Име: Иван Калчев
Длъжност: Старши експерт "Екология"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Устройство на територията, регулация и екология"
Телефон: 0631/ 68 145
Email: ivank34@abv.bg
Стая: 32