Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заповед на кмета на община Свищов във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Свищов

Заповед на кмета на община Свищов във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Свищов
Добавена на: 2020-03-13 19:38:29

Заповед на кмета на община Свищов във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Свищов
Заповед на кмета на община Свищов във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Свищов

З А П О В Е Д № 372, гр. Свищов, 13.03. 2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, и във връзка с Протокол № 2/2020 г. на Общинския кризисен щаб при община Свищов
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 


Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Свищов до 29.03.2020 г.:Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.Срокът и обхвата на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и на територията на община Свищов.

Настоящата заповед отменя заповед № 316 РД-01-03/09.03.2020 г., заповед № 318 РД-01-03/09.03.2020 г., заповед № 326 РД-01-03/10.03.2020 г., заповед № 328 РД-01-03/10.03.2020 г. на кмета на община Свищов.

Настоящата заповед да се съобщи на всички институции, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

РУ „Полиция“ – Свищов да оказва пълно съдействие на Общинския кризисен щаб при община Свищов за връчването на настоящата заповед на всички физически и юридически лица, извършващи търговска дейност на територията на община Свищов, за сведение и изпълнение на разпоредените мерки.

РУ „Полиция“ – Свищов да оказва пълно съдействие на всички отговорни институции при създаването на организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки и при осигуряването на обществения ред около работещите търговски обекти (магазини за хранителни стоки, аптеки и дрогерии).

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Свищов да има готовност, при необходимост, да осигури специализиран автомобил за извършване на дезинфекционни мероприятия, след разпореждане от кмета на община Свищов и органите на Районна здравна инспекция – В. Търново, или според фактическата ситуация.

Служителите на общинско предприятие „Чистота – Свищов“ да имат готовност, при необходимост,  да извършват дезинфекционни мероприятия.

Настоящата заповед влиза в сила считано от датата на подписването й за т. I, т. II, т. III, т. IV, и считано от 00.00 ч. на 14.03.2020 г. за т. V, т. VI, т. VII, т. VIII.
Оповестяването и контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ „Полиция“ – Свищов, кметовете и кметските наместници в населените места на територията на община Свищов.
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СВИЩОВ
 
 
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания