Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

О Б Я В А

О Б Я В А
Добавена на: 2020-07-03 14:53:01

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ ОБЯВЯВА ОТКРИВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЩОВ

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Свищов, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Свищов;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявания;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Свищов;
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Свищов;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.
2. Образци на документи, които могат да се получат от деловодството на Общински съвет – Свищов или да се изтеглят от интернет страницата на Община Свищов - www.svishtov.bg, раздел Общинска документация:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1);
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, (приложение №2);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ, (приложение №3);
2.4. писмено съгласие по чл. 68, ал. 3, т. 7 от ЗСВ (приложение №4);
2.5. данни за лицата по чл. 68, ал. 3, т. 5 от ЗСВ (приложение №5).
3. В срок до 31.07.2020 г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Свищов, подават в деловодството на Общински съвет - Свищов документите по т. 2. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Свищов да се обръща за препоръки;
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие;
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.
 
Д-р Кристиян Кирилов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания