Име: Блажо Петков
Длъжност: Специалист ОРСООС
Дирекция: Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
Звено „Обществен ред, сигурност и опазване на общинска собственост“
Телефон:
Email:
Стая: