Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 28.05.2020 г.

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Свищов, което ще се проведе на 28.05.2020 г.
Добавена на: 2020-05-22 12:55:32

Редовното заседание на Общински съвет - Свищов ще се проведе на 28.05.2020 г. /четвъртък/ от 15.00 часа, в Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 28.05.2020 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Първо Българско Народно Читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови“ при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Приемане на доклада за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2019 година.

Представяне на информация относно актуализирано разпределение на плана по бюджета на Общината към 31.03.2020 г.

Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов през 2020 година.

Провеждане на отложено извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД.

Приемане на отчет за дейността на Туристически информационен център - Свищов за 2019 година.

Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на едно помещение – „Ретранслаторна станция”, находяща се в   с. Хаджидимитрово.

Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между Кметство – с. Вардим и Лъчезар Петров.

Приемане на Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите, лицата с увреждания, ветераните от войните, офицерите и сержантите от резерва и запаса на територията на община Свищов.

Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Свищов (2020 - 2021 г.) и  Отчет на  годишен план в изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Свищов (2019 - 2020 г.).

Промяна в състава на комисия за дейността по Общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов, избран с Решение № 25/28.11.2019 г., Прот. № 3 на Общински съвет – Свищов.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания