерство;
  • приобщаване на хората, работещи в организацията;
  • процесен подход;
  • системен подход за управление;
  • непрекъснато подобряване;
  • взимане на решение, основано на факти;
  • взаимноизгодни отношения с доставчиците.

ISO 9001 е важен инструмент за предприятията в развиващите се страни и тези с икономики в преход, за да може да доказват на своите купувачи, особено на външните пазари, че са способни да произвеждат в съответствие с техните изисквания.

Разработката и внедряването на системата бяха последвани от Сертификационният одит с положителна оценка в края на 2008 година, а в началото на 2009 година в Общината пристигна официалният сертификат за внедрена система ISO 9001:2000.

Сертификатът е със срок на валидност 15 ноември 2010 година. Достигнатото ниво подлежи на ежегодни одити по спазване правилата за сертификация.

Сертифицирането увеличава отговорността на общинска администрация по съблюдаване и непрекъснато надграждане на Системата за управление на качеството.

Въвеждането на този международен стандарт удостоверява, че Общината прилага системи, които отговарят на клиентските и приложимите нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава ефективността, ефекасността и качеството на услугите, които предлага.

« Назад

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания