Име: Силвия Маркова
Длъжност: Старши експерт "Счетоводна дейност"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 0631/60 713
Email: obrazovanie@svishtov.bg
Стая: