Име: Радмила Радкова
Длъжност: Старши експерт „Обществени поръчки“
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Отдел "Обществени поръчки"
Телефон: 0631/ 68113
Email: op@svishtov.bg
Стая: 17