Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 29.07.2021 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 29.07.2021 г.
Добавена на: 2021-07-23 13:21:12

Редовното заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 29.07.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 103, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 29.07.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM, при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишните финансови отчети на дружествата с мажоритарно общинско участие – 5 бр.
2. Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
3. Увеличаване на капитала на общинско търговско дружество „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, с ЕИК 205443197.
4. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 01/01.09.2015 г., сключен между Кметство Ореш и „Дентален кабинет доктор Андраник Христов - Амбулатория за индивидуална първична медицинска помощ по дентална медицина - Дента Анди” ЕООД, за наем на нежилищно общинско помещение.
5. Предоставяне за безвъзмездно ползване на търговско дружество „Център за управление на отпадъци“ ЕООД (ЕИК 204704655) на движими вещи, собственост на Община Свищов.
6. Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIV 3214, кв. 211 (стар УПИ ХХIV 3214, кв. 66) по плана на гр. Свищов.
7. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII, кв. 212 по плана на гр. Свищов.
8. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 78121.103.39 по ККиКР на землището на с. Царевец, общ. Свищов.
9. Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Протокол № 9 на Общински съвет – Свищов – 2 броя.
10. Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”.
11. Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”.
12. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.54.30, с адрес: гр. Свищов, местност „Остри могили 1“.
13. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.34, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“.
14. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.79, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“
15. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.139, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“.
16. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.312.174, с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“.
17. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.311.1 с адрес: гр. Свищов, местност „Стъклен“.
18. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.16.37, с адрес: гр. Свищов, местност „Шатрата 1“.
19. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.43.67 с адрес: гр. Свищов, местност „Павлолията“.
20. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 37784.94.1 с адрес: с. Козловец, местност „Лозенка Трапа“.
21. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване на пристройка към заварена сграда, собственост на Цветомир Минчев, построена с право на строеж върху имот, частна общинска собственост, находящ се на ул. „Стара планина“ № 19, с. Козловец.
22. Даване съгласие за монтиране на паметна плоча на Георги Стойков Раковски в град Свищов.
23. Отпускане на еднократни парични помощи.
24. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания